Ana səhifə

T. C. Elaziğ belediye başkanliği meclis karari


Yüklə 0.5 Mb.
səhifə1/7
tarix27.06.2016
ölçüsü0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

T.C.


ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARIKarar Tarihi

Karar No

Özü

02/12/2010

2010/246

ZABITA EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Elazığ Belediye Meclisi, Belediye Başkanı M.Süleyman SELMANOĞLU'nun Başkanlığında 37 üyeden 31 üyenin iştirakiyle toplandı.


Belediyemiz meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/189 Sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna Havale edilen, Belediyelere kanunların verdiği yetki kapsamında halkın yerine getirmesi gereken emirler ile yapılması yasak olan fiillerin belirlenmesi amacı ile 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesiyle, 15/05/1930 tarihli ve 1608 Sayılı Kanunun 1.maddesi ve 2005/9207 Sayılı işyeri açma ve çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe dayanılarak Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Elazığ Belediye Başkanlığı Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği taslağı ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün başkanlık onaylı 25/11/2010 tarih ve 762 sayılı teklif yazısına ekli Hukuk Komisyon raporu görüşüldü.
Hukuk Komisyonunca son şekli verilen belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne ait aşağıda yazılı Zabıta Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği ile ilgili taslağının tanzim edildiği şekilde aynen tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verildi
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN

HAZIRLANILMASI VE GENEL GEREKÇESİ
Bilindiği üzere 1580 ve 3030 sayılı belediyeler ile ilgili kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunların yerini 5393 ve 5216 sayılı belediye kanunları almıştır Yeni yürürlüğe giren kanunlarda dikkat çeken en önemli husus, yerinden yönetim ve merkezi yönetim arasındaki güç dengeleri sağlam zemin üzerine oturtulmuş, bunun yanında kurumların görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmiştir.

5393 sayılı belediye kanunu belediyelere öncelikli olarak, hizmet sunduğu’’belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak’’görevini vermiş ve bu görevi yerine getirirken de yine aynı kanunun 15.maddesinin(b)bendi ile’’kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek’’yetkisi tanınmıştır.

Bu anlamda belediyeler, hizmet sunduğu belde sakinlerinin sosyo ekonomik ve kültürel yapısını da dikkate alarak, şehrin huzurunu, sıhhat ve selametini temin için yönetmelikler çıkarmak, bu yönetmeliklere uymayanlar hakkında cezai müeyyideler uygulamak yetkisine sahiptirler. Belediyelerin çıkardığı ya da aldığı kararlara muhalif hareket edenler hakkında da’’Umuru Belediye Müteallik 486 numaralı Ahkâmı Cezaiye Kanunun bazı maddelerini Muaddel 1608 numaralı kanun’’ ve ayrıca 5326 sayılı kabahatler kanunu uyarınca bir takım idari yaptırım kararları verilebilmektedir. Bundan dolayıdır ki’’Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin hazırlanması zaruri ihtiyaç olmuştur.

Özel yasa ve yönetmeliklerle ve yaptırımları belirlenmiş olan birçok kural ve yasaklara bu yönetmelikte yer verilmemiştir.( Kabahatler Kanunu, Tüketici Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Hakları Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Gıda Mevzuatı, vb)


BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönetmelik, Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, oturan, bulunan veya ilişiği olan her kişi için 5393 sayılı belediye kanunu başta olmak üzere diğer ilgili tüm mevzuata göre emir, yasak ve müeyyideleri uygulamak amacıyla düzenlenmiştir.
Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu yönetmelik, 5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesinin 1.fıkrasının(b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
EMİR VE YASAKLAR
Günlük Yaşam ile İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 3-Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır:
a) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak

b) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.

c) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma

maksadı dışında kullanmak.

ç) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, zarar vermek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak.

d) Şehir içerisinde izinsiz olarak sondaj kuyusu vurmak.

e) Binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işleri o binalarda oturanların müsait durumlarını dikkate almadan huzur ve sükûnu bozacak şekilde yapmak; geceleri saat 22.00’den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak.

f) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10.00’dan önce akşam gün batımından sonra yapmak.(belediyemizden izin alanlar hariç)

g) Havalı silah ya da benzeri aletler ile meskûn mahallerde, umuma açık yerlerde atış talimi yapmak ya da yaptırmak.


Temizlik ile İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 4- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır
a) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbir almamak.

b) Cadde ve sokaklardaki kanalizasyon ve baca menfezlerine fena koku neşreden maddeler atmak, dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak.

c) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak

ç) Binaların, abidelerin, yeraltı ve yer üstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, çizmek ve kirletmek.

d) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.

e) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek.

f) Yollara paspas atmak.

g) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek.

h) Asfalt kaplamalı yollarda ve tretuvarlarda, araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak.

ı) İş yerlerinde çöp koymaya uygun standartlarda uygun çöp kabı bulundurmamak.

i) Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı vb. şeyleri yıkamak, cadde, sokak, meydanlarda veya binalardan dışarı halı ve benzeri şeyleri silkelemek.

j) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımamak.

k) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına(plastik çöp torbası, çöp kovası, çöp bidonu)çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak.
Çöp ve Süprüntü Kapsamına Girmeyen Maddeler:
-Her türlü inşaat atıkları, taş, tuğla, molozlar(çimento, kireç vs.),kereste demir malzeme ve atıkları.

-Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.

-Bilumum imalathane ve fabrika atıkları.

-Tamir edilen yol atıkları, yol çamur ve molozları.

-Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları.

-Çöp kapsamına giren maddelere üstü kapalıda olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak.


Çöp ve Süprüntü Kapsamına Giren Maddeler:
-Mutfak ve yemek atıkları, odun külleri.

-Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.


-Elektrik süpürgesi atıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.

-Ev dikiş atıkları, paçavra ve bezler.

-Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.

-Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.

-Sahipsiz her türlü hayvan leşleri(sahile vuranlar dâhil)

-Soba külleri.


l) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.

m) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.

n) Ev ve iş yerlerinin dış kısımları boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.

o) Bina yüzleri yıkanırken ve kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek.(Temizlik 24.00–07.00 saatleri arasında gürültü çıkarmadan yapılacaktır.)

ö) Dükkânlar temizlenirken kirli, çamurlu ve çirkef sularını yaya kaldırımlarına taşımak.

p) Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak.(Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir.)

r) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vs. asmak.

s) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak,(cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi)


Sağlık Emniyet ve Selametle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 5- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır:

a) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, tretuvar vb. yerleri herhangi bir şekilde kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek.

b) Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park vs. gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla vs. gibi şeyleri bırakmak buraların intizamını bozmak, buralarda yatmak.

c) Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yerlerden geçirmek

d) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme muslukları, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek.

e) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere(müsaade edilen yerler hariç)ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara Fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, umuma ait ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.

f) Umumi süs havuzlarına girmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek.
g) Parklarda yasak olan yerlerde piknik yapmak, mangal yakmak, içki içmek, müsaade edilmeyen yollardan geçmek.

h) Belediyeden izin alınmaksızın iş yerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklâm panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.

ı) Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini tahta perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek.

i) İnşaatlara mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere enaz 50X70 cm ebadında küçük levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak.

j) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek.

k) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin maddeleri asmak, takmak.

l) Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. maddelerini asmak ve kurutmak.

m) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak.

n) Dükkânların Sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak.

o) Belediyeye ait direk, lamba, levha vb. araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek.

p) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak, ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak.

r) Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda olağan yaşam düzenini bozarak insanları rahatsız edecek şekilde patenle kaymak, futbol oynamak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak.

s) Meydan, yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek.

ş) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek.

t) Bina cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak.

u) Şehrin içerisindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatını almamak.

v) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata su, baca vb. sızıntıya meydan vermek.

y) Pazaryerleri, cadde ve sokaklarda et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemiş, tatlı, lokum ve bisküvi gibi ürünlerin açıktan satışını yapmak.

z) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde baca çıkartmak.

- Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın eğlence mekânları haricindeki yerlerde, Belediyemizden izin almadan açık alanlarda, herhangi bir eğlence, şenlik, panayır, organizasyon vb. organizasyon düzenlemek.

- Ortak kamu kullanım alanları üzerine belediyemizden izin alınmadan; büfe, ATM kiosku, ankesörlü telefon kabini ve kart satış kabini koymak.

- Atık su, yağmur suyu ve içme suyu sistemleri ile ilgili yeraltı ve yerüstü yapılarına müdahale etmek.Evcil- Sokak ve Ahır Hayvanları ile İlgili Hükümler
Madde 6- Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili uyulması gerekli kurallar şunlardır:
a)Belediyelerce tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapılamaz ve hayvan beslenemez.

b)Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakılamaz, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatılamaz, bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal verilemez.

c)Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlarda umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak.

ç)Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulamaz veya bunlar şehrin içinde bir yerden bir yere götürülemez. (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir.

d)Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yapmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirilemez, bu gibi hayvanlar serbest, başıboş bırakılamaz, veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanlar evde beslenemez.

e)Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz ve gömülemez, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafında eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.

f) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanlar, Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmak üzere mahalli Belediyeye haber verilir.

g) Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış süs hayvanı bulundurulamaz.

h) Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları içinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapılamaz veya bulundurulamaz.

ı) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan verilemez.

i) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun ilgili maddesi gereği belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanlar koşumda kullanılmaz.
İlan Reklâm İle İlgili Hükümler

Madde 7- (1) İlan-reklâm ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulur:
a)Belediye sınırları içerisinde “ Elazığ Belediyesi Reklâm, İlan, Tanıtım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı olarak reklâm tanıtım unsuru konulamaz.

b)Belediyemiz sorumluluk alanlarındaki reklâm tanıtım unsurları için; Elazığ Belediyesinin ilgili Müdürlüğü’nden izin alınmadan uygulama yapılamaz.

c)Belediyemizin izni olmadan, herhangi bir şekilde sürekli ya da süreksiz, tanıtım amaçlı stand kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz.

Gezici Satıcılar İle İlgili Hükümler

Madde 8- Gezici satıcılar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a)Gezici satıcılık izni olmadan satış yapılması yasaktır.

b)Belediyece izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapılamaz.

c)İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz.

d)Gezici satıcılar, ilgili Belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır.

e)İzin alınarak gezici satıcılık yapan kişilerin muayenelerini 6 ayda bir yetkili kuruluşlara yaptırmaları ve muayene cüzdanlarını yanlarında taşımaları zorunludur.

f)Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekân kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olması zorunludur.

g)Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulundurmaları ve her istendiğinde göstermeleri zorunludur.

h)Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.

ı)Hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar, satış yapmak istedikleri alan hangi Belediyenin görev yetki sorumluluğunda bulunuyor ise o yerin belediyesinden izin almaları zorunludur.

i)Motorlu vasıtalarda hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satabilmesi için bu vasıtalarda

müteaddit havalandırma menfezleri bulundurmaları zorunlu olup bu vasıtaların hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması yasaktır.

j)Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden

almaları ve belgelemeleri mecburidir.

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 9- Aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır:
a)Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak.

b)Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak ve oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.

c)Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.

ç)Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun girmek.

d)Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.

e)Mezarlıklarda Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur’an okumak.

f)Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.


Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Hükümler
Madde 10- Şehir içi trafik ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a)Genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek araçlarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek yasaktır.

b)Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak.

c)Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

d)Vapur ve dolmuş motorlarında yolcular tamamen çıkmadan büyük parça eşyaları kalabalık arasından çıkarmak veya sokmak yasaktır.

e)Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvan ile çekilen arabalar ile trafiğe çıkmak yasaktır.

f)Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak, alkollü içki içmek yasaktır.

g)Toplu taşıma araçlarını ilgilisi temiz bulundurmak zorundadır.

h)Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek yasaktır.

ı)Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak yasaktır.

i)Şehir içinde amme mülkü üzerinde belediyece tespit ve tahsisi edilen parkomatlı otoparklarda kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir.


1.Park ölçer aletini park süresine göre ayarlamamak.

2.Cihazda ayarlanan park süresini geçirmek.

3.Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır taşıtlarla girmek yasaktır.
j)Elazığ Belediyesinin işlettiği otobüsler ile belediye tarafından ruhsatlandırılan özel halk otobüsleri 4736 sayılı yasa ve belediye talimatları doğrultusunda belediye zabıta personelini zabıta kimliklerini ibraz etmeleri şartı ile ücretsiz taşımak zorundadırlar.

k)Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlarla durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır.

l)Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi yasaktır.

m)UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.

n)Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak yasaktır.

o)Bisiklet ya da motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçların girmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen yerlerde bu araçları kullanmak yasaktır.

ö)Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iş tesisatı ve tertibatını karıştırmak yasaktır.

p)Toplu taşıma araçlarında yangın aleti ve ilk yardım dolabı vs. karıştırmak yasaktır.

r)Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dâhilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık etmek yasaktır.

s)Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti v.b şeyler atılması yasaktır.


ş)Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine sebep olmak, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.

t)Şehir içinde amme mülkü üzerinde belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek yasaktır.

u)Gıda sevkıyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkıyatı yapmak yasaktır.

ü)Belediye denetimli toplu taşım araçları haricinde; köy minibüsleri ve şehir içi servis araçlarının şehir içerisinde yolcu almaları, yolcu indirmeleri ve izin verilen yer dışına park etmeleri yasaktır.

v)Yaya kaldırımları üzerine, İtfaiye’ye ait yangın muslukları önüne, özürlülere ayrılmış park yerlerine, özürlü rampalarını engelleyecek şekilde ve Komisyon kararı ile trafiğe kapatılmış olan yerlere izinsiz olarak araç, motosiklet vb. araçlarla girmek ve park etmek yasaktır.

y)Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ile ilgili aldığı kararlara uymamak.

  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət