Ana səhifə

O spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju univerze V mariboru


Yüklə 132 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü132 Kb.

PREDLOG


EVA: 2007-3211-0018

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na …… seji dne………………… sprejelO D L O K

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU

UNIVERZE V MARIBORU 1. člen

V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06 in 137/06) se v 3. členu za besedilom »Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Skrajšano ime: UM FERI Sedež: Maribor, Smetanova 17,« doda besedilo, ki se glasi:


»Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Skrajšano ime: UM FE

Sedež: Krško, Hočevarjev trg 1.«
 1. člen

V 3. členu se pri Fakulteti za kmetijstvo besedilo »Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30« spremeni tako, da se glasi:


»Sedež: Maribor, Vrbanska cesta 30.«


 1. člen

V četrtem odstavku 6. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:


» – Fakulteta za energetiko: (54) proizvodne tehnologije;«
Dosedanja štirinajsta alineja, ki postane petnajsta, se spremeni tako, da se glasi:
» – Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk,

likovna pedagogika, glasbena pedagogika, predšolska vzgoja); (81) osebne storitve;«


PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
 1. člen

Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut, v treh mesecih po uveljavitvi statuta pa se morajo oblikovati organi nove članice univerze.5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev:

1. člen: V II. poglavju, kjer so naštete članice univerze, je treba zaradi ustanovitve Fakultete za energetiko kot članice Univerze v Mariboru dopolniti 3. člen tako, da se doda ime članice »Univerza v Mariboru Fakulteta za energetiko«. Izpolnjevanje pogojev za njeno ustanovitev je ugotavljal Svet RS za visoko šolstvo in na seji dne 02. 03. 2007 o tem izdal pozitivno mnenje. Fakulteta bo imela sedež v Krškem.
2. člen: Z dejanskim stanjem se uskladi naslov sedeža Fakulteta za kmetijstvo. Po poizvedbah na Geodetski upravi je pravilen naslov: Vrbanska cesta 30, Maribor.
3. člen: Četrti odstavek 6. člena je treba dopolniti tako, da se med študijska področja vpiše študijsko področje Fakultete za energetiko. Na predlog Univerze v Mariboru sta v dosedanji 14. alineji, ki postane 15., natančneje kot do zdaj navedena dva (primeroma našteta) študijska programa, in sicer likovna pedagogika, glasbena pedagogika namesto dosedanje likovne in glasbene pedagogike. Zaradi preglednosti je alineja na novo napisana v celoti.
4. člen: V prehodni določbi je Univerzi v Mariboru naloženo, da mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi odloka z njim uskladiti statut, nato pa v treh mesecih oblikovati organe nove članice.
5. člen: Končna določba določa, da odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Finančne posledice:
Finančna ocena finančnih posledic za proračun RS za UM FE:
Visokošolski zavodi se financirajo v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06; v nadaljevanju: uredba). Sredstva za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov, to je za pedagoško in z njo povezano znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno dejavnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev, knjižničarsko, informacijsko in drugo strokovno dejavnost ter organizacijsko, upravno in infrastrukturno dejavnost, visokošolskim zavodom se dodeljujejo na podlagi realizacije za preteklo leto (osnovna letna sredstva) in števila študentov v tekočem študijskem letu, števila diplomantov v preteklem koledarskem letu ter ustrezne študijske skupine (normativna letna sredstva).
Ob upoštevanju določil uredbe o financiranju študijske dejavnosti in ob predpostavki, da se bo Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru izvajanje študijskih programov začel v študijskem letu 2008/2009, za proračun RS v letih 2007 in 2008 ni finančnih posledic. Ob predpostavki, da bo v letih 2009 in 2010 veljal enak način financiranja kot v letu 2008, so ocenjene finančne posledice za proračun RS v letu 2009 312.207,00 EUR in v letu 2010 689.208,00 EUR.

Vrstica

Namen

2009

2010

Prva stopnja

1

Število študentov 1. letnika

160

160

2

Število študentov 2. letnika

0

128

3

EUR na študenta 3. študijske skupine: 4.196,79*1,027*1,025

4.417,86

4.417,86

4=round((1+2)*3;0)

Skupaj EUR za prvo stopnjo

706.858,00

1.272.344,00

5=4*0,3

Skupaj EUR za prvo stopnjo - 30 % zneska

212.057,00

381.703,00

5a

Osnovna letna sredstva (60 % sredstev preteklega leta)

0,00

127.234,00

5b=5+5a

 Skupaj EUR za prvo stopnjo

212.057,00

508.937,00

Druga stopnja

6

Število študentov 1. letnika

40

40

7

Število študentov 2. letnika

0

32

8

EUR na študenta:

2.503,76

2.503,76

9=round((6+7)*8;0)

Skupaj EUR za drugo stopnjo

100.150,00

180.271,00

10=5b+9

SKUPAJ

312.207,00

689.208,00

Pri izračunu se predpostavlja, da bo Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izvajala dva študijska programa prve stopnje s po 80 študenti en študijski program druge stopnje s 40 študenti. V letu 2009 bi bili upravičeni do letnih normativnih sredstev. Izračun za študijske programe prve stopnje upošteva 30 % vrednosti zmnožka št. študentov in vrednosti študijske skupine na študenta (vrednost na študenta 3. študijske skupine za leto 2006 (4.196,79 EUR), povečane za predvideni stopnji inflacije za leti 2007 (2,7 %) in 2008 (2,5 %)). 30 % vrednosti zmnožka št. študentov in vrednosti študijske skupine na študenta izhaja iz načina financiranja, ki določa, da se 60 % sredstev razdeli na podlagi realizacije preteklega leta, ki je za Fakulteto za energetiko za leto 2008 0, za leto 2009 pa 127.234,00 EUR, 40 % sredstev pa se razdeli po formuli, kjer se upošteva število študentov, število diplomantov in študijska skupina. Ker Fakulteta za energetiko diplomantov še ne bo imela, je delež iz 40 % zmanjšan na 30 %. Za drugo stopnjo se upošteva število študentov in vrednost na študenta za drugo stopnjo, ki je določena v 24. členu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 132/06) in je 2.503,76 EUR na študenta.


Za leto 2009 je pri izračunu upoštevanih 160 študentov za prvo stopnjo in 40 študentov druge stopnje, za leto 2010 pa je število študentov pri prvi stopnji povečano za 128, pri drugi pa za 32, kar pomeni, da je upoštevana 80 % prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik.
Sredstva bo treba zagotoviti ob načrtovanju proračuna RS za leti 2009 oz. 2010.
Iz dokumentacije, ki jo je predložila Univerza Maribor Svetu RS za visoko šolstvo izhaja, da bosta občini Krško in Velenje sofinancirali ustanovitev in sicer v letu 2007 v višini 535.150 EUR in v letu 2008 v višini 1.048.438 EUR.

PRILOGA 2I. Ocena finančnih posledic

Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna

0

0

0

0


Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna

0

0

312.207689.208

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javna finančna sredstva

535.150

1.048.438

II. Pravice porabe za izvedbo vladnega gradiva so zagotovljene po naslednjih proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski:

Šifra PP


Ime proračunske postavke

Ime proračunskega uporabnika

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t+1

SKUPAJ:

Predlog za zagotovitev manjkajočih pravic porabe s prerazporeditvijo iz naslednjih PP:

Šifra PP

Ime proračunske postavke

Ime proračunskega uporabnika

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t+1

SKUPAJ:

Predlog za nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t+1

SKUPAJ:


Členi Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki se spreminjajo:
3. člen

Univerza ima naslednje članice:


fakultete:
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Skrajšano ime: UM EPF

Sedež: Maribor, Razlagova 14


Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Skrajšano ime: UM FERI

Sedež: Maribor, Smetanova 17


Univerza v Mariboru

Fakulteta za gradbeništvo

Skrajšano ime: UM FG

Sedež: Maribor, Smetanova 17


Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Skrajšano ime: UM FKKT

Sedež: Maribor, Smetanova 17


Univerza v Mariboru

Fakulteta za kmetijstvo

Skrajšano ime: UM FK

Sedež: Maribor, Vrbanska ulica 30


Univerza v Mariboru

Fakulteta za logistiko

Skrajšano ime: UM FL

Sedež: Celje, Mariborska 2


Univerza v Mariboru

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Skrajšano ime: UM FNM

Sedež: Maribor, Koroška cesta 160


Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede

Skrajšano ime: UM FOV

Sedež : Kranj, Kidričeva cesta 55a


Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo

Skrajšano ime: UM FS

Sedež: Maribor, Smetanova 17


Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Skrajšano ime: UM FVV

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 8


Univerza v Mariboru

Fakulteta za zdravstvene vede

Skrajšano ime: UM FZV

Sedež: Maribor, Žitna 15


Univerza v Mariboru

Filozofska fakulteta

Skrajšano ime: UM FF

Sedež: Maribor, Koroška cesta 160


Univerza v Mariboru

Medicinska fakulteta

Skrajšano ime: UM MF

Sedež: Maribor, Slomškov trg 15


Univerza v Mariboru

Pedagoška fakulteta

Skrajšano ime: UM PEF

Sedež: Maribor, Koroška cesta 160


Univerza v Mariboru

Pravna fakulteta

Skrajšano ime: UM PF

Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9


druga zavoda:
Univerza v Mariboru

Univerzitetna knjižnica Maribor

Skrajšano ime: UM UKM

Sedež: Maribor, Gospejna ulica 10


Univerza v Mariboru

Študentski domovi

Skrajšano ime: UM ŠD

Sedež: Maribor, Gosposvetska 83


6. člen
Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet ali visokih strokovnih šol opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:

- izobraževalno dejavnost:

o M 80 302 visoko strokovno izobraževanje,

o M 80 303 univerzitetno izobraževanje,

o M 80 422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.,

- znanstvenoraziskovalno dejavnost:

o K 73 raziskovanje in razvoj,

- umetniško dejavnost:

o 92 310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

- druge dejavnosti:

o K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter

- druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.


Univerza izvaja tudi javna pooblastila.
Članice Univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih oziroma umetniških področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom in statutom.
Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah so:

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, davčno svetovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo);

 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, energetska tehnika, telekomunikacije); (48) računalništvo (računalništvo, informatika);

 • Fakulteta za gradbeništvo: (52) tehniške vede; (58) arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo); (84) transportne storitve (promet);

 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi naravi (kemija); (52) tehniške vede; (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija);

 • Fakulteta za kmetijstvo: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (kmetijstvo, agronomija, zootehnika, kmetijska tehnika, agrarna ekonomika);

 • Fakulteta za logistiko (84) transportne storitve;

 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (biologija, fizika, matematika, računalništvo, tehnika); (42) vede o živi naravi: (44) vede o neživi naravi; (46) matematika in statistika;

 • Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in upravne vede (organizacija dela, menedžment);

 • Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo); (54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo okolja (tehniško varstvo okolja);

 • Fakulteta za varnostne vede: (86) varnost (varnost in notranje zadeve);

 • Fakulteta za zdravstvene vede: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, gerontološka zdravstvena nega);

 • Filozofska fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (pedagogika, jeziki, filozofija, sociologija, zgodovina, geografija); (22) humanistične vede (filozofija, slovenski jezik, nemški jezik, zgodovina); (31) družbene vede (sociologija);

 • Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina);

 • Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna in glasbena pedagogika, predšolska vzgoja); (81) osebne storitve;

 • Pravna fakulteta: (38) pravo (mednarodno, gospodarsko, korporacijsko, davčno pravo).

Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Isced klasifikacijo, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.


Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət