Ana səhifə

Univerza V mariboru fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede


Yüklə 94 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü94 Kb.
UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv:

Univerza v Mariboru

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Osnovni podatki:

Naslov:    Pivola 10, 2311 Hoče

Telefon:    00386 2 320 90 00

Faks:         00386 2 616 11 58 Odgovorna oseba:

dekan izr. prof. dr. Mario Lešnik

Datum prve objave kataloga:

15. 5. 2007

Datum zadnje spremembe:

10. 4. 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/o-fakulteti

Druge oblike kataloga:

katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

 

 

Opis delovnega področja organa in seznam vseh notranjih organizacijskih enot:Temeljna delovna področja

         OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTIhttp://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/o-fakulteti/468-strateska-usmeritev

         ŠTUDIJSKI PROGRAMII. stopnja

http/fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/component/content/article/41/1295-studij-1-stopnja

II. stopnja

http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/component/content/article/41/1294-studij-2-stopnja

III. stopnja

http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/component/content/article/41/89-studij-3-stopnja

Vseživljenjsko učenje

http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/component/content/article/41/418-vsezivljenjsko-izobrazevanje

         ORGANIGRAM FAKULTETEhttp://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/o-fakulteti

         SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT  • KATEDRE:

http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre

  • CENTRI:

http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/ukc

http://www.fkbv.uni-mb.si/botvrt/

http://fk.uni-mb.si/meranovo/

  • INŠTITUTI

  • Inštitut za ekološko kmetovanje
2.b. Seznam drugih organov z delovnega področja

   

  • DEKAN

Kontaktna oseba: Maja Krajnc Ružič, tajnica fakultete

Tel.: 00386 2 32 09 013

         SENAT FAKULTETE ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Mario Lešnik, dekan

Tel.: 00386 2 32 09 000

         POSLOVODNI ODBOR FAKULTETE ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Mario Lešnik, dekan

Tel.: 00386 2 32 09 000

         ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Kontaktna oseba: Vid Šajher, prodekan za študentska vprašanja

Tel.: 00386 2 32 09 000


2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

      DEKAN

Ime in priimek: izr. prof. dr. Mario Lešnik

Tel: 00386 2 32 09 000

E-pošta: mario.lesnik@um.sireor@uni-mb.si

         TAJNICA FAKULTETEIme in priimek: Maja Krajnc Ružič

Tel.: 00386 2 32 09 013

E-pošta: maja.krajnc-ruzic@um.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Vsi zakoni in podzakonski akti veljavni v Republiki Sloveniji.        

Vsi veljavni akti Univerze v Mariboru.NOTRANJI PREDPISI

    Statut UM (Statut UM-UPB10, Ur. l. RS, št. 46/12),

  Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih

sodelavcev (Obvestila UM, št. XXIII-1-2005) ter spremembe in dopolnitve Merila za volitve v

nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila

UM, št. XXIV – 9 – 2006)

 Ostali interni akti UM: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=437

 Ostali interni akti FKBV: http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/pravilniki, http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/component/content/article/41/94-studenti

DRŽAVNI PREDPISI

         Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS(Ur. l. RS, št. 52/94, s sprem. in dopol. do 83/10),

         Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. l. RS, št. 18/91-I, s sprem. in dopol. do 57/08)

         Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02),

         Odlok o preoblikovanju UM (Ur. l. RS, št. 28/00 s sprem. in dopol. do 96/09),

         Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03, s sprem. in dopol. 7/11),

         Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS, št. 127/04 s sprem. in dopol. do 107/08),

         Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/03 s sprem. in dopol. 70/08),

         Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. l. RS, št. 12/05 s sprem. in dopol. 4/11),

 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. s sprem. in dopol. do 126/08)

         Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur.l. RS, 105/03),

         Uredba Vlade RS o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/03),

         Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 119/07)

         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 56/06 s sprem. in dopol. do 117/06)

         Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 s sprem. in dopol. do 83/09), 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UP3, Ur.l. RS, št. 115/03 s sprem. in dopol. do 34/11)

         Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11)

         Zakon o javnih uslužbencih - prvi del (Ur. l. RS, št. 56/02, s sprem. in dopol. do 74/09), 

         Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 114/06)

 Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB5, Ur.l. RS, št. 32/09)

         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13, Ur. l .RS, št. 108/09 s sprem. in dopol. 40/12),

         Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99s sprem. in dopol. do 8/10),

         Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-UPB1, Ur. l. RS, št. 83/03, s sprem. in dopol. do 61/06)

         Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti 2003-2008 (Ur. l. RS, št. 96/02),

         Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01),

         Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03),

         Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB-1),

         Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7, Ur. L. RS, št. 32/12, s sprem. in dopol. do 40/12),

         Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00, 127/06),

         Zakon priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04 s sprem. in dopol. do 97/11)

         panožne zakonodaje oziroma predpisov ter pravilnikov in ostalih internih aktov UM.

         PREDPISI EUhttp://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

 


2.e Seznam predlogov predpisov

         Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v fazi priprave, se nahajajo na:http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=25

 

         Državni predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:na spletnih straneh Vlade RS

v na spletnih straneh Državnega zbora RS

 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 Poslanstvo in vizija Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/o-fakulteti/467-poslanstvo-in-vizija-fkbv

 Letna poročilahttp://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=37

 Letni načrtihttp://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=37

 Kakovost na FKBVhttp://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/o-fakulteti/117-kakovost-na-fkbv


2.g Seznam vrst upravnih postopkov

 Izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru
 Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija
 Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi javni zavod upravlja

 Zakon o visokem šolstvu(člen 81. in 81. a) 

 Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov 


2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

 


2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

         Dodiplomski študij

http/fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/component/content/article/41/1295-studij-1-stopnja

         Podiplomski študijhttp://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/component/content/article/41/1294-studij-2-stopnja

http://fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/component/content/article/41/89-studij-3-stopnja

         Novi akreditirani študijski programihttp://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=425

         Študijski koledar 2012/2013http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=7934

         Študentsko društvo Agronomhttp://www.agronom.org/

         Informacije za tuje študentehttp://vpis.uni-mb.si

         Priznavanje in vrednotenje izobraževanjahttp://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=430

         Razpis podiplomskega študija v študijskem letu 2012/2013http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=7970

         Šolnine, vpisnine in drugi stroškihttp://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=8020

         Študentske nastanitvehttp://www.studentskidomovi.uni-mb.si/index.php?str=turizem&jez=sl

 


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

     Informacije javnega značaja so dostopne preko spleta ob vsakem času.

     Informacije so fizično dostopne v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede vsak delavnik med 9.00 in 14.00 uro.

     Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov.

    Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 56/06).

    Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/06 in 119/07-ZDavP-2).


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

         Število študentov UM

     
http://vpis.uni-mb.si/Analiza/Analize.htm
 

         Načrti in poročila     http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=37

5. Ažurnost tega dokumenta

Za ažurnost tega dokumenta je odgovorna tajnica fakultete Maja Krajnc Ružič.

Podpis odgovorne osebe:

Dekan

Izr. prof. dr. Mario LešnikVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət