Ana səhifə

Pentru clasa a xi-a ÎNVĂŢĂMÂnt profesional de 2 ani pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2: Lucrător în agroturism


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə5/8
tarix27.06.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Vizite de documentare la agenţii economici;

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ,, Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:


  • exerciţii aplicative şi practice de identificare a masinilor şi instalaţiilor şi a procesului de lucru a acestora

  • exerciţii aplicative de comparare a diferitelor sisteme de pregătire a solului, de înfiinţare şi îngrijire a culturilor, de recoltare a culturilor agricole şi de recoltare a produselor animaliere

  • exerciţii de identificare a calităţii lucrărilor, a produselor recoltate

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:


 • aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.
7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi:a.În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

  • Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.

  • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

  • Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b.Finală

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 • Fişe de observaţie;

 • Fişe test;

 • Fişe de lucru;

 • Fişe de autoevaluare;

 • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

 • Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

 • Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.


8. Bibliografie


 1. Scrioşteanu C şi colab. – Manual pentru cultura de specialitate – agricultură; clasa a

IX-a , SAM, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006

 1. Moisiu M.şi colab. – Manual pentru pregătire practică – agricultură; clasa a

IX-a , SAM, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000

 1. Scrioşteanu C şi colab. – Manual pentru pregătire practică– agricultură; clasa a

IX-a , SAM, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006
Modulul VI: PAJIŞTI NATURALE


1. Notă introductivă
Modulul „Pajişti naturale” face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism, clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 70 ore conform planului de învăţământ, din care:

 • 70 ore – instruire practică

Modulul vizează dobândirea de competenţe specifice calificării Lucrător în agroturismîn perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificări şi în continuarea pregătirii profesionale.


Modulul Pajişti naturalereuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Întreţinerea şi exploatarea pajiştilor naturale din standardul de pregătire de nivel 2, domeniul Agricultură.

2. Unitatea de competenţe la care se referă modulul


 • ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR NATURALE


3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare


Modulul: PAJIŞTI NATURALE

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare7

Rezultatul învăţării 1: Identifică speciile de plante din pajiştile natural

 • Specii de plante:

- furajere: graminee, leguminoase, juncacee

- dăunătoare: măcriş, mătrăgună, măselariţa, rodul pământului- cu valoare nutritivă scăzută: ciperacee, crucifere, labiate

 • Particularităţile morfologice şi biologice:

- tipuri de rădăcini, tulpină, frunză, floare, fruct, faze de vegetaţie pentru speciile de plante din grupele leguminoase şi graminee perene şi pentru speciile de plante dăunătoare din pajişti, tipuri de rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, faze de vegetaţie.

 • Recunoaşte speciile de plante furajere din pajiştile naturale

 • Recunoaşte principalele specii de plante din pajiştile naturale după particularităţile morfologice şi biologice
  • Identificarea principalelor specii de plante din pajiştile naturale după particularităţile morfologice şi biologice

  • Recunoaşterea speciilor de plante dăunătoare din compoziţia floristică a pajiştilor naturale

Rezultatul învăţării 2: Execută lucrări de îngrijire în pajiştile naturale

 • Operaţii de curăţire a pajiştilor naturale: scoaterea cioatelor, îndepărtarea pietrelor, îndepărtarea vegetaţiei lemnoase şi ierboase nefolositoare sau dăunătoare, distrugerea muşuroaielor

 • Îngrăşăminte: chimice, organice

 • Amendamente: pentru solurile cu reacţie acidă şi alcalină

 • Maşini şi utilaje: tractor, grape, freze, remorci, maşini de administrat îngrăşăminte şi amendamente, cositori mecanice, maşini de scos cioate

 • Măsuri de refacere a pajiştilor naturale: autoînsămânţarea, supraînsămânţarea

 • Metode de distrugere a vegetaţiei dăunătoare: manuale, mecanice, chimice

 • Normele de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de îngrijire a pajiştilor naturale

 • Execută operaţii de curăţire a pajiştilor naturale

 • Efectuează lucrarea de administrare a îngrăşămintelor şi amendamentelor

 • Recunoaşte maşinile şi utilajele agricole

 • Utilizează maşinile şi utilajele agricole.

 • Aplică măsurile de refacere a pajiştilor naturale

 • Aplică măsurile de refacere a pajiştilor naturale

 • Precizează metodele de distrugere a vegetaţiei dăunătoare

 • Aplică normele de securitate şi

sănătate în muncă specifice lucrărilor de îngrijire a pajiştilor naturale

 • Efectuarea operaţiilor de curăţire a pajiştilor naturale

 • Aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale

 • Aplicarea amendamentelor pentru corectarea reacţiei solului

 • Aplicarea măsurilor de refacere a densităţii plantelor în pajiştile naturale

 • Respectarea normelor de securitate şi

sănătate în muncă specifice lucrărilor de îngrijire a pajiştilor naturale

Rezultatul învăţării 3: Exploatează pajiştile naturale prin păşunat

 • Evaluarea: producţia pajiştii, încărcătura de animale la hectar, numărul de animale pe parcelă, timpul de refacere a pajiştii

 • Lucrări de pregătire a păşunilor: asigurarea necesarului de apă, îngrădirea suprafeţei pentru păşunat

 • Metode de păşunat: liber, pe parcele, dozat

 • Normele de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de exploatare a pajiştilor naturale prin păşunat

 • Determină capacitatea de păşunat

 • Efectuează lucrările de pregătire a păşunii înainte de începerea păşunatului, aplică metodele de păşunat

 • Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de exploatare a pajiştilor naturale prin păşunat
 • Determinarea capacităţii de păşunat

 • Efectuarea lucrărilor de pregătire a păşunii înainte de păşunat

 • Executarea păşunatului liber, parcelă, dozat

 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de exploatare a pajiştilor naturale prin păşunatRezultatul învăţării 4: Exploatează pajiştile naturale prin cosit

 • Momentul optim: la maturitatea tehnologică (30 -50 % din plante sunt înflorite)

 • Metode de recoltat: manual, mecanizat

 • Maşini şi utilaje: tractor, cositori, greblă mecanică, motocositoare, remorci

 • Metode de depozitare a fânului: şire, stoguri, fânare

 • Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a fânului şi reguli de P.S.I.
 • Stabileşte momentul optim de recoltare a pajiştilor

 • Recunoaşte maşinile si utilajele

 • Execută cositul, uscarea, adunarea şi depozitarea fânului,

 • Aplică norme de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a fânului şi reguli de P.S.I.

.


 • Identificarea momentului optim de recoltare a pajiştilor

 • Executarea cositului

 • Uscarea şi adunarea fânului

 • Depozitarea fânului uscat

 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a fânului şi reguli de P.S.I.
4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:
1. Specii de plante din pajiştile naturale

1.1. Specii de graminee, leguminoase, ciperacee, juncacee din pajiştile naturale;

1.2. Particularităţile morfologice;

1.3. Particularităţile fiziologice;

1.4. Particularităţile biologice;

1.5. Valoarea economică;

1.6. Specii de plante dăunătoare:

- vegetaţiei pajiştilor naturale (măcriş, mătrăgună, măselariţă, rodul pământului);

- vegetaţiei pajiştilor naturale;

- dăunătoare animalelor şi omului;

- cu valoare nutritivă scăzută (ciperacee, crucifere, labiate).
2. Lucrări de îngrijire în pajiştile naturale

2.1. Operaţii de curăţire a pajiştilor naturale:

- scoaterea cioatelor;

- îndepărtarea pietrelor;

- îndepărtarea vegetaţiei lemnoase şi ierboase

- distrugerea muşuroaielor

2.2. Îngrăşăminte organice;

2.3. Îngrăşăminte chimice;

2.4. Amendamente;

2.5. Pregătirea maşinilor şi utilajelor:

- tractor, grape, freze, remorci, maşini de administrat îngrăşăminte şi amendamente, cositori mecanice, motocositori, maşini de scos cioate

2.6.Măsuri de refacere a pajiştilor naturale:

- supraînsămânţarea;

- autoînsămânţarea.

2.7.Metode de distrugere a vegetaţiei dăunătore:

- manuale;

- mecanice;

- chimice.

2.8.Normele de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de îngrijire a pajiştilor naturale prin păşunat.
3. Exploatarea pajiştilor naturale

3.1. Lucrări de pregătire a păşunilor înainte de păşunat:

- drumuri de acces, construirea sau repararea adăposturilor;

- asigurarea necesarului de apă;

- îngrădirea suprafeţei de păşunat;

- eliminarea excesului de apă.

3.2.Capacitatea de păşunat (evaluarea):

- producţia pajiştii;

- încărcătura de animale la hectar;

- timpul de refacere a pajiştii;

- numărul de animale pe parcelă.

3.3.Metode de păşunat:

- păşunatul pe parcele;

- păşunatul liber;

- păşunatul dozat (porţionat)

3.4. Normele de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de exploatare a pajiştilor naturale prin păşunat


4. Exploatarea pajiştilor naturale prin cosit

4.1. Momentul optim de recoltare a pajiştilor naturale:

- epoca de recoltare;

- eşalonarea cosirii;

- înălţimea de cosire.

4.2. Metode de recoltare a pajiştilor:

- manual;

- mecanizat;

- semimecanizat.

4.3. Maşini şi utilaje folosite la recoltarea pajiştilor naturale:

- tractor, cositori mecanice, motocositori, greblă mecanică.

4.4. Scheme de uscare şi adunare a fânului:

- pregătirea fânului pe sol;

- pregătirea fânului pe suporţi;

- pregătirea fânului prin balotare;

- pregătirea fânului cu ajutorul curenţilor de aer.

4.5. Metode de depozitare a fânului uscat (şire, stoguri, fânare);

4.6. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a fânului şi reguli de P.S.I.


Conţinuturile formării cuprind teme care pot fi abordate şi practic prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: • Loturi de pajişti naturale în vegetaţie, ierbare, atlase botanice, determinatoare botanice, planşe, seminţe, rame metrice machete, postere, imagini foto sau video, albume, mostre de furaje;

 • Maşini şi utilaje: tractor, grape, freze, remorci, maşini de administrat îngrăşăminte şi amendamente, cositori mecanice, maşini de scos cioate;

 • Gard din material lemnos, gard electric, ramă metrică, cântar, staţie de încărcat baterii, echipamente de protecţie a muncii

 • Maşini agricole pentru recoltarea plantelor furajere: cositori, vindrovere, greble, maşini de adunat şi preset, combine de recoltat plante furajere.6. Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului „Pajişti naturale” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul „Pajişti naturale” are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Vizite de documentare la agenţii economici;

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Pajişti naturale” în continuare se recomandă câteva exemple de activităţi practice de învăţare:

- exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare a speciilor de plante furajere, a agregatelor folosite la lucrările de îngrijire, a agregatelor folosite la recoltarea şi depozitarea plantelor furajere;- exerciţii aplicative de comparare a diferitelor agregate şi instalaţii în funcţie de caracteristicile tehnice;

- identificarea principalelor specii de plante din pajiştile naturale după particularităţile morfologice, biologice şi fiziologice, a epocilor de recoltare a plantelor furajere, a metodelor de prelucrare şi conservare a nutreţurilor;

- identificarea momentului optim de recoltare a pajiştilor.


Activităţi practice:

 • Recunoaşterea principalelor specii de plante din pajiştile naturale după particularităţile morfologice şi biologice;

 • Efectuarea operaţiilor de curăţire a pajiştilor naturale;

 • Aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale;

 • Aplicarea amendamentelor pentru corectarea reacţiei solului;

 • Aplicarea măsurilor de refacere a densităţii plantelor în pajiştile naturale;

 • Determinarea capacităţii de păşunat;

 • Efectuarea lucrărilor de pregătire a păşunii înainte de păşunat;

 • Executarea păşunatului liber, pe parcele, dozat;

 • Identificarea momentului optim de recoltare a pajiştilor;

 • Executarea cositului;

 • Uscarea şi adunarea fânului;

 • Depozitarea fânului uscat;

 • Reglarea maşinilor agricole pentru recoltat plante furajere;

 • Executarea recoltării plantelor furajere;

 • Norme: de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor specifice lucrărilor de întreţinere şi exploatarea pajiştilor naturale7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în Standardele de Pregătire Profesională.

Evaluarea poate fi: 1. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării.

 • Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.

 • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

 • Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

 1. finală

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 • Fişe de observaţie;

 • Fişe test;

 • Fişe de lucru;

 • Fişe de autoevaluare;

 • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

 • Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

 • Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.
8. Bibliografie


  1. Scrioşteanu C. şi colab. Fitotehnie, Manual pentru liceele agroindustriale, clasa a XII-a, Editura Ceres, Bucureşti, 1988;
  1. Burcea P. Plante de nutreţ, păşuni şi făneţe. Lucrări practice, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1961;
  1. Scrioşteanu C. şi colab. Producerea, conservarea şi păstrarea nutreţurilor, Manual pentru Grupurile şcolare agricole, clasa a IX-a, BUCUREŞTI, 1992;
  1. Dragomir N. Pajişti şi plante furajere, Editura EUROBIT, Timişoara, 2003.

Modulul VII: PĂDUREA ŞI PRODUSELE EI 1. Notă introductivă

Modulul „Pădurea şi produsele ei” face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism, clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 35 ore conform planului de învăţământ, din care: • 35 ore – instruire practică

Modulul vizează dobândirea de competenţe specifice calificării Lucrător în agroturismîn perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificări şi în continuarea pregătirii profesionale.


Modulul Pădurea şi produsele eireuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate Pădurea şi produsele ei din standardul de pregătire de nivel 1, domeniul Agricultură. 1. Unitatea de competenţe la care se referă modulul
 • PĂDUREA ŞI PRODUSELE EI


3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare


Modulul: PĂDUREA ŞI PRODUSELE EI

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare8

Rezultatul învăţării 1: Aplică lucrări de regenerare a arboretelor existente pe terenuri proprietate particulară

 • Specii lemnoase forestiere

 • Materiale necesare pentru înfiinţarea culturilor forestiere

 • Lucrări de împădurire

 • Norme de sănătate şi securitate a muncii la obţinerea materialului pentru împăduriri şi la lucrările de împădurire

 • Recunoaşte speciilor lemnoase .

 • Aplică lucrări pentru obţinerea materialului necesar înfiinţării culturilor forestiere .

 • Aplică lucrări de împădurire prin diferite procedee manuale .

 • Aplică normele de sănătate şi securitate a muncii la obţinerea materialului pentru împăduriri şi la lucrările de împădurire

 • Identificarea speciilor lemnoase .

 • Obţinerea materialului necesar înfiinţării culturilor forestiere .

 • Executarea lucrărilor de împădurire prin diferite procedee manuale .

 • Respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii la obţinerea materialului pentru împăduriri şi la lucrările de împădurire

Rezultatul învăţării 2: Aplică lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor existente pe terenurile proprietate particulară

 • Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor: degajările, depresajul, curăţirile, elagajul artificial

 • Norme de sănătate şi securitate a muncii la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor

 • Aplică lucrări de degajare şi depresaj

 • Aplică lucrări de curăţite

 • Aplică lucrări de elagaj artificial

 • Aplică normele de sănătate şi securitate a muncii la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor

 • Efectuarea lucrărilor de degajare şi depresaj

 • Efectuarea lucrărilor de curăţite

 • Executarea lucrărilor de elagaj artificial

 • Respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor

Rezultatul învăţării 3: Valorifică produsele nelemnoase ale pădurii

 • Fructe de pădure

 • Ciupercile comestibile

 • Produse ale pădurii cu conţinut ridicat de tanaţi , răşini, lacuri, uleiuri, coloranţi

 • Pomi de iarnă

 • Plante medicinale şi aromatice

 • Norme de sănătate şi securitate a muncii la aplicarea lucrărilor de recoltare şi prelucrare a produselor nelemnoase ale pădurii

 • Aplică lucrări de recoltare şi prelucrare manuală a fructelor de pădure

 • Aplică lucrări de recoltare şi prelucrare manuală a ciupercilor comestibile

 • Aplică lucrări de recoltare şi prelucrare manuală a produselor cu un conţinut ridicat de tananţi , răşini, lacuri, uleiuri şi coloranţi

 • Aplică lucrări de recoltare şi prelucrare manuală a pomilor de iarnă

 • Aplică lucrări de recoltare şi prelucrare manuală a plantelor medicinale şi aromatice

 • Aplică normele de sănătate şi securitate a muncii la recoltarea şi prelucrarea produselor nelemnoase ale pădurii

 • Recoltarea şi prelucrarea manuală a fructelor de pădure

 • Recoltarea şi prelucrarea manuală a ciupercilor comestibile

 • Recoltarea şi prelucrarea manuală a produselor cu un conţinut ridicat de tananţi , răşini, lacuri, uleiuri şi coloranţi

 • Recoltarea şi prelucrarea manuală a pomilor de iarnă

 • Recoltarea şi prelucrarea manuală a plantelor medicinale şi aromatice

 • Respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii la recoltarea şi prelucrarea produselor nelemnoase ale pădurii


4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:

 1. Specii lemnoase forestiere

  1. Specii reprezentative pentru răşinoase

  2. Specii reprezentative pentru foioase

 2. Materiale necesare pentru înfiinţarea culturilor forestiere

  1. Metode de obţinere a seminţelor forestiere

  2. Metode de obţinere a puieţilor forestieri

  3. Metode de obţinere a butaşilor

  4. Norme de sănătate şi securitate a muncii la obţinerea materialului pentru împăduriri

 3. Lucrări de împădurire

  1. Împăduriri prin semănat direct

  2. Împăduriri prin plantare

  3. Împăduriri prin butăşire

  4. Norme de sănătate şi securitate a muncii la lucrările deîmpădurire

 4. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor :

  1. Etapele şi stadiile de dezvoltare a arborilor şi arboretelor

  2. Degajările: scop, tehnica de execuţie,epoca de execuţie, periodicitate,mijloace necesare, valorificare

  3. Depresajul: scop, tehnica de execuţie, mijloace necesare

  4. Curăţirile: scop, tehnica de execuţie,epoca de execuţie, periodicitate,mijloace necesare, valorificare

  5. Elagajul artificial: scop, tehnica de execuţie, mijloace necesare

  6. Norme de sănătate şi securitate a muncii la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor

 5. Fructe de pădure

  1. Specii producătoare de fructe de pădure

  2. Metode de recoltare a fructelor de pădure

  3. Metode de prelucrare a fructelor de pădure

  4. Norme de sănătate şi securitate a muncii la recoltarea şi prelucrarea fructelor de pădure

 6. Ciupercile comestibile

  1. Specii de ciuperci comestibile

  2. Metode de recoltare a ciupercilor comestibile

  3. Metode de prelucrare a ciupercilor comestibile

  4. Norme de sănătate şi securitate a muncii la recoltarea şi prelucrarea ciupercilor comestibile

 7. Produse ale pădurii cu conţinut ridicat de tanaţi , răşini, lacuri, uleiuri, coloranţi

  1. Recoltarea şi prelucrarea produselor cu conţinut ridicat de tananţi

  2. Recoltarea şi prelucrarea produselor cu conţinut ridicat de răşini

  3. Recoltarea şi prelucrarea produselor cu conţinut ridicat de lacuri şi uleiuri

  4. Recoltarea şi prelucrarea produselor cu conţinut ridicat de coloranţi

  5. Norme de sănătate şi securitate a muncii la recoltarea şi prelucrarea produselor pădurii cu conţinut ridicat de tanaţi, răşini, lacuri, uleiuri, coloranţi

 8. Pomi de iarnă

  1. Specii de răşinoase producătoare de pomi de iarnă

  2. Recoltarea şi prelucrarea pomilor de iarnă

  3. Norme de sănătate şi securitate a muncii la recoltarea şi prelucrarea pomilor de iarnă

 9. Plante medicinale şi aromatice

  1. Specii de plante medicinale şi aromatice

  2. Metode de recoltare şi prelucrare a plantelor medicinale şi aromatice

  3. Norme de sănătate şi securitate a muncii la recoltarea şi prelucrarea plantelor medicinale şi aromatice


Conţinurile formării cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfăşurarea de lucrări de laborator şi de instruire practică.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: • Manual, atlase, planşe

 • auxiliare curriculare

 • fişe de lucru, fişe de observaţie, fişe de documentare

 • DVD-uri

 • material naturalizat pentru specii lemnoase forestiere, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale şi aromatice, etc.

6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului ,,Pădurea şi produsele ei” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət