Ana səhifə

Opšta ekonomija i privredni razvoj


Yüklə 57.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü57.5 Kb.
DEKANU I IZBORNOM VEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

Na osnovu odluke Izbornog veća Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, na sednici odžanoj 24.05.2005. godine, određeni smo za članove Komisije za pripremu izveštaja za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta ili asistenta pripravnika sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Opšta ekonomija i privredni razvoj – nastavni predmet Sociologija, a na predlog Katedre saglasno čl.71. st.2 Zakona o univerzitetu. Na bazi uvida u konkursnu dokumentaciju podnosimo sledeći


I Z V E Š T A J
Na objavljeni konkurs u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje – ''Poslovi'', od 07.06.2005. godine prijavilo se pet kandidata, i to: 1. Mr Vesna Trifunović, dipl.sociolog iz Jagodine

 2. Milena Kranjec,dipl.sociolog iz Niša

 3. Ljubomir Maširević, dipl.sociolog iz Beograda

 4. Sandra Radenović, dipl.sociolog iz Beograda

 5. Radovan Popović, dipl.sociolog iz Sremske Mitrovice

A. BIOGRAFSKI, ŠKOLSKI I RADNI PODACI KANDIDATA
 1. Mr Vesna Trifunović, dipl.sociolog, je rođena 11.februara 1966. godine u Končarevu, opština Jagodina. Završila je osnovne studije na grupi za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu 1989. godine, prosečnom ocenom 8,66. Magistarske studije na smeru Sociologija društvenog razvoja, na Filozofskom fakultetu u Nišu, završila je 1998. godine odbranivši tezu pod nazivom ''Seoske osnovne škole na području Šumadije i Pomoravlja i njihove funkcije u razvoju kulture''.

Radila je kao saradnik u dnevnom listu Narodne novine u Nišu 1993/94. godine, a od 1994. godine do 1999. godine kao assistent-pripravnik za predmete Sociologija i sociologija obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Jagodini. Od 1999. godine, posle sticanja zvanja magistra socioloških nauka, radi u zvanju asistenta na istim predmetima na Učiteljskom fakultetu u Jagodini.


Spisak objavljenih radova:

Kandidatkinja Mr Vesna Trifunović ima 18 objavljenih radova.


Na osnovu razgovora koji je obavljen sa kandidatkinjom i na osnovu pisma koje je poslala Fakultetu i Komisiji za pisanje izveštaja 9.09. 2005. godine u kojem navodi da ne može prihvatiti radni odnos sa punim radnim vremenon, već samo sa radnim vremenom do jedne trećine, Komisija nije smatrala da treba da navodi detaljnije i analizira radove ove kandidatkinje, s obzirom da zbog pomenute informacije koju je dostavila, kandidatkinja Vesna Trifunović ne ispunjava uslove navedene u konkursu.

2. Kandidatkinja Milena Kranjec je rodjena je 1980. godine u Nišu. Godine 1999.godine upisala se na Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu kao redovna studentkinja na grupi za sociologiju, a 2004.godine je diplomirala kao najbolji student generacije na studijskoj grupi za sociologiju, sa prosečnom ocenom 8,93 (osam i 93/100). Diplomski ispit (''Organizacija školskog sistema u Srbiji devetnaestog veka'') položila je sa ocenom 10(deset). Tokom studija kao volonterka je radila na projektima u oblasti društvenog istraživanja i tom prilikom stekla kako stručne, tako i veštine timskog rada.U okviru rada istraživačkog centra Filozofskog fakulteta u Nišu radila je kao članica grupe za sociologiju na projektima Socijalno poreklo učenika srednjih škola i agresivno ponašanje i Uloga porodice u formiranju ekološke svesti kod dece.
Profesionalno interesovanje za usavršavanjem u nauci Milena Kranjec je nastavila upisivanjem magistarskih studija, na studijskoj grupi za sociologiju (sociologija obrazovanja i vaspitanja) na Filozofskom fakultetu u Nišu, kao buđžetski korisnik, i o tome dostavila potvrdu.
Koristi engleski jezik, a takodje poznaje rad na računaru – word, exel i dr.
Napominje u prijavi da joj nije problem da živi i radi u Kragujevcu.

3. Kandidat Ljubomir Maširević je rođen u Zrenjaninu 1979.g. Na Filozofski fakultet u Beogradu, odeljenje za sociologiju, upisao se 1999.g., a završio septembra 2004.g. sa prosečnom ocenom 8,60(osam i šezdeset) i ocenom 9(devet) na diplomskom ispitu. Tema diplomskog rada je bila ''Kastelsovo shvatanje globalizacije''. U toku studiranja učestvovao je u mnogim sociološkim istraživanjima.Najduže je radio na projektu Topola na potezu, 2002.godine. Za postignut uspeh tokom studija stekao je priznanje studenta generacije Filozofskog fakulteta. Magistarske studije upisao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, studije medija i filma. U prijavi navodi da je položio sve ispite i započeo izradu magistarskog rada.


Pored studiranja i rada na pojedinim istraživanjima predavao je mesec dana sociologiju u srednjoj medicinskoj školi. U okviru privatne škole Esperanto u Beogradu, pripremao je srednjoškolce za upis na fakultet. Trenutno volontira u Institutu za radio, pozorište, film i televiziju.
4. Kandidatkinja Sandra Radenović, je rodjena 1974. godine u Beogradu.Osnovnu školu u Beogradu završila je sa odličnim uspehom, Vukovom diplomom i priznanjem za osvojeno peto mesto na gradskom takmičenju u znanju francuskog jezika 1989.godine. Kao učenica treće beogradske gimnazije boravila je 1990. godine u Nantu sa ciljem učenja i usavršavanja francuskog jezika. Treću beogradsku gimnaziju završava sa odličnim uspehom 1993.g. Iste godine se upisuje na Prirodno-matematički fakultet u Beogradu ( numerička matematika i optimizacija). Uporedo sa studijama matematike pohadja tokom 1994.g. ''Novinarsku obuku i kurs krativnog pisanja''. Zbog većeg interesovanja za društvenu tematiku napušta studije matematike i upusuje 1996.g. osnovne studije sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu koje završava jula 2004.g. sa prosečnom ocenom 9,16 (devet i 16/100) i ocenom 10(deset) na diplomskom ispitu ( ''Antisemitizam u Srbiji'').

Kao studentkinja sociologije učestvovala je u prikupljanju i obradi podataka za biblimetrijsko istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Sociologija. Tokom studija bila je angažovana i u okviru vanfakultetskih aktivnosti: pohadjala je 1998.g. Školu za civilno društvo ''Politea'' u organizaciji Fonda Centra za civilno društvo; u organizaciji istog Fonda, 2000.g. je učestvovala na Konferenciji ''Politea klubovi – aktivnost i kreativnost''; takodje u organizaciji Fonda Centra za demokratiju, i u saradnji sa CESID-om, pohadjala je trening za posmatrače izbora i kao CESID-ov posmatrač učestvovala na republičkim i saveznim izborima 2000.godine.; u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava je 2000.g. pohadjala Školu ljudskih prava za buduće predavače. Tokom septembra i oktobra 2001.g. u Inter-Univerzitetskom Centru u Dubrovniku pohadja kurs Evropske studije.


Akademske 2004/2005 upisala je, kako u prijavi navodi, magistarske studije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer: Društvo, kultura i ličnost.Tokom 2004/2005. godine učestvuje u organizovanju pripremne nastave za buduće studente u okviru rada Esperanto centra u Beogradu.
Spisak objavljenih radova:


 1. ''Ljudska prava i stereotipije o Romima'' ( 2001), Sociologija, Vol. XLIII, No 4, str.:319-332.

 2. '' Skica za jednu 'kartografiju ideja' : Foucault, Jung, Serrano'', Sociologija, Vol.XLIV, No 1, str.: 57-63.

 3. Kandidatkinja Sandra Radenović je priložila i pozitivnu recenziju za rad : ''Internetski/virtuelni antisemitizam: 'Mortal Kombat' i /ili 'Borilište u mreži' ''.

5. Kandidat Radovan Popović 1.07. 1975.godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovno obrazovanje i gimnaziju završio je u Sremskoj Mitrovici. Na Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisao se 1995.godine (grupa za filozofiju i sociologiju), a diplomirao 1999.godine sa prosečnom ocenom u toku studija 7,87 (sedam 87/100) i ocenom 8,00 (osam 00/100) na diplomskom ispitu(''Uticaj religijskih i ideoloških činilaca na shvatanja o radu u sociologiji''). Poslediplomske studije upisao je na pravnom fakultetu u Beogradu (pravnosociološki smer), a novembra 2002. godine položio usmeni magistarski ispit, o čemu je priložio potvrdu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Od septembra 2002.godine kandidat Radovan Popović radi kao profesor filozofije i sociologije u srednjoj muzičkoj školi '' Petar Kranjčević'' u Sremskoj Mitrovici, a od septembra 2003.godine radi kao profesor filozofije u srednjoj tehničkoj školi u Sremskoj Mitrovici.
Kandidat Radovan Popović je 1997.godine završio kurs engleskog jezika u organizaciji Britanskog saveta - kancelarija u Beogradu (First English Certificate i Certificate of Advanced English). Takodje, 1999-2000.godine završio je kurs za prevodioca/tumača za engleski jezik u organizaciji Udruženja stručnih i naučnih prevodilaca iz Beograda i 2004.godine kurs nemačkog jezika u Goethe Institut-u, kancelarija u Beogradu (ZMP Sertifikat).

Kandidat Popović navodi poznavanje rada na računaru : Ms Office i Win Me

Komisija je obavila razgovor sa svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu, kako bi upoznala kandidate i stekla bolji uvid u pogledu njihovih opredeljenja za dalje usavršavanje, kao i u pogledu mogućnosti da odgovore obavezama koje posao asistenta pripravnika na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu podrazumeva.
Na osnovu analize biografskih, školskih i radnih podataka prijavljenih kandidata i na osnovu razgovora koji je obavljen, Komisija smatra da prednost u odnosu na ostale kandidate ima kandidatkinja Milena Kranjec, dipl.sociolog iz Niša. Takav stav temelji se na sledećim činjenicama:


 1. Kandidatkinja ima visoku prosečnu ocenu u toku studija - 8, 93 ;

 2. Tokom studija radila je na istraživačkim projektima u okviru rada Istraživačkog centra Filozofskog fakulteta u Nišu i pri tom ispoljila smisao za istraživački rad;

 3. Kandidatkinja je upisala poslediplomske studije na Filofofskomm fakultetu u Nišu kao budžetski korisnik – smer Sociologija obrazovanja i vaspitanja;

 4. U pitanju je najmladja kandidatkinja koja je u najkraćem roku kao studentkinja generacije 2004. diplomirala;

 5. Kandidatkinja je izrazila spremnost da živi u Kragujevcu kako bi odgovorila svim nastavnim obavezama, što nije poseban uslov u konkursu, ali zbog dislociranosti Fakulteta (nastava u V.Banji) i masovnosti prve godine studija sociologije na Fakultetu, predstavlja prednost u odnosu na druge kandidate.

Na osnovu svega izloženog Komisija predlaže Dekanu i Izbornom veću Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu da izabere Milenu Kranjec na radno mesto saradnika, u zvanju asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Opšta ekonomija i privredni razvoj – nastavni predmet Sociologija sa punim radnim vremenom, na odredjeno vreme od 4 (četiri) godine.
ČLANOVI KOMISIJE

U Kragujevcu

30.09.2005.

1. Dr Gordana Mitić, docent Ekonomskog fakulteta

u Kragujevcu, uža naučna oblast Opšta ekonomija i

privredni razvoj – nastavni predmet Sociologija


_________________________________________
2. Dr Vukašin Pavlović, red.prof. Fakulteta političkih

nauka u Beogradu, na nastavnom predmetu Politička

sociologija
_________________________________________

3. Dr Vladimir Rašković, red. prof. Ekonomskog

fakulteta u Beogradu, u penziji, na nastavnom

predmtu Sociologija


_________________________________________


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət