Ana səhifə

Opis przedmiotu – wersja skrócona


Yüklə 103 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü103 Kb.
Opis przedmiotu – wersja skrócona


Nazwa Wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa kierunku/specjalności

Fizjoterapia

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne


NAZWA PRZEDMIOTU (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ)

Biochemia

Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne

Chemia, biologia - poziom rozszerzony liceum ogólnokształcącego

Znajomość budowy, właściwości i reakcji związków chemicznych organizmu człowieka

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

 1. Ogółem

30

Zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych

(Pozytywna ocena wiadomości teoretycznych opanowanych w ramach samokształcenia. Praktyczne opanowanie zadań laboratoryjnych).
Egzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie 1. Wykłady

10

 1. Seminaria
 1. Ćwiczenia

20

 1. Zajęcia praktyczne
 1. Praktyki zawodowe
 1. Samokształcenie
Punkty ETC

4
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra Biologii i Ochrony Środowiska

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Profesor dr hab. Krzysztof WiktorowiczWykaz osób prowadzących zajęcia

prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

dr Tomasz Kubacki, dr Jakub Żurawski

mgr Mirosława Kaszkowiak, mgr Krzysztof Kaszkowiak, mgr Jacek SikoraCele przedmiotu (wynikowe – dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw)

Przyswojenie zasad myślenia przyrodniczego. Poznanie - budowy, właściwości oraz nomenklatury związków biologicznych: węglowodanów, aminokwasów, białek i enzymów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, witamin i hormonów, a także charakterystykę i funkcję błon biologicznych oraz ich rolę w organizacji wewnątrzkomórkowych procesów metabolicznych, zależności pomiędzy strukturami komórki i ich funkcjami. Zrozumienie podstaw procesów przemiany materii i energii, zagadnień integracji metabolizmu, integralności organizmu ludzkiego metabolizm wybranych narządów i tkanek, bloki metaboliczne. Opanowanie przedmiotu umożliwia zrozumienie mechanizmów homeostatycznych u ludzi. Opanowanie podstaw metodologii badań naukowych w biochemii. Formułowanie prawidłowych wniosków dotyczących zagadnień biochemicznych związanych z funkcjonowaniem człowieka (np. choroba, dieta, wysiłek, stres, adaptacja).

Metody dydaktyczne

Wykłady, specjalistyczne ćwiczenia laboratoryjne oparte na samodzielnym wykonywaniu przez studenta doświadczeń i omówieniu ich z asystentem

Środki dydaktyczne usprawniające proces nauczania

Sprzęt audiowizualny, sprzęt laboratoryjny : szkło i sprzęt laboratoryjny jak łaźnie, wirówki, aparatura – spektrofotometr) indywidualne środki ochrony

Główne treści programowe (opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia)

Podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego. Organizacji wewnątrzkomórkowych procesów metabolicznych, zależności pomiędzy strukturami komórki i ich funkcjami. Synteza węglowodanów i tłuszczów. Łańcuch oddechowy – bilans energetyczny.

Generowanie i wykorzystywanie energii. Bilans energetyczny. Rola fosfokreatyny w pracujących mięśniach – glikogenoliza, glikoliza, beta-oksydacja, cykl Krebsa, wzajemne relacje przemian tlenowych i beztlenowych . Zrozumienie podstaw procesów przemiany materii i energii, zagadnień integracji metabolizmu, metabolizm wybranych narządów i tkanek, równowaga kwasowo-zasadowa, bufory krwi. bloki metaboliczne.Wykaz literatury podstawowej dostępnej dla studenta (do 4 pozycji)

K. Pasternak „Biochemia. Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich”, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin, 2005

M. Kaszkowiak, K. Kaszkowiak “ Biochemia – Ćwiczenia” materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wyd. Uczelniane AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006Wykaz literatury uzupełniającej (do 4 pozycji)

E. Bańkowski, Biochemia, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2004

R.K. Mayer, D.K. Granner , P.A. Mayes „Biochemia Harpera”, PZWL, Warszawa, 1994
Opis przedmiotu – wersja pełna


Nazwa Wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa kierunku/specjalności

Fizjoterapia

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne


NAZWA PRZEDMIOTU (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ)

Biochemia

Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne

Chemia, biologia - poziom rozszerzony liceum ogólnokształcącego

Znajomość budowy, właściwości i reakcji związków chemicznych organizmu człowieka

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

 1. Ogółem

30

Zaliczenie wszystkich zajęć laboratoryjnych

(Pozytywna ocena wiadomości teoretycznych opanowanych w ramach samokształcenia. Praktyczne opanowanie zadań laboratoryjnych).
Egzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie


 1. Wykłady

10

 1. Seminaria
 1. Ćwiczenia

20

 1. Zajęcia praktyczne
 1. Praktyki zawodowe
 1. Samokształcenie
Punkty ETC

4
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra Biologii i Ochrony Środowiska

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Profesor dr hab. Krzysztof WiktorowiczWykaz osób prowadzących zajęcia

prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

dr Tomasz Kubacki

dr Jakub Żurawski

mgr Mirosława Kaszkowiak

mgr Krzysztof Kaszkowiakmgr Jacek Sikora

Cele przedmiotu (wynikowe -dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw)

Przyswojenie zasad myślenia przyrodniczego. Najistotniejsze typy oddziaływań i wiązań chemicznych oraz grup funkcyjnych występujących w związkach naturalnych. Poznanie - budowy, właściwości oraz nomenklatury związków biologicznych: węglowodanów, aminokwasów, białek i enzymów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, witamin i hormonów, a także charakterystykę i funkcję błon biologicznych oraz ich rolę w organizacji wewnątrzkomórkowych procesów metabolicznych, zależności pomiędzy strukturami komórki i ich funkcjami. Zarys kinetyki enzymatycznej. Podstawy bioenergetyki, związki makroergiczne – glikoliza, cykl kwasów tri karboksylowych, łańcuch oddechowy ( fosforylacja oksydacyjna), utlenianie kwasów tłuszczowych. Biosynteza kwasów tłuszczowych , węglowodanów białek. Metabolizm wtórny. Zrozumienie podstaw procesów przemiany materii i energii, zagadnień integracji metabolizmu, integralności organizmu ludzkiego metabolizm wybranych narządów i tkanek, bloki metaboliczne. Opanowanie przedmiotu umożliwia zrozumienie mechanizmów homeostatycznych u ludzi i podstaw metodologii badań naukowych w biochemii oraz formułowanie prawidłowych wniosków dotyczących zagadnień biochemicznych związanych z funkcjonowaniem człowieka (np. choroba, dieta, wysiłek, stres, adaptacja).

Metody dydaktyczne

Wykłady, specjalistyczne ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria ćwiczenia laboratoryjne oparte na samodzielnym wykonywaniu doświadczeń i omówieniu ich z asystentem

Środki dydaktyczne

Sprzęt audiowizualny, sprzęt laboratoryjny : szkło i sprzęt laboratoryjny jak łaźnie, wirówki, aparatura – spektrofotometr), indywidualne środki ochrony

Główne treści programowe z przedmiotu – forma zajęć uwzględniająca kolejność, liczbę godzin, temat i treści nauczania

Wykłady

Numer kolejny

Liczba godzin

Temat i treści nauczania


1

2

Charakterystyka i funkcja błon biologicznych oraz ich rola w organizacji wewnątrzkomórkowych procesów metabolicznych, zależności pomiędzy strukturami komórki i ich funkcjami. Termodynamika błony. Transport błonowy: pompy, kanały i receptory. System drugich przekaźników.

2

2

Poznanie: zasad budowy, właściwości oraz nomenklatury związków biologicznych: węglowodanów, aminokwasów, białek i enzymów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, witamin i hormonów.

3

2

Kinetyka reakcji enzymatycznych. Podstawy procesów biochemicznych przebiegających w organizmie człowieka. Metabolizm tkankowy i narządowy.

4

2

Procesy kataboliczne i anaboliczne. Bioenergetyka jako system zintegrowanych reakcji endo i egzoergicznych z uwzględnieniem metabolizmu energetycznego.

5

2

Zagadnienia integracji metabolizmu, integralności organizmu ludzkiego metabolizm wybranych narządów i tkanek, bloki metaboliczne.

Ćwiczenia

Numer kolejny

Liczba godzin

Temat i treści nauczania


1

3


Podstawy pracy w laboratorium biochemicznym.

1Regulamin ćwiczeń. (Omówienie i dyskusja materiałów poglądowych i wykonanych doświadczeń na każdych zajęciach)

2.Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni biochemicznej.

3.Ćwiczenia wprowadzające do praktyki laboratoryjnej, posługiwanie się sprzętem i aparaturą laboratoryjną. Ćwiczenia rachunkowe, z zakresu chemii ogólnej i analitycznej.2


3

Cukry Reakcje barwne i redukcyjne cukrów. Wpływ zasad i kwasów na cukry. Reakcja z jodem i wysalanie oraz hydroliza kwaśna skrobi.

3

3

Tłuszcze. Badanie składu triglicerydów, reakcje zmydlania.Wykazanie obecności kwasów tłuszczowych nienasyconych. Izolacja lecytyny i określenie składu chemicznego. Reakcje na cholesterol.


4

3

Kwasy nukleinowe. Izolacja DNA z wątroby .Wykazanie składników kwasów nukleinowych .

5

3

Białka. Wykazanie właściwości amfoterycznych aminokwasów, reakcje barwne na aminokwasy. Wykazanie właściwości amfoterycznych , wpływ pH na rozpuszczalność białek, denaturacja białek, reakcje białek z kationami i anionami, wysalanie albumin i globulin.

Oznaczanie białek wybranymi metodami analizy ilościowej6

3

Enzymy. Badanie aktywności enzymów przewodu pokarmowego ( amylazy ślinowej, pepsyny , lipazy). Wykrywanie obecności oksydazy i peroksydazy. Izolacja sacharazy z drożdży i sprawdzenie jej aktywności

7

2

Płyny ustrojowe. Hemoliza krwinek czerwonych czynnikami chemicznymi. Badanie oporności osmotycznej . Wykrywanie hemoglobiny

Wykrywanie metabolitów wydalanych z moczem: jonów amonowych jonów chlorkowych jonów siarczanowych jonów fosforanowych. mocznika kwasu moczowego kreatyniny. Wykrywanie cukru. Białka, acetonu. kwasów żółciowych, krwi. Mikroskopowe badania osadu moczu. Testy paskowe w badaniu moczu jako przykład zastosowania tzw. suchej chemii.Samokształcenie

Liczba godzin

Temat i treści nauczania

1.Budowa, klasyfikacja i konfiguracja, stereochemia cukrów, wiązanie glikozydowe. Znaczenie biologiczne węglowodanów.

2.Budowa, właściwości aminokwasów, charakterystyka ugrupowania peptydowego. Zasady budowy białek. Funkcje biologiczne aminokwasów i białek.

3.Charakterystyka tłuszczów prostych i złożonych; podział, budowa i występowanie. Znaczenie biologiczne lipidów.

4.Nukleotydy: budowa i właściwości. DNA i RNA. Budowa przestrzenna, organizacja informacji genetycznej. Mutacje i czynniki mutagenne.

5.Izoenzymy, preenzymy, kompleksy wieloenzymatyczne. Mechanizm katalizy enzymatycznej. Klasyfikacja i nomenklatura enzymów. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej.

6.Krew jako tkanka, elementy morfotyczne. Hemoglobina, funkcje białek osocza. Wartości referencyjne związków występujących w krwi i w moczu.


Wykaz literatury podstawowej dostępnej dla studenta (do 4 pozycji).

K. Pasternak „Biochemia. Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich”, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin, 2005

M. Kaszkowiak, K. Kaszkowiak “ Biochemia – Ćwiczenia” materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wyd.U. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2006Wykaz literatury uzupełniającej (do 4 pozycji).

E. Bańkowski, Biochemia, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2004

R.K. Mayer, D.K. Granner , P.A. Mayes „Biochemia Harpera”, PZWL, Warszawa, 1994
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət