Ana səhifə

Izbornom veću prirodno-matematičkog fakulteta u nišU


Yüklə 90 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü90 Kb.
IZBORNOM VEĆU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU

Odlukom Izbornog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, br. 434/24-01 od 16.10.2002. god., određeni smo za članove Komisije za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija i Biohemija, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Na konkurs objavljen u ''Borbi'' 30.08.2002. god. prijavio se jedan kandidat, mr Ivan Palić, asistent-pripravnik na Odseku za hemiju Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu .

Posle pregleda dostavljene dokumentacije i ličnog poznavanja kandidata, Izbornom veću Prirodno-matematičkog fakulteta podnosimo sledeći

I Z V E Š T A J


1. BIOGRAFSKI PODACI

a) Lični podaci

Ivan R. Palić rođen je 26.05.1974. god. u Skoplju. Mesto stalnog boravka Niš.

b) Podaci o dosadašnjem obrazovanju

Kandidat Ivan Palić upisao se školske 1993./94. god. na Filozofski fakultet u Nišu (sada PMF), Odsek za hemiju, a diplomirao je 01.04.1998. god. sa prosečnom ocenom 8,66 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Školske 1998./99. god. upisao se na poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Odseku za hemiju, smer Organsko-biohemijski. Posle položenih planom prredviđenih ispita sa prosečnom ocenom 9,80, odbranio je magistarski rad, iz oblasti organske hemije i biohemije, pod nazivom "Hemijsko i mikrobiološko ispitivanje Micromeria albanica i Micromeria cristata" 26.07.2001. god. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

c) Profesionalna karijera

Jula 1998. god. kandidat je stekao zvanje istraživača-stipendiste Ministarstva za nauku i tehnologiju R. Srbije. Decembra 1999. god. Ivan Palić izabran je u zvanje asistenta-pripravnika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, na Odseku za hemiju, za predmet Biohemija.

2. PREGLED I MIŠLJENJE O DOSADAŠNJEM NAUČNOM I STRUČNOM RADU KANDIDATA

2.1. Naučni radovi

a) Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima


  1. G. Stojanović, I. Palić, J. Ursić-Janković, V. Vajs, D. Đoković, Chemical Composition of the Essential oil of Micromeria albanica, Journal of Essential Oil Research 11(6) (1999) 785.

  2. C. Reddy, T. Eglinton, B. Benitez-Nelson, G. Stojanović, I. Palić, S. Đordjević, G. Eglinton, Even Carbon Number Predominance of Plant Wax n-Alkanes: A Correction, Organic Geochemistry 31 (2000) 331.

b) Radovi saopšteni na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima


  1. G. Stojanović, I. Palić, V. Vajs, J. Ursić-Janković, Chemical composition of the essential oil of Micromeria albanica, 1st International Conference of the Chemical Societes of the South-East European Countries on Chemical Sciences and Industry, Thessaloniki, Book of abstracts (volume I) (1998) PO 440 .

  2. G. Stojanović, I. Palić, M. Dimić, R. Danilović, J. Ursić-Janković, B. Gudžić, Mikrobiološko delovanje etarskog ulja Micromeria albanica, Dani mikrobiologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Herceg Novi, Zbornik radova i sažetaka (1998) 84.

  3. G. Stojanović, I. Palić, M. Dimić, R. Danilović, J. Ursić-Janković, B. Gudžić, Antimikrobna aktivnost etarskog ulja Micromeria albanica, "Dani lekovitog bilja-Banja Koviljača 98", Banja Koviljača, Zbornik izvoda (1998) 141.

  4. G. Stojanović, I. Palić, V. Vajs, T. Nasković, J. Ursić-Janković, Uporedno proučavanje antimikrobne aktivnosti etarskog ulja Micromeria albanica i njegovih najzastupljenijih komponenti, XXIV Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama, Herceg Novi, Arh. farm. 3-4 (2000) 316.

  5. I. Palić, J. Ursić-Janković, T. Nasković, M. Dimić, G. Stojanović, Antimicrobial activity of essential oil of Micromeria cristata, 2nd Balkan Conference of Microbiology, Thessaloniki, Abstract book (2001) 117.

  6. I. Palić, J. Ursić-Janković, D. Đoković, G. Stojanović, Sastav etarskog ulja biljne vrste MIcromeria cristata, Dani lekovitog bilja (sa međunarodnim učešćem), Beograd, Zbornik radova (2001) L-05

2.2. Sposobnost za nastavni rad

Od izbora u zvanje asistenta-pripravnika, kandidat učestvuje u nastavi u obliku vežbi iz predmeta Biohemija, Viši kurs organske hemije, Organske sinteze i Hemijski izvori štetnosti, pokazujući izuzetnu sposobnost u prenošenju znanja studentima.

3. PODACI O OBJAVLJENIM RADOVIMA

U radu br. 1. ispitivan je sastav etarskog ulja endemske vrste Balkanskog poluostrva Micromeria albanica (Griseb. ex. K. Maly) Šilić. Analize su rađene korišćenjem GC i GC/MS eksperimentalnih tehnika. Pronađeno je da je piperitenon oksid (44%) najzastupljenija komponenta.

U radu br.2. određena je zastupljenost n-alkana u četiri vrste roda Micromeria, kao tipičnih predstavnika viših biljaka. Pronađeno je da su alkani u ovim bilkama sa visokim CPI indeksima, a da su dominantni alkani sa neparnim brojem C-atoma (sa maksimumom na n-C31 ili n-C33), za razliku od prethodno objavljenih rezultata za ispitivane biljke pomenutog roda. Zastupljenost stabilnog ugljenikovog izotopa (13C) n-alkana (-38 do -34‰) je tipična za C3 biljke. Homologe serije neparnih iso-alkana (i-C27 do i-C35) i parnih anetiso-alkana su takođe zastupljene i imaju sličnu zastupljenost ugljenikovog izotopa (-36,8 do –35,1‰) kao i n-alkani.

Kandidat je do sada objavio i šest saopštenja na međunarodnim i domaćim savetovanjima.

Kandidat učestvuje kao istraživač na projektu "Ispitivanja hemijskog sastava i biološke aktivnosti sekundarnih metabolita biljnih vrsta rodova Achillea, Acinos, Artemisia, Calamintha i Micromeria", evidencioni broj projekta 2812.

4. MIŠLJENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZBOR

Kandidat mr Ivan Palić ispunjava sve uslove predviđene čl. 82. Zakona o Univerzitetu i čl. 197,198 i 199 statuta PMF-a u Nišu za izbor u zvanje asistenta.

5. PREDLOG ZA IZBOR KANDIDATA U ODREĐENO ZVANJE

Iz izloženog se može zaključiti da je kandidat mr Ivan Palić, asistent-pripravnik na Odseku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, svojim naučnim radom i angažovanjem u nastavi postigao zadovoljavajuće rezultate na osnovu kojih Komisija predlaže Izbornom veću Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu da mr Ivana Palića izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija i biohemija, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

U Nišu, 12.11.2002. Članovi komisije:

1. dr Jasna Ursić-Janković, red. prof.

PMF-a u Nišu

2. dr Stevan Miletić, red. prof.

PMF-a u Nišu3. dr. Siniša Đorđević, red. prof.

Tehnološkog fakulteta u Leskovcu


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət