Ana səhifə

Pentru clasa a xi-a ÎNVĂŢĂMÂnt profesional de 2 ani pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2: Lucrător în agroturism


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə6/8
tarix27.06.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul „Pădurea şi produsele ei poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri, DVD-uri);

 • Vizite de documentare la agenţii economici;

 • Activităţi practice pe fondul şcolii sau la agenţii economici

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

Pentru dobândirea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Pădurea şi produsele ei”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:

- activităţi practice de identificare a speciilor lemnoase forestiere

- activităţi practice de obţinere a materialului pentru împăduriri: seminţe, puieţi, butaşi

- activităţi practice de împădurire

- activităţi practice de aplicare a degajărilor, depresajului, curăţirilor, elagajului artificial

- activităţi practice de recoltare şi prelucrare a fructelor de pădure, ciupercilor comestibile, produselor cu conţinut ridicat de tanaţi, răşini, uleiuri, lacuri, coloranţi

- activităţi practice de recoltare şi prelucrare a pomilor de iarnă

- activităţi practice de recoltare şi prelucrare a plantelor medicinale şi aromatice


7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi: 1. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

  • Instrumentele de evaluare pot fi diverse – probe orale, scrise, practice.

  • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

  • Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

 2. Finală

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 • Fişe de observaţie;

 • Fişe test;

 • Fişe de lucru;

 • Fişe de autoevaluare;

 • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Proiectul

 • Studiul de caz

 • Portofoliul

 • Ghidul de practică

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.


8. Bibliografie

1. SPP SAM Agricultură, Calificarea Lucrător în gospodărie agroturistică, aprobat prin ord. OMEC 3257/19.02.2004

2.*** Cartea pădurarului – Bucureşti 1997

3. Amenajarea şi exploatarea pădurilor, Decei I. ş.a. EDP,1985-Cap. 14, pag. 189, disciplina “Exploatarea pădurilor”

4. Silvicultură - Tehnica culturilor silvice, (manual), Anatolie M.. ş.a. EDP R.A.,1995

Modulul VIII: CIRCULAŢIE RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO


  1. Notă introductivă

Modulul „Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto” face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism, clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 140 ore conform planului de învăţământ, din care: • 70 ore – laborator tehnologic

 • 70 ore – instruire practică

Modulul vizează dobândirea de competenţe specifice calificării Lucrător în agroturismîn perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificări şi în continuarea pregătirii profesionale.


Modulul Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi autoreuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice generale Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto din standardul de pregătire de nivel 2, domeniul Agricultură.


  1. Unitatea de competenţe la care se referă modulul
 • CIRCULAŢIE RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO


3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluareModulul: CIRCULAŢIE RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare9

Rezultatul învăţării 1: Respectă legislaţia rutieră

Legislaţie rutieră

 • Caracteristici definitorii ale traficului rutier (intensitate, densitate, fluenţă, structură)

 • Aspecte funcţionale şi relaţionale (interacţiuni şi intercondiţionări)

 • Reglementarea circulaţiei

 • Principalele cauze generatoare de accidente

 • Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acestora; omologarea vehiculelor;

 • Înmatricularea, înregistrarea şi radierea din circulaţie a vehiculelor;

 • Obligaţiile deţinătorilor de vehicule; licenţe de transport.

 • Permisul de conducere.

 • Tipuri de asigurări.

 • Categorii de informaţii

 • Timpul de reacţie şi efectele întârzierii în reacţii

 • Particularităţile drumului public

- Căi de comunicaţie

- Elementele geometrice (curbe, succesiuni de curbe, aliniament, palier, rampă, pantă, rambleu, debleu, profil mixt – caracteristici, identificare)

- Elemente constructive (parte carosabilă, acostamentele, zonele de protecţie, zona străzilor, sensul de circulaţie, bandă/rând de circulaţie – elemente de identificare, benzile cu circulaţie normală, benzile cu destinaţie specială)

- Clasificarea şi încadrarea drumurilor publice

- Calitatea părţii carosabile


 • Semnalizare rutieră

- semnalele speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră

- semnalele poliţistului

- semnalele luminoase

- indicatoarele

- marcajele

- semnalizarea la trecerile la nivel cu calea ferată

- alte semnale.


 • Reguli de circulaţie

- Punerea în mişcare a vehiculului

- Poziţii în timpul deplasării

- Regimul de viteze

- Reguli de prioritate de trecere

- Manevre

- Circulaţia prin puncte caracteristice (curbe, trecere pentru pietoni, pe poduri, sub poduri, prin tunele şi pasaje rutiere, pante, rampe, staţii de mijloace de transport în comun, treceri la nivel cu calea ferată, intersecţii, autostrăzi, locuri frecventate de copii, locuri aglomerate); • Contravenţii

 • Infracţiuni

 • Corelează cauzele generatoare de accidente cu caracteristicile traficului rutier, cu aspectele funcţionale şi relaţionale si cu stare tehnică a vehiculelor

 • Diferenţiază noţiunile de înmatriculare, înregistrare şi radiere

 • Recunoaşte obligaţiilor deţinătorilor de vehicule

 • Precizează tipurile de asigurări

 • Identifică elementele geometrice şi constructive ale drumurilor publice

 • Clasifică drumurile publice

 • Recunoaşte semnalizarea rutieră

 • Identifică reguli de circulaţie
  • Descrierea caracteristicilor definitorii ale traficului rutier

  • Caracterizarea noţiunilor de înmatriculere, înregistrare şi radiere

  • Indicarea obligaţiilor deţinătorilor de vehicule

  • Caracterizarea tipurilor de asigurări

 • Identificarea elementelor geometrice şi constructive ale drumurilor publice şi a mijloacelor de dirijare a circulaţiei

 • Clasificarea drumurilor publice

 • Respectarea semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie
Rezultatul învăţării 2: Efectuează conducerea preventivă

- cunoştinţe teoretice

- vigilenţa

- prevederea

- judecata

- îndemânarea


 • Situaţiile periculoase

- aderenţa;demarajul, patinarea, circulaţia în curbe, obstacole, acvaplanare

- vizibilitate; circulaţia pe timp de noapte, pe timp de ploaie, ceaţă, ninsoare abundentă

- oboseala

- obişnuinţa • Elemente de referinţă în adaptarea modului de deplasare:

- capacităţile proprii ale conducătorului auto ; timp de reacţie, factorii de influenţă asupra capacităţilor conducătorului auto, condiţiile de drum, condiţiile de trafic.

 • Factorii de risc:circulaţia pe timp de vară, iarnă, primavară, toamnă,în mediul urban, rural, pe poduri, sub poduri, în tunele rutiere

 • Comportamentul conducătorului auto începător

 • Precizează elementele conducerii preventive

 • Identifică situaţiile periculoase din punct de vedere al reducerii aderenţei, vizibilităţii, oboselii şi obişnuinţei

 • Identifică elementele de referinţă în adaptarea modului de deplasare

 • Identifică factorii de risc

 • Analizează comportamentul conducătorului auto începător
   • Definirea elementelor conducerii preventive

   • Identificarea situaţiilor periculoase din

punct de vedere al reducerii aderenţei, vizibilităţii, oboselii şi obişnuinţei

   • Descrierea elementelor de referinţă în

adaptarea modului de deplasare

   • Identificarea situaţiilor periculoase din punct de vedere al conducerii preventive

   • Caracterizarea comportamentului auto începător

Rezultatul învăţării 3: Aplică tehnicile de acordare a primului ajutor

 • Componentele trusei de prim ajutor

- prezentare

- mod de utilizare • Stabilirea urgenţelor la locul accidentului

- scoaterea răniţilor din autovehiculele angajate în accident

- stabilirea urgenţelor de gradul I (accidentaţii în stare de comă sau de şoc)

- stabilirea urgenţelor de gradul II (accidentaţii cu hemoragii)

- stabilirea urgenţelor de gradul III (accidentaţii cu fracturi) • Acordarea primului ajutor la locul accidentului:

- acordarea primului ajutor accidentaţilor în stare de comă (stop cardiac, stop respirator)

- acordarea primului ajutor accidentaţilor cu hemoragii

- acordarea primului ajutor accidentaţilor cu fracturi


 • Transportarea accidentaţilor. Acordarea primului ajutor în timpul transportării accidentaţilor.

  • Indică componentele trusei de ajutor

  • Stabileşte urgenţele la locul accidentului

  • Acordă primul ajutor la locul accidentului

  • Acordă primul ajutor în timpul transportării accidentaţilor

  • Utilizarea trusei de ajutor

  • Stabilirea urgenţelor la locul accidentului

  • Acordarea primului ajutor la locul accidentului

  • Acordarea primului ajutor în timpul transportării accidentaţilor
Rezultatul învăţării 4: Execută controlul şi întreţinerea tractorului şi automobilului

 • Întreţinerea tehnică zilnică:

- verificarea instalaţiei de alimentare, de ungere, de răcire, de iluminare şi semnalizare;

- verificarea sistemului de frânare şi a mecanismului de direcţie;

- verificarea sistemului de rulare.


 • Întreţinerea tehnică periodică:

- lucrări de întreţinere

- lucrări de revizie

- lucrări de reparaţii, reglaje la diferite subansambluri ale autovehiculelor


 • Norme de igienă şi securitatea muncii

  • Execută întreţinerea tehnică zilnică

  • Execută întreţinerea tehnică periodică

  • Respectă normele de igienă şi securitatea muncii

▪ Executarea întreţinerii tehnice zilnice

▪ Executarea întreţinerii tehnice periodice

▪ Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii


Rezultatul învăţării 5: Execută conducerea tractorului şi a automobilului

 • Prezentarea principalelor componente şi sisteme

 • Prezentarea comenzilor (pedala de ambreiaj, pedalele de frână, maneta frânei de ajutor, maneta de viteză, manetele pentru acţionarea reductorului şi pentru antrenarea echipamentului de lucru, pentru blocarea diferenţialului, pentru acţionarea mecanismului de suspendare, volanul etc.)

 • Tabloul de bord – prezentarea elementelor de semnalizare şi punere în funcţiune

 • Controlul vizual înainte de punerea în funcţiune a motorului; pete, scurgeri, niveluri de ulei şi carburant,anvelope, semnale luminoase.

 • Poziţii de deplasare:

- reguli de circulaţie

- semnalizare rutieră (verticală, luminoasă, orizontală)

- indicii utile; comportamentul participanţilor la trafic, politţea rutieră

- comenzi

- viteza

- banda de circulaţie

- distanţa de siguranţă

Intersecţia:

- mod de identificare

- reguli de prioritate

- mod de evitare a coliziunilor

- mod de adaptare a vitezei

- mod de schimbare în siguranţă a direcţiei de mers


 • Condiţii normale:

- mod de evaluare a distanţelor- pe baza diverselor indicii şi pe baza distanţelor de opire

- mod de evaluare a vitezei(vehiculului propriu şi altui vehicul)

- depăşire

- viraje


- comportamentul participanţilor la trafic

- itinerarii; hărţi rutiere, informaţii meteorologice, mod de interpretare a semnalizării direcţiei

Situaţii:

- mod de încadrare în circulaţia rapidă

- mod de evaluare a distanţelor şi vitezei

- mod de controlare şi avertizare

- mod de a-şi menţine poziţia

- riscuri specifice localităţilor mici

- trecerea la nivel cu calea ferată

- mod de conducere într-o coloană de vehicule • Situaţii ce prezintă dificultăţi speciale

- Încadrarea în circulaţia rapidă

- Evaluarea distanţelor şi vitezelor

- Controlarea şi avertizarea

- Menţinerea poziţiei

- Trecerea la nivel cu calea ferată

- Conducerea într-o coloană de vehicule▪ Indică componentele şi sistemele

▪ Prezintă comenzile şi tabloul de bord

▪ Execută controlul vizual înainte de punerea în funcţiune a motorului

▪ Conduce autovehiculul si tractorul pe drumurile publice în condiţii normale de circulaţie şi în situaţii ce prezintă dificultăţi speciale▪ Indicarea principalelor componente, a principalelor comenzi şi a tabloului de bord la tractor şi autovehicul

▪ Efectuarea controalelor vizuale înainte de punerea în funcţiune a motorului

▪ Conducerea autovehiculului şi tractorului în condiţii normale de circulaţie în localităţi şi în afara localităţilor

▪ Identificarea situaţiilor ce prezintă dificultăţi speciale
4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:

1. Legislaţie rutieră

1.1 Particularităţi ale traficului rutier: intensitate, densitate, fluenţă, structură; aspecte

funcţionale si relaţionale; reglementarea circulaţiei, cauze generatoare de accidente.

1.2 Condiţii: starea tehnică, controlul vehiculelor; documente doveditoare ( certificatul de

înmatriculare, cartea tehnică, licenţe de transport, permis de conducere, atestatul profesional).

1.3 Variante de asigurări auto: CASCO, asigurare obligatorie, drepturi si răspunderi.

1.4 Informare: categorii de informaţii, timpul de reacţie.

1.5 Particularităţi ale drumului public: - drum public, elemente geometrice si constructive,

clasificare si încadrare, calitatea părţii carosabile.

1.6 Mijloace de dirijare: semnale speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră, semnalele poliţistului, semnalele luminoase, indicatoare si marcaje, semnalizarea la trecerile la nivel cu calea ferată, alte semnale.

1.7 Reguli: punerea în mişcare a vehiculului, poziţiile în timpul deplasării, regimul de viteze, reguli de prioritate de trecere, manevre, circulaţia prin puncte caracteristice, obligaţiile si interzicerile conducătorilor auto, reguli pentru alţi participanţi la trafic.

Consecinţe: infracţiuni si contravenţii la regimul circulaţiei.2.Conducere preventivă

2.1 Elementele conducerii preventive

- cunoştinţe teoretice

- vigilenţa

- prevederea

- judecata

- îndemânarea

2.2 Situaţiile periculoase

-aderenţa, demarajul, patinarea, circulaţia în curbe, obstacole,acvaplanarea

- vizibilitate; circulaţia pe timp de noapte, pe timp de ploaie, ceaţă, ninsoare abundentă

- oboseala

- obişnuinţa

2.3 Elemente de referinţă în adaptarea modului de deplasare:

- capacităţile proprii ale conducătorului auto ; timp de reacţie, factorii de influenţă asupra capacităţilor conducătorului auto, condiţiile de drum, condiţiile de trafic.

2.4 Factorii de risc, circulaţia pe timp de vară, iarnă, primavară, toamnă,în mediul urban, rural, pe poduri, sub poduri, în tunele rutiere

2.5 Comportamentul conducătorului auto începător.3.Noţiuni de prim ajutor

3.1 Componentele trusei de prim ajutor

- prezentare

- mod de utilizare

3.2 Stabilirea urgenţelor la locul accidentului

- scoaterea răniţilor din autovehiculele angajate în accident

- stabilirea urgenţelor de gradul I (accidentaţii în stare de comă sau de şoc)

- stabilirea urgenţelor de gradul II (accidentaţii cu hemoragii)

- stabilirea urgenţelor de gradul III (accidentaţii cu fracturi)

3.3 Acordarea primului ajutor la locul accidentului:

- acordarea primului ajutor accidentaţilor în stare de comă (stop cardiac, stop respirator)

- acordarea primului ajutor accidentaţilor cu hemoragii

- acordarea primului ajutor accidentaţilor cu fracturi

- acordarea primului ajutor în timpul transportării accidentaţilor.


4.Noţiuni elementare de cunoaştere şi întreţinere a tractorului şi automobilului

4.1 Întreţinerea tehnică zilnică:

- verificarea instalaţiei de alimentare, de ungere, de răcire, de iluminare şi semnalizare;

- verificarea sistemului de frânare şi a mecanismului de direcţie;

- verificarea sistemului de rulare.

4.2 Întreţinerea tehnică periodică:

- lucrări de întreţinere

- lucrări de revizie

- lucrări de reparaţii, reglaje la diferite subansambluri ale autovehiculelor

4.3 Norme de igienă şi securitatea muncii5.Conducerea tractorului şi automobilului

5.1 Prezentarea principalelor componente şi sisteme

- prezentarea comenzilor (pedala de ambreiaj, pedalele de frână, maneta frânei de ajutor, maneta de viteză, manetele pentru acţionarea reductorului şi pentru antrenarea echipamentului de lucru, pentru blocarea diferenţialului, pentru acţionarea mecanismului de suspendare, volanul etc.)

- tabloul de bord – prezentarea elementelor de semnalizare şi punere în funcţiune

-controlul vizual înainte de punerea în funcţiune a motorului; pete, scurgeri, niveluri de ulei şi carburant,anvelope, semnale luminoase.

5.2 Poziţii de deplasare:

- reguli de circulaţie

- semnalizare rutieră (verticală, luminoasă, orizontală)

- indicii utile; comportamentul participanţilor la trafic, politţea rutieră

- comenzi

- viteza

- banda de circulaţie

- distanţa de siguranţă

5.3 Circulaţia în intersecţie:

- mod de identificare

- reguli de prioritate

- mod de evitare a coliziunilor

- mod de adaptare a vitezei

- mod de schimbare în siguranţă a direcţiei de mers

5.4 Circulaţia în condiţii normale:

- mod de evaluare a distanţelor- pe baza diverselor indicii şi pe baza distanţelor de opire

- mod de evaluare a vitezei (vehiculului propriu şi altui vehicul)

- depăşire

- viraje


- comportamentul participanţilor la trafic

- itinerarii; hărţi rutiere, informaţii meteorologice, mod de interpretare a semnalizării direcţiei

5.5 Situaţii:

- mod de încadrare în circulaţia rapidă

- mod de evaluare a distanţelor şi vitezei

- mod de controlare şi avertizare

- mod de a-şi menţine poziţia

- riscuri specifice localităţilor mici

- trecerea la nivel cu calea ferată

- mod de conducere într-o coloană de vehicule

5.6 Situaţii ce prezintă dificultăţi speciale

- încadrarea în circulaţia rapidă

- evaluarea distanţelor şi vitezelor

- controlarea şi avertizarea

- menţinerea poziţiei

- trecerea la nivel cu calea ferată

- conducerea într-o coloană de vehicule
Conţinurile formării cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfăşurarea de lucrări de laborator şi de instruire practică.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime:

la submodulele Legislaţie Rutieră, Conducere preventivă, Noţiuni de prim ajutor

Indicatoare de avertizare

Indicatoare de reglementare

Indicatoare de prioritate

Indicatoare de interzicere sau restricție

Indicatoare de obligare

Indicatoare de orientare și informare

Panouri adiţionale

Panouri cu marcaje

Panouri cu semnalele agentului de circulaţie

Vehicule diferite în miniatură

Triunghiuri reflectorizante

Machetă reţea stradală

Trusă sanitară

Aparate audiovizuale:

- Retroproiector

- Aparatură video cu monitor

- Video-casete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii teoretice

în disciplina legislaţie rutieră

- Cameră video

- Calculator cu video proiector şi ecran de proiecţie sau reţea de calculatoare, pe care să ruleze cel puţin un soft didactic, al cărui conţinut va fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră şi conducere preventivă la submodulul Noţiuni elementare de cunoaştere şi întreţinere a tractorului şi automobilului

Planşe cu ansambluri, subansambluri şi scheme reprezentând:

- Mecanismul motor

- Mecanismul de distribuţie

- Instalaţia de: alimentare a motorului cu aprindere prin scânteie (MAS) şi a motorului cu aprindere prin comprimare (MAC), aprindere , răcire, ungere.

Transmisia autovehiculului

- Ambreiajul

- Cutia de viteze

- Transmisia longitudinală

- Puntea din spate

-Puntea din faţă

Sistemul de direcţie

Sistemul de frânare

Sistemul de rulare

Suspensia autovehiculului

Echipamentul electric

Videocasete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii teoretice

în disciplina cunoaşterea autovehiculului

Soft didactic, al cărui conţinutva fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina cunoaşterea autovehiculului

la submodulul Conducerea tractorului şi automobilului

Autoturism şi tractor care să corespundă din punct de vedere al autorizării
6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului ,,Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət