Ana səhifə

Tapu ile maliki bulunduğumuz Ankara ili kain imarın ada …


Yüklə 36 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü36 Kb.
Tapu ile maliki bulunduğumuz Ankara ili ……………. kain imarın ………… ada ….. parselinde kayıtlı bulunan arsa üzerine ana bina ile ilgili bütün plan ve projeleri tanzim etmeye, bunları tasdik ettirmeye, yapılan bütün projeler üzerinde her türlü tadilat ve tashih atları yapmaya, bunları tasdik ettirerek ruhsata bağlatmaya, bu parsel ve komşu parseller ile ilgili her türlü muvaffaktalar vermeye, işbu inşaatımız ile ilgili olarak özel idare, maliye vergi daireleri, S.S.K., il ve ilçe belediyeleri, imar müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü, elektrik idareleri ile tapu sicil müdürlüklerinde her türlü işleri takip ve intaca, yol kotu, çap, aplikasyon, tapu tescil belgesi talep ve almaya, gerektiğinde bunlara itiraz etmeye, yenilerini istemeye, icap eden evrakları imza etmeye, yatırılması gereken her türlü harçları yatırmaya, fazla yatırılan veya iadesi gereken harç ve vergileri geri almaya, temel toprak kanal ve inşaat ruhsatı almaya, inşaat ile ilgili her türlü vizeleri yaptırmaya, bunları ruhsata işletmeye, inşaatla ilgili her türlü taahhütlerde bulunmaya, taahhütleri imza etmeye, elektrik, su, havagazı, kanal ve kanalizasyon gibi tesisleri bağlatmaya, açtırmaya, güvencelerini yatırmaya, geri almaya, mukavelelerini tanzim ve imzaya inşaat için tahsis edilecek her türlü malzemeyi almaya, bedellerini ödemeye, geri almaya,bedelli veya bedelsiz olmak üzere yola,yeşil alana,belediyeye,kamuya her türlü terk işlemlerini yapmaya, bu parsellerle ilgili tevhit işlemlerini yapmaya ve bunlarla ilgili belediye,tapu,kadastro ve diğer kurumlardaki işlemleri takip ve evrakları imzalamaya,inşaat ruhsatı ve iskan ruhsatlarını imzalamaya,aplikasyon yaptırmaya,evraklarını tanzim ve harçlarını yatırmaya,büyükşehir belediyesi ile alakalı işleri imzaya,tanzime ve takibe,ilgili belediyelere taahhütname vermeye,numarataj işlemlerini takip etmeye,

4708 sayılı kanun gereğince yapı denetim şirketleri ve müteahhit şahıs firmalar ile yapım ve hizmet sözleşmeleri tanzim ve imzalamaya inşaatın her aşamasında Yapı Denetim şirketlerini denetleme yapmak üzere inşaata davet etmeye.Yapı Denetim Şirketine karşı her türlü konuda temsile, hak edişleri imzalamaya,4708 sayılı kanunun öngördüğü her türlü zabıt ve dilekçeleri, evrakları ve yapı ruhsatını imzalamaya.634 sayılı kat mülkiyeti kanunu uyarınca irtifak tashihine, bağımsız bölümleri hisselendirmeye, hisselerini değiştirmeye, yeniden liste tanzim ve imza etmeye, kat irtifakını

kurmaya, kurulmuş olan kat irtifakını bozmaya ve yeniden kurmaya, tesis ve tescile, iskan raporu talep ve imzalamaya, bu inşaattan dolayı bizim yapabileceğimiz her türlü muameleleri, müracaatları yapmaya takip ve intica, icap eden her türlü evrakları tanzim etmeye, birlikte veya ayrı ayrı icrai vekaletle bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere Halil İbrahim oğlu 1974 doğumlu Vedat VİDİNEL’i(10678198718) Kenan oğlu 1988 doğumlu Ömer DEMİR’İ(16630001850), Ömer Lütfi oğlu 1952 doğumlu Ferhat Erdem KARAORMAN(37777609556)Abdullah oğlu 1987 doğumlu Yavuz Selim GENÇ(30097405952),Dışkapı vergi dairesi kayıtlı 4730053458 nolu Dağlar Mimarlık Mühendislik Ltd.. Şti.. münferiden müştereken hareketle vekil nasp ve tayin ettik. dediler ve sözlerini bitirdiler. Verilen iş bu takriri ilgililerine verdim ve okudular hakiki arzu ve isteklerinin aynen yazıldığını beyan etmeleri üzerine iş bu düzenleme şeklindeki vekaletnamenin altını birlikte imzaladık ve tarafımdan mühürlendi.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət