Ana səhifə

Gemi sağlik resmi kanunu uygulama yönetmeliĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2548 10. 11. 1981


Yüklə 216.07 Kb.
səhifə3/4
tarix26.06.2016
ölçüsü216.07 Kb.
1   2   3   4

(*) Hastanın, iyileştiği veya hastalığının halen devam ettiği veyahut öldüğü bildirilecek. (**) Hastanın, halen gemide bulunduğu veya indirildiği (Limanın ismi bildirilecek)

(*) State whether reco vered; still ill, died. veyahut cesedinin denize atıldığı bildirilecek.

(**) State whether still on board; landed at (give name of port); buried at sea.

EK - 5


KAPTANLARIN DİKKATİNE

1 Bu formun 1-O bölümleri gemi yetkililerince doldurulup imzalandıktan sonra;


a) Uluslararası tonaj sertifikası,

b) Deratizasyon sertifikası,

c) Sağlık kontrol kartı,

d) Varsa son makbuz ile birlikte sağlık denetimi sırasında GÖREVLİLERE verilecektir.

2 Hava muhalefeti, teknik imkânsızlık, özel durumlar gibi hallerde deniz üzerinde sağlık denetimi yapılamadığı zamanlar bu form Çanakkale boğaz geçişinde 0 286 212 50 61 numaralı, İstanbul boğazı geçişinde 0 212 271 72 38 numaralı fakslara çekilecektir.

3 11 numaralı bölüm boş bırakılacak, bu kısım sağlık denetimi yapan görevli tarafından doldurulacaktır.

4 Geminin tonajı hakkındaki bilgiler, varsa 1969 konvansiyonuna göre düzenlenmiş uluslararası tonaj sertifikasına (yoksa mevcut sertifikaya) göre doldurulacaktır.

5 5.nci maddedeki transit dönüş kısmı daha önce yapılan transit seferin 6 aylık transit dönüş hakkı kullanılması durumunda işaretlenecektir.


Attention to tbe Captains


1 After 1-10th items of this form should be filled and signed by the ship authorities;

it should be given to the health officers with

a) Intemational Tonnage Certifıcate ,

b) Deratting Certificate,

c) Health Control Card,

d) If there is, the last receipt.

during the health contıol.

2 When the health controls can't be done on the sea because of the bad weather conditions, technical impossbilities and special cases, this form should be sent to the fax numbered 0 286 212 50 61 during crossing the Strait of Çanakkale (the Dardanelles) and to the fax numbered 0 212 271 72 38 during crossing the Strait of İstanbul (the Bosphorous)

3 11th item shouldn't be filled, this part will be filled by the health control officers.

4 The knowledge about the ship's tonage should be written according to the International Tonnage Certificate. (If there is'nt this certificate, it should be filled according to another present and valid certificate.)

5 The box of transit return at the 5th item, should be marked when using the right of transit return for 6 months by the ship.

EK-7


 

 

SEFERBERLİK GEMİ SAĞLIK BELGESİ KOÇANI

..........................Sahil Sağlık ..........................................


Vize No. : ....................... 7 Makbuz No. .......................

 

T.C.


SAĞLIK BAKANLIĞI

No. : .........................................

Tarih : ............................ Alınan Resim: ....................

Hudut ve Sahiller Sağlık

 

........................................................................................................... Limanı

Genel Müdürlüğü

Geminin adı: .............................................................................

Kaptanla beraber ...................... ..............tayfa .................. .................yolcu ve

............................................... Sahil Sağlık .........................................................

Nevi ve bandırası: .....................................................................

............................... ........yükü ile .................................................. limanından
Tonilâtosu : Gros ............................... Net ...............................

............................................... ......................limanına gidişinde geminin sağlık

SEFERLİK GEMİ SAĞLIK BELGESİ

Bağlama limanı :.......................................................................

Durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

....................................... Limanı No. : .......................................

Kaptanın adı : ...........................................................................

Şehir ve etrafının sağlık durumu ..........................................................................

 

Mühür ve İmzaGeminin adı : .......................................................................................

Nevi ve bandrası : .......................................................................................Gemi Tabibin/Sağlık me. Adı : ...............................................

 

Tonilâtosu : Gros ................................ Net .......................................

Mürettebatı : .................................. yolcusu .............................

Vize No. : ....................... 8 Makbuz No. .......................

Bağlama limanı : .......................................................................................

Yükü : .......................................................................................

Tarih : ............................ Alınan Resim: ..........................

Kaptanın adı : .......................................................................................

Geldiği liman : .....................................................................

........................................................................................................... .......Limanı

Gemi Tabibinin/Sağlık me. Adı : ..........................................................................

Geldiği tarih : .........../............./ 19 ...........................................

Kaptanla beraber ...................... ..............tayfa .................. .................yolcu ve

Mürettebatı :

Gideceği liman : ........................................................................

............................... ........yükü ile .................................................. limanından

Yükü :

Gittiği tarih ......./ ......./ 19 ......... Saat .....................................

............................................... ......................limanına gidişinde geminin sağlık

Gideceği liman :

Geminin sağlık durumu : ..........................................................

Durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

Gittiği tarih :

 

Cüzdanı veren memurun imzası

..................................................


Şehir ve etrafının sağlık durumu ..........................................................................

 

Mühür ve İmzaGeminin sağlık durumu :

Makbuz No. : ...........................................................................

 

Gemi limanımızdan hareket ettiği sırada şehirde ve civarında .................veba

Tahsil edilen resim : ............................................................ TL.

 

........ kolera, ................ çiçek ............. sarı humma vakası ...................................

Gemi ölçü kağıdının

Vize No. : ....................... 9 Makbuz No. .......................
Numarası : ............................................................................................................

Tarih : ............................ Alınan Resim: ....................

S. Sağlık Görevlisi

.............................................................Tarihi : .......... / ......... / 19 .............

........................................................................................................... .......Limanı

Verildiği liman : ....................................................................................................

Kaptanla beraber ...................... ..............tayfa .................. .....................yolcu ve

Farelerden arıtma belgesinin

............................... ........yükü ile ...................................................... limanından

Farelerden arıtma belgesi Tahsil edilen resim :

No. : .......................... ..................................... TL.

Tarih : ..... / ..... / 19 ..... Makbuz No. : .....................

Verildiği liman Tarih ve saati

Tahsil eden memur :

............................................. ...................................................Numarası : .............................................................................................................

............................................... ..........................limanına gidişinde geminin sağlık

Tarihi : ............... / ........... / 19 .............

Durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

Verildiği liman : ...................................................................................................

H.S. : 79/AŞehir ve etrafının sağlık durumu ..........................................................................

 

Mühür ve İmza

Vize No. : ................. 1 Makbuz No. ..............

Tarih : ...................... Alınan Resim : ..........

............................................................................Limanı

Kaptanla beraber ............... tayfa .................... yolcu ve

....................... yükü ile ............................... limanından

................................. limanına gidişinde geminin sağlık

durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

Şehir ve etrafının sağlık durumu ....................................

Mühür ve İmza


Vize No. : ................. 4 Makbuz No. ..............

Tarih : ...................... Alınan Resim : ..........

............................................................................Limanı

Kaptanla beraber ............... tayfa .................... yolcu ve

....................... yükü ile ............................... limanından

................................. limanına gidişinde geminin sağlık

durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

Şehir ve etrafının sağlık durumu ....................................

Mühür ve İmza


Vize No. : ................. 2 Makbuz No. ..............

Tarih : ...................... Alınan Resim : ..........

............................................................................Limanı

Kaptanla beraber ............... tayfa .................... yolcu ve

....................... yükü ile ............................... limanından

................................. limanına gidişinde geminin sağlık

durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

Şehir ve etrafının sağlık durumu ....................................

Mühür ve İmza


Vize No. : ................. 5 Makbuz No. ..............

Tarih : ...................... Alınan Resim : ..........

............................................................................Limanı

Kaptanla beraber ............... tayfa .................... yolcu ve

....................... yükü ile ............................... limanından

................................. limanına gidişinde geminin sağlık

durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

Şehir ve etrafının sağlık durumu ....................................

Mühür ve İmza


Vize No. : ................. 3 Makbuz No. ..............

Tarih : ...................... Alınan Resim : ..........

............................................................................Limanı

Kaptanla beraber ............... tayfa .................... yolcu ve

....................... yükü ile ............................... limanından

................................. limanına gidişinde geminin sağlık

durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

Şehir ve etrafının sağlık durumu ....................................

Mühür ve İmza


Vize No. : ................. 6 Makbuz No. ..............

Tarih : ...................... Alınan Resim : ..........

............................................................................Limanı

Kaptanla beraber ............... tayfa .................... yolcu ve

....................... yükü ile ............................... limanından

................................. limanına gidişinde geminin sağlık

durumu iyi olduğundan hareketine izin verilmiştir.

Şehir ve etrafının sağlık durumu ....................................

Mühür ve İmza


EK - 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Hudut ve Sahiller Sağlık

Genel Müdürlüğü

CEZA TUTANAĞI

SERİ NO : ..............

ÖZEL NO : ................../....../19..........

tarihinde, saat................................................................................ sularında limanımıza

gelen........................................................................................................................Vapur Acentasına bağlı

..................................................................................................................bayraklı ...................... net tonluk

...............................................................................................isimli gemi kaptanı ................................. nun

.........................................................................................................................................................................

Kaptanın bu hareketi 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 6. Maddesinin Fıkrası hükmüne aykırı görülerek aynı kanunun 6. Maddesinin son paragrafı gereğince .................... ..............................................................TL. para cezasına çarptırılması hususunda işbu ceza tutanağı üç nüsha düzenlenerek tarafımızdan imzalandı.

Düzenleme Tarihi

......./......./19.........

Cezaya muhatap Ceza tutanağını Şahit

Geminin düzenleyen

Kaptanı-Vekili

Şahit

Resmi mühür ve imzaDİKKAT:

İşbu ceza tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası cezayı verecek olana verilir, İkincisi bir yazı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Üçüncüsü de cezayı alan idarenin özel dosyasında saklanır.

2 Ceza tutanakları cezayı alan, veren ve vakaya sabit olan bir veya iki kişi tarafından imzalanır. Şayet cezayı verecek kimse imzadan kaçınırsa durum tutanağa ayrıca kaydolunur.

3 Kaptan veya vekili kesilen para cezasını kanun, nizam ve talimatname hükümlerine aykırı bulduğu takdirde bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe itlrazda bulunabilir. Kesilen cezaya ait para makbuzunun dilekçeye ilişik olarak gönderilmesi şarttır.

4 Para cezasını ödemekten kaçınan kaptanlar hakkında umumi talimatname hükümlerinde yazılı hususlar tatbik edilmekle beraber keyfiyet derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.

5 Sağlık nizamlarına aykırı hareketler 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanun ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile bu kanunlara ek kanunların özel maddelerinde yazılıdır. İlgililer bu kanunlar hükümlerine riayetle mükelleftir.


1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət