Ana səhifə

Drt yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş


Yüklə 98.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü98.5 Kb.Deloitte.


DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve

Bağımsız Denetim A.Ş.

Sun Plaza

No:24


34398 Maslak

İstanbul, Türkiye


Tel: + 90 (212) 366 60 00

Fax: + 90 (212) 366 60 15www.deloitte.com.tr

www.verginet.net

10 Mart 2010VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/25

KONU

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar

için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

6 Mart 2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler aşağıda sunulmuştur:


 1. Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişmeden Önceki Şekli

Değiştirildikten Sonraki Hali

Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ihracat vesaikini

Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ya da ihracat kredi sigortası poliçesi kapsamında sigortalanmış ihracat vesaikini

Buna göre, Bankalarca kredilerine ve diğer alacaklarına ilişkin teminatların sınıflandırmasında ikinci grup teminat olarak sınıflandırılması gereken deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ihracat vesaikine ihracat kredi sigortası poliçesi kapsamında sigortalanmış ihracat vesaikleri de eklenmiş bulunmaktadır.

 1. Yönetmeliğin 12. maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişmeden Önceki Şekli

Değiştirildikten Sonraki Hali

5 inci maddeye göre donuk alacak haline gelen tutarlar için döneme ilişkin faiz tahakkuku ve reeskontu yapılmaz. Donuk alacak haline dönüşen tutarlar için daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları ve reeskontları, ilgili faiz geliri hesabı aynı tutarda borçlandırılarak muhasebe kayıtları üzerinde ters kayıtla düzeltilir veya iptal edilmek suretiyle kapatılır. Tahakkuk ettirilen faizler borçludan nakden tahsil edilmiş ise bu tutarlar iptal edilmez. Yapılan faiz tahakkuk ve reeskontları dahil olmak üzere kayıtlı donuk kredi tutarı tamamen birinci grup teminatlar ile karşılanabilmekte ise ve donuk alacak haline dönüşen tutar için nakden tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları ve reeskontları mevcutsa, bankalar bu gelir tutarını gelir hesaplarından çıkararak doğrudan diğer pasifler altında izlenecek “Kredi ve Diğer Alacaklar Değerleme Fonu” hesabına aktarmak zorundadır. Anılan Fona aktarılarak gelir yazılmayan söz konusu tutarlara ilişkin faiz tahakkukları ve reeskontları iptal edilmez.

5 inci maddeye göre donuk alacak haline dönüşen tutarlar için daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farkları, ilgili gelir hesabı aynı tutarda

borçlandırılarak muhasebe kayıtları üzerinde iptal edilmek suretiyle kapatılır veya bunlara

ilişkin tutarlar üzerinden, ilgili kredi ve diğer alacakların sınıflandırıldığı gruba bakılmaksızın ve teminatlar dikkate alınmaksızın yüzde yüz oranında özel karşılık ayrılır. Donuk alacak

olarak sınıflandırılan ve özel karşılığa tabi tutulan krediler ve diğer alacaklar için sınıflandırma sonrasındaki dönemlere ilişkin olarak faiz tahakkuku ve reeskontu ve/veya

değerleme yapılması uygulamasına devam edilmesi halinde, ilgili kredi ve diğer alacakların sınıflandırıldığı gruba bakılmaksızın ve teminatlar dikkate alınmaksızın bunlar için yüzde yüz oranında özel karşılık ayrılması uygulamasına da devam olunur. Faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farklarının iptal edilmek suretiyle kapatılması özel karşılık ayrılması hükmündedir. Tahakkuk ettirilen faizler veya değerleme farkları borçludan nakden tahsil edilmiş ise bu tutarlar iptal edilmez. Bununla birlikte, yapılan faiz tahakkuk ve reeskontları veya değerleme farkları dâhil olmak üzere kayıtlı donuk alacak tutarı tamamen birinci grup teminatlar ile karşılanabilmekte ise bankalar, donuk alacak haline dönüşen tutar için nakden tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları ve reeskontlarını veya değerleme farklarını gelir hesaplarından çıkararak doğrudan diğer pasifler altında izlenecek “Kredi ve Diğer Alacaklar Değerleme Fonu” hesabına aktarmak zorundadırlar. Bankalarca, anılan Fona aktarılarak gelir yazılmayan söz konusu tutarlara ilişkin faiz tahakkukları ve

reeskontları ile değerleme farkları iptal edilmez ve bunlar için özel karşılık ayrılmaz.Söz konusu değişiklik ile bundan böyle;

  • Bankalara seçimlik bir hak tanınmaktadır; önceden donuk alacak haline dönüşen tutarlar için daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları ve reeskontları ters çevrilmek suretiyle kapatılırken artık ya bu uygulamaya devam edilecek ya da ilgili tutarlar için (değerleme farkları da dahil olmak üzere) sınıflandırıldığı gruba bakılmaksızın ve teminatlar dikkate alınmaksızın yüzde yüz oranında özel karşılık ayrılabilecek;

  • Donuk alacak olarak sınıflandırılan ve özel karşılığa tabi tutulan krediler ve diğer alacaklar için sınıflandırma sonrasındaki dönemlere ilişkin olarak değişiklik öncesinde faiz tahakkuku ve reeskontu yapılamazken değişiklik sonrasında faiz tahakkuku ve reeskontu ve/veya değerleme yapılması uygulamasına devam edilebilecek, devam edilmesi durumunda ilgili kredi ve diğer alacakların sınıflandırıldığı gruba bakılmaksızın ve teminatlar dikkate alınmaksızın bunlar için yüzde yüz oranında özel karşılık ayrılacak;

  • Faiz tahakkukları, reeskontları ve değerleme farklarının iptal edilmek suretiyle kapatılması özel karşılık ayrılması hükmünde değerlendirilecek;

  • Tahakkuk ettirilen faizler veya değerleme farkları borçludan nakden tahsil edilmiş ise bu tutarlar iptal edilemeyecek;

  • “Kredi ve Diğer Alacaklar Değerleme Fonu” hesabına aktarılarak gelir yazılmayan söz konusu tutarlara ilişkin faiz tahakkukları ve reeskontları ile değerleme farkları için özel karşılık ayrılmayacaktır.
 1. Yönetmeliğin 12. maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişmeden Önceki Şekli

Değiştirildikten Sonraki Hali

Bankalar, azami üç aylık bilanço dönemleri itibarıyla olmak üzere veya bu süreye bağlı kalmaksızın risk doğuran herhangi bir gelişme ortaya çıktığında, kredi verilmeden önce yapacakları kredi ve risk analizinden bağımsız şekilde kredi müşterilerinin, borçluların ve teminatların niteliklerini 4 üncü maddede belirtilen hususlar ve kredi değerliliği bakımından inceleyerek krediler ve diğer alacakların tamamen veya kısmen yeniden sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını değerlendirirler. Bu kapsamda, tutarı yüz bin Yeni Türk Lirasını aşan krediler ve diğer alacaklar ile her halde tutar olarak en büyük ilk iki yüz kredi veya diğer alacağa ilişkin değerlendirme sonuçlarının, gerekçeleri ile beraber münhasıran rapora bağlanması ve söz konusu raporların denetime hazır bulundurulması zorunludur.

Bankalar, azami üç aylık bilanço dönemleri

itibarıyla olmak üzere veya bu süreye bağlı kalmaksızın risk doğuran herhangi bir gelişme

ortaya çıktığında, kredi verilmeden önce yapacakları kredi ve risk analizinden bağımsız

şekilde kredi müşterilerinin, borçluların ve teminatların niteliklerini 4 üncü maddede belirtilen hususlar ve kredi değerliliği bakımından inceleyerek krediler ve diğer alacakların tamamen veya kısmen yeniden sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını değerlendirirler. Bu kapsamda, tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasını aşan krediler ve diğer alacaklar ile her halde tutar olarak en büyük ilk iki yüz kredi veya diğer alacağa ilişkin değerlendirme sonuçlarının, gerekçeleri ile

beraber münhasıran rapora bağlanması ve söz konusu raporların denetime hazır bulundurulması zorunludur.


Buna göre, Bankalarca değerlendirme sonuçları rapora bağlanması gereken kredilerin asgari tutarı 100.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilmiştir.

 1. Yönetmeliğin 14. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişmeden Önceki Şekli

Değiştirildikten Sonraki Hali

Katılım bankaları, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükmü uyarınca düzenlenecek katılma hesabı sözleşmeleri ile tevsik edilmesi kaydıyla, katılma hesaplarına dağıtılacak kâr tutarlarının binde beşine kadar olan kısmını, özel karşılıkların katılma hesapları payına düsen kısmının karşılanmasında kullanmak üzere karşılık olarak ayırabilirler.

Katılım bankaları, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükmü uyarınca

düzenlenecek katılma hesabı sözleşmeleri ile tevsik edilmesi kaydıyla, katılma hesaplarına

dağıtılacak kâr tutarlarının yüzde beşine kadar olan kısmını, özel karşılıkların katılma

hesapları payına düşen kısmının karşılanmasında kullanmak üzere karşılık olarak ayırabilirler.


Buna göre, katılma hesabı sözleşmeleri ile tevsik edilmesi kaydıyla, katılma hesaplarına dağıtılacak kâr tutarlarının binde beşine kadar olan kısmı özel karşılıkların katılma hesapları payına düsen kısmının karşılanmasında kullanmak üzere karşılık olarak ayrılabilirken, bundan böyle yüzde beşine kadar olan kısmı karşılık olarak ayrılabilecektir.
 1. Yönetmeliğin birden fazla kredisi olan müşterilere ilişkin olarak donuk alacak haline gelen kredilerdeki uygulamaları ve kredilerin ve diğer alacakların yeniden yapılandırılması ve yeni sözleşme koşullarına bağlanmasına ilişkin uygulamaları düzenleyen geçici 2. ve geçici 3. maddelerinin yürürlük tarihi 01.03.2010 tarihinden 01.03.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.
 1. Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:


Geçici Madde 4
Genel karşılıklara ilişkin 1/3/2011 tarihine kadarki uygulama
“Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen genel karşılık oranı, operasyonel riske esas tutar hariç, kredi riskine ve piyasa riskine esas tutar üzerinden hesaplanan sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16 ve üzerinde olan bankalarca, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren kullandırılan kredi kartları dışındaki nakdi krediler için 1/3/2011 tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanabilir.”
Buna göre, standart nitelikli nakdi kredileri toplamının yüzde biri (% 1) ve teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının binde ikisi (% 0,2) oranında ayrılan genel karşılıklar bundan böyle; operasyonel riske esas tutar hariç, kredi riskine ve piyasa riskine esas tutar üzerinden hesaplanan sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16 ve üzerinde olan bankalarca, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren kullandırılan kredi kartları dışındaki nakdi krediler için 1/3/2011 tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanabilecektir.
Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.
Bankalarca Kredilerin ve Der Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

  

Saygılarımızla, 

Deloitte TürkiyeSirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət