Ana səhifə

Pentru clasa a xi-a ÎNVĂŢĂMÂnt profesional de 2 ani pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2: Lucrător în agroturism


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə4/8
tarix27.06.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul „Amenajarea fermei şi comportament agroturistic poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: • aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Vizite de documentare la agenţii economici;

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ,,Amenajarea fermei şi comportament agroturistic”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:

- exerciţii de identificare a spaţiilor exterioare şi interioare ce urmează a fi amenajate.

- exerciţii aplicative de realizare a schiţelor de amenajare a spaţiilor verzi şi a spaţiilor interioare.

- exerciţii de identificare a resurselor materiale necesare amenajării spaţiilor interioare şi exterioare ale fermei agroturistice.- activităţi practice:

 • Configurarea spaţiilor din ferma agroturistică.

 • Efectuarea lucrărilor de amenajare exterioară şi interioară conform schiţei

 • Efectuarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor exterioare din ferma agroturistică

 • Efectuarea curăţeniei spaţiilor exterioare

 • Efectuarea operaţiilor de reparaţii la garduri sau băncuţe

 • Utilizarea diferitelor forme de comunicare cu turiştii, respectând regulile de protocol

 • Prestarea activităţilor de asistare şi a serviciilor suplimentare la cererea clienţilor.

 • Asigurarea securităţii turiştilor şi a bunurilor acestora

 • Aplicarea normelor de igienă, securitate, sănătate în muncă şi PSI în incinta fermei agroturistice


7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi:a.În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

  • Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.

  • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

  • Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b.Finală

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 • Fişe de observaţie;

 • Fişe test;

 • Fişe de lucru;

 • Fişe de autoevaluare;

 • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

 • Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

 • Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.

   1. Bibliografie1.

D. Plohotniuc

Amenajarea structurilor de primire turistice din mediul rural, Gemma Print, Bucureşti, 2003

2.

D.A. Stănciulescu

Asistenţa acordată turiştilor, reguli de comportament în structurile de primire turistice din mediul rural, Gemma Print, Bucureşti,2003

3.

I. Berbecaru, M.Botez

Teoria şi practica amenajării turistice, Editura Sport-Turism, Bucureşti 1976

4.

M. Stoian

Managementul pensiunii

5.

St. Mihai, C.Veţeanu

Comportament şi etică profesională, Editura CD Press, Bucurşti, 2006


Modulul IV: PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI
1. Notă introductivă
Modulul Prevenirea şi combaterea poluării mediului face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism, clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 35 ore, conform planului de învăţământ, din care:

 • 35 ore – laborator tehnologic

Modulul vizează dobândirea de competenţe specifice calificării Lucrător în agroturismîn perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificări şi în continuarea pregătirii profesionale.

Modulul Prevenirea şi combaterea poluării mediuluireuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice generale Prevenirea şi combaterea poluării mediului din standardul de pregătire de nivel 2, domeniul Agricultură.


2. Unitatea de competenţe la care se referă modulul


 • PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare


Modulul: PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare5

Rezultatul învăţării 1: Utilizează metodele de analiză a poluării mediului

 • Simţurile: - vederea, mirosul, gustul, auzul

 • Agenţi poluanţi: - fumul, smogul, petele de

ulei, amoniac, bioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, pesticidele

 • Indicatorii biologici: - diferite populaţii de

vieţuitoare, de specii de plante, sorturi de licheni, animale mici (canarii), specii de bacterii

feruginoase, sulfobacterii colorate diferit, alge, larvele unor specii animale. • Metode de analiză de laborator : - chimice,

fizice şi fizico-chimice

 • Echipamente pentru analiza gradului de

poluare :sticlări, mojar, analizator multiplu pentru determinarea gradului de poluare a apei.

 • Norme de protecţie a muncii specifice

metodelor de analiză a poluării mediului.
 • Examinează senzorial gradul de

poluare a mediului;

 • Foloseşte indicatorii biologici pentru

caracterizarea gradului de poluare;

 • Determină gradul de poluare a

mediului prin metode fizice, chimice şi fizico-chimice;

 • Aplică normele de securitate şi

sănătate în muncă specifice metodelor de analiză a poluării mediului.

 • Identificarea cu ajutorul

organelor de simţ a gradului de poluare a mediului;

 • Utilizarea indicatorilor biologici

pentru caracterizarea gradului de poluare;

 • Efectuarea analizelor de

laborator pentru determinarea gradului de poluare a mediului;

 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice metodelor de analiză a poluării mediului;
Rezultatul învăţării 2: Aplică măsuri de combatere a poluării mediului

site; bazin de aerare cu nămol activ; decantor secundar radial; cicloanele; filtrele fibraose şi cu strat granular; rotociclonul;

 • Materiale: - reactivi chimici; populaţii de

microorganisme vegetale şi animale, îngrăşăminte organice, materiale de construcţii; drenuri; pietre;

 • Echipament individual de protecţie a

muncii

 • Norme de protecţie a muncii specifice

pentru lucrările executate.

 • Realizează epurarea apelor uzate prin

diferite metode;

 • Utilizează metodele de purificare a

atmosferei;

 • Aplică măsurile de diminuare a

vibraţiilor şi a zgomotelor;

 • Execută lucrări de desecare şi

drenaj a terenurilor;

 • Administrează raţional îngrăşămintele

şi pesticidele în agricultură şi silvicultură;

 • Aplică normele de securitate şi

sănătate în muncă specifice pentru lucrările executate.

epurarea apelor uzate;

 • Folosirea metodelor de

purificare a atmosferei;

 • Respectarea măsurilor de

diminuare a vibraţiilor si zgomotelor;

 • Efectuarea lucrarilor de

desecare şi drenaj a terenurilor;

 • Folosirea raţională a

îngrăşămintelorşi pesticidelor în agricultură şi silvicultură;

 • Respectarea normelor de

securitate şi sănătate în muncă specifice pentru lucrările executate;


4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:
1. Factori care influenţează echilibrul ecologic:

1.1 Apa: poluanţii apei; surse de poluare a apelor; efectele majore ale poluarii apelor asupra echilibrului ecologic.

1.2 Aerul: poluanţii aerului; surse de poluare a aerului; efecte majore ale poluării aerului asupra echilibrului ecologic.

1.3 Solul: poluanţii solului; surse de poluare, efecte majore ale poluării solului asupra echilibrului ecologic.

1.4 Modalităţi de dispersie a factorilor poluanţi între componentele mediului.
2. Metode de analiză a polării:

2.1 Analiza senzorială: vederea, mirosul, gustul, auzul

2.2 Analize de laborator: chimice, fizice şi fizico-chimice

2.3 Indicatorii biologici: diferite populaţii de vieţuitoare, de specii de plante, sorturi de licheni,

animale mici (canarii), specii de bacterii feruginoase, sulfobacterii colorate diferit, alge, larvele unor specii animale.


3. Măsuri pentru protecţia şi combaterea poluării:

3.1 Procese şi metode de epurarea a apelor.

3.2 Metode de purificare a emisiilor gazoase.

3.3 Măsuri de combaterea vibraţiilor şi zgomotelor.

3.4 Lucrări de desecare, drenare, fixarea şi stabilizarea terenurilor.

3.5 Modul de folosire a îngrăşămintelor şi pesticidelor în agricultură şi silvicultură.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: • Echipamente pentru analiza gradului de poluare : sticlărie, mojar, analizator multiplu pentru determinarea gradului de poluare a apei.

 • Utilaje: decantor primar radial; grătare şi site; bazin de aerare cu nămol activ; decantor secundar radial; cicloanele; filtrele fibraose şi cu strat granular; rotociclonul;

 • Materiale: reactivi chimici; populaţii de microorganisme vegetale şi animale, îngrăşăminte organice, materiale de construcţii; drenuri; pietre;

 • Echipament individual de protecţie a muncii.6. Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului Prevenirea şi combaterea poluării mediului trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul Prevenirea şi combaterea poluării mediului are o structură elastică, deci poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte:


 • aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;

 • îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei etc.;

 • folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete;

 • însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

 • Elaborarea de referate interdisciplinare;

 • Exerciţii de documentare;

 • Navigare pe Internet în scopul documentării;

 • Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);

 • Discuţii.

Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.

Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului Prevenirea si combaterea poluarii mediului, în continuare se recomandă câteva exemple de activităţi practice de învăţare:

- exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare, a factorilor în funcţie de gradul de poluare, a utilajelor folosite pentru epurarea apei şi emisiilor gazoase, a materialelor utilizate pentru analiza poluării mediului, a metodelor de analiză a poluării mediului.

- exerciţii aplicative de comparare a metodelor de analiză a poluării mediului, a măsurilor de combatere a poluării mediului.

- exerciţii de identificare a gradului de poluare a mediului, a indicatorilor biologici, a utilajelor folosite pentru epurarea apei şi emisiilor gazoase, a materialelor utilizate pentru analiza poluării mediului.

- activităţi practice:


 • Examinarea senzorială a gradului de poluare a mediului;

 • Folosirea indicatorilor biologici pentru caracterizarea gradului de poluare;

 • Determinarea gradului de poluare a mediului prin metode fizice, chimice şi fizico-chimice;

 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice metodelor de analiză a poluării

mediului;

 • Realizarea epurării apelor uzate prin diferite metode;

 • Utilizarea metodele de purificare a atmosferei;

 • Aplicarea măsurilor de diminuare a vibraţiilor şi a zgomotelor;

 • Executarea lucrărilor de desecare şi drenaj a terenurilor;

 • Administrarea raţională a îngrăşămintelor şi pesticidelor în agricultură şi silvicultură;

 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice pentru lucrarile executate.


7. Sugestii cu privire la evaluare
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi:a. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării:

 • Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.

 • Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.

 • Va fi realizată de către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b. Finală:

 • Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 • Fişe de observaţie;

 • Fişe test;

 • Fişe de lucru;

 • Fişe de autoevaluare;

 • Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 • Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

 • Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

 • Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.


8. Bibliografie


1

Ciarnău Rodica şi colab.

Ecologie şi protecţia mediului (clasa a X a)

Editura Economică – Preuniversitaria ; Bucureşti, 2004

2

Dima Mihai

Epurarea apelor uzate urbane

Editura Tehnopress, Iaşi 2005

3

Ionescu Gheorghe şi colab.

Epurarea apelor uzate

Editura Matrixrom; Bucureşti 2006

4

Mohan Gheorghe

Ecologie şi protecţia mediului

Editura Scaiul; Bucureşti, 1993

5

Penescu Aurelian şi colab.

Ecologie şi protecţia mediului

Editura Sylvi; Bucureşti, 2001

6

Teodorescu Irina şi colab.

Ecologie şi protecţia mediului

Editura Constelații, București, 2001Modulul V: EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ


    1. Notă introductivă

Modulul „Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură” face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale Lucrător în agroturism, clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi are alocat un număr de 105 ore conform planului de învăţământ, din care: • 35 ore – laborator tehnologic

 • 70 ore – instruire practică

Modulul vizează dobândirea de competenţe specifice calificării Lucrător în agroturismîn perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificări şi în continuarea pregătirii profesionale.


Modulul Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agriculturăreuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice generale Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură din standardul de pregătire de nivel 2, domeniul Agricultură.


    1. Unitatea de competenţe la care se referă modulul
 • EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURă    1. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare
Modulul: EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

Cunoştinţe

Deprinderi

Criterii de evaluare6

Rezultatul învăţării 1: Exploatează agregatele de fertilizare a culturilor

 • Maşini pentru administrat îngrăşăminte naturale: pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de fertilizare cu îngrăşăminte organice.

 • Selectează maşinile pentru administrat îngrăşăminte naturale

 • Pregăteşte pentru lucru maşinile

 • Execută lucrarea de fertilizare

 • Respectă normele de igienă şi securitatea muncii

Selectarea maşinilor pentru administrat îngrăşăminte

  • Pregătirea pentru lucru a maşinilor pentru administrat îngrăşăminte

  • Executarea lucrării de fertilizare

  • Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

Rezultatul învăţării 2: Exploatează agregatele pentru pregătirea solului

 • Pluguri purtate - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de arat

 • Grape - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de grăpat

 • Tăvălugi - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de tăvălugit

 • Maşini pentru săpat solul în sere, solarii, livezi şi vii - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de săpat

 • Selectează agregatele necesare efectuării lucrărilor de pregătire a solului

 • Pregăteşte pentru lucru agregatele pentru pregătirea solului

 • Execută lucrările de pregătire a solului

 • Respectă normele de igienă şi securitatea muncii • Selectarea agregatelor pentru pregătirea solului

 • Pregătirea pentru lucru a agregatelor pentru pregătirea solului

 • Executarea lucrărilor de pregătire a solului

 • Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

Rezultatul învăţării 3: Deserveşte agregatele pentru înfiinţarea culturilor

 • Semănători - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de semănat

 • Maşini de plantat - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de plantat

 • Maşini de plantat cartofi

 • Maşini de plantat răsaduri

 • Maşini de plantat bulbi
  • Selectează agregatele pentru înfiinţarea culturilor

  • Pregăteşte pentru lucru agregatele pentru înfiinţarea culturilor

  • Execută lucrări de înfiinţare a culturilor

 • Respectă normele de igienă şi securitatea muncii
  • Selectarea agregetelor pentru înfiinţarea culturilor

  • Pregătirea pentru lucru a agregatelor pentru înfiinţarea culturilor

  • Executarea lucrărilor de înfiinţare a culturilor

  • Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

Rezultatul învăţării 4: Utilizează maşinile agricole pentru îngrijirea culturilor

 • Cultivatoare - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de prăşit

 • Maşini pentru fertilizat suplimentar - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de fertilizat

 • Maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de combatere a bolilor şi dăunătorilor

  • Selectează maşinile agricole pentru îngrijirea culturilor

  • Pregăteşte pentru lucru maşinile agricole pentru îngrijirea culturilor

  • Execută lucrări de îngrijire a culturilor

 • Respectă normele de igienă şi securitatea muncii
  • Selectarea maşinilor agricole pentru îngrijirea culturilor

  • Pregătirea pentru lucru a maşinilor agricole pentru îngrijirea culturilor

  • Executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor

  • Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

Rezultatul învăţării 5: Deserveşte maşinile şi instalaţiile pentru recoltarea culturilor

 • Maşini pentru recoltat leguminoase - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de recoltat leguminoase

 • Maşini pentru recoltat rădăcinoase - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de recoltat rădăcinoase

 • Maşini pentru recoltat tuberculifere - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de recoltat tuberculifere

 • Motocositoarea - pregătirea maşinii şi executarea lucrării de cosit

 • Greble pentru motocositoare - pregătirea maşinii şi executarea lucrării de greblat

 • Prese de balotat - pregătirea agregatului şi executarea lucrării de balotat

  • Selectează maşinile şi instalaţiile pentru recoltarea culturilor

  • Pregăteşte pentru lucru maşinile şi instalaţiile pentru recoltarea culturilor

  • Execută lucrări de recoltare a culturilor

 • Respectă normele de igienă şi securitatea muncii
  • Selectarea maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea culturilor

  • Pregătirea pentru lucru a maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea culturilor

  • Executarea lucrărilor de recoltare a culturilor

  • Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii
Rezultatul învăţării 6: Foloseşte instalaţiile pentru recoltarea produselor animaliere

 • Instalaţii de muls – pregătire şi exploatare

 • Maşina de tuns - reglare şi exploatare

 • Pregăteşte pentru lucru instalaţiile pentru recoltarea produselor animaliere

 • Utilizează instalaţiile pentru recoltarea produselor animaliere

 • Respectă normele de igienă şi securitatea muncii

• Pregătirea pentru lucru a instalaţiilor pentru recoltarea produselor animaliere

• Utilizarea instalaţiilor pentru recoltarea produselor animaliere • Respectarea normele de igienă şi securitatea muncii

4. Conţinutul formării
Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:

 1. Maşini agricole pentru fertilizarea solului

  • Maşini pentru administrat îngrăşăminte naturale: pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de fertilizare cu îngrăşăminte organice.

 1. Maşini agricole pentru pregătirea solului

- Pluguri purtate - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de arat

- Grape - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de grăpat

- Tăvălugi - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de tăvălugit

- Maşini pentru săpat solul în sere, solarii, livezi şi vii - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de săpat3. Maşini agricole pentru înfiinţarea culturilor

- Semănători - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de semănat

- Maşini de plantat - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de plantat

- Maşini de plantat cartofi- pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de plantat

- Maşini de plantat răsaduri- pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de plantat

- Maşini de plantat bulbi- pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de plantat

4. Maşini agricole pentru îngrijirea culturilor

- Cultivatoare - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de prăşit

- Maşini pentru fertilizat suplimentar- pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de fertilizat

- Maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de combatere a bolilor şi dăunătorilor5. Maşini agricole pentru recoltarea culturilor

- Maşini pentru recoltat leguminoase - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de recoltat leguminoase

- Maşini pentru recoltat rădăcinoase - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de recoltat rădăcinoase

- Maşini pentru recoltat tuberculifere - pregătirea agregatelor şi executarea lucrării de recoltat tuberculifere

- Motocositoarea - pregătirea maşinii şi executarea lucrării de cosit

- Greble pentru motocositoare - pregătirea maşinii şi executarea lucrării de greblat

- Prese de balotat - pregătirea agregatului şi executarea lucrării de balotat6. Instalaţii pentru recoltarea produselor animaliere

- Instalaţii de muls – pregătire şi exploatare

- Maşina de tuns - reglare şi exploatare
Conţinurile formării cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfăşurarea de lucrări de laborator şi de instruire practică.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime:Maşini agricole pentru fertilizarea solului

 • Planşe, fişe de lucru

 • Maşini pentru administrat îngrăşăminte naturale

 • Surse de documentare: agenţi economici

 • Fişe de protecţie a muncii, echipament specific de protecţie a muncii

Maşini agricole pentru pregătirea solului

 • Planşe, fişe de lucru

 • Pluguri. Grape, tavalugi, maşini pentru săpat solul în sere,solarii, livezi, vii

 • Surse de documentare: agenţi economici

 • Fişe de protecţie a muncii, echipament specific de protecţie a muncii

Maşini agricole pentru înfiinţarea culturilor

 • Planşe, fişe de lucru

 • Semănători, maşini de plantat cartofi,maşini de plantat răsaduri, maşini de plantat bulbi

 • Surse de documentare: agenţi economici

 • Fişe de protecţie a muncii, echipament specific de protecţie a muncii

Maşini agricole pentru îngrijirea culturilor

 • Planşe, fişe de lucru

 • Cultivatoare, maşini pentru fertilizat suplimentar, maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor

 • Surse de documentare: agenţi economici

 • Fişe de protecţie a muncii, echipament specific de protecţie a muncii

Maşini agricole pentru recoltarea culturilor

 • Planşe, fişe de lucru

 • Maşini pentru recoltat leguminoase, rădăcinoase, tuberculifere, motocositoare, greble, prese pentru balotat

 • Surse de documentare: agenţi economici

 • Fişe de protecţie a muncii, echipament specific de protecţie a muncii

Instalaţii pentru recoltarea produselor animaliere

 • Planşe, fişe de lucru

 • Instalaţii de muls, maşina de tuns

 • Surse de documentare: agenţi economici

 • Fişe de protecţie a muncii, echipament specific de protecţie a muncii


6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului ,,Exploatarea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət