Ana səhifə

G. H. Mead je ločeval V socialnem jazu (identiteti) tri osnovne sestavine procese: Me, jaz I in nadjaz Super ego


Yüklə 289 Kb.
səhifə1/6
tarix18.07.2016
ölçüsü289 Kb.
  1   2   3   4   5   6

www.filternet.si

Socialna in politična psihologija – Testi1

I.

1.Prednost akcijskega eksperimenta je v tem, da ga izvajamo v dobro nadzorovani laboratorijski situaciji in tako ne vpliva na spreminjanje socialnih odnosov raziskovalni skupini.

2.Wertheimer, Köhler in Koffka so zagovarjali tezo, da je celota sumativni odnos njenih sestavnih delov.
3.Znani primer Kitty Genovese je potrdil, da se človek v socialno nasičeni situaciji težje odloča za tvegana alturistična dejanja
4.Za socialno percepcijo sta značilna tudi fenomen budnosti in represije zaznavanja. (78)
PRAVILNO

5.Zapornikova dilema je v soc. psihologiji pojem, ki obravnava interakcije v institucijah zaprtega tipa (npr. zapori)


NE

6.G.H. Mead je ločeval v socialnem jazu (identiteti) tri osnovne sestavine procese: Me, jaz I in nadjaz Super ego.


NE

On razlikuje : mene(Me) ali socialna identiteta, jaz I ali osebna identiteta in refleksivno mišljenje (mene) - str.48


7.Introspekcija kot ena osnovnih metod psihologije pomeni opazovanje drugih oseb, opazovanje zunanje zaznavnosti, ki omogoča opazovalcu spremljati duševna stanja in duševne večih oseb v socialni skupini,


8.W. McDougal se je uprl prevladujoči instiktivistični psihologiji in tako šteje za začetnika enviromentalistične usmeritve v psihologiji.
NE

On je začenik empirične psihologije. Menil je, da instinkti v celoti določajo potek socialnega življenja.


9.M. Sherif in S.Asch sta z uspešnimi eksperimenti o socialnem zaznavanju uspela narediti socialno interakcijo dostopno psihološkemu eksperimentu.


NEP str 123,124

10.S. Freud je uvedel nov metodološki pristop, imenovan akcijski eksperiment.


NE

11. Kognitivne sheme so kognitivne organizacije znanja o določeni osebi, objektu, socialni situaciji.


PRAVILNO 83

12. Z izrazom reaktanca označujemo v soc.psihologiji odpor do socialne moči.


PRAVILNO 327

13. Optimiranje socialne kontrole pomeni sposobnost odrekanja lastnemu deležu kontrole v korist drugega.


14. Z izrazom konformizem označujemo človekovo popuščanje na socalni pritisk.
PRAVILNO

15. Z izrazom skupinska kohezivnost označujemo moč s katero skupine vežejo svoje člane.


PRAVILNO

16. Milgramov eksperiment je pokazal, kako bližina žrtve zmanjšuje človekovo pripravljenost na slepo poslušnost.


PRAVILNO Bližja ko je žrtev poskusa, manjša je poslušnost

17. Moscovici je razvijal koncept socialnega vplivanja kot dvosmernega procesa.


18. Prve raziskave o tipih vodenja je opravil Lewin. 388
19. Socialno učenje je nenamerno.
DA

20. Oblike učenja po modelu so: imitacija, identifikacija, učenje vlog.


21. Socialna identiteta po G.H.Mead-u je zavest o pripadnosti skupini.
22.Žrtve diskriminacije pogosto razvijejo samoponižujoče se vzorce obnašanja.
PRAVILNO 184

23. Milgramovi eksperimenti so opozorili na veliko pripravljenost ljudi za podrejenje avtoritetam.


PRAVILNO
24. Glavna značilnost referenčnih skupin je močna identifikacija posameznika s skupino. 123,177,368,370,410
25. Referenčna moč traja tako dolgo, dokler podrejene osebe sprejemajo norme in vrednote, na katerih ta moč sloni.
308

26. S simulacijo zaporniške situacije je Zimbardo ugotovil, da je moč privlačna za nosilce moči. 324


PRAVILNO

27. Dominantnost je odločilna osebnostna lastnost dobrih vodij. 386 PRAVILNO?
II.

1)Z izrazom reaktanca označujemo v socialni psihologiji privlačnost socialne moči:


NE

2)Maksimiranje socialne kontrole pomeni sposobnost odrekanja lastnemu deležu socialne kontrole v kontrole v korist drugega:


NE

3)Z izrazom konformizem označujemo človekovo odpornost na socialni pritisk:


NE

4)Dejavnike konformizma delimo običajno na: situacijske, osebnostne in dedne


NE (niso dedne)

5)Z izrazom skupinska kohezivnost označujemo moč, s katero skupine vežejo svoje člane


PRAVILNO

6)Milgramov eksperiment je lepo dokazal, kako bližina žrtve poveča človekovo pripravljenost na slepo poslušnost:


NE

7)Moscovici je razvil koncept socialnega vplivanja kot dvosmernega koncepta


PRAVILNO

8)Prve raziskave o tipih vodenja je opravil G. Allport


NE (Lewin)
9)Freudov eksperiment o zaznavanju velikosti pod vplivom skupinskega pritiska so potrdile tudi številne druge raziskave:
NE (Aschew)

10)Moscovici ugotavlja, da je pogoj za vpliv manjšine na večino v konsistentnosti obnašanja manjšine


PRAVILNO

11)Socialno učenje je namerno, motivirano in ga spremlja velik intelektualni napor


NE (nenamerno)

12)Oblike učenja po modelu so: Imitacija, identifikacija, učenje vlog


PRAVILNO

13)Socialna identiteta po Meedu je zavest o pripadnosti skupini:


NE (Tajpel)

14)Kriza identitete v mladosti karakterizira nasprotje med potrditvijo identitete jaza in difuzijo identitete:


PRAVILNO

15)Horizontalna dimenzija identitete predstavlja osebnostni razvoj posameznika skozi njegovo biografijo


NE (vertikalna)

16)Za sodobno družino je značilen podaljšan simbiotični odnos med starši in otroci:


PRAVILNO

17)najpomembnejša dejavnika pri vzpostavljanju medosebnih odnosov sta bližina in podobnost:


PRAVILNO

18)Od potrditev drugih so posebno odvisne osebe z visoko stopnjo samospoštovanja:


NE

19)Samorazkrivanje v odnosih pripomore k intimnosti odnosov:************


20)Alternativni nivo primerjave omogoča preverjanje privlačnosti nekega odnosa glede na naše dosedanje izkušnje in izoblikovane kriterije:


NE (splošni nivo)

21)Glavne faze v razvoju odnosa so: Izbira, interpretacija, recipročnost, insttitucionalizacija:


NE (pogajanje, zadolžitev, institucionalizacija)

22)Pri razlagi interakccijskih strategij se teoretiki menjalne teorije interakcij opirajo zlasti na Milgramove eksperimente:


NE (Newcome)

23)Splošni nivo primerjave je meja privlačnosti odnosa, alternativni nivo primerjave pa mera odvisnosti partnerja od odnosa:


PRAVILNO

24)Po teoriji kognitivne disonance partnerji težijo k redukciji neskladnosti med svojim obnašanjem in stališči


NE

25)Najpomembnejši kognitivni procesi pri oblikovanju predsodkov so generalizacija, podarjanje, določenih značilnosti objektov, vrednostno ocenjevanje, selektivnost v zaznavanju


PRAVILNO

26)Ameriški socialni psiholog Gergen je razvil tezo o t.i. zasičenem subjektu


PRAVILNO
27)Klaus Holzkamp se je pri izgradnji svoje kritične psihologije naslonil na Habermasov koncept emancipatorične relavance.
PRAVILNO ?
28)W. Wundt je zagovarjal Ehrenfelsovo tezo, da je celota nova kvaliteta, ki naddeterminira dele. str11/12
NE


III.test 5.2.2003
1.Prednost akcijskega eksperimenta je v tem, da ga izvajamo v dobro nadzorovani laboratorijski situaciji in tako ne vpliva na spreminjanje socialnih odnosov raziskovalni skupini.

2.Wertheimer, Köhler in Koffka so zagovarjali tezo, da je celota sumativni odnos njenih sestavnih delov.


3.Znani primer Kitty Genovese je potrdil, da se človek v socialno nasičeni situaciji težje odloča za tvegana alturistična dejanja
4.Za socialno percepcijo sta značilna tudi fenomen budnosti in represije zaznavanja. (78)
PRAVILNO

5.Zapornikova dilema je v soc. psihologiji pojem, ki obravnava interakcije v institucijah zaprtega tipa (npr. zapori)


6.G.H. Mead je ločeval v socialnem jazu (identiteti) tri osnovne sestavine procese: Me, jaz I in nadjaz Super ego.
NE

On razlikuje : mene(Me) ali socialna identiteta, jaz I ali osebna identiteta in refleksivno mišljenje (mene) - str.48


7.Introspekcija kot ena osnovnih metod psihologije pomeni opazovanje drugih oseb, opazovanje zunanje zaznavnosti, ki omogoča opazovalcu spremljati duševna stanja in duševne večih oseb v socialni skupini,


8.W. McDougal se je uprl prevladujoči instiktivistični psihologiji in tako šteje za začetnika enviromentalistične usmeritve v psihologiji.
NE

On je začenik empirične psihologije. Menil je, da instinkti v celoti določajo potek socialnega življenja.


9.M. Sherif in S.Asch sta z uspešnimi eksperimenti o socialnem zaznavanju uspela narediti socialno interakcijo dostopno psihološkemu eksperimentu.


PRAVILNO str 123,124

10.S. Freud je uvedel nov metodološki pristop, imenovan akcijski eksperiment.


NE
11. Kognitivne sheme so kognitivne organizacije znanja o določeni osebi, objektu, socialni situaciji.

12. Teorija kognitivne disonance nastopa zgolj na personalnem nivoju razlage.


13. Z izrazom Rosenthalov efekt poimenujemo posebne oblike učinka dejavnosti tistega, ki raziskovalni preizkus vodi in usmerja (vpliv pričakovanj, želja, itd.).


14. Simbolno interakc. Teorija predpostavlja, da so drugi ljudje malo pomembni za oblikovanje posameznikove samoindetifikacje .


15. Socialna interakcija predpostavlja zmožnost ljudi za artikulirano izmenjavo gest, simbolov, formacij in dejanj.


16. Ideja o jezikovnem relativizmi kultur poudarja, da razlike v jezikih ne določajo bistveno razlik v kulturi in zato tudi ne v ljudeh samih.


NE

17. W. Wudnt je strogo ločeval med občo psihologijo in med psihologijo ljudstev in samo drugi priznaval svojstva empirične vede.


NE

18. Kognitivno prestrukturiranje pomeni, da z različnimi postopki izključimo, zavrnemo samopodobo, ki nam jo vsiljujejo drugi.


19. Ker je človeška zavestna, namerna dejavnost svobodna, nenapovedljiva in časovno spremenljiva, so takšna tudi socialnopsihološka dejstva, zato je Gergena socialna psihologija historična veda.


20. Leon Festinger je na osnovi Wudntovih raziskav o skupinski dinamiki zgradil svojo teorijo o socialnih procesih primerjave.


21. Stigma označuje, po Goffmanu, takšno posameznikovo lastnost, ki ga loči od večine v skupnosti po tem, da on sam takšne lastnosti ne šteje za odklonsko, deviantno, okolica pa.


PRAVILNO
22. Ameriški socialni psiholog Gergen je razvil tezo o t.i. zasičenem subjektu.

23. Rosenthalov efekt včasih imenujemo tudi pigmalionski efekt


24. W. Wundt meni, da v psihološkem eksperimentu ne bi smeli nastopati kriteriji manipulativnosti, ponovljivosti in variabilnosti.


25. Behavor. Koncept predpostavlja pojmovanje socialne dejavnosti kot posledice človekovih vrojenih svojstev.


NE

26. Teleološka razlaga temelji na razlogih, kavzalna pa na vzrokih dejanj.


27. W. Wundt je zagovarjal Ehrenfelsovo tezo, da je celota nova kvaliteta, ki naddeterminira dele.


28. V znanem nemškem sporu o pozivitizmu je Karl Popper nasprotoval pozitivističnemu konceptu družboslovne znanosti.


NE

29. Spoznavni teoretik von Wright je celotno tradicijo temeljnih znanstvenih orientacij razdelil na aristotelsko in galilejsko


30. Klaus Holzkamp se je pri izgradnji svoje kritične psihologije naslonil na Habermasov koncept emancipatorične relavance.


NEPRAVILNO

31. Wundtov introspektivizem je predpostavljal naravoslovni koncept psihologije.


32. L Wigotski je proučeval spremenljivko toplo-hladno v prvem vtisu o osebah.


33. Po Aschu učinek primarnosti oz. prvega vtisa razpade takoj, ko nastopijo nova, nasprotujoča dejstva.


34. Avtor znane socialnopsihološke teorije kognitivne ravnotežja med stališči je Rainer Werner Fassbinder


35. H. Kelly je proučeval vpliv pričakovanja poskusne osebe na formiranje prvega vtisa.

36. Ash je eksperimentalno proučeval učinek skupinskega pritiska na perceptivne sodbe.

37. Milgramov ekperiment je pokazal, da človek v določenih socialnih situacijah prevzame t.i. agentsko vedenje, ki znižuje obseg avtonomnega presojanja.


38. .Socialna kontrola je sredstvo za izvajanje socialne moči.


39. Budnost v kontekst soc. percepcije pomeni dostopnost posameznika za nove informacije.


40. Referenčne skupine so skupine, ki pomenijo osnovno orientacijo v družbeni stvarnosti ter so osnovni indetifikacijski in modelni sistem za naša ravnanja.  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət