Ana səhifə

Shtojca Nr. 5 Mbajtje në funksion të pa ndërprerë e sistemit e-tax


Yüklə 0.58 Mb.
tarix24.06.2016
ölçüsü0.58 Mb.

Shtojca Nr.5 Mbajtje në funksion të pa ndërprerë e sistemit e-TAXREPUBLIKA E SHQIPËRISË

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

MBAJTJE NË FUNKSION TË PANDËRPRERË E SISTEMIT e-TAX

Termat e Referencës

PËRMBAJTJA

Shtojca Nr.5 Mbajtje në funksion të pa ndërprerë e sistemit e-TAX 1

PËRMBAJTJA 2

1.QËLLIMI I SHËRBIMIT 2

2.OBJEKTI I SHËRBIMIT 3

3.AFATI I SHËRBIMIT 3

4.ÇFARË ËSHTË SISTEMI 3

4.1. Përshkrim i Përgjithshëm 3

4.2.Analiza e Proceseve të Punës 4

4.3.Skema Logjike dhe Software 5

4.4.Infrastruktura Fizike “Hardware” 7

5.SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR SHËRBIMIN E MIRËMBAJTJES SË SISTEMIT 11

5.1.Specifikimet Teknike të Mirëmbajtjes së Aplikacionit “E-taxation” 11

A.Sherbimet e Permiresimit apo Modifikimit te sistemit e-Tax 15

B.Asistence ne implementime dhe integrime HW 16

C.Sherbime te Konsulences 16

D.Trajnimi i personelit teknik: 17

6.PËRGJIGJA DHE SHKALLËZIMI I SHËRBIMIT 17

Penalitetet për mos-arritje të nivelit të shërbimit 18

 1. QËLLIMI I SHËRBIMIT


Qellimi i ketij sherbimi, eshte Mirembajtja e Sistemit e-tax hardware i te cilit eshte i hostuar ne Datacenter-in e Agjencise se Shoqerise Kombetare te Informacionit (AKSHI). Ky sistem ofron sherbimet per rreth 200 mije tatimpagues si dhe per vete administraten tatimore.

Disponueshmeria e sistemeve e-Tax eshte shume e rendesishme. Portali i tatimpaguesve nuk mund te pesoje nderprerje te sherbimeve per me teper se disa minuta, ai nuk mund te toleroje nderprerje te planifikuar te sherbimeve per upgrade, update apo modifikime te ndryshme.

Sherbimet e ofruara ndaj tatimpaguesve( deklarimi online, pagesat, listepagesat.. etj) si dhe ndaj administrates tatimore duhet te jene funksionale 24ore/ne 7 dite. 1. OBJEKTI I SHËRBIMIT

Objekti kryesor i këtij shërbimi, është mirëmbajtja e sistemit tatimor e-tax në çdo komponent të tij, me qëllim sigurimin e vazhdimësisë së punës mbi 99.9% në të gjithë komponentët dhe shërbimet e ofruara nga ky sistem. Komponentët kryesore të sistemit janë: 1. Aplikacioni C@TS

 2. Aplikacioni e-Filing

 3. Shërbimet e Raportimit

 4. Komunikimi me palet e treta


 1. AFATI I SHËRBIMIT


Afati i shërbimit do të jetë për një periudhë 4 (kater) vjeçare nga lidhja e kontrates.
 1. ÇFARË ËSHTË SISTEMI  1. Përshkrim i Përgjithshëm

Sistemi C@TS dhe ai i raportimit eshte i aksesueshem nga punonjësit e Administrates Tatimore duke ju mundësuar atyre të kryejnë detyrat dhe përgjegjesite e tyre të përditshme, ndersa sistemi i e-Filing është një aplikacion në WEB i cili shërben si një nderfaqe për administrimin e detyrimeve tatimore te vete tatimpaguesit. Ky i fundit eshte i aksesueshem nëpërmjet internetit, nga afërsisht 200 000 tatimpagues. Per kete arsye sistemi i ri i administrimit, kontrollit dhe mbledhjes se taksave dhe tatimeve, e- Tax duhet te ofroje disponueshmeri, performance dhe siguri te larte. Zgjidhja e problemeve qe do te ndeshen dhe implementimi i ndryshimeve ligjore duhet te jete sa me prane kohes reale.


  1. Analiza e Proceseve të Punës

Procedura pasqyrohet në bllok-skemat si më poshtë vijon.

  1. Skema Logjike dhe Software

Zgjidhja e sistemit është bazuar ne nje platforme me keto karakteristika: • Microsoft Windows Server 2012 me .NET Framework 4.5 dhe Internet Information Service 7

 • Apache Tomcat 7

 • Infinica Process Engine

 • Microsoft SQL Server 2012 me karakteristikat e mëposhtëme

 • Database Engine Services (Shërbimet per motorin database)

 • Analysis Services

 • Integration Services

 • Reporting Services

 • SQL Server Data Tools and Client Tools Connectivity

Komponentët e skemës llogjike :


Pershkrimi

Perdoruesit

Teknologjia

Komente

Portali i jashtem(Website)

Tatimpaguesit, DPT, DRT

Sharepoint 2013, Microsoft SQL Server 2012
Portali i brendshem

DPT, DRT

Sharepoint 2013, Microsoft SQL Server 2012
Sistemi C@TS Modulet e Regjistrimit

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi C@TS Modulet e Deklaratave

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi C@TS Modulet e Regjistrimit

Amendimet,rivlersimetDPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi C@TS Modulet e Menaxhimit te Borxhit

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi C@TS Modulet e Proceseve te Pagesave

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi C@TS Modulet e Kontabilitetit

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi C@TS Modulet e Menaxhimi i rasteve

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi C@TS Modulet e Menaxhimi i kontrollit

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi C@TS Modulet e Menaxhimit te analizes se riskut

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi e-filing, Modulet e hedhjes se Deklarimeve

Tatimpaguesit, DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi e-filing,Modulet e Librave te shitjes dhe Blerjes

Tatimpaguesit, DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi e-filing,Modulet e Listepagesave dhe Bilanci

Tatimpaguesit, DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi e-filing, Modulet e menaxhimit te perdoruesve dhe aksesit

Tatimpaguesit, DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Sistemi e-filing,Modulet e Sherbimeve publike

Tatimpaguesit, DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Komunikimet e proceseve E-Filing C@TS

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7
Modulet e pagesave. Modulet e komunikimit me bankat

DPT, DRT,Banka

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , IIS 7,FTP
Komunikimet me palet e treta E-Albania Portal

Tatimpaguesit, DPT, DRT

Web Service via ESB
Komunikimet me palet e treta NCR

DPT, DRT

Web Service via ESB
Komunikimet me palet e treta NRC

DPT, DRT

Web Service via ESB
Komunikimet me palet e treta SII

DPT, DRT,SII

Web Service via ESB
Komunikimet me palet e treta HII

DPT, DRT,HII

Web Service
Komunikimet me palet e treta Dogana

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012 , FTP
Komunikimet me palet e treta Te tjera

DPT, DRT

Web Service via ESB
Komunikimet me Sistemin e pajisjeve fiskale

DPT, DRT

ASP.NET 4.5 , Microsoft SQL Server 2012
Sistemi i raportimit ETJ.

DPT, DRT

Microsoft SQL Server 2012
  1. Infrastruktura Fizike “Hardware”

Infrastruktura fizike per sistemin C@TS dhe e-filing përbëhet nga pjeset hardware qe jane server dhe storage. Sistemi C@TS konsiston ne nje baze prej mbi 10 serverash fizike dhe disa SAN Storage, dhe gjithashtu disa sisteme te tjera mbeshtetese si MS Active Directory dhe MS System Center. Aplikacioni C@TS eshte ndertuar ne disa shtresa; shtresa visual e aplikacionit ne web, aplikacionet baze, proceset ne prapaskene dhe shtresa e bazes se te dhenave.

Infrastruktura C@TS mbeshtetet nga sherbimet e Active Directory dhe eshte ndertuar ne baze te sherbimit Microsoft Windows 2012 Hyper-V dhe Cluster.

Ngritja e aplikacionit C@TS ne nje infrastrutkure te tille te virtualizuar, bazohet ne Sherbimin Cluster, qe te ofroje nje infrastrukture plotesisht te duplikuar, dhe te mos lejoje nje pike te vetme deshtimi.


Paraqitja grafike e infrastrukturës fizike dhe topologjia per sistemin C@TS

Fig.C@TS

E-Filing eshte nje aplikacion i shtresezuar, i zhvilluar duke perdorur ASP.NET 4.5 dhe Microsoft SQL Server 2012. Sistemi eshte ndertuar ne 3 shtresa; databaza, aplikacioni dhe serverat web.

Edhe pse ky eshte nje sistem me vete, aplikacioni e-filing perdor gjeresisht sherbimet e sistemit C@TS.

Shtresa e bazes se te dhenave, bazuar mbi MS SQL 2012, eshte konfiguruar ne nje ambient te Cluster-izuar Aktiv-Pasiv. Ky konfigurim mundeson disponueshmeri te larte me failover automatic midis Serverave SQL.

Serverat e aplikimit dhe serverat WEB jane konfiguruar ne nje ambient cluster te virtualizuar. Te gjithe serverat Virtuale jane ruajtur ne hapesiren e ruajtjes se te dhenave SAN Storage dhe jane konfiguruar me disponueshmeri te larte midis serverave.

Ngritja e aplikacionit C@TS ne nje infrastrukture te tille te virtualizuar, bazohet ne Sherbimin Cluster, qe te ofroje nje infrastrukture plotesisht te duplikuar, dhe te mos lejoje nje pike te vetme deshtimi.


Paraqitja grafike e infrastrukturës fizike dhe topologjia per sistemin e-Filing:

Fig. E-FILING

Të dhënat për serverat jepen në tabelën më poshtë:
Emri

Roli

Kujtesa (RAM)

Procesori (CPU)

Kujtesa e Jashtme (HDD)

Sistemi Operativ

Komente

 

 

 

 

Volumi Brendshem&Storage

 

 

HyperVCL101

Hyper-V Host Node 1

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike /CORE

HyperVCL102

Hyper-V Host Node 2

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

HyperVCL103

Hyper-V Host Node 3

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

HyperVCL104

Hyper-V Host Node 4

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

HyperVCL105

Hyper-V Host Node 5

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

HyperVCL106

Hyper-V Host Node 6

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

HyperVCL107

Hyper-V Host Node 7

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

HyperVCL108

Hyper-V Host Node 8

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

SQLS1

SQL DB Cluster Node

128 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

2.2 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

SQLS2

SQL DB Cluster Node

128 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

2.2 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

Domain1

AD / Utility / Monitoring

32 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

BackupHQ-SRV

Backup / DB etc.

32 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 5.54 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

DPT-StoreMng-HQ

HP StoreEasy 1830 (P6350 Management Server)

32 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

420 GB

W2k12 St Ed.

Makine fizike/CORE

HVeFiling101

Hyper-V Host Node 1

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

HVeFiling102

Hyper-V Host Node 2

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

HVeFiling103

Hyper-V Host Node 3

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

HVeFiling104

Hyper-V Host Node 4

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

HVeFiling105

Hyper-V Host Node 5

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

HVeFiling106

Hyper-V Host Node 6

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

HVeFiling107

Hyper-V Host Node 7

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

HVeFiling108

Hyper-V Host Node 8

64 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 1T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

eFiling-SQLS1

SQL DB Cluster Node

128 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

1261 GB

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

eFiling-SQLS2

SQL DB Cluster Node

128 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

1261 GB

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

eFiling-DC1

AD / Utility / Monitoring

32 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

eFiling-Bckp

Backup / DB etc.

32 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

280 GB & 5.45 T

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

DPT-StoreMng-DR

HP StoreEasy 1830 (P6350 Management Server)

32 GB

2 x 2.2GHz/6-core/15MB cache

420 GB

W2k12 St Ed.

Makine fizike/E-filing

SQLCL-eFile-FS

SQL DB Cluster - File Share Witness

1 GB

2 x vCPU

50 GB

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/ E-filing

Të dhënat për makinat virtuale jepen në tabelën më poshtë:
Emri

Roli

Kujtesa (RAM)

Procesori (CPU)

Kujtesa e Jashtme (HDD)

Sistemi Operativ

Komente

 

 

 

 

Volumi Brendshem&Storage

 

 

CatsAPPP1

AD

2-4 GB

4 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/ E-filing

eFilingInf1

Web Server

2-8 GB

6 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/E-filing

eFilingInf2

Web Server

2-8 GB

6 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/E-filing

CATSWEBP1

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/E-filing

CATSWEBP2

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/E-filing

CATSWEBP3

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/E-filing

CATSWEBP4

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/E-filing

CATSWEBP5

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/E-filing

CATSWEBP6

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale/E-filing

CATSAPPP1

APP Suport

2-32 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

CATSAPPP2

APP Suport

2-32 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

CATSINFINICA1

Web Server

2-16 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

CATSWEBP1

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

CATSWEBP2

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

CATSWEBP3

Web Server

2-24 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

Domain2

Active Directory

2-4 GB

4 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

SQLCL-HQ-FS

DB Suport

2-4 GB

2 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

SQLSVCP1

DB Reporting Service

2-16 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

SQLSVCP2

DB Reporting Service

2-16 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

SQLSVCP3

DB Reporting Service

2-16 GB

24 virtual processor

50 G

W2k12 St Ed.

Makine virtuale\Core

Në tabelat e mëposhtme jepen pajisjet e tjera të infrastrukturës bashkë me parametrat, part nr.
Nr.

Emri i pajisjes HW

Shitësi (marka)

Modeli

Komente
1

DPT_P6350_CATS

P6350 Storage ControllerHP

P6350 Storage Controller
 

 

Makine fizike/CORE

2

Tape Library
HP MSL2024 LTO5

HP

HP MSL2024 LTO5
 

 

Makine fizike/CORE

3

HP DAS Storage (D2200sb Storage Blade)

HP

D2200sb Storage Blade

 

 

 

 

4

DPT_P6350_e-File

P6350 Storage ControllerHP

P6350 Storage Controller
 

 

Makine fizike/E-filing

5

Tape Library
HP MSL2024 LTO5

HP

HP MSL2024 LTO5
 

 

Makine fizike/E-filing

6

HP DAS Storage (D2200sb Storage Blade)

HP

D2200sb Storage Blade

 

 

 

 

 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR SHËRBIMIN E MIRËMBAJTJES SË SISTEMIT  1. Specifikimet Teknike të Mirëmbajtjes së Aplikacionit “E-taxation”

Kërkesat dhe përgjegjësitë për mirëmbajtjen e sistemit e-Taxation te shprehura nga DPT dhe kompania janë në komponentët e mëposhtme:
 1. Monitorimi periodik i rregullt i roleve dhe aktivitetit të përdoruesve të sistemit E-Tax. Kompania dhe DPT duhet të nxjerrë raporte pas monitorimeve periodike të cilat duhet të përfshijnë:

 1. Ezaurimin te resourseve hardware

 2. Mos funksionimin te sherbimeve te instaluara ne rolet perkatese

 3. Rritjen e madhesise se logeve ne masen qe ndikojne ne performancen e sistemit

 4. Performancen dhe disponueshmerine e ulet te sistemit

 5. Vlershmerine e certifikatave te perdorura
 1. Vlerësim i raporteve të monitorimit dhe përpilim i raporteve për përmirësimin e infrastrukturës, pa përjashtuar edhe sugjerimet në adresë të infrastrukturës.

 2. Marrja,dokumentimi, dhe dhenia e zgjidhjeve me prioritet te ceshtjeve duke ndihmuar stafin e DPT ne perdorimin e aplikacioneve dhe sherbimeve.

 • Dhenia suport ne procedurat e ndihmes se shpejte.

 • Pergjigjet e pyetjeve rreth aplikacionit.

 • Marrja dhe dokumentimi i raportimit te bug-eve.

 • Mbledhja dhe dokumentimi i kerkesave per ndryshim.

 • Shperndarja e statusit te kerkesave.

 1. Kthimi i aplikacionit e-Tax ne gjendjen e meparshme para se te ndodhte problemi.

Kjo mund te perfshije nje rregullim te perhershem ose nje zgjidhje te perkohshme

gjersa zgjidhja perfundimtare te gjendet.

 • Kryerja e rregullimeve te bug-eve te sistemit.

 • Rifitimi i funksionaliteteve pas mbylljes se programeve ne menyre jo

normale.

 • Kryerja e analizes se plote te shkakut nga vjen.

 1. Rregullimi i ceshtjeve/incidenteve ne te gjithe shtresat e sistemit/aplikacion, RDBMS,OS,servera,Rrjet.

 2. Planifikimi dhe menaxhimi i kapacitetet informatike, te rrjetit dhe te Storage.

 3. Planifikimi, menaxhimi i performances se aplikimeve.Rregullimi i cdo ceshtje performance nepermjet update-mit dhe/ose riberjes se aplikacioneve.

 4. Menaxhimi i disponueshmerise te sistemit ne 24x7 per sistemin e aplikimit e-Tax.Kjo kerkon sherbime per tu ofruar ne te gjitha shtresat e sistemit( aplikimi, RDBMS, OS, Serverat, Rrjeti.) ndermjet gjithe sistemeve.

 5. Modifikimi dhe permiresimi i funksionalitetit te aplikacionit e-Tax per tu integruar me Sistemet e aplikacioneve eGovernment.

 • Integrimi me institucionet e tjera qeveritare(QKR, Gjendja Civile,Dogana ..etj) bazuar ne kohen e kesaj kontrate

 1. Transferimi i njohurive stafit IT dhe biznesit ne DPT te te gjithe sistemit.

 • Trajnimi mbi funksionalitetet e sistemit

 • Trajnimi mbi konfigurimin dhe monitorimin e sistemit

 • Trajnimi mbi sistemin e raportimit dhe raportet Ad-Hoc

 • Trajnimi mbi strukturen e databazes dhe source code e sistemit

 1. Nese do te nevojitet parametrizim i ri, kompania fituese duhet te jape asistence departamentit IT dhe superuser-ave.

 2. Modifikimi i funksionaliteteve te aplikacionit e-Tax

 • Aplikimi i funksionaliteteve te reja

 • Pershtatja e funksionalitetit te sistemit bazuar ne ligjet dhe procedurat e reja

 • Permiresimi i efikasitetit ne kohe

 • Modifikimi i aplikacioneve bazuar ne release e ri te software apo hardware

 1. Asistence per raporte ose “querries” sipas kerkesesave te klientit.
 1. Kompania duhet te propozoje nje sistem per regjistrimin e thirrjeve per sherbim, i cili duhet te perfshije metoda te ndryshme per menyren e raportimit nepermjet internetit, dhe ne raste me prioritet te larte nepermjet telefonit. Kompania duhet gjithashtu te propozoje metodologjine per ndjekjen, raportimin dhe matjet statistikore te numrit te thirrjeve dhe tipet e tyre.

 2. Izolimi dhe diagnostifikimi e problemeve me thirje nga sistemi ne piken 14, nga telefoni,email apo interneti për çdo lloj problemi që afekton sistemin. Përgatitja e raportit dhe sugjerimet përkatëse për problemin.

 3. Kompania duhet të garantojë suport në rast se një faktor i brendshëm apo i jashtëm afekton sistemin.

 4. Kompania duhet te paraqese njehere ne 3 muaj sherbimet e reja te propozuara nga prodhuesit te soft-eve dhe te ofroje planin dhe menyren e implementimit te tyre.

 5. Nderhyrjet ne sistem duhet te propozohen me nje akt plan te detajuar per t’u aprovuar. Kompania duhet te beje nderhyrjet ne kohen percaktuar.

 6. Kompania duhet te kryeje kontroll periodik javor preventivues, monitorues ne vendndodhjen e klientit.

 7. Kompania duhet te ofroje suport lokal 24(ore) x 7 (dite) deri ne perfundimin e kontrates se mirembajtjes.

 8. Suporti i ofruar duhet te perfshije kontrollet e detyrueshme parandaluese dhe preventivuese, si edhe te pershkruaje dinamikat dhe furnizoje te gjitha detajet teknike mbi aktivitetet e planifikuara.

 9. Brenda 15 diteve pas nenshkrimit te kontrates ofruesi i sherbimit duhet te paraqese nje plan ne te cilin te pershkruhen hollesisht te gjitha veprimet qe do te ndermerren per te suportuar sistemin e-Tax, i cili do te permbaje minimalisht:

 1. Personelin e kompanise – struktura organizative dhe numri i punonjesve qe do te suportojne aktivitetet e sherbimit si edhe certifikimet respektive.

 2. Specifikime te detajuara te mekanizmave dhe dinamikes per monitorimin e sherbimeve per mirembajtjen e sistemit.

 3. Propozim i procedurave operative per suportin e sistemit e-Tax.

 4. Rrjedha e sherbimit qe nga momenti i identifikimit te thirrjes e deri ne zgjidhjen e problemit

 5. Koha e pergjigjes ne rast problemesh, periudhen e mbulimit te sherbimit. 1. Kompania fituese, duhet te dorezoje kodin burim (source code) te aplikacioneve pas perfundimit te kontrates se mirembajtjes.
 1. Shërbimi i mirëmbajtjes së Database Servers

Qëllimi i shërbimit në këtë komponent është mirëmbajtja e asaj pjese të infrastrukturës që ruan bazën e të dhënave. Kompania fituese duhet të marrë përsipër dhe eshte nën përgjegjësinë e saj të zbatoj ligjin për bazat e të dhënave kombëtare.

Sikurse eshte shpjeguar edhe me siper kjo platforme konsiston ne Microsoft SQL Server 2012.

Eshte i domosdoshem dokumentimi para dhe pas nderhyrjeve te sistemit.Per realizimin e ketij sherbimi kompania do te jete pergjegjese per:


 1. Brenda muajit te pare te sherbimit do te kontrolloje te gjitha parametrat e sistemit, me qellim qe te siguroje se te gjitha komponentet jane te implementuar, te konfiguruar dhe u eshte bere mirembajtja e duhur (instalim patch, regullim bug, etj.) dhe ne fund do te dorezoje dokumentacionin e plote te perditesuar.

 2. Gjate realizimit te sherbimit te mirembajtjes se ketij komponenti, specialistet e kompanise duhet te sigurohen se Sistemet Operative jane perditesuar ne versionet e tyre perfundimtare, patchet kritike jane instaluar dhe testuar.

 3. Gjate realizimit te sherbimit te mirembajtjes se ketij komponenti, specialistet e kompanise duhet te sigurohen se te gjitha sherbimet e ofruara nga kjo platforme jane te mbrojtura nga viruset, “Internet worms” apo forma te tjera te “malicious attack” nga rrjeti nepermjet versioneve te perditesuar te antiviruseve apo edhe nga “firewall”.

 4. Me qellim arritjen e kerkesave te DPT dhe arritjen e niveleve me te larta per cdo nga elementet e sherbimit te kesaj platforme kerkohet te realizohen:

  1. Perdorimi i procedurave standarde dhe te paracaktuara per te cilat paraprakisht eshte marre aprovimi i DPT

  2. Hartimi dhe ekzekutimi i nje plani te detajuar dhe te aprovuar paraprakisht. Para realizimit te cdo lloj nderhyrje duhet te percaktohet cdo hap teknik qe do te realizohet, duke analizuar te gjitha efektet qe mund te sjelli nderhyrja si edhe te jete pergatitur nje plan kontigjence.

  3. Personeli i sherbimit duhet te jete i gatshem edhe ne rastet kur realizohen nderhyrje ne Platformen Hardware apo ne aplikime te tjera te cilat kane lidhje direkte apo indirekte me platformen e sistemit e-TAX.

  4. Personeli i sherbimit ne cdo veprim duhet te ndjeki ne menyre strikte regullat dhe udhezimet per sigurine e informacionit.

 1. Shërbime të tjera

Kompania fituese duhet të krijojë / diskutojë me DPT dhe një axhendë periodike kontrollesh si me poshtë:


 1. Ditore

 1. Ndermarrje e aksioneve specifike ne rast problemesh te verejtura.

 2. Te kryeje mirembajtje proaktive.

 1. Javore

 1. Kontroll i logeve te sherbimeve

 2. Te kryeje mirembajtje proaktive.

 1. Mujore

 1. Testim / kontroll i kompletuar i pjeseve me kritike te software e-Tax se klientit

 2. Kontroll i detajuar i gjithe log-eve software

 3. Rishikim i te dhenave mbi performance e serverave

 4. Rekomandime per upgrade te mundshme hardware
 1. Pergatitja e raporteve mujore dhe tre mujore mbi problemet, statusin dhe ecurine e zgjidhjes se tyre, per sherbimet e perfshira ne kete kontrate.
  1. Specifikimet Teknike për Përditësim, Përmirësim apo Modifikim të Aplikacionit

Pavaresisht se kjo kontrate ne thelb synon procesin e mirembajtjes se Sistemit e-Tax te Tatimeve, DPT mund t’i linde nevoja qe here pas here te kerkoje azhornimin, permiresimin apo modifikimin e sistemit. Kjo pune do te konsiderohet si zhvillim software dhe do te paguhet mbi bazen e oreve te punes. Kompanite duhet te paraqesin listen e cmimit per ore pune per zhvillimin software.

Azhornimi, permiresimi apo modifikimi i sistemit do te behet per modulet ekzistuese te pershkruara si ne paragrafin 4.3. Modifikimet mund te lindin si pasoje e ndryshimeve ligjore ose kerkesave per permiresime nga perdoruesit , etj.DPT mund te kerkoje zhvillime(programimi) te reja brenda kontrate, volumi i te cilave te jete jo me shume se 20%, pa ndryshuar vleren e kontrates. Gjithashtu vlen te theksohet se ky sherbim do te paguhet me ore pune ose me procese te realizuara sipas tarifave te percaktuara ne kontrate ne baze te zerave te meposhtem.


Nr.

Përshkrimi i punës

Njësia e matjes

Çmimi

Shërbimet për azhornimin, përmirësimin apo modifikimin e Aplikacionit

1.

Projektim (Përshtatje) dhe zhvillim të aplikacionit

dite
2.

Shërbime të konsulencës

dite 1. Sherbimet e Permiresimit apo Modifikimit te sistemit e-Tax


Kompania fituese duhet te kryeje permiresimi apo modifikime te sistemeve qe perfshin, por nuk kufizohet vetem ne:

 1. Azhornimin, permiresimin dhe modifikimin e sistemeve ekzistuese

 2. Pastrimin dhe konvertimin e te dhenave

 3. Modifikimin e formulareve te perdorur sipas kerkesave ligjore

 4. Permiresimi i performances se proceseve aktuale te sistemeve te perfshira ne kete kontrate.

 5. Permiresimi i raporteve aktuale qe prodhohen nga sistemet e perfshira ne kete kontrate sipas kerkesave te institucionit.
 1. Asistence ne implementime dhe integrime HW


Kompania fituese duhet te asistoje ne implementime apo integrime qe perfshin, por nuk kufizohet vetem ne:

 1. Integrimin ne SAN te hosteve te rinj, qe perfshin Zonimet e SAN Switches, Krijim Volumesh ne Storage dhe mapping tek hostet, Instalim / Konfigurim i multipath dhe testim, etj.

 2. Modifikim Particionimi i storage dhe hosteve sipas kerkeses se klientit, qe perfshin zgjerim / shrink i volumeve ne storage, shtim kapaciteti i storage me ane te hard disqeve apo enclosure-ave te rinj, zgjerim / shrink i volumeve ne server (OS), shtim i volumeve te reja ne hoste.

 3. Instalimin e çdo OS bashke me driverat per çdo server te ri apo server ekzistues, qe shtohet ne Infrastrukturen e Sistemit te e-Tax, siç kerkohet nga DPT.

 4. Instalimin dhe konfigurimin e agjenteve te monitorimit HP ne secilin server.

 5. Instalimin dhe konfigurimin e HP insight agents ne çdo server kritik. Monitorimin dhe shtimin e tij ne HP INSIGHT manager, siç kerkohet nga DPT.
 1. Sherbime te Konsulences


 1. Asistence per stafin teknik te DPT ne analizen e te dhenave, procedurat e backup-it, dhe raportimin e performaces.

 2. Asistence per implementimin e certifikatave apo elementeve te tjere te te sigurise.

 3. Gjithashtu kompania fituese duhet te jete ne gjendje te ndryshoje mekanizimin e authentikimit te perdoruesve te sistemeve te perfshira ne kete kontrate me qellim perfshirjen e firmes dixhitale (National Public Key Infrastructure).

 4. Kompania fituese duhet te siguroje nje sistem per raportimin dhe menaxhimin e problemeve on-line, cili minimalisht mundeson:

  1. Raportimin On-line te problemeve te identifikuara nga stafi teknik i DPT.

  2. Ofron mundesi per stafin teknik te DPT qe te mund te ndjekin progresin e zgjidhjes se problemeve te raportuara.

  3. Ofron mundesi per kategorizmin e problemeve sipas rendesise dhe sistemit qe i perkasin.

 5. Dokumentimi i vleresimit te nevojave, kerkesave te perdoruesit dhe pergatitja e draftit te specifikimeve teknike per ndryshimet qe jane pasoje e ndryshimeve ligjore dhe qe prekin sherbimet elektronike te perfshira ne kete kontrate.

 6. Asistenca ne pergatitjen e prezantimeve per sistemet dhe sherbimet elektronike te perfshira ne kete kontrate.
 1. Trajnimi i personelit teknik:


Kompania fituese duhet te ofroje trajnim gjate punes per stafin teknik dhe trajnuesit e perdoruesve te sistemeve elektronike te perfshira ne kete kontrate per stafin e DPT

 1. PËRGJIGJA DHE SHKALLËZIMI I SHËRBIMIT

Në tabelën e mëposhtme përcaktohet kategorizimi i seriozitetit të problemeve dhe koha e përgjigjes për zgjidhjen e tyre.Sigurimi i disponibilitet të Aplikacioneve te e-Tax duhet te jete 99.9% sipas VKM Nr. 945, date 02.11.2012, per miratimin e rregullores “Administrimi i Sistemit te Bazave te te dhenave Shteterore”, neni 19 nenklasat e sigurise. Nderprerja totale e lejuar ne nje jave 2 ore. Vonesa e lejueshme e kohës së reagimit të kërkuar në pikun e ngarkesës 30 minuta.

Kategoria A ( Kritik/ I Larte)

Kategoria B (I Mesem)

Kategoria C (I Ulet)

Mos funksionimi i aplikacionit krijon apo rrezikon shumë aktivitetin normal

Mos funksionimi i aplikacionit krijon vonesa në aktivitetin normal

Mos funksionimi i aplikacionit pengon në mënyrë minimal aktivitetin

Numri i përdoruesve të ndikuar

Mos funksionimi i sistemit ndikon një numër shumë të madh të përdoruesve

Mos funksionimi i sistemit ndikon një numër të vogël të përdoruesve

Mos funksionimi i sistemit ndikon pjesërisht në disa përdorues

Pezullimi i punës

Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë pjesën më të madhe të punës së tyre.

Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë pjesë te punës së tyre

Mos funksionimi i sistemit pengon përdoruesit të realizojnë disa pjesë të vogla të punës së tyre,


Zgjidhje alternative e përkohshme

Nuk ka një mënyre alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit

Ka pjesërisht një mënyre alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.

Ka një mënyrë alternative të përkohshme dhe të pranueshme për zgjidhjen e problemit.

Koha e përgjigjes

 • 10 min. për të kthyer përgjigje

 • Në vend brenda 1 ore.

 • 30 min.për të kthyer përgjigje

 • Në vend brenda 2 orëve

 • 60 min.për të kthyer përgjigje

 • Në vend brenda 4 orëve

Koha e zgjidhjes

Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është 4 orë pas kërkesës.

Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është brenda 2 ditëve të punës.

Maksimumi i pranimit të zgjidhjes është 10 ditë kalendarike.


Penalitetet për mos-arritje të nivelit të shërbimit

Kohet e percaktuara te pergjigjjes dhe zgjidhjes se problemit maten duke perdorur sistemin e ofruesit te sherbimit qe mundeson raportimin dhe ndjekjen e problemeve.

Ne fund te muajit, perpara leshimit te fatures, kohet aktuale per cdo kritikalitet krahasohen me kohet e percaktuara.

Shkalla e suksesit per cdo muaj llogaritet keshtu :Nuk ka penalitete nqs koha aktuale e zgjidhjes per ceshtjet me kritikalitet 3 eshte nen 90%.

Nqs koha aktuale e zgjidhjes per ceshtjet me kritikalitet 1 ose 2 bie nen 90%, pagesa mujore do te reduktohet si vijon :

Per cdo renie me 5%, pagesa mujore reduktohet me 2%.

Reduktimi maksimal i pageses mujore mund te jete 10%.


-Fund-Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət