Ana səhifə

S. M. M. M. O. (Mevzuat) Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 12


Yüklə 62.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü62.5 Kb.

İ.S.M.M.M.O. (Mevzuat)

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali  Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği - Sıra No: 12

26.05.1994 tarih ve 21941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Maliye Bakanlığından :

 07.05.1994 tarih ve 21927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik yapılması hakkında Kanun"un 7. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan bu Tebliğ ile Net Aktif Vergisinin uygulanmasına ilişkin olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce yapılacak işlemlere dair esaslar aşağıda açıklanmıştır.A- NET AKTİF VERGİSİNİN UYGULANMASINDA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DÜZENLENECEK ÖZEL AMAÇLI RAPOR

Anılan Kanunun 7. maddesi uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, 1993 hesap dönemi sonu itibariyle düzenledikleri bilançoların aktifinde yer alan varlıkların aktif değeri 10 milyar lirayı veya 1993 hesap dönemi gayri safi hasılatı 30 milyar lirayı aşması halinde, 1993 yılı bilanço ve gelir tablosunun, mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği ve bu tablolara göre net aktif veya gayri safi hasılat tutarının doğru hesaplandığı hususunda olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere veya Yeminli Mali Müşavirlere "Özel Amaçlı Rapor" düzenletme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, 1993 hesap dönemi sonu itibariyle aktif toplamı 50 milyar lira veya gayri safi hasılat tutarı 150 milyar lirayı aşan mükelleflere ait Özel Amaçlı Raporlar münhasıran Yeminli Mali Müşavirle tarafından tanzim edilecektir.B- İŞLETME VARLIKLARININ NET AKTİF DEĞERİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilanço esasına göre tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle düzenledikleri bilançoların aktifinde yer alan işletme varlıklarının net aktif değerlerinin belirlenmesine ilişkin ayrıntılı açıklamalar, Net Aktif Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır. buna göre net aktif değerleri, 26.12.1992 gün ve Mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazete ile 16.12.1993 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 ve 2 sıra numaralı "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri"nde öngörülen muhasebe standartlarına, tekdüzen hesap planına ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun düzenlenmiş bilançonun aktifinde yer alan işletme varlıklarına göre hesaplanacaktır.

Bu nedenle, bilanço usulünde defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1993 hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenmiş oldukları bilançolarını 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesi ve Hesap Planı ekinde yer alan "İşletme Ayrıntılı Bilanço Tipi"ne (Ek : Tablo: 2) uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

C- GAYRİ SAFİ HASILATIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Net aktif vergisinin diğer bir konusu da mükelleflerin 1993 yılı hesap dönemi içinde gerçekleştirdikleri gayri safi hasılatlardır. 3986 sayılı Kanunda gayri safi hasılatın, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğlerinde yer alan gelir tablosu ilkelerine göre tespit edileceği belirtilmiştir. Buna göre, Net Aktif Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere gayri safi hasılat, işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsamaktadır. Gayri safi hasılattan kasıt, 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ekinde yer alan İşletme Ayrıntılı gelir Tablosu Tipi'nde (Ek : Tablo-4) belirtilen "C- NET SATIŞLAR" dır.D- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN "ÖZEL AMAÇLI RAPOR"DA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 

Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce net aktif değerin veya gayri safi hasılat tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak yapılacak tespitlerde, 1993 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosunun mali tabloların çıkarılmasına dair usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin ve bu tablolara göre net aktif değeri veya gayri safi hasılat tutarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı hususlarının araştırılması zorunludur.

Yeminli mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce düzenlenecek özel amaçlı raporlarda, 1993 hesap dönemi itibariyle en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

         1- Mükellefin adı soyadı (unvanı);

         2- Mükellefin adresi;

         3- Mükellefin İştigal konusu;

         4- Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası;

         5- 1993 hesap dönemi bilanço ve gelir tablosu;

         6- Muhasebeden sorumlu olanların ad ve soyadları ile meslek ruhsatları; olup olmadığı;

         7- 1993 hesap dönemi gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin veriliş tarihi;

         8- 1993 hesap dönemine ilişkin olarak iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulup  tutulmadığı;

         9- Net aktif toplamı ve gayri safi hasılat tutarlarının miktarı;

        10- Net aktifin hesaplanma şekli ve konuya ilişkin açıklamalar;

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri raporun sonuç bölümünde, net aktif toplamı ile gayri safi hasılat tutarı üzerinden net aktif vergisi hesaplanarak hangisinin fazla olduğu, bilanço ile gelir tablosunun mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler hazırlayacakları Özel Amaçlı rapora, mükellefin 1993 hesap dönemine ait mevcut bilanço ve gelir tablosu ile kar-zarar cetvelinin bir örneğini ve Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesi ve Hesap Planındaki "İşletme Ayrıntılı Bilanço Tipi"ne ve Ek Tablo4'deki "İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Tipi"ne uygun olarak düzenleyecekleri bilanço iler gelir tablosunun birer örneğini eklemeleri gerekmektedir.

Özel Amaçlı Rapor Tebliğ' in (1) numaralı ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) numaralı ekini oluşturan rapor dispoziyonuna uygun olarak hazırlanacaktır.

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce düzenlenen Özel Amaçlı Raporların 2 örneği mükellefe teslim edilecektir. Raporun bir örneği mükellefçe, Net Aktif Vergisi Beyannamesi ile birlikte ilgili vergi  dairesine verilecektir. Bu raporların ve sözleşmelerin ayrıca Bakanlığa gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

E- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN DÜZENLEYECEKLERİ ÖZEL AMAÇLI İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest muhasebeci Mali Müşavirler bu Tebliğde açılanan hususlara ilişkin olarak düzenleyecekleri Özel Amaçlı Raporlarda yer alan bilgiler ile bilanço ve gelir tablosunun, mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi ve bu tablolara göre net aktif veya gayri safi hasılat tutarı ile hesaplanan net aktif vergisinin doğruluğundan sorumludurlar.F- DİĞER HUSUSLAR

Mükelleflerce net aktif ve gayri safi hasılatın tespitine ilişkin olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirlere düzenlettirilecek " Özel Amaçlı Rapor" için 6.000.000.- liradan az, 50.000.000 liradan fazla olmamak üzere aşağıdaki ücret tarifesi uygulanır.Net aktif toplamı üzerinden:

İlk 100 milyar için                  (on binde bir);

Sonraki 300 milyar için          (yüz binde bir)

Sonraki 600 milyar için          (yüz binde bir) 

Bir trilyonu aşan kısmı için      (milyonda bir)

Gayri safi hasılat üzerinden:

İlk 300 milyar için                     (yüzde binde üç);

Sonraki 900 milyar için              (milyonda beş); (34)

Sonraki 1.800 milyar için           (milyonda üç);

Üç trilyonu aşan kısım için           (on milyonda beş);     

Mükellefin 3568 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinde belirtilen 1993 hesap dönemine ait işlemlerinin aynı kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından yerine getirilmesi durumunda (işletmelerin muhasebe veya finansman birimlerinde 3568 sayılı Kanun'a göre yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya yeminli Mali müşavir çalıştırılması hali dahil) %20 indirim uygulanır.

  Meslek mensuplarına ödenecek ücret, vergilendirmeye esas tutulacak matraha konu net aktif değeri veya gayri safi hasılat üzerinden hesaplanacaktır.

Özel Amaçlı Rapor yalnızca çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları tarafından tebliğ tanzim edilecektir.

Tebliğ Olunur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(34) 08.06.1994 tarih ve 21954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzeltme ile 600 milyar için (milyonda onbeş) olan bu oran 900 milyar için (milyonda onbeş) olarak düzeltilmiştir.

                                                                                                                                          EK : 1            

Rapor Sayısı    :

Rapor Ekleri    : !) 1993 Yılı Bilançosu

2) 1993 Yılı Gelir Tablosu

3) İşlet. Ayrıntılı Bilanço Tipi

4) İşlet. Ayrıntılı gelir Tablosu Tipi


                      YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK/ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

                                                    ÖZEL AMAÇLI RAPORU

Raporu Düzenleyen

Adı Soyadı 

:

Yeminli Mali Müşavir/Serbest

Büro Adresi

:

Muhasebeci Mali Müşavirin

Telefon Numarası

:
   
Dayanak Sözleşmesinin

Günü   

:

Sayısı

:Adı

.

İşi

:

Mükellefin

Adresi

:

Vergi Dairesi

:

Sicil No.su

:

Telefon Numarası

.

Net Aktif Toplamı
.

Gayri Safi Hasılat Tutarı
.

Net Aktif Vergisi
.

                                                                                                                             EK : 2

                                                       RAPOR DİZPOZİSYONUI- GENEL BİLGİ :

(Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer verilecektir.)

Mükellefin ;

- Adı,soyadı (unvanı), varsa ticaret unvanı, ticaret sicil kaydı ve numarası;

- Adresi ;

- İştigal konusu;

- Muhasebeden sorumlu olanların ad ve soyadları ile meslek olup olmadığı;

- 1993 hesap dönemi gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin veriliş tarihi;

- 1993 hesap dönemine ilişkin olarak iktisadi kıymetleri yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulmadığı.

II- USUL İNCELEMELERİ :

Bu bölümde, yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgilere yer verilecektirIII- HESAP İNCELEMELERİ :

Bu bölümde, bilanço ve gelir tablosunun; mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiğine; net aktifin ve gayri safi hasılatın hesaplanma şekline ve konuya ilişkin diğer açıklamalara yer verilecektir.IV- SONUÇ :

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri raporun sonuç bölümünde net aktif toplamı ve gayri safi hasılat tutarı ile bu miktarlar üzerinden hesaplanan net aktif vergisi miktarı belirtilecektir.

Yeminli Mali Müşavir/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Adı ve Soyadıİmza


Sayfa /


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət