Ana səhifə

II. statusna opredelitev univerze V mariboru


Yüklə 120.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü120.5 Kb.
Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1)

(Prečiščeno besedilo)1

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

II. STATUSNA OPREDELITEV UNIVERZE V MARIBORU

2. člen
Ime: Univerza v Mariboru

Skrajšano ime: UM

Sedež: Maribor, Slomškov trg 15

Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba.

3. člen
Univerza ima naslednje članice:
fakultete:
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Skrajšano ime: UM EPF

Sedež: Maribor, Razlagova 14


Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Skrajšano ime: UM FERI

Sedež: Maribor, Smetanova 17


Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Skrajšano ime: UM FE

Sedež: Krško, Hočevarjev trg 12


Univerza v Mariboru

Fakulteta za gradbeništvo

Skrajšano ime: UM FG

Sedež: Maribor, Smetanova 17


Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Skrajšano ime: UM FKKT

Sedež: Maribor, Smetanova 17


Univerza v Mariboru

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede3

Skrajšano ime: UM FKBV

Sedež: Maribor, Vrbanska cesta 304


Univerza v Mariboru

Fakulteta za logistiko

Skrajšano ime: UM FL

Sedež: Celje, Mariborska 7


Univerza v Mariboru

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Skrajšano ime: UM FNM

Sedež: Maribor, Koroška cesta 1605


Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede

Skrajšano ime: UM FOV

Sedež : Kranj, Kidričeva cesta 55a

Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo

Skrajšano ime: UM FS

Sedež: Maribor, Smetanova 17


Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Skrajšano ime: UM FVV

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 86


Univerza v Mariboru

Fakulteta za zdravstvene vede

Skrajšano ime: UM FZV

Sedež: Maribor, Žitna 157


Univerza v Mariboru

Filozofska fakulteta

Skrajšano ime: UM FF

Sedež: Maribor, Koroška cesta 1608


Univerza v Mariboru

Medicinska fakulteta

Skrajšano ime: UM MF

Sedež: Maribor, Slomškov trg 15


Univerza v Mariboru

Pedagoška fakulteta

Skrajšano ime: UM PEF

Sedež: Maribor, Koroška cesta 160


Univerza v Mariboru

Pravna fakulteta

Skrajšano ime: UM PF

Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9


druga zavoda:
Univerza v Mariboru

Univerzitetna knjižnica Maribor

Skrajšano ime: UM UKM

Sedež: Maribor, Gospejna ulica 10


Univerza v Mariboru

Študentski domovi

Skrajšano ime: UM ŠD

Sedež: Maribor, Gosposvetska 83

4. člen
Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti ter po poprejšnjem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.

5. člen
Statut univerze določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojni visokošolski in drugi zavodi, da postanejo pridružene članice univerze, ter s tem povezane pravice in obveznosti.

III. DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC

6. člen9


Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti tako, da prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:

 • izobraževalno dejavnost:

 • P 85.422 visokošolsko izobraževanje,

 • P 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

 • znanstveno-raziskovalno dejavnost:

 • M 72 znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,

 • umetniška dejavnost:

 • R 90.01 umetniško uprizarjanje,

 • R 90.02 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,

 • R 90.03 umetniško ustvarjanje,

 • druge dejavnosti:

 • L 68.2 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,

Univerza izvaja tudi javna pooblastila.


Članice Univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih oziroma umetniških področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem odlokom in statutom.
Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah so:

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, davčno svetovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, finance, bančništvo, računovodstvo);

 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, energetska tehnika, telekomunikacije); (48) računalništvo (računalništvo, informatika);

 • Fakulteta za energetiko: (54) proizvodne tehnologije;

 • Fakulteta za gradbeništvo: (52) tehniške vede; (58) arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo); (84) transportne storitve (promet);

 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi naravi (kemija); (52) tehniške vede; (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija);

 • Fakulteta za kmetijstvo: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (kmetijstvo, agronomija, zootehnika, kmetijska tehnika, agrarna ekonomika);

 • Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;

 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (biologija, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika); (42) vede o živi naravi; (44) vede o neživi naravi; (46) matematika in statistika;

 • Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in upravne vede (organizacija dela, menedžment);

 • Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo); (54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo okolja (tehniško varstvo okolja);

 • Fakulteta za varnostne vede: (86) varnost (varnost in notranje zadeve);

 • Fakulteta za zdravstvene vede: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, gerontološka zdravstvena nega);

 • Filozofska fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (pedagogika, jeziki, filozofija, sociologija, zgodovina, geografija); (22) humanistične vede (filozofija, slovenski jezik, nemški jezik, zgodovina); (31) družbene vede (sociologija);

 • Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina);

 • Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, predšolska vzgoja); (81) osebne storitve;

 • Pravna fakulteta: (38) pravo (mednarodno, gospodarsko, korporacijsko, davčno pravo).

Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.


Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic skupaj.

7. člen10


Fakultete ali visoke strokovne šole lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih področjih iz prejšnjega člena opravljajo tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Fakultete ali visoke strokovne šole lahko opravljajo dejavnost iz prvega odstavka tega člena, če s tem ne ovirajo dejavnosti iz 6. člena tega odloka in če zagotovijo povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti.
Članica univerze ima lahko svoj žiro račun.
Univerzitetna knjižnica Maribor opravlja

 • R 91.011 dejavnost knjižnic in

 • druge dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.

Študentski domovi opravljajo • I 55.900 dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve in

 • druge dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.

Razmerje med univerzo in članico, povezano z dejavnostmi iz prvega, četrtega in petega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom v skladu s statutom.

IV. ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC

8. člen
Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.


Organi fakultete ali visoke strokovne šole so: dekan, senat, akademski zbor in študentski svet.
Organ drugega zavoda - članice univerze je ravnatelj oziroma direktor, lahko pa tudi strokovni svet.
Organa študentskega doma - članice univerze sta: direktor in študentski svet stanovalcev. Direktor študentskega doma je poslovodni organ.

9. člen
Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer: • tri predstavnike ustanovitelja,

 • štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,

 • enega predstavnika študentov in

 • enega predstavnika delodajalcev.

V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji univerze ter poslovodni organ drugega zavoda - članice univerze.


Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je dve leti.
Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov se določi s statutom univerze, predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče poslovodni organ univerze.
Ne glede na tretji odstavek tega člena upravni odbor univerze opravlja svoje delo do konstituiranja novega.

10. člen
Upravni odbor: • sprejema splošne akte univerze v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom,

 • sprejema letni delovni načrt in program razvoja univerze ter spremlja njuno uresničevanje,

 • sprejema finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,

 • odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje univerze,

 • daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

 • sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,

 • na predlog fakultet ali visokih strokovnih šol sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,

 • sprejema odločitve o upravljanju premoženja iz 15. člena tega odloka,

 • sprejme poslovnik o svojem delu,

 • sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.

Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja univerze mora upravni odbor pridobiti soglasje senata univerze, pred odločanjem o delovanju študentskih domov pa mnenje študentskega sveta stanovalcev.

11. člen
Statut univerze sprejmeta upravni odbor in senat univerze v enakem besedilu.

12. člen11


Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje.
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov univerze je potrebna večina glasov vseh članov upravnega odbora.
Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov.

13. člen
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje mandata in način odločanja drugih organov univerze in članic se uredijo s statutom.

V. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC

14. člen
Univerza in članice pridobivajo sredstva za opravljanje svojih dejavnosti: • iz proračuna Republike Slovenije,

 • iz šolnin in drugih prispevkov za študij,

 • s plačili za opravljene storitve,

 • iz dotacij, dediščin in daril,

 • iz drugih virov.

15. člen
Univerza upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.


Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih naročilih potreben razpis.
Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
Univerza upravlja in razpolaga z nepremičnino, pridobljeno iz drugih virov, v skladu z namenom, za katerega je bila pridobljena.
Članice lahko upravljajo in razpolagajo s premičninami in nepremičninami, namenjenimi za opravljanje dejavnosti iz prvega, četrtega in petega odstavka 7. člena tega odloka, v skladu s statutom. Univerza upravlja in razpolaga tudi z infrastrukturno opremo, ki je namenjena več članicam.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UNIVERZE, ČLANIC IN USTANOVITELJA V PRAVNEM PROMETU

16. člen
Univerza nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in statutu, brez omejitev.
Univerza odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
Pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka nastopajo članice v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom, odgovarjajo pa z vsem premoženjem, pridobljenim z opravljanjem teh dejavnosti. Univerza in ustanovitelj za te obveznosti članice ne odgovarjata.

17. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti univerze do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim univerza razpolaga.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN UNIVERZE

18. člen
Ustanovitelj zagotavlja materialne pogoje za delo univerze na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.

18a. člen
Ustanovitelj kot lastnik nepremičnin na Kotnikovi 8 v Ljubljani, vpisanih v zemljiško knjigo vl. št. 69, parc. št. 2999, k. o. Tabor, v naravi poslovna stavba v izmeri 2425 m2 v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve, za izvedbo visokošolskih programov Fakulteti za policijsko-varnostne vede prepusti v uporabo prostore v izmeri 1938,25 m2 s pripadajočo opremo in drobnim inventarjem v teh prostorih.

19. člen
Univerza mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto po predpisih, ki urejajo javne finance.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN PORAVNAVANJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO UNIVERZE IN ČLANIC

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki univerze se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih.


Presežka prihodkov nad odhodki ni mogoče nameniti za plače zaposlenih, če je imela univerza v zadnjih dveh poslovnih letih presežek odhodkov nad prihodki oziroma, če izkazuje v svojih računovodskih izkazih presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

21. člen
O načinu poravnave primanjkljaja sredstev univerze, ki nastane pri izvajanju javne službe v visokem šolstvu, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora univerze.


O načinu poravnave primanjkljaja sredstev fakultet ali visokih strokovnih šol, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka, odloča upravni odbor univerze. Primanjkljaja ni mogoče poravnati iz javnih sredstev.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Skladno z zakonom, tem odlokom in bilanco stanja na dan 31. 12. 1999 se najkasneje do 31. 12. 2001 opravi na članicah popis premoženja. V popisu se ločeno prikaže premoženje, pridobljeno iz javnih sredstev, in premoženje, pridobljeno iz drugih virov.
Merila za razmejitev premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne službe in drugih dejavnosti sprejme upravni odbor univerze po predhodnem soglasju ustanovitelja najkasneje do 31. 12. 2000.

23. člen
Rektor univerze, dekani, ravnatelj oziroma direktor članic, ki te funkcije opravljajo na dan uveljavitve tega odloka, jih opravljajo do izteka mandata.

24. člen
Člani upravnega odbora univerze, ki opravljajo funkcijo na dan uveljavitve tega odloka, jo opravljajo do konstituiranja novega. Rokovnik in pravila za izvedbo volitev predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov sprejme upravni odbor, tako da se novi upravni odbor oblikuje najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

25. člen
Drugi organi univerze se oblikujejo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi statuta univerze v skladu z zakonom in tem odlokom.

26. člen
Univerza v Mariboru prevzame delavce, ki so bili na danuveljavitve tega odloka zaposleni v Študentskih domovih Maribor.
Z dnem uveljavitve tega odloka Univerza v Mariboru prevzame tudi premoženje ter vse pravice in obveznosti Študentskih domov Maribor.

27. člen
Statut univerze se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, drugi splošni akti pa v uradnem glasilu univerze.

28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 82/94, 77/95, 56/96).

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1A) (Uradni list RS, št. 98/03), objavljen 13. 10. 2003, ki velja od 14. 10. 2003, določa tudi:


"6. člen
Študenti, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka vpisani na Visoki policijsko-varnostni šoli in so se izobraževali po študijskem programu z javno veljavnostjo, nadaljujejo in ob rednem napredovanju končajo študij na Fakulteti za policijsko-varnostne vede pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu.
Delavci, zaposleni na Visoki policijsko - varnostni šoli Ministrstva za notranje zadeve, s 1. 1. 2004 sklenejo delovno razmerje na univerzi.

7. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.

8. člen
Organi Fakultete za policijsko-varnostne vede in Medicinske fakultete se oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, odlokom in statutom.
Do oblikovanja organov Fakultete za policijsko-varnostne vede vse naloge opravljajo dosedanji organi, razen sprejemanja univerzitetnih, magistrskih in doktorskih študijskih programov."

(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B) (Uradni list RS, št. 79/04), objavljen 19. 7. 2004, ki velja od 20. 7. 2004, določa tudi:


»5. člen
Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut.

6. člen
Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.

7. člen
Organi Fakultete za logistiko se oblikujejo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, odlokom in statutom.«

(3) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C) (Uradni list RS, št. 36/06), objavljen 6. 4. 2006, ki velja od 7. 4. 2006, določa tudi:

»3. člen
Univerza mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut. Do uskladitve statuta se uporablja tretji in četrti odstavek 6. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03 in 78/04).«

(4) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D) (Uradni list RS, št. 137/06), objavljen 27. 12. 2006, ki velja od 28. 12. 2006, določa tudi:


»3. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.

Organi Fakultete za zdravstvene vede se oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi statuta.

Do oblikovanja organov Fakultete za zdravstvene vede opravljajo vse naloge dosedanji organi Visoke zdravstvene šole, razen sprejemanja študijskih programov.«

(5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E) (Uradni list RS, št. 58/07), objavljen 2. 7. 2007, ki velja od 3. 7. 2007, določa tudi:


»3. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut, v treh mesecih po uveljavitvi statuta pa se morajo oblikovati organi Fakultete za energetiko.«

(6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 67/08), objavljen 4. 7. 2008, ki velja od 5. 7. 2008, določa tudi:


»5. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.«


1 Prečiščeno besedilo vključuje: Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1) (Uradni list RS, št. 28/00), ki je bil objavljen 30. 3. 2000 in velja od 14. 4. 2000, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1A) (Uradni list RS, št. 98/03), objavljen 13.10.2003, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B) (Uradni list RS, št. 79/04), objavljen 19. 7. 2004, ki velja od 20. 7. 2004, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C) (Uradni list RS, št. 36/06), objavljen dne 6. 4. 2006, ki velja od 7. 4. 2006, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D) (Uradni list RS, št. 137/06), objavljen dne 27. 12. 2006, ki velja od 28. 12. 2006, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E) (Uradni list RS, št. 58/07), objavljen dne 2. 7. 2007, ki velja od 3. 7. 2007, in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 67/08), objavljen dne 4. 7. 2008, ki velja od 5. 7. 2008.


2 Besedilo v 3. členu se je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E) (Uradni list RS, št. 58/07) dopolnilo tako, da se je za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko dodala nova članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za energetiko.

3 Besedilo v 3. členu se je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 67/08) spremenilo, saj se je članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo preimenovala; spremenilo se je tudi skrajšano ime.

4 Besedilo v 3. členu se je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E) (Uradni list RS, št. 58/07) spremenilo, saj se je sedež članice Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo prej glasil: »Maribor, Vrbanska ulica 30«.

5 Besedilo v 3. členu se je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C) (Uradni list RS, št. 36/06) dopolnilo tako, da se je za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za logistiko dodala nova članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.

6 Besedilo v 3. členu se je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C) (Uradni list RS, št. 36/06) spremenilo tako, da se je ime in skrajšano ime članice Univerze v Mariboru, Fakultete za varnostne vede prej glasilo:

»Fakulteta za policijsko-varnostne vede

Skrajšano ime: UM FPVV«.

Članica je bila uvrščena pred članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za strojništvo.7 Besedilo v 3. členu se je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D) (Uradni list RS, št. 137/06) spremenilo tako, da se je ime in skrajšano ime članice Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede prej glasilo:

»Visoka zdravstvena šola

Skrajšano ime: UM VZŠ«.

Članica je bila uvrščena med visoke strokovne šole.8 Besedilo v 3. členu se je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1C) (Uradni list RS, št. 36/06) dopolnilo tako, da se je za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za varnostne vede dodala nova članica Univerze v Mariboru, Filozofska fakulteta.

9 Besedilo 6. člena je določeno v 2. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D) (Uradni list RS, št. 137/06), dopolnjeno in spremenjeno pa z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E) (Uradni list RS, št. 58/07) in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 67/08).

10 4. in 5. odstavek 7. člena sta se spremenila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 67/08).

11 Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1F) (Uradni list RS, št. 67/08) se je dodal tretji odstavek 12. člena.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət