Ana səhifə

Književnost katoličke obnove I prvoga prosvjetiteljstva


Yüklə 1.03 Mb.
səhifə1/20
tarix25.06.2016
ölçüsü1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


MARKO DRAGIĆ

KNJIŽEVNOST KATOLIČKE OBNOVE I PRVOGA PROSVJETITELJSTVA

(HRVATSKA BAROKNA KNJIŽEVNOST)
(SVEUČILIŠNI PRIRUČNIK)

SPLIT, 2006.

Nakladnik:

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet


Za nakladnika:

prof. dr. Josip Milat, dekan


Biblioteka:

Suvremena nastava

Knjiga br.2.
Recenzenti:

Prof.dr. Slobodan Prosperov Novak

Prof.dr. Ivan Mimica, emer.

Dr.sc.Antun Pavešković, znanstveni suradnik


Lektor:

Jozo Kraljević, prof.


Grafička obrada:

Josip Dragić, dipl. iur.

Jozo Kraljević, prof.


CIP - Katalogizacija u publikaciji

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU


UDK 821.163.42(091)"15/17"
DRAGIĆ, Marko

Književnost katoličke obnove i prvoga

prosvjetiteljstva (hrvatska barokna

književnost) : (sveučilišni priručnik) /

Marko Dragić. - Split : Filozofski

fakultet Sveučilišta, 2006. - (Biblioteka

Suvremena nastava ; knj. 2)
Bibliografija. - Kazalo.
ISBN 953-7395-03-0

ISBN 978-953-7395-03-2

120711038
Priručnik se elektronički objavljuje na službenoj web stranici Filozofskog fakulteta u Splitu, prema odluci br.: ............................. donesenoj na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća FF Splita dana 20.prosinca 2006. godine.
K A Z A L O


CILJEVI, PROGRAM I LITERATURA 5

REFORMACIJA 14

REFORMACIJA U HRVATSKOJ 14

MATIJA VLAČIĆ ILIRIK 15

ANTUN VRAMEC 15PROTUREFORMACIJA 16

POVIJESNI KONTEKST 16HRVATSKA KNJIŽEVNOST KATOLIČKE OBNOVE 21

BARTOL KAŠIĆ 21

JURAJ KRIŽANIĆ 25

ŠIME BUDINIĆ 30

MAVRO ORBINI 31

JAKOV MIKALJA 37

ALEKSANDAR KOMULOVIĆ 38

MATIJA MATULIĆ ALBERTI 40

MARKO ANTONIJE DE DOMINIS 41

HRVATSKA BAROKNA KNJIŽEVNOST 43

IVAN GUNDULIĆ 44

TOMKO MRNAVIĆ 47

IVAN BUNIĆ VUČIĆ 48

JUNIJE DŽONO PALMOTIĆ 49

STIJEPO ĐURĐEVIĆ 51

VLADISLAV MENČETIĆ (MINČETIĆ) 51

PETAR BOGAŠINOVIĆ 52

IGNJAT ĐURĐEVIĆ 52

PETAR KANAVELIĆ 54

JEROLIM KAVANJIN 55

PETAR ZRINSKI 55

ANA KATARINA ZRINSKI 56

FRAN KRSTO FRANKOPAN 57

IVAN BELOSTENEC 58

JURAJ HABDELIĆ 58

IVAN TANZLIGER ZANOTTI 59

ANTUN KANIŽLIĆ 59

PAVAO RITTER VITEZOVIĆ 60

RAFAEL LEVAKOVIĆ 65

JURAJ RATTKAY 66

STJEPAN GRADIĆ 70

IVAN LUČIĆ 71

KNJIŽEVNOST BOSANSKIH FRANJEVACA 73

MATIJA DIVKOVIĆ 74

IVAN BANDULOVIĆ 78

PAVAO MOŠUNJANIN POSILOVIĆ 78

IVAN ANČIĆ 81

FRANJO GLAVINIĆ 81

LOVRO ŠITOVIĆ LJUBUŠAK 82

KNJIŽEVNOST PRVOG PROSVJETITELJSTVA 84

FILIP GRABOVAC 86ANDRIJA KAČIĆ MIOŠIĆ 87

POVIJESNA I KNJIŽEVNA ISTINA O BOSANSKIM KRALJEVIMA U RAZGOVORU UGODNOMU 89

ZBILJA O KNEZOVIMA NAKIĆIMA I VUČKOVIĆIMA U RAZGOVORU UGODNOMU I TRADICIJI 107


CILJEVI, PROGRAM I LITERATURA
Ciljevi
Književnost katoličke obnove i prvoga prosvjetiteljstva (hrvat­ska barokna književnost) kao fenomen koji se razvija u specifičnim okolno­stima katoličke obnove. Upoznati studente sa specifičnim mikrostilskim osobinama barokne književnosti, kao i sa strukturom žanrova u vrijeme baroka. Problem manirizma i odnos manirizma spram baroka, ali i kasnorenesansne književnosti. Odnos između utilitarnog i estetskog modela u hrvatskoj književnosti. Osobito osvijetliti odnos između visokih dosega dubrovačkog književnog i kulturnog kruga te prosvjetiteljskih književnih napora i dosega. Ozaljski književni i kulturni krug kao fenomen; propast tog kruga kao razlog izostanka autentičnog klasicizma.
Program
Težište je na kroničarima: Antunu Vramecu, Mavru Orbiniju, Juraju Rattkayu; piscima teoloških tekstova: Bartolu Kašiću, Alek­sandru Komuloviću, Matiji Matuliću-Albertiju; djelima bosanskih franjevaca Matije Divkovića, Pavla Posilovića, Ivana Bandulovića, Ivana Ančića, Lovre Šitovića; dubrovačkim književnicima Gundulićeva, Bunićeva i Palomotićeva kruga; piscima vezanim uz Zrinske i Frankopane, zatim Pavlu Ritteru Vitezoviću i prvim dalmatinskim preporoditeljima Grabovčeve i Kači­ćeve generacije.

Literatura obvezna1


 1. Batušić, Nikola: Povijest hrvatskoga kazališta, Zagreb 1978.; dijelovi Kazališta baroknog razdoblja i Kazalište osamnaestog stoljeća.

 2. Fališevac, Dunja: Stari pisci hrvatski i njihove poetike, Zagreb, 1989.; pet studija u dijelu pod zajedničkim naslovom Barok.

 3. Georgijević, Krešimir: Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni, Zagreb, 1969.; sva poglavlja o 17. i 18. stoljeću

 4. Ježić, Slavko: Hrvatska književnost od početka do danas, Zagreb, 1944. (može i novije izdanje); od poglavlja Posljednje dvije renesan­sne generacije u Dalmaciji i Dubrovniku (1560.-1600.) do, zaključno, poglavlja Dizanje vjerskog osjećaja i narodne svijesti među Hrvatima pod tuđim gospodstvom

 5. Kombol, Mihovil: Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda, Zagreb, 1945. (2. izd. 1961.) od poglavlja Epigoni, zaključno s poglavljem Grabovac i Kačić

 6. Kravar, Zoran: Studije o hrvatskom književnom baroku, Zagreb, 1975.

 7. Kravar, Zoran: Svjetovi Osmana i Barok kao potonulo kulturno dobro, u: Nakon godine MDC, Dubrovnik, 1993.

 8. Novak, Slobodan Prosperov: Povijest hrvatske književnosti /Od Gundulićeva “Poroda od tmine” do Kačićeva “Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga” iz 1756., III. knjiga, Zagreb, 1999.; osobito proučiti uvodno poglavlje koje sadrži iscrpan komentar literature.

 9. Šojat, Olga: Pregled hrvatske kajkavske književnosti od polovine 16. do polovine 19. stoljeća i jezično-agrafijska borba uoči i za vrijeme ilirizma, u PSHK, knj. 15/I., Zagreb, 1977.

 10. Švelec, Franjo: Hrvatska književnost 17. stoljeća, u: Povijest hrvatske književnosti, knjiga 3., Od renesanse do prosvjetiteljstva, napisali Marin Franičević, Franjo Švelec, Rafo Bogišić, Liber – Mladost, Zagreb, 1974.

 11. Frangeš, Ivo: Povijest hrvatske književnosti, Nakladni zavod Matice hrvatske, Cankarjeva založba, Zagreb – Ljubljana, 1987.

 12. Leksikon hrvatskih pisaca, autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac (Starija hrvatska književnost), Krešimir Nemec (Novija hrvatska književnost), Darko Novaković (Hrvatski latinizam), Školska knjiga, Zagreb, 2000.

 13. Jelčić, Dubravko: Povijest hrvatske književnosti, drugo znatno prošireno izdanje, Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 2004.

 14. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine od XIV. do sredine XVIII. stoljeća, Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga, knjiga 6., priredio Ivo Pranjković, Matica hrvatska, HKD Napredak, Sarajevo, 2005.Literatura dopunska


 1. Angyal, Andrija: Die slawische Barockwell, Leipzig, 1961.

 2. Banac, Ivo: Uskrsnula Hrvatska Pavla Rittera Vitezovića, “Kolo”, br. 2, Zagreb, 1996, str. 5-18

 3. Batušić, Nikola: Narav od fortune, Zagreb, 1991.; poglavlja Scenska recepcija Gundulićeve Dubravke, Element! scenske fantastike u dubrovačkoj drami XVII. stoljeća

 4. Bogišić, Rafo: Hrvatska pastorala, Zagreb, 1989.

 5. Bojović, Zlata: Barokni pesnik Petar Kanavelović, Beograd, 1980.

 6. Botica, Stipe: Filip Grabovac, Zagreb, 1990.

 7. Bratulić, Josip: Sjaj baštine, Split, 1990., poglavlja Divkovićeve Besiede kao književni tekst, Pjesnik Fran Krsto Frankopan, Petar Zrinski i Pavao Ritter Vitezović, Školska drama u sjevernoj Hrvatskoj

 8. Čale, Frano: Komedija dell' Arte i hrvatska komedija sedamnaestog stoljeća u Dubrovniku, u: Dani hvarskoga kazališta, sv. 12, Split, 1986.

 9. Čičin-Šain, Ćiro: Ilirska akademija u Splitu, njeno vrijeme i sjedište, Split, 1952.

 10. Dani hvarskog kazališta, sv. 4, Split, 1977.

 11. Dani hvarskog kazališta, sv. 5, Split, 1978.

 12. Dani hvarskog kazališta, sv. 19, Split, 1993.

 13. Dani hvarskog kazališta, sv. 20, Split, 1994.

 14. Dani hvarskog kazališta, sv. 21, Split, 1995.

 15. Dani hvarskog kazališta, sv. 22, Split, 1996.

 16. Deanović, Mirko: Odrazi talijanske akademije “degli Arcadi” preko Jadrana, Rad JAZU, knj. 248, Zagreb, 1933., str. 1-48.; br. 250, Zagreb, 1935., str. 1-125

 17. Fališevac, Dunja: Ivan Bunić Vučić, Zagreb, 1978.

 18. Fališevac, Dunja: Ivan Gundulić, u: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb, 1978., str. 259-276

 19. Fališevac, Dunja: Kaliopin vrt, Zagreb, 1997.

 20. Frangeš, Ivo: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb, 1987., poglavlja: Reformacija. Protureformacija. Barok. Racionalizam i predromantizam

 21. Fotez, Marko: Scenske vrednote Gundulićeve Dubravke, “Hrvatska revija”, br. 12, Zagreb, 1938., str. 674-686

 22. Golub, Ivan: The Slavic Vision of Juraj Križanić, Zagreb – Dubrovnik, 1993.

 23. Haler, Albert: Gundulićev Osman s estetskog gledišta, Beograd, 1929.

 24. Hrvatski književni barok, Zagreb, 1991.

 25. Iveković, Franjo: Hrvatska Zrinijada prema magjarskoj, “Književnik”, br. 3, 1866., str. 319-335.

 26. Jagić, Vatroslav: Adrianskoga mora Sirena iliti Obsida Sigetska, “Književnik”, br. 3, 1866., str. 336-407

 27. Jensen, Alfred: Gundulić und sein Osman, Goteborg, 1900.

 28. Jutronić, Andre: Iz kulturne prošlosti Brača, Split, 1970., od pogl. Nekoliko podataka o Sabi Mladiniću, zaključno poglavlje Tko je “učitelj Jurišić” u velepjesmi Jerolima Kavanjina

 29. Karaman, Dujam Srećko: Prva hrvatska akademija i gospodarsko društvo u Spljetu, Split, 1899.

 30. Kašić, Bartol: Zbornik radova o životu i djelu, Zadar, 1994.

 31. Ključevi raja, zbornik, Zagreb, 1995.

 32. Književni barok, Zagreb, 1988

 33. Kombol, Mihovil: Hrvatska drama do 1830., “Hrvatsko kolo”, br. 2-3. Zagreb, 1949.. str. 293-311; pretiskano u 86. knj. edicije Pet stoljeća hrvatske književnosti

 34. Kombol, Mihovil – Novak, Slobodan Prosperov: Hrvatska književnost do narodnog preporoda, Zagreb, 1992. (konzultirati osobito bibliografiju)

 35. Kravar, Zoran: Stil hrvatskoga književnog baroka, u ediciji: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb, 1978.; str.223-241

 36. Kravar, Zoran: Das Barock in der kroatischen Literatur, Köln-Weimar-Wien, 1991.

 37. Kuna, Herta: Hrestomatija stare bosanske književnosti, Sarajevo, 1974.; po vlastitom izboru

 38. Kurelac, Miroslav: Ivan Lučić, otac hrvatske historiografije, Zagreb, 1994.

 39. Lachmann-Schmol, Renate: Ignjat Đorđić, Köln-Graz, 1964.

 40. Maixner, Rudof: O akademiji Miha Sorkočevića, GPKH, knj. 23, Zagreb, 1952.; str. 56-67.

 41. Marković, Franjo: Estetička ocjena Gundulićeva Osmana, Rad JAZU, knj. 46, 1879. (str. 78-165); br. 47, 1879. (str. 129-221); br. 50, 1879. (str. 96-175); br. 52, 1880. (str. 1-140).

 42. Maroević, Tonko: Teatar Marina Gazarovića, u knjizi: Dike ter hvaljenja, Split. 1986.

 43. Matić, Tomo: Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije preporoda, Zagreb, 1945.; poglavlja: I., II., III., V. i VI.

 44. Medini, Milorad: Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku, knjiga I.. Zagreb, 1902.; poglavlja Pokladna lirika, Epika, Juraj Baraković, Turski bojevi u dubrovačko-dalmatinskoj književnosti.

 45. Mihanović-Salopek, Hrvojka: Hrvatska himnodija od srednjega vijeka do preporoda. Split, 1992.; od poglavlja Kreativni metodski postupci strukturiranja hrvatske himnodije, zaključno poglavljem Rasprostranjenost prosvjetiteljskih izdanja himnodijskih zbornika i pjesmarica

 46. “Mogućnosti”, (temat o hrvatskoj drami 17. stoljeća), br. 2-3, Split, 1977.

 47. Muljačić, Žarko: Dva priloga povijesti dubrovačkih akademija, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. IV-V, Zagreb, 1959.; str. 319-334

 48. Novak, Slobodan Prosperov – Lisac, Josip: Hrvatska drama do narodnog preporoda, I—11, Split, 1984.; u I. dijelu od poglavlja XXXLX. Martin Benetović: Hvarkinja do kraja; u II. dijelu od početka, zaključno poglavljem LXLX. Judita.

 49. Novak, Slobodan Prosperov: Vučistrah i dubrovačka tragikomedija, Split, 1979.

 50. Novalić, Đuro: O dvojstvu hrvatskog književnog baroka, “Forum”, br. 4, Zagreb. 1968, str. 712-730.

 51. Pavić, Armin: O kompoziciji Gundulićeva “Osmana”, Rad JAZU, knj. 32, Zagreb, 1875., str. 104-150.

 52. Pavličić, Pavao: Žanrovi hrvatske barokne književnosti, u: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb, 1978.; str. 243-258.

 53. Pavličić, Pavao: Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti, Zagreb, 1979.

 54. Pavličić, Pavao: Poetika manirizma, Zagreb, 1988.

 55. Pavličić, Pavao: Studije o Osmanu, Zagreb, 1996.

 56. Pavlović, Dragoljub: Vlaho Skvadrović /Squadri/, Rad JAZU, knj. 259. Zagreb, 1937, str. 183-200.

 57. Pavlović, Dragoljub: Starija jugoslovenska književnost, Beograd, 1971.. od poglavlja O krizi vlasteoskog staleža u Dubrovniku XVII. st. do kraja.

 58. Petrović, Sveto: Problem soneta u starijoj hrvatskoj književnosti, Rad JAZU, knj. 35, Zagreb, 1968.; analize Ivana Mršića i Jurja Barakovića.

 59. Potthoff, Willfried: Die Dramen des Junije Palmotić, Wiesbaden, 1973.

 60. Prohaska, Dragutin: Ignjat Đorđić i Antun Kanižlić. Studija o baroku u našoj književnosti, Rad JAZU, knj. 178., Zagreb, 1909.; str. 115-224.

 61. Rapacka, Joanna: Zaljubljen u vilu, Split, 1998.; od poglavlja Obrana uzaludnih napora do kraja knjige.

 62. Rothe, Hans: O žanru Gundulićeva Osmana, “Dometi”, br. 1-3, 1983., str. 67-78.

 63. Rothe, Hans: Unutrašnja forma književnog baroka slobodnoga grada Dubrovnika: Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga, “Croatica”, sv. 22-23, 1985., str. 55-81.

 64. Slamnig, Ivan: Disciplina mašte, Zagreb, 1965.; poglavlje Neke specifične crte hrvatske barokne poezije.

 65. Slamnig, Ivan: Hrvatska književnost prije preporoda kao organski dio evropskog književnog kretanja, u ediciji: Hrvatska književnost prema evropskim književnostima, Zagreb, 1970., str. 19-49.

 66. Slamnig, Ivan: Hrvatska književnost osamnaestoga stoljeća, njezini stilovi, veze i uloga u stvaranju nacionalnog jedinstva, u: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb, 1978., str. 279-286.

 67. Slamnig, Ivan: Hrvatska versifikacija, Zagreb, 1981.; poglavlje Razvoj stiha u 17. stoljeću.

 68. Stamać, Ante: Slikovno i pojmovno pjesništvo, Zagreb, 1977.; poglavlje Dživo Bunić Vučić u zrcalu metafore.

 69. Stara bokeljska književnost, Zagreb, 1996.

 70. Švelec, Franjo: Dubrovačka komedija XVII. stoljeća, “Mogućnosti”, br. 10, Split, 1974., str. 1073-1085.

 71. Švelec, Franjo: Iz naše književne prošlosti, Split, 1990.; poglavlja Kako je nastala Vila Slovinka Jurja Barakovića, Odjeci Vergilijeve Eneide u Vili Slovinki Jurja Barakovića, Dometi “Drage, rapske pastirice” Jurja Barakovića, Barokni epovi s historijskom temom u hrvatskoj književnosti, O recepciji Gundulićeva “Osmana” prije njegova prvog tiskanja, Ivan Tanzlinger Zanotti, zadarski književnik 17. i početka 18. stoljeća, Pouka i poruka Grabovčeva “Cvita razgovora”.

 72. Švelec, Franjo: Iz starije hrvatske književnosti, Zagreb, 1998.; poglavlja Pitanja jezika i pisma Propagandinih izdanja u sklopu Kašićevih jezikoslovnih intencija, Ivan Mršić otvara novo područje hrvatskoj pjesničkoj riječi, Katalozi u funkciji epizoda u Gundulićevu Osmanu, Dubrovnik ponovljen Jakete Palmotića prema Osmanu Ivana Gundulića, Plandovanjai nakon više stoljeća živa poezija, Književna društva u Dalmaciji od XVI. -XVIII stoljeća.

 73. Tatarin, Milovan: Od svita odmetnici, Split, 1997.

 74. Tomasović, Mirko: Komparatistički zapisi, Zagreb, 1976.; poglavlje Bunićeve pozajmice i parafraze Petrarkinih stihova.

Lektira


 1. Gučetić, Stjepan (Stjepo Đurđević): Dervišiata, u: Ivan Kukuljević: Stari pjesnici hrvatski, sv. I, Zagreb, 1856.

 2. Vitaljić, Andrija: Ostan Božije ljubavi i razlike pjesni duhovne, Dubrovnik, 1874.

 3. Mažibradić, Horacije: Pjesme Oracija Mažibradića, Stari pisci hrvatski (SPH), knj. 11 (djela Mažibradića, Miha Bunića Babulinova, Maroja Mažibradića i Marina Burešića), Zagreb, 1880.

 4. Palmotić, Junije: Djela Gjona Palmotića, SPH, knj. 12. i 13., Zagreb, 1882. i 1883.; Atalanta, SPH, knj. 19, Zagreb, 1892. (fakultativno – SPH, knj. 14., Zagreb, 1884.; Izabrana djela, Stoljeća hrvatske književnosti [SHK], Zagreb, 1995.)

 5. Gleđević, Antun: Djela Antuna Gleđevića, SPH, knj. 15, Zagreb, 1886. (prema vlastitom izboru nekoliko pjesama, posebno maskerata i jedan dramski tekst)

 6. Baraković, Juraj: Djela, SPH, knj. 17, Zagreb, 1889.; također i: Vila Slovinka, Pet stoljeća hrvatske književnosti (PSHK), knj. 8, Zagreb, 1964.

 7. Crkvena prikazanja starohrvatska XVI i XVII vijeka, SPH, 1893.; pročitati Prikazanje slavnoga uskrsnutja Isukrstova, Prikazanje navišćenja pričiste divice Marije, Prikazanje od usastja na nebesa slavne divice Marije, Prikazanje sv. Beatrice, Faustina i Simplicija bratje, Prikazanje života i muke s. Ciprijana i Justine, Prikazanje s. Ivana Krstitelja porojenje i smrt, Skazanje života svete Gjulelme, kraljice ugarske.

 8. Kavanjin, Jerolim: Povijest vanđelska bogatoga a nesrećnoga Epuluna i ubogoga a čestita Lazara, SPH, knj. 22, Zagreb, 1913.

 9. Đurđević, Ignjat: Djela Ignjacija Džordži, SPH, knj. 24 i 25, Zagreb, 1918. i 1922. (obvezatno konzultirati i izdanje Đurđevića u PSHK, knj. 18, Zagreb, 1971.)

 10. Komedija od Raskota, Građa za povijest hrvatske književnosti (GPKH), knj. 11, Zagreb, 1932.

 11. Noćno viđen'je svetog Bernarda, GZPH, knj. 11, Zagreb, 1932.

 12. Kašić, Bartul: Sveta Venefrida, “Vrela i prinosi”, br. 8, Sarajevo 1938.; ima i p. o. Bartol Kašić: Pjesni duhovne oca Bartolomeja Kašića, GPKH, knj. 7. Zagreb, 1912. (nekoliko pjesama po vlastitom izboru).

(Fakultativno – Bartol Kašić: Putovanja južnoslavenskim zemljama, Privlaka, 1987.: Život Bartola Kašića, Osijek, 1999.)

 1. Fancev, Franjo: Iz poezije Pažanina Ivana Meršića, GPKH, knj. 13, Zagreb, 1938. (fakultativno)

 2. Gundulić, Ivan: Djela Dživa Frana Gundulića, knj. 9, treće izdanje, Zagreb, 1938. (Konzultirati – Ivan Gundulić: Suze sina razmetnoga. Dubravka. Ferdinandu Drugomu od Toskane, PSHK, knj. 12, Zagreb, 1964.; Osman, Matica hrvatska. Zagreb, 1991.)

 3. Kačić Miošić, Andrija: Razgovor ugodni naroda slovinskoga, SPH, knj. 27, Zagreb. 1942.

(Fakultativno – Andrija Kašić Miošić: Korabljica, SPH, knj. 28, Zagreb. 1964.)

 1. Grabovac, Filip: Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga, SPH, knj. 30, Zagreb, 1951.

 2. Zrinski, Petar: Adrijanskoga mora sirena, SPH, knj. 32, Zagreb, 1957. (Konzultirati – Dragoljub Pavlović: Antologija dubrovačke lirike, Beograd, 1960.)

 3. Benetović, Martin: Hvarkinja; Junije Palmotić: Pavlimir; PSHK, knj. 9. Zagreb, 1965.

(Fakultativno – Šiško Gundulić: Sunčanica, GPKH, knj. 28, Zagreb,

1962.)


 1. Morović, Hrvoje: Iz poezije Marina Gazarovića, “Mogućnosti”, br. 9, Split, 1963.; str. 983-996

 2. Gazarović, Marin: Murat gusar, “Mogućnosti”, br. 6 i 7, Split, 1970.

 3. Zbornik stihova XVII. stoljeća, PSHK, knj. 10, Zagreb, 1967.

 4. Komedije XVII. i XVIII. stoljeća, PSHK, knj. 20, Zagreb, 1967.; prostudirati uvodnu studiju i komedije: Ljubovnici, Pijero Muzuvijer, Mada, Starac Klimoje, Ilija Kuljaš (literatura o komediografiji i u: Novak – Lisac, Hrvatska drama do narodnog preporoda, II, str. 133-134)

 5. Hrvatski latinisti, II, PSHK, knj. 3, Zagreb, 1970.

(konzultirati – Zbornik proze XVI. i XVII. stoljeća, PSHK, knj. 11, Zagreb, 1972.)

 1. Zbornik proze XVI. i XVII. stoljeća, PSHK, knjiga 11., priredio Jakša Ravlić, Zora, Matica hrvatska, Zagreb, 1972.

 2. Dubrovačke preradbe Moliereovih komedija, HI, SPH, knj. 36 i 37, Zagreb, 1972.. 1973.

 3. Zbornik stihova i proze XVIII. stoljeća, PSHK, knj. 19, Zagreb, 1973.

 4. Bunić Vučić, Ivan: Djela Dživa Bunića Vučića, SPH, knj. 35, Zagreb, 1971.; svakako konzultirati i: Dživo Bunić Vučić: Djela, SHK, Zagreb, 1995.

 5. Dubrovniker Dramatiker des 17. Jahrhunderts, priredio Wilfried Potthoff, Giessen, 1975.

 6. Zrinski, Petar – Frankopan, Fran Krsto – Vitezović, Pavao Ritter: Izabrana djela, PSHK, knj. 17, Zagreb, 1976.

 7. Hrvatski kajkavski pisci, PSHK, knj. 15/11, Zagreb, 1977.

 8. Kanavelić, Petar: Vučistrah, “Forum”, br. 7-9, Zagreb, 1983.

 9. Frankopan, Fran Krsto: Djela, SPH, knj. 42, Zagreb, 1995.; konzultirati i: Fran Krsto Frankopan: Djela, SHK, Zagreb, 1995. (i drugo, obnovljeno izdanje 1999.).

 10. Vitezović, Pavao Ritter: Oživjela Hrvatska, Zagreb, 1997.

 11. Ivanišević, Ivan: Kita cvitja razlikova, Beograd – Bol, 1981.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət