Ana səhifə

Numer dokumentu: 2004-d-3710-pl-4


Yüklə 385.5 Kb.
səhifə1/7
tarix24.06.2016
ölçüsü385.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7Szkoły Europejskie
Biuro Sekretarza Generalnego


Numer dokumentu: 2004-D-3710-pl-4

Język oryginału: polski

Program nauczania języka polskiego dla klas ponadpodstawowych w szkołach europejskich.(Język 1) - Klasa I – VII.

ZATWIERDZONE PRZEZ RADA NAJWYŻSZA SZKÓŁ EUROPEJSKICH ZEBRANIE W DNIACH 31 STYCZNIA I 1 LUTEGO 2006

Wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Ref: 2004-D-3710-pl-4

Original: PL


Program nauczania języka polskiego dla klas ponadpodstawowych

w szkołach europejskich.

(język 1)
Klasa I – VII.


Spis treści:


 1. Wstęp..............................................................3

 2. Cele edukacyjne .............................................5

 3. Zadania szkoły ...............................................6

 4. Program dla klasy I i II ..................................7

 5. Program dla klasy III i IV ....................... ....15

 6. Program dla klasy V i VI ............................ 23

 7. Program dla klasy VII .............................. ...29

 8. Uwagi do realizacji programu ......................36

 9. Rozkład godzin ............................................ 37

 10. Osiągnięcia ...................................................37

 11. Podręczniki ..................................................39


Wstęp.
Świat człowieka jest programem, który powstał na potrzeby konkretnej szkoły i konkretnego środowiska szkolnego (Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji pod numerem, DKW-4014-82/99), ale jak mało który, wychodzi naprzeciw potrzebom i wytycznym reformy edukacji. Być może dla tego, że stworzony został nie przez teoretyków, ale praktyków, którzy zintegrowanej humanistyki uczą od lat. Jest propozycją całkowicie nowego, niestereotypowego spojrzenia na przedmiot, metody oraz filozofię nauczania.

Program "Świat człowieka" jest programem integrującym wszystkie zagadnienia z dziedziny humanistyki, łącząc w jedną całość to, co zostało zawarte w Podstawie programowej MEN-u (Dz.U. z 2003r. Nr 210, poz. 2041) w tym zakresie. "Świat człowieka" umożliwia wprowadzenie uczniów w specyfikę świata kultury narodowej i języka polskiego. Zależy nam na tym, by stworzyć uczniowi szansę zbudowania całościowego obrazu kultury i języka narodowego na tle innych narodów w świetle rozumienia charakteru kolejnych epok.

Program „Świat człowieka” w założeniu autorów przewidziany był dla trzyletniego gimnazjum. Rozbudowany o treści licealne zawarte w Podstawie Programowej dla liceum ogólnokształcącego (Dz.U. z 2003r. Nr 210, poz. 2041), został wybrany jako program dla siedmioletniej szkoły ponadpodstawowej w sieci szkół europejskich.

Jako program realizowany od przedszkola aż do matury w języku ojczystym, niesie w sobie nie tylko aspekty czysto językowe, ale jest bogaty w te wszystkie elementy, które pozwolą na podtrzymanie i rozwój świadomości narodowej młodego Polaka - obywatela Europy, dostrzegającego zalety, ale również wady naszych tradycji i potrafiącego wzbogacać naszą tożsamość znajomością spraw powszechnych, europejskich.


Materiał programowy ułożony został według dwóch komplementarnych zasad chronologicznej i problemowej. Układ chronologiczny organizuje treści nauczania, przyporządkowując je poszczególnym epokom historyczno-kulturowym:

Klasa I


Świat starożytny

Klasa II


Świat średniowieczny

Klasa IIICzas renesansowego optymizmu. Czas metafizycznego niepokoju.

Klasa IV


Czas oświeceniowego krytycyzmu. Czas romantycznego buntu

Klasa V


Korzenie świata współczesnego.

Klasa VI


Świat między wojnami

Klasa VIIŚwiat współczesny
Układ problemowy dzieli materiał kolejnych klas na następujące zagadnienia:

l. W świecie faktów

2. W świecie idei

3. W świecie fantazji

4. W świecie emocji

5. W świecie kreacji

6. W poszukiwaniu prawdy

7. Jak żyć?
Realizacji całości programu służyć będzie wieloczęściowy podręcznik zatytułowany "Świat człowieka", w którym znajdą się między innymi wszystkie wymienione w programie teksty źródłowe. Z podręcznikiem do humanistyki integralnie związany będzie zeszyt ćwiczeń przeznaczony do rozwijania świadomości językowej i doskonalenia szeroko pojętej kompetencji językowej w klasach od pierwszej do trzeciej. Począwszy od klasy czwartej do rozwijania kompetencji językowych będzie używany podręcznik Haliny i Tadeusza Zgółków – „Mówię, więc jestem”.

Cele edukacyjne:
Wspomaganie umiejętności komunikowania się uczniów i wprowadzanie ich w świat kultury, zwłaszcza przez:

 1. Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych, ważnych dla życia w państwie demokratycznym i obywatelskim; rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,

 2. Ujawnianie zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz językowych i czytelniczych umiejętności uczniów po to, by wyznaczać stosowne dla nich cele, dobierać treści i materiały, projektować odpowiednie działania gwarantujące skuteczność edukacji

 3. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury (także audiowizualnych), a przez nie przybliżanie rozumienia człowieka i świata; wprowadzanie w tradycje kultury europejskiej i narodowej

 4. Uczenie istnienia w kulturze, przede wszystkim w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym, tak by stawała się wewnętrzną i osobistą własnością młodego człowieka

 5. Poznanie dzieł literackich wchodzących w skład dziedzictwa polskiej, europejskiej i światowej kultury.

 6. Osiąganie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej.

 7. Kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej.

 8. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i samodzielne decyzje dotyczące dalszej nauki i wyboru zawodu.

 9. Kształtowanie hierarchii wartości na podstawie wybitnych dzieł kultury.

 10. Rozwijanie postaw tolerancji i eliminowanie postaw ksenofobicznych.

Oraz na poziomie zaawansowanym: 1. Osiąganie przez uczniów dojrzałości emocjonalnej i moralnej.

 2. Kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej.

 3. Zdobywanie dojrzałości intelektualnej przejawiającej się w świadomym korzystaniu z wiedzy językowej w aktach komunikacyjnych oraz z wiedzy o literaturze i kulturze w interpretacji dzieł literackich i w odbiorze tekstów kultury.

 4. Pogłębianie samopoznania, odkrywanie i rozwój własnych zainteresowań i możliwości, rozumienie podstawowych metod poznawania i badania rzeczywistości.


Zadania szkoły:


 1. Doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru różnorodnych tekstów kultury; opis języka wspomagający umiejętności ucznia.

 2. Motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury wzbogacających wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy współczesności i z odniesieniem do przeszłości.

 3. Tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka następuje przez świadome i refleksyjne jego używanie (bez nawarstwiania teoretycznej, abstrakcyjnej wiedzy o systemie językowym).

 4. Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy.

 5. Integrowanie różnych zakresów doświadczeń kulturowych; przybliżanie uczniom różnorodnych tekstów kultury w perspektywie wiedzy o człowieku i świecie, uczestnictwa w kulturze współczesnej i praktyce społecznej i komunikacji oraz obcowania z tradycją.

 6. Wspomaganie uczniów w procesie rozpoznawania i rozumienia wartości oraz w osobistym wysiłku tworzenia wewnętrznie akceptowanej ich hierarchii.

 7. Wprowadzaniu uczniów w technikę uczenia się i wyposażanie ich w narzędzia samodzielnej pracy umysłowej.

 8. Rozbudzanie zainteresowań wybitnymi dziełami literatury i sztuki oraz tworzenie warunków sprzyjających pogłębionemu poznawaniu i przeżywaniu ich treści.

 9. Wprowadzenie ucznia w dziedzictwo literackie i kulturowe, w tradycję narodową i dziedzictwo kulturowe krajów europejskich; pomoc w rozpoznawaniu obecności tradycji we współczesnej kulturze.

 10. Przybliżanie literatury współczesnej i ukazywanie jej miejsca w dzisiejszej kulturze.

 11. Przygotowanie ucznia do świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury (także masowej).

 12. Pomoc w kształtowaniu umiejętności interpretowania arcydzieł literackich i rozpoznawania ich w kontekście egzystencjalnym, aksjologicznym i historycznym; pomoc w rozpoznawaniu w nich wartości i ich hierarchizacji.

 13. Pomoc w rozwijaniu sprawności komunikacyjnych stosownie do sytuacji; kształtowanie świadomości mocy języka i możliwości rozszerzania granic własnego świata poprzez język.

 14. Wzbogacanie wiedzy o języku traktowanym jako historycznie rozwijający się system i jako wsparcie w podejmowaniu refleksji porządkującej obserwacje językowej praktyki.

 15. Uczenie syntetyzowania i porządkowania poznanego materiału.

 16. Pomoc w utrwalaniu nawyków samokształceniowych.

 17. Wspomaganie rozwoju kultury językowej i uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej.

Oraz na poziomie zaawansowanym: 1. Pomoc w rozwijaniu sztuki interpretacji w rozszerzonych kontekstach historyczno-literackich, teoretycznoliterackich, filozoficznych.

 2. Wskazywanie korespondencji różnych sztuk, interpretacje porównawcze.

 3. Pomoc w samodzielnym poznawaniu różnych dziedzin humanistyki.

 4. Uczenie syntetyzowania i porządkowania poznanego materiału według dyscyplin naukowych - językoznawstwa i literaturoznawstwa.

 5. Rozwijanie twórczych uzdolnień ucznia - artystycznych lub naukowych - poprzez jego własną twórczość (pisarską, filmową albo drobne prace krytyczne i badawcze).

 6. Wprowadzenie w technologię pracy umysłowej jako przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.Treść:

  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət