Ana səhifə

II. cy gç lín, gç d¸n l¹ng Cy mì


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə1/14
tarix24.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
II. c©y gç lín, gç d¸n l¹ng

C©y mì

Tªn khoa häc: Manglietia glauca Bl ( M. conifera Dandy ).

Hä Méc lan - Magnoliaceae.

1. M« t¶ h×nh th¸i

Mì lµ c©y gç lín cao tíi 25-30m, ®­êng kÝnh ngang ngùc ®¹t tíi 50-60 cm. Th©n trßn, th¼ng. Vá x¸m b¹c, thÞt mµu tr¾ng cã mïi th¬m nhÑ. Th©n ®¬n trôc, cµnh nhá. Tû lÖ chiÒu cao d­íi cµnh ®¹t 2/3 chiÒu cao. L¸ ®¬n mäc c¸ch, phiÕn l¸ h×nh trøng, g©n næi râ c¶ 2 mÆt, cuèng l¸ m¶nh. Hoa l­ìng tÝnh, mäc ®¬n ®éc ë ®Çu cµnh, cã mµu tr¾ng, to. Qu¶ kÐp h×nh nãn. H¹t cã néi nhò mµu ®á, khi x¸t hÕt néi nhò h¹t cã vá mµu ®en, cã mïi th¬m. H¹t cã nhiÒu dÇu.2. §Æc ®iÓm sinh th¸i

Th­êng gÆp mì trong rõng thø sinh ë Yªn B¸i, Hµ Giang, Tuyªn Quang, Phó Thä, Thanh Hãa, NghÖ An, Hµ TÜnh. Mì lµ loµi c©y l¸ réng th­êng xanh. Mì th­êng sèng víi c¸c loµi giæi, giÎ, tr©m, ng¸t, géi.

Mì thÝch hîp víi vïng cã l­îng m­a: 1400 -2000 mm/n¨m. Th¸ng kh« h¹n (L­îng m­a nhá h¬n 50 mm/th¸ng) kh«ng qu¸ 2 th¸ng. Mì thÝch hîp víi nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m tõ 22 -24oC, nhiÖt ®é tèi cao tuyÖt ®èi 42o C, nhiÖt ®é tèi thÊp tuyÖt ®èi -1oC. Mì Ýt chÞu n¾ng nãng vµ gi¸ rÐt, ®Æc biÖt ë giai ®o¹n tuæi non (Ng« Quang §ª, 1992). D­íi 18 th¸ng tuæi, mì lµ c©y cÇn che bãng. Mì sinh tr­ëng tèt nhÊt ë ®é chiÕu s¸ng b»ng 1/3 ®é chiÕu s¸ng trùc x¹ tù nhiªn.

¸nh s¸ng gay g¾t mïa hÌ vµ mïa thu kh«ng thuËn lîi cho sinh tr­ëng cña mì. ¸nh s¸ng thÊp trong mïa ®«ng vµ ¸nh s¸ng t¸n quang trong mïa xu©n thÝch hîp víi sinh tr­ëng cña mì (NguyÔn H÷u Th­íc, NguyÔn LiÔn, 1965). Khi mì lín cã yªu cÇu ¸nh s¸ng cao h¬n. T¸n c©y tù nhiªn trong b¨ng chõa che b¨ng mì trång (5 tuæi) ®øng c¹nh (c¸ch 2,5 m), mì thiÕu ¸nh s¸ng, mäc yÕu, l¸ óa, th©n m¶nh, sinh tr­ëng xÊu h¬n víi c¸c hµng kh¸c (L©m C«ng §Þnh, 1965). Mì thÝch hîp ®Êt tèt, s©u Èm, tho¸t n­íc, nhiÒu mïn. Thµnh phÇn c¬ giíi sÐt nhÑ ®Õn sÐt ph¸t triÓn trªn phiÕn th¹ch mica, phiÕn th¹ch sÐt, riolit, poãc phia. Mì th­êng xanh quanh n¨m. Ra hoa vµo th¸ng 3-4. Qu¶ chÝn vµo th¸ng 8-9.3. C«ng dông

Gç mì mµu s¸ng hoÆc vµng nh¹t, mÒm nhÑ, tû träng 0,48. Gç mÞn, Ýt nøt nÎ, mèi mät. Gç mì th­êng dïng ®Ó ®ãng ®å dïng trong nhµ, lµm gç d¸n l¹ng, gç bót ch×, gç nguyªn liÖu giÊy, gç trô má. Gç cã gi¸c vµ lâi ph©n biÖt, gi¸c mµu tr¾ng vµng nh¹t, lâi mµu vµng t­¬i. Vßng sinh tr­ëng râ rµng vµ døt kho¸t, th­êng réng 4-6mm. M¹ch ®¬n vµ kÐp ng¾n ph©n t¸n, sè l­îng m¹ch trªn 1mm2 trung b×nh, ®­êng kÝnh m¹ch nhá ®Õn trung b×nh, trong m¹ch th­êng cã thÓ nót. Tia gç nhá vµ hÑp. M« mÒm h×nh gi¶i hÑp tËn cïng vµ gian m¹ch. Sîi gç dµi trung b×nh 1,2mm vµ cã v¸ch máng. Gç mÒm vµ nhÑ, khèi l­îng thÓ tÝch gç kh« 480kg/m3, hÖ sè co rót thÓ tÝch 0,43. §iÓm b·o hßa thí gç 25%. Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí 612kg/cm2, uèn tÜnh 1230kg/cm2, søc chèng t¸ch 11,5kg/cm. HÖ sè uèn va ®Ëp 1,13. Gç mì cã thÓ dïng lµm thïng ®ùng dung dÞch láng, lµm ®å méc, lµm v¨n phßng phÈm. Còng cã kh¶ n¨ng dïng lo¹i gç nµy lµm nh÷ng cÊu kiÖn cÇn chÞu ®ùng va ch¹m vµ rung ®éng.


4. §¸nh gi¸ rõng trång

§· cã nhiÒu nghiªn cøu thÝ nghiÖm vÒ c©y mì, ®· cã quy tr×nh trång rõng mì (QTN-86), quy tr×nh tØa th­a rõng mì (QTN 24-82), quy tr×nh kinh doanh rõng chåi mì (QTN) ®· ®­îc ban hµnh. Quy tr×nh trång rõng mì ®· ®­îc hÇu hÕt c¸c tØnh cã trång rõng mì ¸p dông. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh ¸p dông, cã nh÷ng ®iÓm kh«ng tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña quy tr×nh.  • Nh÷ng ®iÓm chñ yÕu vÒ kü thuËt g©y trång, tØa th­a, kinh doanh chåi

- Vïng trång mì: nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m 22-240C. L­îng m­a trung b×nh hµng n¨m trªn 1600 mm. Vïng chÞu ¶nh h­ëng cña giã nãng, l­îng m­a trung b×nh hµng n¨m ph¶i ®¹t tíi 2000 mm.

- §Êt trång mì: lµ nh÷ng n¬i cã c¸c tr¹ng th¸i thùc b× nh­ rõng kiÖt, rõng míi khai th¸c tr¾ng, rõng nøa, rõng nøa xen c©y bôi ; gåm c¸c lo¹i ®Êt phong hãa trªn phiÕn th¹ch sÐt, phiÕn th¹ch mica, sa phÊn th¹ch.

- Tiªu chuÈn c©y con: C©y con cã bÇu trång cho c¶ 2 vô.

C©y trång vô xu©n cã 4-6 th¸ng tuæi, Do = 3 -4 mm, H = 30 -50 cm.

C©y trång vô thu cã 6-12 th¸ng tuæi, Do =6 -10 mm, H = 60 -100 cm.

- Xö lý thùc b×: n¬i cã ®é dèc d­íi 20 o chÆt tr¾ng dän s¹ch. N¬i ®Êt cã ®é dèc trªn 20o chÆt tr¾ng theo b¨ng. Trång mËt ®é 2500-3300 c©y/ha.

- Ch¨m sãc trong 3 n¨m liÒn. N¨m ®Çu 2 lÇn ch¨m sãc. N¨m thø 2, ch¨m sãc 2-3 lÇn. N¨m thø 3-4 ch¨m sãc mçi n¨m 1 lÇn.

- TØa th­a khi rõng khÐp t¸n kh«ng qu¸ thêi gian 1 n¨m, cã ®é tµn che 0,7 trë lªn.


BiÓu 1: BiÓu tØa th­a rõng mì kinh doanh gç giÊy (Quy tr×nh tØa th­a rõng mì trång)
H¹ng ®Êt

MËt ®é trång

LÇn tØa

Tuæi tØa

C­êng ®é tØa (%)

Sè c©y sau tØa(c©y/ha)

D bq (cm) sau tØa

Trung b×nh

2500


1

2


4-5

8-9


50

33


1250

838


7 -9

11-13


3300

1

2


4-5

8-9


50

50


1650

825


7 -9

11-13


XÊu

2500

1

2


5-6

9-10


50

33


1250

833


6-8

9-11


3300

1

2


5-6

9-10


50

50


1650

825


5-8

9-11


Rõng ®Ó kinh doanh chåi khi rõng mì ®­a vµo chÆt tr¾ng cã D1.3 > 15 cm, N/ha > 800 c©y. Khai th¸c kÕt thóc tr­íc mïa m­a. Sau khi chåi mäc 6 th¸ng, chän ®Ó l¹i mçi gèc 2 chåi. Ch¨m sãc rõng chåi 2 n¨m. Mçi n¨m 3 lÇn.
BiÓu 2: TØa th­a kinh doanh rõng gç lín (Quy tr×nh tØa th­a rõng mì trång)
H¹ng ®Êt

MËt ®é trång c©y/ha

LÇn tØa

Tuæi tØa

C­êng ®é tØa (% sè c©y)

Sè c©y sau khi tØa

D bq c©y sau tØa th­a

Tèt

2500

1

2

33-4

7-8


12-14

50

60

671250

500


167

8-10

14-16


20-23

3300

1

2

33-4

7-8


12-14

50

70

661650

495


168

8-10

13-15


20-23

Trung b×nh hoÆc tèt nh­ng n¬i dèc >35o

2500

1

2

34-5

8-9


13-15

50

50

671250

625


210

7-9

12-14


17-20

3300

1

2

34-5

8-9


13-15

50

550


220

1650

550


220

7-9

12-14


17-20

  • HiÖn tr¹ng g©y trång rõng mì

TÝnh ®Õn th¸ng 12/1999 c¸c tØnh ®· trång ®­îc 47.374 ha rõng mì, trong ®ã gåm 38.434 ha rõng thuÇn loµi vµ 8.940 ha rõng mì hçn loµi víi c¸c loµi c©y kh¸c. Rõng mì trång ë 16 tØnh cã diÖn tÝch nh­ sau: B¾c C¹n 5.368 ha thuÇn loµi , 1.203 ha hçn loµi; Cao B»ng 68 ha; Hµ Giang 5.065 ha thuÇn loµi, 1.370 ha hçn loµi; L¹ng S¬n 1.231 ha thuÇn loµi loµi, 192 ha hçn loµi; Lao Cai 10.680 ha thuÇn loµi, 2.355 ha hçn loµi; Phó Thä 892 ha thuÇn loµi, 75 ha hçn loµi; Qu¶ng Ninh 168 ha thuÇn loµi, 846 ha hçn loµi; Th¸i Nguyªn 3.046 ha thuÇn loµi, 3.109 ha hçn loµi; Tuyªn Quang 9.572 ha thuÇn loµi, 1.814 ha hçn loµi ; Yªn B¸i 2.295 ha thuÇn loµi, 4.420 hçn loµi; B¾c Giang 169 ha thuÇn loµi; Lai Ch©u 209 ha thuÇn loµi; S¬n La 467 ha thuÇn loµi; Thanh Hãa 143 ha thuÇn loµi, NghÖ An 814 ha thuÇn loµi, 409 ha hçn loµi vµ Hµ TÜnh 639 ha thuÇn loµi.

Rõng mì trång chñ yÕu lµ rõng thuÇn loµi. Nhµ n­íc quy ho¹ch vïng trång rõng mì cung cÊp nguyªn liÖu giÊy víi diÖn tÝch lín bao gåm c¸c tØnh: Hµ Giang, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, Lµo Cai. HÇu hÕt c¸c tØnh tu©n thñ ®Çy ®ñ 2 kh©u kü thuËt: tiªu chuÈn c©y con vµ ®èi t­îng ®Êt trång. Tõ n¨m 1995 môc ®Ých g©y trång cã ®iÒu chØnh (trång rõng phßng hé), v× thÕ ph­¬ng thøc trång rõng hçn loµi ®· ®­îc bæ sung. Cuèi n¨m 1999, rõng mì trång trong c¸c tØnh ®· t¹o ra 1.073.004 m3 gç theo c¸c cÊp tuæi nh­ sau:


BiÓu 3: Sinh tr­ëng rõng mì trång ( KiÓm kª rõng 1999)
Ph­¬ng

thøc


§¬n vÞ tÝnh

I

II

(10 n¨m)


III

(15 n¨m)


IV

(20 n¨m)


V

(25 n¨m)


ThuÇn loµi

Lµo Cai

Tuyªn Quang

+S¬n D­¬ng

+Chiªm Hãa

Hµ Giang

+B¾c QuangPhó Thä

+§oan Hïng

+Thanh S¬n

Yªn B¸i

Th¸i Nguyªn


DiÖn tÝch (ha)

Tr÷ l­îng (m3)

M/ha (m3)

M/ha (m3)

M/ha (m3)

500c/ha*


800c/ha*

2.000c/ha*

700c/ha*

400 c/ha*23511


8.779

469.347


53,46

68.21


50,63

160,2*


53.34

42*


38,68

40,67*


53,80

47,19


6.343

431.163


67.97

98.86


66,30

80,92


44,68

34,88


66,95

27,25


1891

152.138


80.45

128,8


56,87

75,2*


105,3

70

44,5198

15.298


77,26

68,93


100,0


Hçn loµi

(Chung)


DiÖn tÝch (ha)

Tr÷ l­îng (m3)

M/ha (m3)


8.834


308

4.780


15,52

88


4

280


70,0
Ghi chó : - Con sè trong b¶ng 3 cã dÊu sao (*) lµ sè liÖu cña t¸c gi¶

- C¸c nhãm ký tù 500c/ha* lµ sè c©y trªn 1 ha

Rõng mì trång ®Ó s¶n xuÊt gç lín cÇn tØa th­a 4 lÇn, mËt ®é cuèi cïng ®Ó 150-200 c©y/ ha. Kinh doanh gç giÊy, gç má tØa th­a 1 lÇn ®Ó mËt ®é cuèi 1200 - 1600 c©y/ ha víi tuæi khai th¸c chÝnh tõ 9 tuæi trë lªn (Vò §×nh Ph­¬ng, 1985). Tµi liÖu kiÓm kª rõng n¨m 1999, cho thÊy n¨ng suÊt cña rõng mì thÊp. Tr÷ l­îng b×nh qu©n chung ë c¸c tuæi 10, 15, 20, 25 lÇn l­ît lµ: 53,46 m3/ha; 67,18 m3/ha; 80,45 m3/ha; 77,26 m3/ha. Trong ®ã tØnh Lµo Cai cã tr÷ l­îng b×nh qu©n cña rõng mì trång theo cÊp tuæi lín h¬n tr÷ l­îng b×nh qu©n rõng mì trång cña c¸c tØnh kh¸c. TiÒm n¨ng lËp ®Þa vµ sinh tr­ëng c©y mì trong vïng trång rÊt lín. Nh÷ng nghiªn cøu vÒ sinh tr­ëng vµ s¶n l­îng rõng mì cho thÊy ®iÒu ®ã.

B¶ng 4: Sinh tr­ëng vµ s¶n l­îng rõng mì ë c¸c cÊp ®Êt (Vò TiÕn Hinh 2001)

Tuæi (n¨m)

N/ha

CÊp ®Êt

hg

(m)


dg

(cm)


M (m3) phÇn Nd

ZM

(m3)M (m3) tæng hîp

5

2500

I

5,1

6,8

32,8

15,8

32,8

6

1510

I

6,7

9,0

43,3

23,2

56

5

2500

II

4,1

5,8

20,4

9,7

20,4

7

1500

II

6,7

9,1

43,9

22,3

57,1

5

2500

III

3,3

4,7

11,3
11,3

8

1550

III

6,4

8,9

42,1

19,5

53,9

5

2500

IV

2,3

3,9

3,09

1650

IV

5,6

8,7

38,4

16,2

47,6

10

1510

I

12,3

14,5

171,2

38,4

184,4

11

1050

I

13,8

16,8

175,3

39,9

223,9

10

1500

II

10,3

12,6

112,6

26,1

125,8

13

1060

II

11,4

13,5

140,2

27,6

153,4

10

1550

IV

8,5

10,9

74,9

17,7

86,6

15

1050

I

17,1

20,3

295,8

27,8

344,5

17

1050

I

18,2

21,4

343,6

22,6

392,3

15

1060

II

15,2

17,6

205,1

20,7

250,1

17

1060

II

16,3

18,5

241,4

17,3

286,4

15

1550

III

12,6

14,1

169,6

17,9

181,4

17

1550

III

13,7

14,9

201,7

15,3

213,4

15

1650

IV

10,6

12,4

122,0

14,3

122,0

17

1650

IV

11,8

13,1

148,4

12,8

157,5

* Chó thÝch: Trong b¶ng cã 4 cÊp ®Êt. CÊp ®Êt rõng mì trång ph©n chia theo chiÒu cao tÇng ­u thÕ cña l©m phÇn h0, hg chiÒu cao c©y cã tiÕt diÖn b×nh qu©n. dg ®­êng kÝnh b×nh qu©n theo tiÕt diÖn. ZM T¨ng tr­ëng th­êng xuyªn hµng n¨m vÒ tr÷ l­îng (m3/ha). Trong b¶ng hµng ch÷ nghiªng lµ tuæi tØa th­a cña tõng cÊp ®Êt.

§èi chiÕu víi biÓu sinh tr­ëng vµ s¶n l­îng rõng mì trång ë c¸c tØnh phÝa B¾c, cho thÊy ë cÊp ®Êt thÊp nhÊt (cã thÓ t­¬ng øng víi h¹ng ®Êt thÊp nhÊt trong h¹ng ®Êt trång mì), tiÒm n¨ng lËp ®Þa vµ sinh tr­ëng cña c©y mì, rõng mì ë tuæi 17 còng ®¹t ®­îc 157,5 m3/ha. Tµi liÖu kiÓm kª rõng 1999 cho thÊy tr÷ l­îng b×nh qu©n rõng mì trång ë tuæi 20 cña c¸c tØnh Tuyªn Quang, Hµ Giang, Yªn B¸i, Lµo Cai ®Òu rÊt thÊp so víi tiÒm n¨ng sinh trëng vµ s¶n l­îng ë cÊp ®Êt thÊp nhÊt (CÊp IV). §iÒu ®ã cho thÊy trong viÖc trång rõng mì cã nhiÒu kh©u kü thuËt ch­a ®¶m b¶o, nªn chØ ®¹t ®­îc 70 - 80% n¨ng suÊt tiÒm n¨ng. N¨ng suÊt rõng mì trång (b¶ng4) lµ sè liÖu trªn c¸c « tiªu chuÈn lÊy ë rõng mì trång trong vïng víi c¸c l©m phÇn cã ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai vµ kü thuËt b×nh th­êng (c¸c l©m phÇn mì trång thuÇn loµi, ®Òu tuæi, trång b»ng c©y con cã bÇu, n»m trong khu vùc rõng nguyªn liÖu nhµ m¸y giÊy B·i B»ng. MËt ®é trång ban ®Çu lµ: 2200-2500 c©y /ha. Trong qu¸ tr×nh nu«i d­ìng rõng, th­êng kh«ng qua tØa th­a hoÆc tØa th­a mét lÇn vµ kü thuËt chÆt nu«i d­ìng ch­a ®­îc thèng nhÊt. MËt ®é l©m phÇn bÞ suy gi¶m so víi mËt ®é ban ®Çu (Vò TiÕn Hinh, 2001).5. KhuyÕn nghÞ

C©y mì cã tiÒm n¨ng sinh tr­ëng vµ cho n¨ng suÊt cao, ®¸p øng viÖc g©y trång rõng ®Ó cung cÊp gç nguyªn liÖu giÊy , gç má vµ c¸c nhu cÇu gç gia dông. Gç mì ®­îc nh©n d©n trong vïng trång ­a thÝch sö dông. Nh­ng thùc tiÔn trång rõng mì ch­a mang l¹i kÕt qu¶ mong muèn ( n¨ng suÊt thÊp). CÇn quan t©m ®Õn viÖc trång mì cung cÊp gç má, gç giÊy, v¸n nh©n t¹o ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ duy tr× b¶o vÖ ®Êt. Trång rõng mì trªn c¸c cÊp ®Êt víi mËt ®é 2500 c©y/ha. Trång b»ng c©y con cã bÇu. CÇn sö dông c¸c tiÕn bé kü thuËt ®· cã nh­ : gièng mì ®· ®­îc chän läc, kü thuËt tØa th­a nu«i d­ìng, kinh doanh rõng chåi. Tu©n thñ c¸c kh©u gieo t¹o c©y con, lµm ®Êt, trång, sè n¨m ch¨m sãc, sè lÇn ch¨m sãc nh­ quy tr×nh kü thuËt (QTN - 86) ®· ban hµnh. TØa th­a 2 lÇn víi cÊp ®Êt I, II. LÇn 1 ë tuæi 6 cho cÊp ®Êt I, ë tuæi 7 cho cÊp ®Êt II. TØa th­a lÇn 2 ë tuæi tuæi 11 cho cÊp ®Êt I vµ tuæi 13 cho cÊp ®Êt II. TØa th­a 1 lÇn cho cÊp ®Êt III, IV ë tuæi 8 vµ 9. §iÒu rÊt quan träng lµ duy tr× ®­îc mËt ®é quy ®Þnh vµ kh«ng hao hôt diÖn tÝch trång rõng. Tuy nhiªn cÇn ¸p dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt nh­: sö dông nguån gièng ®· chän läc vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt theo quy tr×nh vµ th©m canh, trång ®óng lËp ®Þa, ch¾c ch¾n rõng mì trång sÏ cã n¨ng suÊt cao h¬n.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət