Ana səhifə

Masarykova univerzita V Brně Lékařská fakulta menopauza – rizikové období pro rozvoj obezity


Yüklə 2.74 Mb.
səhifə1/11
tarix27.06.2016
ölçüsü2.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Masarykova univerzita v Brně

Lékařská fakulta
MENOPAUZA – RIZIKOVÉ OBDOBÍ PRO ROZVOJ OBEZITY

Bakalářská práce

v oboru Nutriční terapeut


Vedoucí bakalářské práce:

Mgr. Veronika BřezkováAutor:

Lencová AdélaBrno, ČERVEN 2010Jméno a příjmení autora: Lencová Adéla

Studijní obor: Nutriční terapeut, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Název bakalářské práce: Menopauza – rizikové období pro rozvoj obezity

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Veronika Březková

Rok obhajoby bakalářské práce: 2010

Počet stran: 68

Počet příloh: 1
Anotace – česky

Bakalářská práce se zabývá problematikou menopauzy a obezity. Popisuje endokrinologii, etiologii a fyziologii menopauzy. Zaměřuje se na její klinické projevy a terapii. Vystihuje prevalenci, etiopatogenezi a léčbu obezity. Pozornost je věnována nárůstu hmotnosti související s touto etapou života ženy. V praktické části jsou shrnuty kazuistiky tří žen v období menopauzy.


Klíčová slova:

menopauza, klinické projevy, hormonální a nehormonální terapie, nutriční opatření, obezita


Anotace – anglicky

The bachelor thesis deals with problems of menopause and obesity. Describes endocrinology, etiology and physiology of menopause. It focuses on clinical manifestations and therapy. Describes the prevalence, etiopatogenesis and treatment of obesity. Attention is paid to the weight gain associated with this stage of a woman's life. The practical section summarizes the casuistries of three women in the menopausal period.


Key words:

menopause, clinical manifestations, hormonal and non-hormonal therapy, nutrition measures, obesityProhlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma „Menopauza – rizikové období pro rozvoj obezity“ vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Veroniky Březkové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.
V Brně dne …………………

…………………


Poděkování


Děkuji své vedoucí Mgr. Veronice Březkové za odborný dohled, pomoc a připomínky, které mi poskytla, při psaní bakalářské práce. Také bych ráda poděkovala MVDr. Halině Matějové za pomoc při shromažďování zahraničních materiálů. Velký dík patří mé rodině, která mě pozitivně motivovala.

OBSAH

ÚVOD 9

2OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MENOPAUZY 10

2.1Terminologie 11

2.2Anatomie a fyziologie ovaria 12

2.3Etiologie, endokrinologie, fyziologie a diagnóza menopauzy 12

2.3.1Etiologie menopauzy 12

2.3.2Endokrinologie menopauzy 13

2.3.3Fyziologie menopauzy 14

2.3.4Diagnóza menopauzy 14

2.4Předčasná menopauza (syndrom předčasného ovariálního selhání) 14

2.5Klinické projevy 15

2.5.1Akutní změny (klimakterický syndrom) 15

2.5.2Střednědobé změny (organický estrogen - deficitní syndrom) 15

2.5.3Chronické změny (metabolický estrogen - deficitní syndrom) 16

2.6Terapie menopauzy 21

2.6.1Hormonální substituční terapie 21

2.6.2Nehormonální terapie 223OBEZITA 25

3.1Definice 25

3.2Hodnocení tělesné hmotnosti (klasifikace obezity) 25

3.3Prevalence obezity 27

3.4Etiopatogeneze obezity 28

3.5Zdravotní komplikace obezity 29

3.6Terapie obezity 30

3.6.1Dietoterapie 30

3.6.2Fyzická aktivita 32

3.6.3Farmakoterapie 33

3.6.4Bariatrická léčba 34

4MENOPAUZA - RIZIKOVÉ OBDOBÍ PRO ROZVOJ OBEZITY 36

5PRAKTICKÁ ČÁST 40

5.1Cíl práce 40

5.2Metodika 40

5.3Výsledky 41

5.3.1Kazuistika A 41

5.3.2Kazuistika B 46

5.3.3Kazuistika C 51

6DISKUZE 56

7ZÁVĚR 58

8LITERATURA 59SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK


BIA

bioelektrická impedance

BMI

index tělesné hmotnosti (body mass index)

DM

diabetes mellitus

EP

estrogenní terpie

EPT

estrogen gestagenní terapie

FE

fytoestrogeny

FSH

folikuly stimulující hormon

GnRH

gonadotropin releasing hormone

HDL

vysokodenzitní lipoprotein

(high - density lipoprotein)HT

hormonální terapie

ISCHS

ischemická choroba srdeční

KVO

kardiovaskulární onemocnění

LDL

nízkodenzitní lipoprotein

(low - density lipoprotein)LH

luteinizační hormon

MK

mastné kyseliny

MS

metabolický syndrom

např.

například

POF

syndrom předčasného ovariálního selhání (premature ovarian failure)

REE

klidový energetický výdej

(resting energy expenditure)tzv.

takzvaný

VLCD

velmi přísné nízkoenergetické diety

(very low calorie diets)WHO

Světová zdravotnická organizace

(World Health Organization)
SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ

Obrázek 1: Vývoj průměrného věku menopauzy (26) 10

Tabulka 1: Faktory ovlivňující věk nástupu menopauzy (12) 11

Obrázek 2: Terminologie (26) 12

Tabulka 2: Kuppermanův index (28) 15

Obrázek 3: Standardizovaná úmrtnost v ČR - srovnání let 1990-2007 (10) 17

Tabulka 3: Rizikové faktory aterosklerózy (10) 17

Tabulka 4: Kritéria metabolického syndromu podle Českého institutu metabolického syndromu (pro diagnózu musí být přítomna alespoň tři) (10) 18

Tabulka 5: Tabulka kardiovaskulárního rizika pro ženy podle projektu SCORE pro ČR (60) 19

Obrázek 4: Zdravá kost (vlevo) a kost postižena osteoporózou (vpravo) (38) 20

Tabulka 6: Rizikové faktory osteoporózy (12) 21

Obrázek 5: Distribuce tělesného tuku - androidní a gynoidní typ obezity (35) 25

Tabulka 7: Mezinárodní klasifikace podváhy, nadváhy a obezity podle BMI dle WHO (64) 26

Tabulka 8: Závislost fyziologické normy BMI na věku (63) 26

Tabulka 9: Distribuce tuku dle obvodu pasu dle WHO (36) 27

Tabulka 10: Rovnice Harris - Benedicta pro výpočet klidového energetického výdaje (17) 29

Tabulka 11: Vliv redukce hmotnosti na výskyt některých onemocnění (51) 30

Obrázek 6: Adjustabilní bandáž žaludku (vlevo) a bandáž žaludku speciální svorkou (vpravo) (52) 35

Tabulka 12: Doporučené nutriční složení podle WHO, (CEP – celkový energetický příjem) (7, 34) 39

Tabulka 13: Třídenní záznam stravy 42

Tabulka 14: Frekvenční dotazník stravování - v období před menopauzou (x) a v současné době (x) 43

Tabulka 15: Antropometrické hodnoty 44

Tabulka 16: Klinické změny 44

Tabulka 17: Biochemické vyšetření 44

Tabulka 18: Třídenní záznam stravy 47

Tabulka 19: Frekvenční dotazník stravování - v současné době (x) 48

Tabulka 20: Antropometrické hodnoty 49

Tabulka 21: Klinické změny 49

Tabulka 22: Biochemické vyšetření 49

Tabulka 23: Tří denní záznam stravy 52

Tabulka 24: Frekvenční dotazník stravování – v období před menopauzou (x) a v současné době (x) 53

Tabulka 25: Antropometrické hodnoty 54

Tabulka 26: Klinické změny 54

Tabulka 27: Biochemické vyšetření 54

SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK


Obrázek 1: Vývoj průměrného věku menopauzy (26) 10

Tabulka 1: Faktory ovlivňující věk nástupu menopauzy (12) 11

Obrázek 2: Terminologie (26) 12

Tabulka 2: Kuppermanův index (28) 15

Obrázek 3: Standardizovaná úmrtnost v ČR - srovnání let 1990-2007 (10) 17

Tabulka 3: Rizikové faktory aterosklerózy (10) 17

Tabulka 4: Kritéria metabolického syndromu podle Českého institutu metabolického syndromu (pro diagnózu musí být přítomna alespoň tři) (10) 18

Tabulka 5: Tabulka kardiovaskulárního rizika pro ženy podle projektu SCORE pro ČR (60) 19

Obrázek 4: Zdravá kost (vlevo) a kost postižena osteoporózou (vpravo) (38) 20

Tabulka 6: Rizikové faktory osteoporózy (12) 21

Obrázek 5: Distribuce tělesného tuku - androidní a gynoidní typ obezity (35) 25

Tabulka 7: Mezinárodní klasifikace podváhy, nadváhy a obezity podle BMI dle WHO (64) 26

Tabulka 8: Závislost fyziologické normy BMI na věku (63) 26

Tabulka 9: Distribuce tuku dle obvodu pasu dle WHO (36) 27

Tabulka 10: Rovnice Harris - Benedicta pro výpočet klidového energetického výdaje (17) 29

Tabulka 11: Vliv redukce hmotnosti na výskyt některých onemocnění (51) 30

Obrázek 6: Adjustabilní bandáž žaludku (vlevo) a bandáž žaludku speciální svorkou (vpravo) (52) 35

Tabulka 12: Doporučené nutriční složení podle WHO, (CEP – celkový energetický příjem) (7, 34) 39

Tabulka 13: Třídenní záznam stravy 42

Tabulka 14: Frekvenční dotazník stravování - v období před menopauzou (x) a v současné době (x) 43

Tabulka 15: Antropometrické hodnoty 44

Tabulka 16: Klinické změny 44

Tabulka 17: Biochemické vyšetření 44

Tabulka 18: Třídenní záznam stravy 47

Tabulka 19: Frekvenční dotazník stravování - v současné době (x) 48

Tabulka 20: Antropometrické hodnoty 49

Tabulka 21: Klinické změny 49

Tabulka 22: Biochemické vyšetření 49

Tabulka 23: Tří denní záznam stravy 52

Tabulka 24: Frekvenční dotazník stravování – v období před menopauzou (x) a v současné době (x) 53

Tabulka 25: Antropometrické hodnoty 54

Tabulka 26: Klinické změny 54

Tabulka 27: Biochemické vyšetření 54  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət