Ana səhifə

Dom zdravlja subotica


Yüklə 1.02 Mb.
səhifə1/7
tarix26.06.2016
ölçüsü1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Dom zdravlja Subotica - Konkursna dokumentacija JNOP 13/15- Sanitetski materijal


DOM ZDRAVLJA SUBOTICA

SUBOTICA, PETEFI ŠANDORA 7.

IZMENJENAKONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobara

Sanitetski materijal,podeljena u partije

Broj javne nabavke JN OP 13/15
Otvoreni postupak

(Objavljeno na Portalu javnih nabavki, internet stranici Doma zdravlja Subotica

www.domzdravlja.org.rs )
Subotica, Oktobar 2015


Broj: 01-4551/13-15-6

Dana: 22.10.2015. god

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 68/15 u daljem tekstu: ZJN) i člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013),a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka br. 01-4551/13-15 od 15.10.2015.godine (JNOP 13/15) sačinjena je:


KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za otvoreni postupak za javnu nabavku dobara –Sanitetski materijal,podeljena u partijeBroj javne nabavke JN OP 13/15
Konkursna dokumentacija sadrži:

R.br.

Naziv

Strana

1.

OPŠTE PODATKE O JAVNOJ NABAVCI

3.

2.

PODATKE O PREDMETU JAVNE NABAVKE

3.

3.

UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

4.- 13.

4.

OBRAZAC PONUDE

14. - 36.

5.

USLOVE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZJN-A I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA


37.-40.

6.

VRSTA,TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SPECIFIKACIJA,KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBRA


41. – 44.

7.

OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI


45. -64.

8.

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

65.

9.

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

66.

10.

OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAČA NA OSNOVU ČLANA 75. STAV 2. ZJN-A

67.

11.

OBRAZAC IZJAVE DA PONUĐAČU NIJE IZREČENA MERA ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE

68.

12.

OBRAZAC MENIČNOG OVLAŠĆENJA

69.-70.

13.

MODEL UGOVORA

71. - 73.


1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: DOM ZDRVLJA SUBOTICA, 24000 Subotica,

Petefi Šandora 7., internet stranica Naručioca: www.domzdravlja.org.rs

 1. Vrsta postupka: Otvoreni postupak

3. Predmet javne nabavke: nabavka dobara – Sanitetski materijal, podeljena u 10 partijа:


Partija

Naziv


Šifra iz opšteg rečnika

Rok podnošenja ponude

Otvaranje ponuda

1.

Nesterilna gaza

3314000016.11.2015.

do 10h


16.11.2015.

u 10:15 h


2.

Dvodelni špric, 2 ml

3.

Papiri za EKG, USG, CTG

4.

Set za terapiju kiseonikom

5.

Zaštitne naočari za SHMP

6.

Usnici za spirometriju

7.

Drveni štapići

8.

Nebulizator

9.

Supraglostička sredstva

10.

Termoprinter papir za defibrilatorPostupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci

5. Kontakt: Dom zdravlja Subotica,Subotica, Petefi Šandora 7. Odsek za javne nabavke,

tel. 024-645-513, Đorđe Skular


6. Javna nabavka je podeljena u 10 partija 1. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Opis predmetne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Dobra - Sanitetski materijal, podeljena u partije


Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33140000 – Medicinski potrošni materijal

3. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
3.1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, ponuđač

je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik,a izabrani ponuđač je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik koji je

overen od strane ovlašćenog tumača.


3.2. POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA NA KOJI PONUDA MORA BITI SAČINJENA.


 1. Ponuđena dobra moraju imati važeće rešenje za stavljanje u promet izdato od strane Agencije

za lekove i medicinska sredstva RS osim u slučajevima kada postoji mišljenje Agencije za

lekove i medicinska sredstva RS za dobra da ne potpadaju pod režim registracije 1. Ponuđač mora da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke


3.3.USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati: • da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

 • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

 • da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Ponuđač je pri sastavljanju svoje ponude dužan da navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Ponuđač odnosno dobavljač dužan je da bez odlaganja pismeno obavesti Naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora,odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.Ispunjenost uslova iz člana 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

 • izvoda iz registra nadležnog organa;

 • potvrde nadležnog suda, odnosno nadležne policijske uprave;

 • potvrde nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili potvrde nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije;

 • važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa.

3.4.Način dostavljanja dokaza

 • Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

 • Ako je ponuđač dostavio izjavu iz člana 77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, naručilac je pre donošenja odluke o dodeli ugovora dužan da od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača. Naručilac nije dužan da od ponuđača zatraži dostavljanje svih ili pojedinih dokaza ukoliko za istog ponuđača poseduje odgovarajuće dokaze iz drugih postupaka javnih nabavki kod tog naručioca.

 • Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi dokaze Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

 • Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i dužan je da navede koji su to dokazi.

 • Naručilac ne može odbiti kao neprihvatljivu, ponudu zato što ne sadrži dokaz određen Zakonom o javnim nabavkama ili konkursnom dokumentacijom, ako je ponuđač, naveo u ponudi internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno dostupni.

 • Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

 • Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

 • Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.

 • Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

3.5 PODNOŠENJE PONUDE I POPUNJAVANJE OBRAZACA DATIH U KONKURSNOJ

DOKUMENTACIJI


 • Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv ponuđača, adresu i telefon, kao i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

 • Poželjno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubaciti, odstraniti ili zameniti pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

 • Ponudu dostaviti na adresu: Dom zdravlja Subotica, 24000 Subotica, Petefi Šandora 7. sa naznakom:

 • ,,Ponuda za otvoreni postupak za javnu nabavku dobara JN OP 13/15 - Sanitetski materijal, partije br._________ - NE OTVARATI”

 • Obrasce date u konkursnoj dokumentaciji ponuđači treba da popune čitko, kako bi mogla da se utvrdi stvarna sadržina ponude, a ovlašćeno lice ponuđača iste potpisuje i overava pečatom. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena.

 • Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, obrasce iz konkursne dokumentacije mogu popuniti, potpisati i pečatom overiti svi članovi grupe ili članovi grupe mogu ovlastiti jednog člana (nosioca posla) koji će i u ime grupe popuniti, potpisati i pečatom overiti obrasce iz konkursne dokumentacije, u kom slučaju je to potrebno definisati sporazumom o zajedničkom nastupu.

 • Ukoliko je neophodno da ponuđač ispravi greške koje je napravio prilikom sastavljanja ponude i popunjavanja obrazaca iz konkursne dokumentacije, dužan je da pored takve ispravke stavi potpis osobe ili osoba koje su potpisale obrazac ponude i pečat ponuđača.

3.6. PARTIJE

Predmetna nabavka je oblikovana u 10 (deset) partija.

Ponuđači mogu podneti ponudu za javnu nabavku, za jednu ili obe partija.

Ukoliko ponuđači podnose ponude za obe partije u obavezi su da sve obrasce date u prilogu

konkursne dokumentacije fotokopiraju, popune, potpišu i overe posebno za svaku partiju za koju

podnose ponudu.

Ponude za svaku partiju se podnose u odvojenim kovertama.
3.7. VARIJANTE PONUDE


 • Nije dozvoljeno podnošenje ponude sa varijantama.


3.8. IZMENE, DOPUNE I OPOZIV PONUDE

 • U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na isti način na koji je podneo i samu ponudu - neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji.

 • U slučaju izmene, dopune ili opoziva ponude, ponuđač treba na koverti ili kutiji da naznači naziv ponuđača, adresu i telefon, kao i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. U slučaju da je ponudu podnela grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

 • Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Dom zdravlja Subotica, 24000 Subotica, Petefi Šandora 7. sa naznakom:

„Izmena ponude za otvoreni postupak za javnu nabavku dobara – Sanitetski materijal,partija br.______ JNOP 13/2015“

ili „Dopuna ponude za otvoreni postupak za javnu nabavku dobara – Sanitetski materijal, partija br.______ JNOP 13/2015“

ili „Opoziv ponude za otvoreni postupak za javnu nabavku dobara – Sanitetski materijal,partija br.______ JNOP 13/2015“

Izmena, dopuna ili opoziv ponude može se dostaviti i neposredno na pisarnici Doma zdravlja Subotica,

Petefi Šandora 7.

3.9. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao

podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. U suprotnom, takve ponude će biti

odbijene.


3.10. UČEŠĆE PODIZVOĐAČA
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, dužan je da u ponudi navede da će izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će ponuđač poveriti podizvođaču ne može biti veći od 50% .

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su traženi.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.Naručilac može na zahtev podizvođača i gde priroda predmeta nabavke to dozvoljava preneti dospela potraživanja direktno podizvođaču, za deo nabavke koja se izvršava preko tog podizvođača. Pre donošenja odluke o prenošenju dospelih potraživanja direktno podizvođaču naručilac će omogućiti dobavljaču da u roku od 5 dana od dana dobijanja poziva naručioca prigovori ukoliko potraživanje nije dospelo. Sve ovo ne utiče na pravilo da ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
3.11. PODNOŠENJE ZAJEDNIČKE PONUDE


 • Ponudu može podneti grupa ponuđača.

 • Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.gl. RS’’ 124/12, 14/15 I 68/15), a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

 • Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama(,,Sl.gl. RS’’ 124/12, 14/15 I 68/15 dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

 • Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

 1. podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

 2. opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

 • Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve tražene dokaze o ispunjenosti uslova koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđači koji podenesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.
3.12. NAČIN OZNAČAVANJA POVERLJIVIH PODATAKA


 • Svaka stranica ponude koja sadrži podatke koji su poverljivi za ponuđača treba u gornjem desnom uglu da sadrži oznaku ,,POVERLJIVO” u skladu sa članom 14. ZJN-a(,,Sl.gl. RS’’ 124/12, 14/15 I 68/15).

 • Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

 • Naručilac je dužan da čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi.

 • Naručilac će odbiti da da informaciju koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi.

 • Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuđača i podatke o podnetim ponudama do otvaranja ponuda.


3.13. CENA, VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA BITI NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI


 • Cena i sve ostale vrednosti u ponudi moraju biti iskazane u dinarima.

 • Cene u ponudi se iskazuju sa i bez PDV-a, s tim što će se prilikom ocene elementa kriterijuma „cena“ uzimati cene bez PDV-a.

 • Cenu predstavlja ukupna cena predmeta javne nabavke, računajući i sve prateće troškove.

 • Ugovorena cena ne može da bude veća od uporedive tržišne cene u vreme zaključenja ugovora.


3.14. PODACI O NADLEŽNIM ORGANIMA GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI

PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI

ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL. A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O

JAVNOJ NABAVCI U SLUČAJU JAVNIH NABAVKI KOD KOJIH JE POZIV ZA PODNOŠENJE

PONUDE OBJAVLJEN NA STRANOM JEZIKU
Podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl. se mogu dobiti kod sledećih institucija:

a) Ministarstvo finansija – www.mfin.gov.rs

b) Ministarstvo finansija - Poreska uprava - poreskaupravars.org

c) Ministarstvo pravde i državne uprave – www.drazavnauprava.gov.rs

d) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – minrzs.gov.rs

e) Ministarstvo energetike - www.merz.gov.rs/lat


3.15. OBAVEZNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA I DOBAVLJAČA
I Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:
Finansijsko obezbeđenje za ozbiljnost ponude i to BLANKO,SOLO MENICU,PLATIVU NA PRVI POZIV,BEZ DODATNIH USLOVA ZA ISPLATU i menično pismo, sa kopijom OP Obrasca i kartonom deponovanih potpisa za ovlašćena lica, odnosno, lice koje je potpisalo menicu - ovlašćenje na vrednost od najmanje 10 % ukupne vrednosti ponude bez PDV sa rokom važnosti do isteka opcije ponude, odnosno 60 dana od datuma otvaranja ponuda - u korist Naručioca: Dom zdravlja Subotica, Subotica,Petefi Šandora 7.

Menično ovlašćenje se daje na Obrascu meničnog ovlašćenja iz Konkursne dokumentacije.U suprotnom ponuda će se odbiti zbog bitnih nedostataka kao neprihvatljiva.

Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije u skladu sa Odlukom o bližim uslovima,sadržini I načinu vođenja registra menica I ovlašćenja(,,Sl. Gl. RS’’,br.56/2011),a kao dokaz ponuđač uz blako,solo menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menice,overenu od svoje poslovne banke.

Blanko,solo menica mora da sadrži potpis I pečat ponuđača.Menično pismo/ovlašćenje mora da sadrži(pored ostalih podataka) I tačan naziv korisnika meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca),predmet javne nabavke-broj JN I naziv javne nabvke, iznos na koji se izdaje -10% od ukupne vrednosti ponude I u dinarima bez PDV-a,sa navođenjem roka važnosti-do isteka roka važenja ponude.

Naručilac je ovlašćen da unovči sredstvo obezbeđenja dato uz ponudu ako ponuđač suprotno zabrani izmeni,dopuni ili opozove svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda,kao I ako ne potpiše ugovor nakon što se donese odluka o dodeli ugovora.

Ukoliko menica I menično ovlašćenje/pismo nisu dati u skladu sa prethodnim stavom ponuda će se smatrati neprihvatljivom zbog bitnih nedostataka.

Ponuđačima koji ne budu izabrani,sredstvo obezbeđenja biće vraćeno odmah nakon potpisivanja ugovora sa ponuđačem kome je dodeljen ugovor

II Izabrani ponuđač je dužan da dostavi:
Finansijsko obezbeđenje za dobro izvršenje posla i to BLANKO SOLO MENICA PLATIVU NA PRVI POZIV,BEZ DODATNIH USLOVA ZA ISPLATU i menično pismo, sa kopijom OP Obrasca i kartonom deponovanih potpisa za ovlašćena lica, odnosno, lice koje je potpisalo menicu - ovlašćenje na vrednost od najmanje 10 % ukupne vrednosti ponude bez PDV sa rokom trajanja 30 dana dužim od dana okončanja realizacije ugovora - u korist Naručioca: Dom zdravlja Subotica, Petefi Šandora 7. i potvrda o registraciji menice.

Menično ovlašćenje se daje na Obrascu meničnog ovlašćenja iz Konkursne dokumentacije.

Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije u skladu sa Odlukom o bližim uslovima,sadržini I načinu vođenja registra menica I ovlašćenja(,,Sl. Gl. RS’’,br.56/2011),a kao dokaz ponuđač uz blako,solo menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menice,overenu od svoje poslovne banke.

Menično ovlašćenje ne može sadržati kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac,manji iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.Blanko, solo menica mora da sadrži (pored ostalih podataka) I tačan naziv korisnika meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca),predmet javne nabavke –broj JN I naziv javne nabavke,iznos na koji se izdaje -10% od ukupne vrednosti ugovora I u dinarima bez PDV-a, sa navođenjem roka važnosti -30 dana dužim od okončanja realizacije ugovora.


3.16. DEFINISANJE POSEBNIH ZAHTEVA, UKOLIKO ISTI POSTOJE, U POGLEDU ZAŠTITE

POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE,

UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE


 • Podaci koji se nalaze u konkursnoj dokumentaciji nisu poverljivi.


3.17. IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

 • Ako Naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja izmene ili dopune objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

 • Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže Naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

 • U tom slučaju Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

 • Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama.

 • Ako Naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, Naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

 • Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda Naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, podnošenjem „Zahtev za dodatnim informacija ili pojašnjenjima - javna nabavka dobara – Sanitetski materijal,partija br.______, JNOP br. 13/2015“. Pitanja je poželjno da šalju na e-mail adresu:

dzsunabavkaopreme@gmail.com
3.18. DODATNA OBJAŠNJENJA, KONTROLA I DOPUŠTENE ISPRAVKE

 • Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

 • Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

 • Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

 • U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

 • Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

 • Ukoliko je potrebno vršiti dodatna objašnjenja, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

 • Ukoliko je potrebno vršiti proveru proizvođačkih i ponuđačkih referenci naručilac će ponuđaču ostaviti rok od 5 dana od prijema pisanog zahteva da dostavi dodatne dokaze ili razjašnjenja spornih referenci. Ukoliko u ostavljenom roku ponuđač ne dostavi dodatna pojašnjenja ili dodatne tražene dokaze, naručilac tu referencu neće priznati prilikom bodovanja ponuda.


3.19. KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDA:
Kriterijum za ocenjivanje ponude je najniža ponuđana cena.
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom Naručilac će izvršiti dodelu ugovora na osnovu toga što će prednost imati ponuđač koji je ponudio najduži rok plaćanja, a ako i taj kriterijum bude identičan kod ta dva ponuđača, prednost će se dati ponuđaču koji je prvi podneo ponudu.

3.20. OBAVEZE PONUĐAČA PO ČLANU 74. STAV 2. I 75. STAV 2. ZJN-A

 • Ponuđač je dužan da u ponudi izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine. Obrazac izjave je dat u konkursnoj dokumentaciji.

 • Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.


3.21. ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA


 • Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja Naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

 • Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu:Republička komisija).

 • Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca, osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno.

 • Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane Naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ukazao Naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a Naručilac iste nije otklonio.

 • Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje Naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 3. Člana 149. Zakona o javnim nabavkama (sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda), smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

 • Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

 • Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje Naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz st. 3. i 4. Člana 149. Zakona o javnim nabavkama, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

 • Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

 • Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. Zakona o javnim nabavkama.

 • Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, koje sadrži podatke iz Priloga 3LJ Zakona o javnim nabavkama.

 • U slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava Naručilac ne može doneti odluku o dodeli ugovora, odluku o zaključenju okvirnog sporazuma I odluku o obustavi postupka niti može zaključiti ugovor o javnoj nabavci pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

 • Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od:

 • 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;

 • 250.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000 dinara;

 • 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;

 • 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veća od 120.000.000 dinara, ukoliko je nabavka oblikovana po partijama;

 • 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara;

 • 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara.

 • Svaka stranka u postupku snosi troškove koje prouzrokuje svojim radnjama.

 • Ako je zahtev za zaštitu prava osnovan, naručilac mora podnosiocu zahteva za zaštitu prava na pisani zahtev nadoknaditi troškove nastale po osnovu zaštite prava.

 • Ako zahtev za zaštitu prava nije osnovan, podnosilac zahteva za zaštitu prava mora naručiocu na pisani zahtev nadoknaditi troškove nastale po osnovu zaštite prava.

 • Ako je zahtev za zaštitu prava delimično usvojen, Republička komisija odlučuje da li će svaka stranka snositi svoje troškove ili će troškovi biti podeljeni srazmerno usvojenom zahtevu za zaštitu prava.

 • Stranke u zahtevu moraju precizno da navedu troškove za koje traže naknadu.

 • Naknadu troškova moguće je tražiti do donošenja odluke naručioca, odnosno Republičke komisije o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

 • O troškovima odlučuje Republička komisija. Odluka Republičke komisije je izvršni naslov.

 • Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati propisanu taksu ukoliko osporava određenu radnju naručioca na broj žiro računa: 840-30678845-06, šifra plaćanja: 153 ili 253, poziv na broj podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, svrha uplate: Republička administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi (broj ili druga oznaka konkretne javne nabavke), korisnik: budžet Republike Srbije.

3.22. NEGATIVNE REFERENCE

 • Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

 1. postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona o javnim nabavkama;

 2. učinio povredu konkurencije;

 3. dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;

 4. odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

 • Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokazi mogu biti:

 1. pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;

 2. isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

 3. isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;

 4. reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

 5. izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

 6. izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;

 7. dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;

drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama

3.23. USLOVI ZA DODELU UGOVORA, ODLUKA O DODELI UGOVORA, ZAKLJUČENJE UGOVORA

 • Naručilac će da pošto pregleda i oceni ponude, odbije sve neprihvatljive ponude.

 • Prihvatljive ponude naručilac rangira primenom kriterijuma za dodelu ugovora određenog u pozivu za podnošenje ponude i u ovoj konkursnoj dokumentaciji.

 • Nakon sprovedene stručne ocene ponuda, na osnovu izveštaja komisije za javne nabavke, naručilac donosi odluku o dodeli ugovora, ako je pribavio najmanje jednu prihvatljivu ponudu.

 • Naručilac može dodeliti ugovor ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke ako nije veća od uporedive tržišne cene i ako su ponuđene cene u svim odgovarajućim ponudama veće od procenjene vrednosti javne nabavke. U tom slučaju Naručilac je dužan da nakon donošenja odluke dostavi obrazložen izveštaj Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

 • Na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, naručilac donosi odluku o dodeli ugovora, u roku od 8 dana po proteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava

 • Odluka o dodeli ugovora mora biti obrazložena i mora da sadrži naročito podatke iz izveštaja o stručnoj oceni ponuda i uputstvo o pravnom sredstvu.

 • Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja.

 • Ako pojedini podaci iz odluke predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ti podaci iz odluke se neće objaviti. U tom slučaju odluka se u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

 • Ukoliko u roku za podnošenje ponuda pristigne samo jedna ponuda i ta ponuda bude prihvatljiva, naručilac će shodno članu 112. stav 2. tačka 5) ZJN-a zaključiti ugovor sa ponuđačem u roku od dva dana od dana kada ponuđač primi odluku o dodeli ugovora.

Komisija za javne nabavke:


Roža Gutwein mr.pharm.spec.-predsednica komisije

Đorđe Skular,dipl.oecc.

Ivanka Beoković dipl. oecc.

Slobodanka Radulović, dipl. prav.

Melinda Tot Demek strukovna med. sestra, gl. Sestra D.Z

Borislav Davčik, viši med. tehHedvig Lajko


4. OBRAZAC PONUDE

Ponuda br._______________ od ____________________,
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət