Ana səhifə

Do 31 mája každého roka


Yüklə 93 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü93 Kb.


Tlačivo č. 10
Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbova 2, 833 43 Bratislava 37

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel: 593 73 111
HLÁSENIE PESTOVATEĽOV MAKU SIATEHO

podľa §17 a §28 ods.(4) písm. b) zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších predpisov
Termín odovzdania hlásenia: do 31 mája každého roka


HLÁSENIE PODÁVANÉ ZA ROK :DRŽITEĽ POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI


Názov:

Meno a priezvisko fyzickej osoby/ obchodné meno, názov a forma právnickej osoby, IČO


Adresa:

Miesto trvalého pobytu fyzickej osoby/sídlo právnickej osoby


Telefón:

Fax:

E-mail:


Číslo a dátum vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami:

I.


HLÁSENIE PESTOVATEĽA O SKUTOČNE OSIATEJ PLOCHE

Miesto osevu v katastrálnom území obce

Parcela č.

Plánovaná výmera osiatej plochy (ha)

Skutočne osiata plocha (ha)
II.


PLÁNOVANÁ LOKALITA A VÝMERA OSIATEJ PLOCHY V BUDÚCOM KALENDÁRNOM ROKU

Plánovaná lokalita
Plánovaná výmera osiatej plochy v ha
ÚČEL PESTOVANIAMENO A PODPIS FYZICKEJ /PRÁVNICKEJ OSOBY, ALEBO OSOBY POVERENEJ

KONAŤ ZA FYZICKÚ /PRÁVNICKÚ OSOBU PESTOVATEĽA podľa § 5 až § 7 zákona č. 139/1998 Z.z.
PEČIATKA:
DÁTUM:

Hlásenie podáva držiteľ povolenia na horeuvedenú adresu Ministerstva zdravotníctva SR.


Pokyny k hláseniu pestovateľov maku siateho k tlačivu č. 9, 10, 11:
Všeobecná časť
1. Podľa §16 ods. (2) zákona č. 139/1998 Z.z.. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m 2 a dovoz, vývoz alebo  tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok a prípravkov je možné iba na základe povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR vydá na túto činnosť podľa §9 zákona. Ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho ( ďalej len „držiteľ povolenia“) tri po sebe nasledujúce roky nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m 2, povolenie stráca platnosť.
2. Každý držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho podľa §16 ods. (3) zákona je povinný za vopred dohodnutú cenu odovzdať spracovateľskej organizácii celú úrodu makovej slamy v lehote určenej v povolení, alebo ju zneškodniť spôsobom a v lehote určenej v povolení. Spracovateľská organizácia musí byť držiteľom povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami .
3. Podľa §16 ods. (7) zákona držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny , najneskôr do 15. februára príslušného roka , predloží Ministerstvu zdravotníctva SR:

a) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho, alebo vyhlásenie držiteľa povoleniana pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

b) vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne, s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku;

c) vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; vtedy doklady podľa písmen a), b) nepredkladá.
4. Držitelia povolení na pestovanie maku siateho sú povinní taktiež podľa § 28 ods. (4) zákona oznámiť :

a) do 31. decembra každého roka množstvo vyprodukovanej makovej slamy; z toho zvlášť množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii, skladované množstvo a zneškodnené množstvo;

b) do 31. mája každého roka skutočne osiatu plochu.
5. V zmysle §16 ods. (4), (5) a (6), na ploche menšej ako 100 m 2 možno pestovať mak siaty bez povolenia iba na potravinárske účely. Po zbere úrody maku treba ihneď zneškodniť makovú slamu, alebo ju odovzdať výrobcovi omamnej a psychotropnej látky, ktorý je držiteľom povolenia na túto činnosť (§9 ods. 1 písm b), aby sa nemohla zneužiť na výrobu omamných a psychotropných látok. Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok. Taktiež je zakázané narezávať, alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.
6. V zmylse §17 zákona a v súlade s článkom 19 Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach, z r. 1961, v znení článku 9 Protokolu z 25.marca 1972 ktorým sa menia ustanovenia článku 19 Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach, Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok (INCB) aj údaje týkajúce sa odhadu plochy, lokality a účelu pestovania maku siateho.
7. V zmysle §39 ods. (1) a ods. (3) zákona, za porušenie povinností uvedených v §14 a v §28 sa ukladajú pokuty. Ministerstvo zdravotníctva SR ukladá pokuty až do výšky 1 000 000 Sk za porušenie povinností uvedených v §14 písm. a) až f), j) až l) a v §28.
Špeciálna časť
Tlačivo č. 9

8. Držiteľ povolenia v tlačive č. 9, ktoré podáva na začiatku pestovateľskej sezóny v termíne do 15. februára každého roka vyplní svoje identifikačné údaje a taktiež číslo a dátum vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR v súlade s §4 až §10 zákona a ktoré stráca platnosť, ak pestovateľ tri po sebe nasledujúce roky nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m 2.
Držiteľ povolenia uvedie rok za ktorý podáva vyhlásenie.V tlačive taktiež vyznačí, či podáva vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy, a potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody. V prípade neodovzdania úrody spracovateľskej organizácii, uvedie či predložil vyhlásenie o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy.
Ak držiteľ povolenia v príslušnom roku nepestuje mak siaty, uvedie, či predložil vyhlásenie o nepestovaní maku siateho. Toto tlačivo môže nahrádzať aj vyhlásenie o nepestovaní maku siateho.
Tlačivo č. 10

9. V termíne do 31. mája každého roka držiteľ povolenia podáva na tlačive č. 10 údaje o skutočne osiatej ploche maku siateho.

Tieto vyplní v I. časti hlásenia.


V II. časti hlásenia držiteľ povolenia vyznačí svoj zámer a účel pestovať mak siaty aj v nasledujúcej pestovateľskej sezóne.

V prípade, ak držiteľ povolenia uvažuje o pestovaní maku siateho aj v budúcom kalendárnom roku, uvedie plánovanú lokalitu a odhadovanú výmeru osiatej plochy. Vo vzťahu k upotrebeniu semien a makovej slamy vyznačí účel pestovania. Napr. potravinárske účely, dekoratívne účely, pre spracovateľskú organizáciu na výrobu omamných látok, alebo na iné účely.


Držiteľ povolenia zároveň na tlačive vyplní svoje identifikačné údaje a taktiež číslo a dátum vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Tlačivo č. 11

10. Držiteľ povolenia v tlačive č. 11, ktoré podáva Ministerstvu zdravotníctva SR v termíne do 31. decembra každého roka, vyplní svoje identifikačné údaje, číslo a dátum vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Taktiež uvedie kalendárny rok, za ktorý podáva hlásenie.
V hlásení držiteľ povolenia uvedie množstvo vyprodukovanej makovej slamy a plochu, z ktorej bola vyprodukovaná slama získaná. Osobitne uvedie plochu a vyprodukované  množstvo, ak bol mak siaty pestovaný výlučne len pre potravinárske účely.
Držiteľ povolenia zároveň podrobnejšie vyznačí z celkového množstva vyprodukovanej makovej slamy množstvo, ktoré bolo odovzdané spracovateľskej organizácii, množstvo, ktoré zostalo skladované a zneškodnené, a spôsob, akým bola maková slama zneškodnená.
11. Hlásenie je možné predkladať aj v inom formáte než Microsoft Word, napr. vo formáte Microsoft Excel.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət