Ana səhifə

Gemi sağlik resmi kanunu uygulama yönetmeliĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2548 10. 11. 1981


Yüklə 216.07 Kb.
səhifə1/4
tarix26.06.2016
ölçüsü216.07 Kb.
  1   2   3   4

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2548 - 10.11.1981

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 3 Mart 1996 - Sayı: 22569


BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6.11.1981 tarih ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nun uygulanması ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk limanlan arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya Boğazlardan ve Marmara Denizi'nden transit geçen gemileri kapsar.Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nun 2928 sayılı Kanun ile değişik 8 inci maddesi gereğince düzenlenmiştir.Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aygıtla yola çıkabilen deniz aracını,

c) Özel yat: Yat tipinde inşa edilmiş, spor ve gezi amaçlı olarak kullanılan, yolcu sayısı 12'yi geçmeyen, tonilato belgelerinde özel yat olarak belirlenmiş olan deniz araçlarını,

d) Turist gemisi: Turistik amaçla yolcu getiren, başkaca ticarî içlemlerde bulunmayan, amaç dışı ilâve yolcu ve yük almayan gemileri,

e) İhtilât: Bir geminin limanda herhangi bir madde veya insan indirip bindirmesi suretiyle kara ile temas etmesini,

f) Sefer : Bir geminin ilk hareket ettiği Türk limanından, en son varacağı liman istikametindeki seyirini,

g) Boğazlar : Çanakkale Boğazını ve İstanbul Boğazını,

h) Transit gemi: Yabancı bir ülkeden gelip Türk karasularını kullanan, ancak hiçbir Türk limanı ile ihtilât etmeden; Boğazlar bölgesinde İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazını ihtilâtsız geçerek yabancı bir ülkeye giden gemiyi,

ı) Varma limanı: Deniz yolu ile taşımanın son bulacağı limanı,

j) Kabotaj hakkı: Türk bayrağı taşıyan gemilerle Türk kıyılarının bir noktasından diğer noktasına yük ve yolcu alıp nakletmeyi, kıyılarda, limanlar içinde veya arasında römorkaj, pilotaj ve bütün liman hizmetlerini yerine getirmeyi ve Türkiye'de deniz yolu ile ticaret hakkını,

k) Bulaşık liman : Uluslararası Sağlık Örgütü'nce karantinaya tâbi olduğu bildirilen hastalıklardan birinin salgın halinde bulunduğu bölge içindeki limanı,

1) Bulaşık gemi: İçinde Uluslararası Sağlık Örgütü'nce belirlenen bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış yolcu veya gemi adamı veya hastalık bulaştıran kemirici bulunan gemiyi,

m) Koruma yeri : Ülkeyi bulaşıcı hastalıklardan korumak için, içinde bir bulaşıcı hastalık çıkan geminin bütün kısımları ile yük, mürettebat ve yolcularının mikroplardan ve ara hayvanlarından arındırıldığı; hasta ve portörlerin tecrit, teşhis ve tedavi edildiği yeri,

n) Serbest pratika : Genel olarak, gemideki sağlık durumunun incelenmesi suretiyle, geminin kıyı ve limanlarımızda kara ile ihtilâtında sıhhî bir sakınca olmadığını tesbit edip belgelemeyi,

o) Temiz pratika : Bulaşık bir limandan gelen veya bulaşık olan bir gemideki sağlık durumunun incelenmesi suretiyle, geminin kıyı ve limanlarımızda kara ile ihtilâtında sıhhî bir sakınca olmadığını tesbit edip belgelemeyi,

p) Vize : Yetkili memurlar tarafından liman ve çevresinin sağlık durumu ile o limanda sağlık tedbirleri gerektiren bulaşıcı hastalıklardan birinin bulunup bulunmadığı, geminin mürettebat ve yolcularının limanda kaldıkları sürede sağlık durumların, limanda yük alıp vermek suretiyle yaptığı işlemi ve geminin sefer durumu resim almamasını gerektiriyorsa makbuz numarası, resim miktarı ve benzeri bilgilerin resmî mühürü, imzalı ve tarihli belgelere işlenmesini,

r) (Ek - R.G.: 27.8.2003 - 25212 / m.1) Tarifeli Sefer Yapan Gemi: Türk limanları arasında, kalkış ve varış zamanları ile uğranılacak limanları önceden belirlenmiş olan kabotaj hakkına sahip, yolcu ve yolcu-araç taşıyan gemiyi,

ifade eder.İKİNCİ KISIM

Gemi Sağlık Resmi ve Cüzdanı

BİRİNCİ BÖLÜM

Serbest ve Transit Sağlık Resmi

Serbest Sağlık Resmi

Madde 5 - Transit geçen gemiler hariç olmak üzere, 2 nci maddede belirtilen gemilerden, Türk limanlarında, her net ton üzerinden serbest sağlık resmi alınır.Serbest Sağlık Resmi Tarifesi

Madde 6 - Serbest sağlık resmi; Sağlık Bakanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, her malî yıl başında o yıl için geçerli olmak üzere yürürlüğe konulacak tarife ile belirlenir.Serbest Sağlık Resmini Ödeme Yeri

Madde 7 - Serbest sağlık resmi, Türk limanları arasında işleyen gemiler ile Türk limanlarından hareket eden gemiler için, ilk hareket ettikleri limanlarda; yabancı ülkelerden gelen gemiler için, ilk uğradıkları limanlarda liman kalkış işlemi sırasında ödenir.Serbest Sağlık Resminde Özel İndirim

Madde 8 - Serbest sağlık resmi; kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka ticari işler yapmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere, 6 ncı maddede belirtilen tarife ile tesbit edilecek oranda özel indirimli olarak uygulanır.Transit Sağlık Resmi

Madde 9 - İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndan transit geçen gemilerden Montreaux Sözleşmesi hükümlerine göre transit sağlık resmi alınır.Transit Niteliğinin Bozulması

Madde 10 - Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı transit geçeceğini beyan ederek transit sağlık resmi ödeyen gemi; Boğazlarda veya Marmara Denizi'nde bir limana gelirse veya yabancı bir limana gitmeksizin Boğazlar ve Marmara Denizi dışındaki bir Türk limanına veyahut zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul liman sahası içinde demirleyip 48 saatten fazla süre kalır, yük ve (Değişik ibare - R.G.: 25.5.1999 - 23705) “yolcu” indirip bindirirse, transit niteliği bozulur.

Transit niteliği bozulan geminin seferi, Boğazlardan giriş kontrolü yapan limanda başlamış kabul edilir. Ödediği transit sağlık resmi serbest sağlık resmine tamamlanır.

Transit dönüş hakkını kullanan bir geminin transit niteliği bozulursa, tam serbest sağlık resmi öder.Transit Niteliğini Bozmayan Haller

Madde 11 - Mecburî transit işlemine tâbi gemilerin hiçbir surette kara ile temas etmesine izin verilemez.

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda ihtiyarî transit işlemine tâbi gemilerde;

a) Gemide meydana gelen bir arızanın incelenmesi ve onarılmasını temin etmek için uzman veya tamirci getirilmesi,

b) (Değişik - R.G.: 25.5.1999 - 23705) Yola devam için yakıt ve kumanya ikmali veya arıza giderilmesi gibi maddi veya mekanik zorunlu bir ihtiyacın karşılanması maksadıyla kaptan veya ilgili personelin karaya çıkması ve geminin acentelik işlemleri için acente ile temas sağlanması,

c) (Değişik - R.G.: 25.5.1999 - 23705) Ölüm, hastalık, sözleşme feshi veya izin gibi zorunlu sebeplerden dolayı gemi adamı değişiminin gerekli olduğu hallerde; sahil sağlık denetleme merkezi tabibinin ve nöbetçi memurunun izin ve refakatinde, liman başkanlığınca da uygun görülmüş personel değişiminin yapılması,

Transit sağlık resmi ödeyerek Boğazlar ve Marmara Denizi'nde seyreden geminin, hava muhalefeti, makina arızası, kaza ve yangın gibi mücbir sebeplerle bir Türk limanına uğraması da, transit niteliğini bozmaz.

Bu madde hükümlerine göre transitliğin bozulmamış sayılması, 35 inci maddede belirtilen Yönetmeliğin öngördüğü sağlık kontrol iş ve işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmez.

Transit Sağlık Resmi İstisna Süresi

Madde 12 - Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak geri dönmeleri ve Boğazlara girişleri sırasında, resim makbuzunu veya diğer evrakı ibraz etmeleri halinde, yeniden sağlık resmi alınmaz.

Ancak, göstermeye mükellef oldukları resim makbuzunu veya diğer evrakı ibraz edemeyen gemilerden yeniden sağlık resmi tahsili zorunludur. Bu takdirde, ikinci kez ödenen resme ait makbuzla yeniden bir dönüş hakkı kazanılmış olur.

Birinci fıkradaki altı aylık süre, sağlık resmi makbuzunun kesildiği tarihten itibaren ay hesabı ile son günün saat 24.00'ünde sona erer.

Boğazlar ve Marmara Denizi'nden transit geçen geminin, istisna süresi içinde yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına serbest sağlık resmine tâbi yeni sefer açması, rüsumsuz transit dönüş hakkını ortadan kaldırmaz.

Gemi Sağlık Resminden İstisna

Madde 13 - Harp gemileri, resmî ziyarete bulunan gemiler, hava muhalefeti, makina arızası, kaza ve yangın gibi mücbir sebeplerle Türk limanlarına giren gemilerden ve 50 net tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz.

Çarpma, yanma ve batma gibi sebeplerle ticarî iş görme niteliğini kaybetmiş olup çekilerek götürülen gemiler, bu durumların Türk resmî makamlarından alacakları belgelerle ispatladıkları takdirde, bunlardan gemi sağlık resmi alınmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Gemi Seferinin Niteliğine Göre Sağlık Resmi

Aykırı Sefer

Madde 14 - Geminin ilk hareket ettiği Türk limanından ileri yönde sefere başladıktan sonra, ileri doğru seyir istikametinden çıkıp geri istikamete dönerek başka bir Türk Umanına uğraması, aykırı sefer olup yeni bir seferin başlamasıdır. Yeni sefer itibariyle serbest sağlık resmi alınır.Çapraz Sefer ,

Madde 15 - Geminin ilk hareket ettiği Türk limanından, gidiş istikametinde, varma limanından önce, geri istikamete dönmeksizin başka bir Türk limanına uğraması çapraz sefer olup seferin devamıdır; yeni;bir sefer başlangıcı sayılmaz; çapraz ihtilât sebebiyle sağlık resmi alınmaz.Çift Sefer

Madde 16 - Yabancı bir limandan gelip boğazlardan serbest sağlık resmine tâbi olarak geçiş yaparak bir Türk limanına giden yabancı veya Türk bayraklı gemi, dönüşünde Boğazlan kullanarak yabancı bir limana giderse veya başka bir Türk limanına sefer açarsa, geminin .bu seferi çift sefer olup serbest sağlık resmi iki katı olarak hesap edilir. Ancak, başka bir Türk limanına sefer açan ,gemi kabotaj hakkına sahip ise, açtığı bu yeni sefer itibariyle sağlık resmi indirimli olarak hesap edilir.

Başka bir Türk limanına sefer açan kabotaj hakkına sahip gemi, sefer açtığı varma limanından ileri istikamette başka bir Türk limanına giderse, bu durum seferin devamı sayılır. Geri istikamette giderse yeni bir sefer sayılır. Varma limanından ileri istikamette yabancı bir limana giderse seferin devamı sayılır. Geri istikamette hiçbir Türk limanına uğramadan yabancı bir limana giderse, seferin devamı sayılır. Ancak, ilk hareket limanında yararlandığı kabotaj hakkı indirimi ayrıca tahsil edilir. Boğazlar ve Marmara Denizi'ni geçerek yabancı bir limana giderse, yeni bir sefer sayılır; bu sefere göre serbest sağlık resmi hesap edilir.

Körfez Limanlarına Açılan Seferlerde Sağlık Resmi

Madde 17 - Seyir istikametindeki bir körfeze girilerek körfez limanı ile ihtilâttan sonra aynı istikamette yola devam edilmesi yeni bir sefer sayılmaz; körfez limanından hareket sebebiyle sağlık resmi alınmaz.

Körfez içindeki limanlar arasında karşılıklı veya aykırı olarak açılan seferler yeni bir sefer olup, serbest sağlık resme tâbi tutulur. Ancak, aynı liman içindeki iskeleler arası seferlerden sağlık resmi alınmaz.

Tarifeli Sefer Yapan Gemilerde Sağlık Resmi

Madde 17/A- (Ek - R.G.: 27.8.2003 - 25212 / m.2) Türk limanları arasında, tarifeli sefer yapan gemilerin, başlangıç limanından sefer başlatıp aynı limana gün içerisinde geri dönmeleri koşuluyla yaptıkları seferler tek sefer sayılır. Tarifeli sefer yapan bu gemiler günlük tek resim öderler.Sağlık Resmi Miktarına Esas Tonaj Tesbiti

Madde 18 - Sağlık resmi miktarının hesaplanmasında, "Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Tonaj Sözleşmesi" hükümlerine göre düzenlenmiş "Tonaj Sertifikası"ndaki net ton esas alınır.

Türk limanlarına gelen veya Boğazlar ve Marmara Denizi'nden transit geçen gemilerin kaptanları, sağlık resmi tahakkukuna esas tonaj sertifikalarını ve sefer durumunun tesbiti için gerektiği durumlarda gemi seyir defterlerini sahil sağlık denetleme merkezi memurlarına ibraz etmek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemi Sağlık Cüzdanı

Gemi Sağlık Cüzdanı Verilmesi

Madde 19 - Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 net tona kadar olan gemilere, yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir.

Yıllık gemi sağlık cüzdanı bedeli, o geminin indirimsiz sağlık resmi tutan kadardır. Ancak, bu miktar 100 net tonluk bir geminin ödemesi gereken miktardan az olamaz.

Yıllık gemi sağlık cüzdanı alma mecburiyeti olan gemilerden 50 net tondan fazla tonaja sahip olanlar, ayrıca sefer durumlarına göre sağlık resmi öderler.Gemi Sağlık Cüzdanı Kullanım Süresi

Madde 20 - Yıllık gemi sağlık cüzdanının geçerliliği, verildiği tarihten itibaren bir yıldır. Süresi dolan sağlık cüzdanı yerine yenisi verilir. Vize bölümlen bir yıldan önce biten sağlık cüzdanlarına bedelsiz sayfa ilâvesi yapılır. Gemi sahiplerinin talebi halinde, sayfa ilâvesi yerine bedeli karşılığında yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Gemi sağlık cüzdanının süresi dolmadan herhangi bir sebeple zayi olması halinde yenisinin alınması mecburidir.ÜÇÜNCÜ KISIM

Malî, Cezaî ve Muhtelif Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Tahakkuk, Tahsil ve Ödeme

Gemi Sağlık Resmi, Cüzdan Bedeli ve Gecikme Zammının Tahakkuk ve Tahsili

Madde 21 - Gemi sağlık resmi, gemi sağlık cüzdanı ve gecikme zammı bedellerinin tahakkuk ve tahsili, sahil sağlık denetleme merkezi memurları tarafından yapılır.

Tahakkuk ve tahsilâtı yapan nöbetçi memurlar, yaptıkları işlemlerin doğruluğundan, tahsil ettikleri tahsilâtı, makbuzları ile birlikte sayman mutemedine eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. Sayman mutemedi ise, hesabının 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine göre saymana verir. Sayman veya diğer yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucunda, sayman mutemedinin hesaplarında tesbit edilen eksiklik ve usûlsüzlüklerden, sayman mutemedi ile birlikte bu işlemleri yapan memur da sorumludur.

Nakit Ödeme

Madde 22 - Boğazlardan ve Marmara Denizi'nden geçen gemiler, sağlık resmini Türk lirası olarak öderler. Türk lirası bulunmayan ve Türkiye'de acente gösteremeyen gemilerden, konvertibl yabancı ülke parası ile tahsilât yapılır. Türk lirası olarak tesbit edilen gemi sağlık resminin konvertibl yabancı para olarak tahsil edilmesi halinde, tahsil edilen yabancı para tutarının hesaplanmasında o günkü T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru esas alınır. Yabancı ülke parası, Genel Müdürlüğün saymanlık veya sayman mutemetliğinin hesabının bulunduğu bankada resmî kur üzerinden Türk lirasına çevirilerek, bu işlemle ilgili olarak bankadan alınan belge makbuza eklenmek suretiyle muhasebeleştirilir.Bono ile Ödeme

Madde 23 - Boğazlardan ve Marmara Denizinden transit geçen gemiler için. Türkiye'de bağlı oldukları acenteleri aracılığıyla ve acenteleri ile Genel Müdürlük arasında akdedilecek sözleşmeye göre, Çanakkale ve Büyükdere sahil sağlık denetleme merkezlerinde bono ile ödeme yapılabilir.Çek ile Ödeme

Madde 24 - Serbest ve transit sağlık resmine tâbi gemiler için Türkiye'deki bankalar nezdinde bloke çek ile ödeme yapılabilir.

Banka şubeleri tarafından müşterilere nam ve hesabına bizzat düzenlenen çekler de bloke çekler gibi kabul edilir. Bu bölümdeki maddelerin uygulanmasında, özel finans kurumlan da banka kabul edilir.

Bono Sözleşmesi

Madde 25 - Boğazlar ve Marmara Denizi'ni transit geçen gemiler için, bu gemilerin acenteleri ile Genel Müdürlük arasında bono sözleşmesi akdedilmesi ihtiyarîdir.

Bono sözleşmesi yapılması durumunda acente, Genel Müdürlüğe bildirdiği ve acenteliğini yükümlendiği gemiler için gemi sağlık resminden ve buna bağlı kanunî ve akdî gecikme zamlarının ödenmesinden sorumludur.

Ödeme Zamanı

Madde 26 - Serbest sağlık resmi, ilgili liman başkanlığından yola elverişlilik belgesi alındıktan sonra, sağlık belgesi verilmesi veya vize işlemlerinin yapılması sırasında nakit olarak veya bloke çek ile tahsil edilir.

Transit sağlık resmi, Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük hükümlerine göre belirlenen sağlık denetim yerlerinde, sağlık kontrolü sırasında nakit olarak veya bono ile tahsil edilir.

Genel Müdürlük ile bono sözleşmesi yapmayan ancak acentesi olan gemilerin transit geçişleri için, sağlık denetiminden sonra acenteleri eliyle üç iş günü içinde Genel Müdürlükçe belirlenecek sahil sağlık denetleme merkezlerine ödeme yapılır.Nöbet Yevmiye Hesabının Devir ve Teslim İşlemleri

Madde 27 - Sağlık denetleme merkezi nöbetçi memuru tarafından tahsil edilen gemi sağlık resmi, cüzdan bedeli, gecikme zammı ve para cezası karşılığında, 31 inci maddede belirtilen tahsilât makbuzu üç nüsha olarak düzenlenir; birinci nüshası gemi kaptanına, donatanına veya acentesine verilir; ikinci nüshası ile tahsil edilen gelir her gün nöbet değişiminde sayman mutemedine teslim edilir; üçüncü nüshası dip koçanında saklanır.Sayman Mutemetliklerince Yapılacak İşlemler

Madde 28 - Sayman mutemedinin yapacağı işlemler, tutacağı defterler, düzenleyeceği belgeler, mutemetlik tahsilâtının saymanlık hesabına aktarılması, gerekli süreler ve saymana hesap vermek konularında, Devlet Muhasebesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.Gecikme Zammı

Madde 29 - Zamanında ödenmeyen gemi sağlık resmi alacaklarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usûlü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanır. Bono ile yapılan ödemelerde sözleşmenin öngördüğü gecikme zammı ayrıca ilave edilir.İade ve Mahsup

Madde 30 - Fazla veya mükerrer olarak tahsil edilen gemi sağlık resmi, yazılı talep halinde Genel Müdürlük tarafından hak sahibine iade edilir.

İlgili kaptan, donatan veya acentesinin talebi halinde, iadeye tâbi fazlalık veya mükerrer tahsilât; aynı geminin başka bir seferinden, aynı donatana ait veya aynı acenteye bağlı başka bir geminin seferinden doğan gemi sağlık resmi alacağından mahsup edilir.

Kullanılacak Belgeler

Madde 31 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; örneği Yönetmelik eki olarak belirtilen tahsilât makbuzu (Ek1), yıllık gemi sağlık cüzdanı (Ek2), sağlık kontrol kartı (Ek3), deniz sağlık bildirimi (Ek4), sağlık sorgu defteri (Ek5), sağlık denetim formu (Ek6), seferlik gemi sağlık belgesi (Ek7), ceza tutanağı (Ek8), bono sözleşmesi ve bono tip belgeleri (Ek9), teslimat müzekkeresi (Ek10), sayman mutemetleri tahsilât ve ödemeleri defteri (Ek11), bütçe giderleri ve ödeme emirleri cetveli (Ek12) ve bütçe gelirleri cetveli (Ek13) kullanılır.

Kullanılan Belgelerin Basımı ve Dağıtımı

Madde 32 - 31 inci maddede belirtilen belgeler Genel Müdürlükçe bastırılır ve saymanlıkça veya sayman mutemetliklerince kullanılacak olanlar saymanlığa teslim edilir ve saymanlıkça sayman mutemetliklerine gönderilir.İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yasaklar ve Cezalar

Madde 33 - Aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır, cezayı gerektirir:

a) Limandan sağlık işlemini yaptırmadan hareket etmek,

b) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık denetleme merkezleri önünde veya bu merkezlerin gösterdikleri yerde durmamak,

c) Yabancı bir limandan gelen bir geminin limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan herhangi bir madde alıp, insan indirip bindirmesi,

d) Gerçeğe uymayan sağlık bildirimi vermek,

e) Mikrop, haşere ve fare ile mücadele hizmetleri için gerektiğinde ve zamanında görevlilere başvurmamak,

f) Bulaşık limandan gelerek sağlık denetimi yapılıp temiz pratika almadan rıhtıma yanaşmak veya sağlık denetimi yaptırıp temiz pratika alarak bazı şartlar altında rıhtıma yanaşmasına izin verilmesi halinde, rıhtıma yanaştıktan sonra bu şartlan yerine getirmemek,

g) Bulaşık bir geminin sağlık denetimi yapılıp temiz pratika almadan limana girmesi veya koruma yerine alman bulaşık geminin sağlık tedbirlerinin eksiksiz yerine getirilmesine karşı engeller ve güçlükler çıkarması ve temiz pratika almadan koruma yerine hareket etmesi,

h) Gerektiğinde, geminin ön direğine gündüzleri san karantina bayrağı, geceleri üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurmamak.

Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resminin % 25'i oranında para cezası alınır. Bu ceza, 1000 net tonluk bir gemiden tahsil edilmesi gereken serbest sağlık resminden az olamaz.

Verilen para cezasına Genel Müdürlük nezdinde itiraz edilebilir.

Ceza miktarının tesbitinde, 8 inci maddede belirtilen özel indirim uygulanmaz.

İlgili Bütçe

Madde 34 - Bu Yönetmelik ile öngörülen gemi sağlık resmi, yıllık gemi sağlık cüzdan bedeli, gecikme zammı ve para cezalan, Genel Müdürlüğün katma bütçesine gelir yazılır.Komisyon

Madde 34/A- (Ek - R.G.: 27.8.2003 - 25212 / m.3) 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunundan doğan resim, ceza ve gecikme zamları ile ilgili uyuşmazlık ve uygulamadaki sorunların çözümü için bir komisyon kurulur.

Bu komisyon, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uyarınca, uygulamalardaki tereddütleri gidermek, uygulanacak genelge ve tebliğleri belirlemek üzere, ayda bir kez toplanır. Komisyon terkin, tecil ve taksitlendirmeye karar vermeye yetkilidir.

Bu Komisyonun kimlerden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlükçe çıkarılacak bir Yönerge ile düzenlenir.Uygulanmasına Devam Edilecek Hükümler

Madde 35 - 24/4/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunu'nun 47 nci maddesine göre çıkanları "Sahil Sıhhiye Merkez ve İdareleri ile Tahaffuzhane ve Bakteriyoloji Müessesesi İşlemleri Üzerine Genel Yönetmelik"in bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.Yürürlük

Madde 36 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.EK - 1

T.C. REPUBLIC OF TURKEY

SAĞLIK BAKANLIĞI

MINISTRY OF HEALTH

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENERAL DIRECTORY OF FRONTIER AND COASTAL HEALTH AFFAIRS

TAHSİLAT MAKBUZU - RECEİPT

Makbuz Seri No : A - 42

Vezne Adı : …………………………………….

Makbuz Sıra No: 0951

Gelir Türü : …………………………………….

ÖZEL NO : ……..Alınan Resim

Sum ReceivedTL.

………………… $Miktarı : ……………………………TL

…………………………… $Geminin Adı

Name Of Ship 

Alınış Nedeni : ……………………………..

………………………………………………

……………………………………………..


Kaptanın Adı

Master a Name 

………………………………………………

Ödeyenin Adı :………………………………Bandırası

Flag


 

Yukarıda Yazılı : ……………………………

……………………………………………….Tonalitosu

Net Reg. Tonnage 

Veznemize yatmıştır.

Geldiği Liman

Provenance 

Tahsil Eden

Adı Soyadı

İmza


Gideceği Liman

Destination 

 

Transit gemilerin kaptanları bu makbuzu ÇANAKKALE yahut BÜYÜKDERE’de göstermeye mecburdurlar. Transit Ship’a masters are obliged to show this receipt at BÜYÜKDERE or ÇANAKKALE. Not: Geri istenen paralar için makbuzun ibrazı şarttır.

EK - 2


FİATI: ………………………………TL.dir.

Cüzdanın düzenlendiği ve

fiatının tesbit tarihi : ……../ ………/ 199

Düzenleyen

Adı Soyadı ve İmzası

Resmi Mühür

Makbuz No.: ……………………………. Vize No.: ……………………

Resim : ……………………………. TL. Vize tarihi : ………………….

……………….. tayfa ……………….. yolcu ve ……………….. yükü

ile …………………………….. …………hareketi görülmüştür. Şehir ve

civarının sağlık durumu ………………………………………………….

İMZA MÜHÜR

Makbuz No.: ……………………….. Vize No. : ………………………..

Resim : …………………………TL. Vize tarihi : ………………………

………………….. tayfa …………….. yolcu ve ……………………yükü

ile …………………………………………hareketi görülmüştür. Şehir ve

civarının sağlık durumu ………………………………………………….

IMZA MUHUR

Makbuz No.: ………………………… Vize No.: ………………………..

Resim : …………………………..TL. Vize tarihi : ………………………

………………….tayfa …………………..yolcu ve ………………..yükü

ile ………………………………………….hareketi görülmüştür. Şehir ve

civarının sağlık durumu …………………………………………………..

İMZA MÜHÜR

…………………………………. Sahil Sağlık ………………………………….. Makbuz No.: …………………………..Vize No.: ………………………..

Geminin Adı ……………………………………………………………… Resim : ……………………………TL. Vize tarihi: ………………………

Nevi ve bandrası ………………………………………………………….. ……………………..tayfa …………………yolcu ve ……………….yükü

Bağlama Limanı ………………………………………………………….. ile ……………………………………………hareketi görülmüştür. Şehir ve

Kaptanın Adı Soyadı …………………………………………………….. civarının sağlık durumu ………………………………………………………

Sahibinin Adı Soyadı …………………………………………………….. İMZA MÜHÜR

Geri alınan G.S. cüzdanı

Verildiği yerin adı

Genel No. Makbuz No.: ……………………..Vize No.: ……………………………….. Yıllık Sıra No. Resim : ………………………TL. Vize tarihi : ……………………………… ………………….tayfa …………….yolcu ve …………………………..yükü Cüzdanın verildiği tarih …………………………………………………….. (Tarih klişe basılacaktır) ile ……………………………………hareketi görülmüştür. Şehir ve Memurun İmzası civarının sağlık durumu ………………………………………………Makbuz No.: ……………………..Vize No.: ………………………………..Resim: ………………………TL. Vize tarihi: ……………………………… ………………….tayfa …………….yolcu ve …………………………..yükü ile ……………………………………hareketi görülmüştür. Şehir ve civarının sağlık durumu ………………………………………………

EK - 3


TÜRKİYE DIŞINDAKİ LİMANLARDAN GELİP TRANSİT OLARAK BOĞAZLARDAN GEÇEN GEMİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

- Gemi kaptanı, gideceği limanda mükerrer ödeme yapmamak için bu belgeyi yetkili SAĞLIK KONTROL KARTI HEALTH INSPECTION CARD memura gösterecektir.

-Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak geri dönmeleri halinde yeniden sağlık resmi alınmaz.

-Sağlık Resminin tesbitinde geminin tonaj sertifikası görülmeden işlem yapılmayacaktır.

-Transitliği bozulan gemilerin belgelerine “Transitliği Bozulmuştur” kaşesi TÜRKİYE CUMHURİYETİ basılacaktır. SAĞLIK BAKANLIĞIHUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak geri dönüşlerinde

“Dönüşü Görüldü” kaşesi basılarak tarih ve imza atılacaktır.

-Bu belge bir sefer (tek yönlü gidiş) için geçerlidir. Aykırı sefer başlangıcında yeni belge düzenlenir.

-Birden fazla tahsilatlar ve alınacak farklar için yeni belge düzenlenerek ilk belgeye bağlanır.

EXPLANATIONS RELATING SHİPS ARRIVING FROM FOREİGN PORTS AND PASSING THROUGH THE SEA STRAITS IN TRANSIT - FARE

- To avoid repeated payment in the next port, this document must be presented to REPUBLIC OF TURKEY the authorized offıcer. Ministry of Health General Directorate of Frontiers and Coastal

-In case that the transit ships will return from their destinations within six months no Sanitary Affairs health charges will be collected.

-On determining the health charges no formality will be done, unless the tonnage certificate of the ship is seen.

- In case that a ship has lost its characteristics of being on transit fare, this document must be sealed as “no more transit.”

-On the return fares of transit sihps from their destinations within six months, this document must be sealed as “return confirmed” with date and signature. Karaköy-İSTANBUL


GEMİNİN - SHIPS

Gemi kaptanı, gideceği limanda mükerrer ödeme yapmamak için bu belgeyi yetkili memura gösterecektir.

Adı

Name


Türk limanları arasında aykırı sefer yapan gemiler, limandan ayrılışlarında sağlık işlemlerini yaptırmak ve Gemi Sağlık Resmi’ni ödemekle mükelleftirler.

Bayrağı

Flag


Sağlık Resim bedelinin tesbitinde geminin tonaj sertifikası görülmeden işlem yapılmayacaktır.

Net Tonu

Netto TonnageBu belge bir sefer (tek yönlü gidiş) için geçerlidir. Aykırı sefer başlangıcında yeni belge düzenlenir.

Geldiği Liman ve Tarih

Port and date of arrival 

Gideceği Liman ve Tarih

Port and date of destination 
-This document is valid for only one fare (one direction) At the beginning of a croswise fare a new document will be issued.

-For collections more than once and for diffetential payments a new document will be issued and this new document will be annexed to the first one.

TÜRKİYE DIŞINDAKİ LİMANLARDAN GELİP TRANSİT/SERBEST PRATİKA LÜTFEN DİKKAT !

ALAN GEMİ KAPTANLARINA VERİLECEK BELGE TÜRKİYE DIŞINDAKİ LİMANLARDAN GELİP SERBEST PRATİKA ALAN GEMİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR :

DOCUMENT TO BE GIVEN TO SHIP’S MASTERS ARRIVING FROM FOREİGN PORTS AND RECEIVING A TRANSIT/FREE

(Pratique) CLEAN BILL OF HEALTH

SAĞLIK RESMİ - HEALTH CHARGES

Tahsil Eden Merkez

Collection OffıceATTENTION PLEASE !

EXPLANATIONS RELATING SHIPS ARRIVING FROMMakbuz No.

No. of ReceiptFOREIGN PORTS AND IN RECEIVING A FREE PRATIQUE:

To avoid repeated payment in the newt port, this document must be presented toMiktarı

Amount


The authorized officer.

Ships travilling corswise between Turkish ports are obliged leaving the ports to

Complete the health formalities and to pay the ship’s health charges.


Tarih

Date


On determining the health charges no formality will be done unless the tonnage

Certificate of the ship is seen.Memurun

Adı ve Soyadı

İmza, Mühür

EK - 4


SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ SAĞLIK BİLDİRİMİ HUDUD VE SAHİLLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK GENELTURKISH REPUBLIC

Ülke dışı limanlardan gelen gemi kaptanları tarafından ibraz edilecektir. Ministry of Health


  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət