Ana səhifə

Pentru clasa a xi-a ÎNVĂŢĂMÂnt profesional de 2 ani pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2: Lucrător în agroturism


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə3/8
tarix27.06.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul „Tehnologia de creştere a animalelor” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Vizite de documentare la agenţii economici;

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Tehnologia de creştere a animalelor”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:

- exerciţii de identificare a spaţiilor exterioare şi interioare ce urmează a fi amenajate.

- exerciţii aplicative de realizare a schiţelor de amenajare a spaţiilor verzi şi a spaţiilor interioare.

-exerciţii de identificare a resurselor materiale necesare amenajării spaţiilor interioare şi exterioare ale fermei agroturistice.- activităţi practice:

 • Configurarea spaţiilor din ferma agroturistică.

 • Efectuarea lucrărilor de amenajare exterioară şi interioară conform schiţei

 • Efectuarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor exterioare din ferma agroturistică

 • Efectuarea curăţeniei spaţiilor exterioare

 • Efectuarea operaţiilor de reparaţii la garduri sau băncuţe

 • Utilizarea diferitelor forme de comunicare cu turiştii, respectând regulile de protocol

 • Prestarea activităţilor de asistare şi a serviciilor suplimentare la cererea clienţilor.

 • Asigurarea securităţii turiştilor şi a bunurilor acestora

 • Aplicarea normelor de igienă, securitate, sănătate în muncă şi PSI în incinta fermei agroturistice


7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi: 1. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

  • Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.

  • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

  • Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

 2. Finală

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 • Fişe de observaţie;

 • Fişe test;

 • Fişe de lucru;

 • Fişe de autoevaluare;

 • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

 • Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

 • Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.

 1. Bibliografie1.

Gh.Georgescu, C.Velea.

Tehnologia de creştere a bovinelor, E.D.Pedagogică, Bucureşti,1990

2.

Gh.Georgescu

Alimentaţia raţională avacilor de lapte, Ed. ECHIM,1995

3.

I.Dumitrescu

Reproducţie animală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982

4.

S.Dinescu

Creşterea animalelor de fermă- Tehnologii eficiente în creşterea porcinelor şi păsărilor, Agris, Bucureşti,2003

5.

S. Dinescu şi colab.

Creşterea animalelor de fermă- Tehnologii eficiente în creşterea albinelor Agris, Bucureşti,2003Modulul III: AMENAJAREA FERMEI ŞI COMPORTAMENT AGROTURISTIC


  1. Notă introductivă

ModululAmenajarea fermei şi comportament agroturisticface parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism, clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 105 ore conform planului de învăţământ, din care: • 35 ore – laborator tehnologic

 • 70 ore – instruire practică

Modulul vizează dobândirea de competenţe specifice calificării Lucrător în agroturismîn perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificări şi în continuarea pregătirii profesionale.Modulul Amenajarea fermei şi comportament agroturisticreuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Amenajarea fermei agroturistice din standardul de pregătire de nivel 2, competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Lucrări de întreţinere a gospodăriei agroturistice din standardul de pregătire de nivel 1 şi competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Comportament agroturistic din standardul de pregătire de nivel 2, domeniul Agricultură.  1. Unităţile de competenţe la care se referă modulul
 • AMENAJAREA FERMEI AGROTURISTICE

 • LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A GOSPODĂRIEI AGROTURISTICE

 • COMPORTAMENT AGROTURISTIC


3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare


Modulul: AMENAJAREA FERMEI ŞI COMPORTAMENT AGROTURISTIC

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare4

Rezultatul învăţării 1: Identifică construcţiile specifice fermei agroturistice

 • Construcţii specifice fermei agroturistice: locuinţă,adăposturi pentru animale, construcţii pentru depozitarea dejecţiilor animaliere, construcţii pentru depozitarea furajelor şi produselor agricole, magazie pentru unelte şi utilaje

 • Elemente constructive: elemente de dimensionare, elemente de dotare, structură de rezistenţă, elemente de compartimentare şi închidere, elemente de izolaţii, elemente de finisaj, instalaţii tehnice.

 • Materiale pentru construcţii : lemn şi produse din lemn, piatră naturală, produse ceramice şi înlocuitori, sticlă şi produse metalice,mortare, betoane, materiale pentru hidroizolaţii şi termoizolaţii, materiale pentru finisaje, materiale pentru instalaţii electrice şi sanitare.

 • Prezintă tipurile de construcţii specifice fermei agroturistice

 • Specifică elementele constructive ale construcţiilor

 • Identifică materialele necesare efectuării construcţiei
  • Descrierea construcţiilor anexe ale fermei agroturistice.

  • Identificarea construcţiilor anexe ale fermei agroturistice

  • Specificarea elementelor constructive şi a materialelor necesare efectuării construcţiei
Rezultatul învăţării 2: Participă la elaborarea planului de amenajare a incintei fermei agroturistice

 • Spaţii de amenajat :grădină de flori, spaţii de agrement, căi de acees, parcare, loc de joacă pentru copii, foişor, grătar

 • Simboluri tehnice : linii, scară, dimensiune, simboluri pentru materiale

 • Soluţii de amenajare: schiţe de amplasare(locuinta,adăpost pentru animale,anexe gospodaresti, spaţii de agrement), schiţe de amenajare a spaţiilor verzi şi de agrement

 • Resurse materiale: lemn, piatră, cărămidă, arbori, arbusto, flori, dale, obiecte ceramice, obiecte decorative, materiale pentru spaţiul de joacă

 • Selectează spaţiilor exterioare ce vor fi amenajate

 • Propune soluţii privind amenajarea spaţiilor selectate

 • Selectează resursele materiale necesare amenajării
   • Indicarea spaţiilor exterioare ce vor fi amenajate

   • Identificarea simbolurilor tehnice utilizate în realizarea schiţelor de amenajare

   • Clasificarea resurselor materiale utilizate la amenajarea spaţiilor exterioare

   • Utilizarea tehnologiei informaţiei în amenajarea teritoriului din incinta fermei
Rezultatul învăţării 3: Amenajează spaţiile verzi şi de agrement din ferma agroturistică

 • Lucrări de amenajare: semănat, plantat, dalare, realizat garduri, alei, rocărie, văruit, vopsit, udat

 • Unelte utilizate la amenajare: ferăstrău, sapă, greblă, casma, foarfece, stropitoare, ciocan, bidinea, plantator, sfoară, metru, picheţi, roabă, lopată
  • Aplică schiţa de amenajare a spaţiului verde şi de agrement

  • Selectează materialele necesare amenajării spaţiului verde

  • Configurează spaţiile ce vor fi amenajate

  • Efectuează lucrările de amenajare conform schiţei
  • Identificarea uneltelor şi materialelor necesare amenajării spaţiului verde şi de agrement

  • Marcarea şi delimitarea spaţiului de amenajat, conform schiţei

  • Executarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi şi de agrement, respectând normele de securitate şi sănătate în muncă

Rezultatul învăţării 4: Întreţine spaţiile exterioare ale fermei agroturistice

 • Lucrări de întreţinere şi reparaţii: prăşit, tăiat, fasonat, tuns gazon, văruit, vopsit, udat, reparat gard, banci, curăţenia curentă a teraselor, aleilor, parcărilor, locurilor de joacă

  • Efectuează lucrări de întreţinere a spaţiilor exterioare din ferma agroturistică

  • Realizează curăţenia în spaţiile exterioare

  • Efectuează operaţii de reparaţii la garduri sau băncuţe
  • Descrierea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor exterioare

  • Identificarea resurselor materiale şi uneltelor necesare efectuării întreţinerii şi curăţeniei spaţiilor exterioare

  • Efectuarea lucrărilor de întreţinere sau reparaţie

  • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea lucrărilor

Rezultatul învăţării 5: Amenajează spaţiile interioare ale fermei agroturistice
 • Schiţe privind amenajarea spaţiilor interioare: dormitor, grup sanitar, spaţiu pentru prepararea hranei, hol,spaţiu pentru petrecerea timpului liber

 • Dotarea spaţiilor interioare cu: mobilier, aparatură electronică şi electrocasnică, elemente decorative, conform normelor de clasificare a pensiunilor agroturistice în vigoare  • Execută schiţele de amenajare a spaţiilor interioare.

 • Execută operaţii de amenajare a spaţiilor de locuit şi prepararea hranei cu mobilier, echipamente şi aparatură, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă • Identificarea spaţiilor şi dotărilor necesare, confrom normelor de clasificare a pensiunilor agroturistice în vigoare

 • Executarea schiţelor privind amenajarea spaţiilor interioare

 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la amenajarea spaţiilor

Rezultatul învăţării 6: Efectuează lucrări de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor interioare din ferma agroturistice

 • Lucrări de întreţinere pentru: podele şi pardoseli (din lemn, din parchet, din parchet laminat, din gresie, din piatră), mobilier (din lemn, din material plastic, din răchită, mobilă tapiţată cu piele, tapiţerii din material textil), uşi (din lemn de brad, cireş, stejar, uşi metalice), ferestre (din lemn vopsit şi lăcuit, din PVC, din aluminiu)

 • Operaţii zilnice de curăţenie: curăţenia în dormitor, schimbarea lenjeriei, curăţenia în grupul sanitar, schimbarea prosoapelor, curăţenia în sala de mese şi spaţiul pentru petrecerea timpului liber.

 • Spălarea, călcarea şi împachetarea rufelor destinate folosinţei turiştilor: lenjerie de pat, faţă de masă, şervet de bucătărie, perdea, draperie.

  • Selectează materialele şi aparatele necesare efectuării lucrărilor de întreţinere şi curăţenie în spaţiile de cazare

  • Execută lucrări de întreţinere a podelelor, pardoselelor, mobilierului, uşilor şi ferestrelor din ferma agroturistică.

  • Efectuează operaţii zilnice de întreţinere a curăţeniei în spaţiile de cazare

 • Spală, calcă şi împachetează rufele destinate folosinţei turiştilor


 • Identificarea materialelor necesare efectuării lucrărilor de întreţinere şi curăţenie a dotărilor din ferma agroturistică.

 • Precizarea etapelor de efectuare a curăţeniei.

 • Efectuarea operaţiilor zilnice de curăţenie

 • Pregătirea rufelor pentru spălare.

 • Alegerea detergenţilor, echipamentelor şi spălarea rufelor.
Rezultatul învăţării 7: Comunică cu turiştii cazaţi în pensiunea agroturistică

 • Forme de comunicare cu turiştii: comunicarea verbală, comunicarea scrisă, comunicarea nonverbală, comunicarea prin telefon, comunicarea prin mijloace electronice (e-mail, internet)

 • Comunicarea pe perioada sejurului: întâmpinarea turiştilor, prezentarea pensiunii şi a serviciilor pe care le oferă, înregistrarea turiştilor, preluarea comenzilor , întreţinerea comunicării cu turistul, rezolvarea conflictelor, rezolvarea reclamaţiilor

  • Utilizează diferite forme de comunicare cu turiştii.

  • Întâmpină clienţii respecatând regulile de protocol

  • Asigură un climat favorabil pe toată perioada sejurului
  • Prezentarea formelor de comunicare cu turiştii.

  • Indicarea regulilor de protocol ce se vor respecta în relaţia cu clienţii

  • Aplicarea regulilor de protocol pe perioada sejurului

Rezultatul învăţării 8: Efectuează activităţi de asistare a turiştilor din pensiunea agroturistică

 • Activităţi de asistare a turiştilor: însoţirea în drumeţii, expedierea de corespondenţă, antrenarea în activităţi proprii gospodăriei montane (cosit, muls, activităţi meşteşugăreşti, prepararea mâncărurilor tradiţionale)

 • Servicii suplimentare la cererea turiştilor: vânzarea produselor din gospodărie, întreţinut încălţămintea, spălat, cusut, călcat haine pentru turişti, supravegherea copiilor, expedierea corespondenţei

  • Asigură activităţi de asistare la cererea turiştilor

  • Prestează servicii suplimentare la cererea clienţilor.
  • Descrierea activităţilor de asistare a turiştilor

  • Precizarea serviciilor ce pot fi prestate la cererea turiştilor

  • Prestarea activităţilor de asistare şi serviciilor suplimentare la cererea clienţilor.

Rezultatul învăţării 9: Asigură securitatea turiştilor şi a bunurilor acestora

 • Acţiuni de prevenire: indicarea locurilor periculoase din fermă şi împrejurimi, informare asupra potenţialelor riscuri din fermă

 • Securitatea turiştilor şi a bunurilor: securitatea în spaţiile de cazare, în incinta fermei şi în împrejurimi, securitatea în desfăşurarea unor activităţi cu potenţial de risc, securitatea obiectelor de valoare, securitatea la contactul cu persoane nedorite

 • Norme de securitate în pensiunea agroturistică: norme de igienă (igiena produselor alimentare, spaţiilor destinate folosinţei turiştilor), norme P.S.I. şi de securitatea muncii în incinta fermei, norme de prim ajutor în caz de accident şi situaţii periculoase

  • Informează turiştii cu privire la locurile periculoase şi potenţialele riscuri din fermă

  • Asigură securitatea turiştilor şi a bunurilor acestora

  • Aplică normele de igienă, securitate, sănătate în muncă şi PSI în incinta fermei agroturistice
  • Indicarea locurilor periculoase şi riscurilor potenţiale din fermă

 • Descrierea acţiunilor de prevenire a turiştilor.

 • Respectarea normelor de igienă, securitate şi sănătate în muncă

4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:

 1. Construcţii anexe ale fermei agroturistice

  1. Tipuri de construcţii anexe ale fermei agroturistice

  2. Părţile componente ale construcţiilor anexe.

  3. Elementele constructive ale construcţiilor

  4. Materiale utilizate la efectuarea construcţiei

 2. Planul de amenajare a incintei fermei agroturistice

2.1.Întocmirea schiţei de amplasare, de amenajare a spaţiilor verzi şi de agrement

2.2.Soluţii privind amenajarea spaţiilor: grădină de flori, spaţii de agrement, căi de acees, parcare, loc de joacă pentru copii, foişor, grătar.

2.3.Amenajarea spaţiilor verzi şi de agrement din ferma agroturistic

3. Lucrări de întreţinere a spatiilor verzi şi de agrement

3.1 Lucrări de întreţinere a spatiilor verzi: prăşit, tăiat, fasonat, tuns gazon, văruit, vopsit, udat

3.2. Curăţenia in spatiile exterioare: curentă a teraselor, aleilor, parcărilor, locurilor de joacă

3.3. Reparaţii curente: reparat gard, banci4. Amenajarea spaţiilor interioare ale fermei agroturistice

4.1. Spaţii interioare supuse amenajării

4.2. Schiţe privind amenajarea interioară a următoarelor spaţii

4.3. Mobilier şi echipamente necesare amenajărilor interioare5. Lucrări de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor interioare din ferma agroturistică

5.1. Lucrări de întreţinere pentru: podele, mobilier, uşi, ferestre

5.2. Operaţii de curăţenie: zilnice, periodice şi generale.

5.3.Spălarea, călcarea şi împachetarea rufelor destinate folosinţei turiştilor6. Comunicarea cu turiştii cazaţi în pensiune

6.1. Forme de comunicare cu turiştii

6.2. Activităţi de asistare a turistului

6.3. Servicii suplimentare la cererea turistului

6.4. Acţiuni de asigurarea a securităţii turistului
Conţinurile formării cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfăşurarea de lucrări de laborator şi de instruire practică.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: • Construcţii specifice fermei agroturistice: pensiune agroturistică prevăzută cu echipamente şi dotări corespunzătoare, adăposturi pentru animale, construcţii pentru depozitarea dejecţiilor animaliere, construcţii pentru depozitarea furajelor şi produselor agricole, magazie pentru unelte şi utilaje

 • Spaţii verzi şi de agrement: grădină de flori, spaţii de agrement, căi de acees, spaţiu de parcare, loc de joacă pentru copii, foişor

 • Resurse materiale pentru amenajarea spaţiilor verzi:specii de flori perene şi anuale, arbuşti, gard viu, piatră, lemn, cuie, leagăn, balansoar, grătar

 • Unelte şi echipamente pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiilor:sapă, greblă, lopată, plantator, roabă, stropitoare, cuie, ferăstrău, ciocan, topor, foarfece, aspersor, metru, maşină de tuns iarba, motocultor cu echipament de lucru

 • Materiale, aparate şi ustensile pentru întreţinerea spaţiilor interioare: detergenti, solvenţi, substanţe pentru curăţat podele şi pardoseli, vopsea pe bază de ulei, vopsea lavabilă, lac, pensulă, perie, trafalete, bidinea, găleată, burete, lavetă, hârtie abrazivă, soluţii pentru curăţat covoare, soluţii pentru curăţat geamuri, dezinfectanţi, prosoape, lavete, mătură, găleată, mop, aspirator, maşină de spălat rufe


6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului ,,Amenajarea fermei şi comportament agroturistic” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət