Ana səhifə

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkındaki Yapıların Denetimi ve Yıkılması ile İzin ve İrtifak Hakkı Uygulamaları Yönetmeliği


Yüklə 65.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü65.5 Kb.
Yayın: 21.11.2002 tarih ve 24943 sayılı RG
Orman Bakanlığından:

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkındaki Yapıların Denetimi ve Yıkılması ile İzin ve İrtifak Hakkı Uygulamaları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu ve bu Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanan planlara göre milli parkın doğal, tarihi ve kültürel kaynak değerlerinin korunmasını sağlamak üzere yapıların denetimi, yıkılması, izin ve irtifaka ilişkin hususlara açıklık getirmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkında yer alan, Eceabat ilçe merkezi ve köyleri dışında kalan alanlarda her türlü yapılaşma ve yapıların kullanımının denetimi, yıkılması, izin ve irtifaka ilişkin usul ve esasları kapsar.

Kanuni Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun 4 üncü ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlar şunlardır:

Kanun: 17/2/2000 tarih ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununu,

Bakanlık: Orman Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünü,

Milli Park Müdürlüğü: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünü,

İdare: Orman Bakanlığını, Milli Parklar ve Av - Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünü, Bakanlık Bölge Müdürlüğünü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünü,

Milli Park: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkını,

UDGP: Uzun devreli gelişme planını,

Uzun Devreli Gelişme Planı: 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerine göre hazırlanan ve milli parkın korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması ile ilgili planlama esaslarını, bu planda öngörülen koruma ve gelişim bölgelerinde her türlü yerleşme ve arazi kullanım kararları ve yerleşim birimlerinin gelişme alanları için yapılacak her ölçekteki uygulama imar planlarına esas oluşturan, plan, karar ve hükümlerini belirleyen, raporuyla bir bütün olan ve ilgili Bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla hazırlanarak Bakanlıkça onanan planı (UDGP bilgi paftaları rapor içinde, okunabilir ölçekte ve büyüklükte hazırlanır. Plan kararlarının kesinleşmesinden sonra plan karar ve hükümleri 1/25000 ölçekli pafta düzeninde hazırlanır ve Bakanlıkça onanır.),

Uygulama Planları: Milli Park koruma ve gelişme bölgeleri için tasdikli hali hazır harita üzerinde uzun devreli gelişme planı esaslarına göre, mülkiyet, koruma, kullanma, yapılaşma altyapı ve ulaşım-dolaşım, ağaçlandırma gibi esasları belirleyen ve onanan planlar,

Uygulama İmar Planı: Uygulama planları tanımında geçen yapılaşma, altyapı ve ulaşım-dolaşım ile ilgili olarak 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen İmar Uygulama Planlarını,

Kentsel Tasarım Projesi (1/500 ölçekli kentsel tasarım avan projesi, 1/200 ölçekli kentsel tasarım uygulama ve ölçülendirme projesi): UDGP’nı ile belirlenen her türlü gelişim bölgesinin (1/1000 ölçekli) tasdikli Uygulama İmar Planı, plan karar ve hükümlerine uygun olarak 1/500 ve 1/200 ölçekli ağaç röleveli plankote üzerinde; kullanım alanında yer alacak her türlü düzenlemenin yapıldığı, her çeşit yapının, teknik altyapıya ilişkin tesislerin ve diğer kullanımların konumunun gösterildiği, yeter sayıda saha kesitleri ve uygulama detaylarının 1/1 den 1/20 ye kadar ölçeklerde çizildiği (Kentsel Tasarım Projeleri kapsamında yol kaplamaları, oturma birimleri, aydınlatma elemanları, yönlendirme levhaları, uyarı levhaları, çöp kovaları gibi saha mobilyalarının tasarımı ve bunların detay projeleri, keşif ve metrajları yer alır) projeleri,

Koruma İmar Planı: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa uygun olarak hazırlanan İmar Planını,

Mücavir Alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanı,

Yerleşik Alan: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunmayan mevcut yerleşimlerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelişme alanlarını da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanları,

Yerleşme Alanı: İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümünü,

Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı ve Civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan, köy yerleşik (meskun) alanını, bu çizgi ile 100 metre dışından geçirilecek olan, Valiliklerce tespit edilerek İl İdare Kurulunca karara bağlanan sınır içinde kalan köy yerleşik alanı civarını,

Günübirlik Kullanma Alanı: Milli Parka günübirlik gelen ziyaretçilerin, konaklama hariç dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin yer aldığı alanı,

Toplam Yapılaşma Alanı (Toplam İnşaat Alanı): Uygulama yapılacak kullanım alanı bütününde, doğal hali ile bırakılan alanlar dışında, kentsel tasarım, peyzaj, çevre düzenleme ve altyapı projelerinde öngörülen kapalı, yarı açık ve açık alan düzenlemelerine ilişkin her türlü inşaat alanını,

Kullanım Alanı: Uygulama imar planında sınırları belirlenen ve öngörülen kapalı, açık, yarı açık ve her türlü fonksiyonun yer aldığı uygulamaya konu olan alan toplamını,

Yapılaşma Oranı: Toplam yapılaşma alanının kullanım alanına oranını,

Yapı: Karada ve suda daimi veya geçici, resmi ve özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve seyyar tesisleri,

Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri, oturma, çalışma, eğlenme, dinlenme veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasını sağlayan yapıları,

Mevzuata Aykırı Yapılar: 4533 sayılı Kanun ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanununa ve diğer mevzuatlara aykırı olan yapıları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Yapılaşma Esasları

Madde 5 — Milli Park alanının korunması, geliştirilmesi ile UDGP’na ve Kanuna göre Milli Parkın yapılaşmasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Alanda yapılacak her türlü yapılaşma ve düzenleme; malzeme, biçim, siluet ve cephe hareketleri bakımından Milli Parkın doğal, tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynak değerlerine uygun olacaktır.

b) Milli Park alanındaki 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak uygulamalarda ilgili mevzuat kapsamında Kültür Bakanlığının görüşü alınarak, Kanun hükümleri ve bu Kanun hükümlerine göre hazırlanan UDGP’nın plan karar ve hükümleri uygulanır.

c) Milli Park içerisindeki orman alanlarında, Orman Bakanlığı’nca yaptırılacak günübirlik kullanım alanları ile UDGP’nın gerekli gördüğü düzenlemeler dışında, yeni yapı ve tesis yapılamaz. Her türlü koruma alanında UDGP’nın uygun gördüğü anıtsal düzenlemeler dışında yapı ve tesis yapılamaz. Bu bent hükümlerine göre yapılacak yapıların görüntü kirliliği meydana getirmeyecek, doğal yapıya uyumlu olacak şekilde, yöresel malzeme kullanılarak inşası esastır.

d) Milli Park Alanında mücavir alan tesis edilemez, kömür ve akaryakıt depoları, tersane ve benzeri sanayi tesisleri kurulamaz, taş, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzerleri açılamaz, toprak, kum, çakıl, taş vb. yapı malzemeleri alınamaz ve çıkartılamaz.

e) Milli Park alanı içinde zilyetlik ve imar-ihya yoluyla toprak kazanılamaz. Milli Park alanında doğal topografyanın, siluetin ve kıyı çizgilerinin bozulmasına ve değişmesine neden olabilecek hiçbir faaliyete izin verilemez. Milli Parkta 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde uygulaması yapılamaz. Milli Parkın sahası her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.

f) Milli Park alanında yapılacak haberleşme, elektrik ve elektrifikasyon hatlarının yer altından geçecek şekilde projelendirilmesi esastır.

g) Su, kanalizasyon, sulama, elektrik, haberleşme vb. altyapı hatlarının geçtiği güzergahların saha düzenleme alanına denk gelen kesimlerinde zemin kaplaması kolay sökülüp takılabilir şekilde çim veya kum derzli parke, doğal taş, ahşap platform vb. malzeme ile kaplanabilir. Zorunlu olmadıkça beton, asfalt, beton derzli parke veya doğal taş vb. sert malzeme ile kaplanamaz.h) Her türlü saha uygulamaları sırasında, kaynak değerleri nedeniyle toplam yapılaşma alanında, kullanım alanında veya yapılaşma oranında olabilecek kısmi değişiklikler idareden uygun görüş almak kaydıyla, mevcut proje üzerine işlenmek suretiyle yapılabilir. Uygulama tamamlandıktan sonra tüm değişiklikler proje üzerine işlenerek proje nihai şekle getirilir.

Madde 6 — Köy yerleşik alanları Koruma İmar Planları ile Uygulama İmar Planları, Milli Parkın UDGP’ ndaki esaslara ve yürürlükteki 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Milli Park Müdürlüğünden uygun görüş alınarak, Valilikçe öncelikli olarak yapılır veya yaptırılır.

Madde 7 — Eceabat yerleşme alanının imar planının hazırlanması ve revizyonu, 4533 sayılı Kanuna ve Milli Park UDGP karar ve hükümlerine aykırı olmamak üzere yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanunu ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa uygun olarak, Milli Park Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Belediyesince yapılır veya yaptırılır.

Alansal Düzenlemeler ve Müdahaleler

Madde 8 — 4533 sayılı Kanun ve Milli Park UDGP karar ve hükümlerine uygun olarak hazırlanacak, peyzaj, günübirlik kullanım alanı, muharebe ve tematik alanları vb. şekilde düzenlenecek alanların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/500 ve 1/200 ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri idare tarafından yapılır veya yaptırılır. Ağaçlandırma, yangın ve haşere ile mücadele gibi müdahalelere ilişkin projeler, hazırlanacak program dahilinde idarece yapılır veya yaptırılır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tahsisli ve tahsissiz olarak eğitim savunma ve harekat amaçlı kullanılan alanlarda yapılacak olan ve projelerden Milli Savunma Bakanlığı’nın, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren alanlarda Kültür Bakanlığının görüşü alınarak sonuçlandırılır. 1/1000 Uygulama İmar Planları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 4 üncü maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Alt Yapı Tesisler

Madde 9 — 4533 sayılı Kanun ve UDGP kararlarına uygun olarak hazırlanacak ve Milli Park alanının tamamına hizmet edecek; yol, su, kanalizasyon, elektrik ve elektrifikasyon, haberleşme, deniz ve hava ulaşımı gibi altyapı projeleri için uygun ölçekli güzergah planları ile ihtiyaca bağlı olarak 1/5000 Nazım İmar veya 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planları, çöp ve çevre kirliliğini önleme vb. altyapı projeleri için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Kentsel Tasarım Projeleri ile Mühendislik Projeleri Orman Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Bu planlardan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yapı Ruhsatiyesi

Madde 10 — Milli Park sınırları içerisinde yer alan Eceabat yerleşme alanı ve köy yerleşik alanları dışında kalan alanlarda, 4533 sayılı Kanun ve Milli Parkın UDGP’na uygun olarak yapılacak olan bütün yapılar için Milli Park Müdürlüğü’nden uygun görüş alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 22 nci maddesi gereğince Valilik tarafından yapı ruhsatiyesi verilir. Valilikçe verilen yapı ruhsatiyesi ve eklerinden birer sureti Milli Park Müdürlüğüne gönderilir.

Yapıların Denetimi

Madde 11 — Milli Park alanındaki Eceabat yerleşme alanı ve köy yerleşik alanları dışında kalan alanlarda ve köy yerleşik alanı civarında her türlü alan düzenlemesi ve müdahale ile alt yapı tesisleri, yapılaşma ve yapıların ve açık alan kullanımlarının denetimi Milli Park Müdürlüğünce yapılır. İdare gerek duyduğunda, mülki idari amirlerinden denetim elemanı talebinde bulunarak, müştereken denetim sağlar.

Yapıların ve açık alan kullanımlarının denetimi; Kanun hükümleri, Milli Parklar Kanunu, UDGP ve Uygulama İmar Planı hükümleri, yapı ruhsatiyesi ve ekleri ile imar mevzuatı hükümlerine göre yapılır.

Milli Parkın Eceabat yerleşme alanı ve köy yerleşik alanları dışında kalan kesimlerinde UDGP’ na uygun olarak Milli Park Müdürlüğü tarafından yazılı izne bağlanmaksızın, sabit veya seyyar yapılaşma ile seyyar motorlu veya motorsuz araçlarla ticari veya gayri ticari faaliyette bulunulamaz.

Yapıların Yıkılması

Madde 12 — Milli Park alanındaki Eceabat yerleşme alanı ve köy yerleşik alanları dışında yapılan;

a) Kanun hükümlerine ve UDGP karar ve hükümlerine aykırı olarak yapılan her türlü yapı ve tesisler,

b) Köy yerleşik alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan yapı ve tesisler,

c) Yapı ve tesisin inşaat yapım ruhsatı ve eklerine ve yapı esaslarına aykırı yapılmış bölümleri,

d) Yapı ve tesisler için kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis projelerine aykırı olarak yapılan değişiklikler ve ilave kısımlar,

e) 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine aykırı olarak yapıldığı ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca tespit edilen yapı ve tesislerden

a, b ve e bendlerinde sayılan yapı ve tesislerin Kanuna aykırılığı tespit edildiğinde, Milli Park Müdürlüğünce gerekli yıkım kararı alınarak karar, yapı yerine asılmak suretiyle yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Verilen 30 günlük süre sonunda sahibi tarafından yıkılmayan yapılar Milli Park Müdürlüğünce yıkılır veya yıktırılır. Yıkım için gerektiğinde, Milli Park Müdürlüğü ilgili Mülkî İdari Amirliğine başvurarak yardım isteyebilir. Mülkî Amir devlet zabıtası ve imkanlarından faydalanmak suretiyle izinsiz yapıları yıktırır ve yıkım masrafları ise Milli Park Müdürlüğünce yapı sahibinden tahsil edilir.

c ve d bendlerinde sayılan, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan, iskan edilmiş veya edilmemiş olan yapıların o andaki inşaat durumu Milli Park Müdürlüğü ve Valilikçe müştereken tespit edilir ve yapı Valilikçe mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi yapısını ruhsata uygun hale getirerek, Valilikten mührün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu ve yapının ruhsata uygunluğu inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda, mühür Valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi gereğince ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı yapılan yapıların bir ay içerisinde tahliye edilmesi veya yıkılması konusu Milli Park Müdürlüğünce yazılı olarak yapı sahibine bildirilir. İdarenin bu isteğinin yerine getirilmemesi durumunda, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın yapı, Milli Park Müdürlüğünce yıkılır veya yıktırılır. Yıkım için gerektiğinde Müdürlük ilgili Mülkî Amirliğine başvurarak yardım isteyebilir. Mülkî Amir devlet zabıtası ve imkanlarından faydalanmak suretiyle izinsiz yapıları yıktırır ve yıkım masrafları ise idare tarafından yapı sahibinden tahsil edilir.Yapı Kullanma İzni

Madde 13 — Yapı ruhsatı alınarak yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren Valilikten yapı kullanma izninin alınması mecburidir. Mal sahibinin Valiliğe müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında teknik olarak mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Yapı kullanma izninin verilebilmesi için altyapıya ilişkin tesislerin tamamlanması zorunludur.

Kullanma İzni Alınmamış Yapılar

Madde 14 — Kullanma izni alınmayan veya Valilikçe kullanma izni verilmeyen yapılar, izin alınıncaya kadar elektrik, telefon, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.

İzin ve İrtifak

Madde 15 — Milli Parkta Kanun hükümlerine uygun olarak yapılacak UDGP’ nında ve Uygulama İmar Planlarında belirtilen yapı ve tesislerin dışındaki alt yapı ve üst yapı tesislerine izin ve irtifak hakkı verilmez. UDGP’nında belirtilen yapı ve tesisler için verilecek izin ve irtifak uygulamaları 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSon Hükümler

Geçici Madde 1 — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükteki Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı UDGP na, ilgili mevzuata ve 28.07.1981 tarihli Eceabat (Gelibolu Yarımadası) 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planına aykırı olarak yapılmış yapı ve tesislerle ilgili olarak, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre Valilikçe işlem başlatılır, yıkım kararı alınanlar ve yıkım kararı alınacak olanlar dahil yine Valilikçe sonuçlandırılır. Yıkımı kesinleşmiş yapılar 3 (üç) ay içinde, mahkemesi devam edenler ise hukuki neticesinin alınmasından sonra 3 (üç) ay içinde Valilikçe yıktırılır. Sonuçlanan işlemlerden Milli Park Müdürlüğü bilgilendirilir.

Aksine Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 16 — Bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmayan hallerde; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət