Ana səhifə

Poklicna matura 2010 predmetni izpitni katalog za drugi predmet poklicne mature


Yüklə 1.81 Mb.
tarix25.06.2016
ölçüsü1.81 Mb.

POKLICNA MATURA 2010


PREDMETNI IZPITNI KATALOG

ZA drugi predmet poklicne mature
LOGISTIKA

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 106. seji 21.03. 2008 in se uporablja od spomladanskega roka 2010, dokler se z Maturitetnim izpitnim katalogom ne določi novi.

Po predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturo kandidati, ki so končali zadnji letnik izobraževanja po naslednjih izobraževalnih programih:


Ime programa

Datum sprejema (objave v Ur. L)

Logistični tehnik SSI

Ur. l. RS, št,. 53/2008VSEBINA


 1. UVOD

 2. IZPITNI CILJI

 3. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

3. 1 Načini in oblike ocenjevanja

3. 2 Zgradba izpita

3. 2.1 Pisni izpit

3. 2.2 Ustni izpit

4. Znanja in kompetence, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti

3. 3.1 Pisni izpit

3. 3.2 Ustni izpit

 1. TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

5. 1 Prva izpitna pola

5. 2 Druga izpitna pola

6 PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI


 1. UVOD

Predmetni izpitni katalog Logistika je namenjen kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k poklicni maturi po programu Logistični tehnik.


Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo po programu srednjega strokovnega izobraževanja Logistični tehnik, na izpitu izkazujejo splošne in poklicne kompetence, ki so jih pridobili v strokovnih modulih:

 • Tehnologija blagovnih tokov.

 • Podjetništvo in gospodarsko poslovanje.

 • Transportna sredstva.

 • Logistika tovornih tokov.


 1. IZPITNI CILJI

Na izpitu kandidat izkaže: • uporabo matematičnih postopkov v reševanju problemov,

 • obvladanje predpisov za zagotavljanje varnosti v transportno-prometni logistiki,

 • samostojno opredelitev postopkov reševanja logističnih nalog,

 • samostojno izbiro postopkov in odločanja o rešitvah,

 • uporabo različnih oblik vrednotenja kakovosti rešitev logističnih procesov,

 • sposobnost branja in izdelave tehniške dokumentacije in izpolnjevanja dokumentacij,

 • sposobnost sestavljanja ponudb in operativno izvajanje transportnih storitev oziroma celotnega logističnega procesa,

 • obvladovanje ekonomične izbire blagovno logističnih prostorov, sredstev mehanizacije in transporta,

 • obvladovanje uspešnega in učinkovitega usmerjanja tovora v lokalnem in globalnem geografskem oziroma časovnem prostoru,

 • urejanje dinamičnih informacij v logistiki kot tudi v prometnih podsistemih,

 • obvladovanje izračuna prevoznin,

 • natančnost in inovativnost pri reševanju strokovnih problemov,

 • zavedanje za prometno in splošno varnost v vseh prometnih podsistemih, 1. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA
  1. Načini in oblike ocenjevanja

Ocenjevanje je pisno in ustno.
K skupni končni oceni prispeva:

-pisni del 70%

-ustni del 30%


  1. Zgradba izpita


3.2.1 Pisni izpit


Izpitni poli

Skupno število točk v izpitni poli

Čas reševanja

( v minutah)Dovoljeni pripomočki

1. izpitna pola

20

35

pisalo, ravnilo, šestilo, barvice

2. izpitna pola

50

85

pisalo, kalkulator, nabor enačb in konstant, ravnilo

SKUPAJ

70

120Pisni izpit sestavljata dve izpitni poli.


Prva izpitna pola zajema vprašanja zaprtega in polodprtega tipa. Kandidat oblikuje odgovore glede na postavljena vprašanja, tvori samostojne interpretacije in ocene stanja postavljenih problemov. Izpitna pola ima 10 vprašanj. ki so vrednotena z eno do tremi točkami, odvisno od vrste in zahtevnosti vprašanja. Ocenjuje se pravilnost in natančnost odgovorov.
Druga izpitna pola zajema strukturirane naloge in kompleksne naloge računskega tipa. Na podlagi matematičnih rezultatov se interpretirajo odgovori. Dve nalogi sta vrednoteni s po petimi točkami, ostali dve nalogi s po dvajsetimi točkami. Ocenjuje se potek reševanja nalog, izpis in pretvarjanje enot in pravilnost rezultatov.
3.2.1 Ustni izpit

Kandidat ustno odgovarja na vprašanja z izpitnega listka, ki ga izvleče iz danega kompleta listkov.

Izpitni listek je sestavljen iz treh vprašanj, ki so iz znanega nabora. Nabor vprašanj kandidati dobijo v zaključnem letniku. Eno vprašanje je vrednoteno s petimi točkami, eno vprašanje z desetimi točkami in eno vprašanje s petnajstimi točkami.

Vprašanja na ustnem delu izpita zahtevajo več razlage in pojasnjevanja.. Skozi razgovor se preverja razumevanje vsebin in natančnost odgovarjanja.


4.Znanja in kompetence, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti

Pisni izpit


Poklicne kompetence

Znanja,spretnosti,veščine

Razlikuje vrste skladišč, vrste logistično transportnih in prodajnih centrov, opremo skladišč, logističnih centrov in tehnologije skladiščenja.

Izvaja varstvo pri delu in požarno varnost v prometnem sistemu (PS)
- Zna dimenzionirati in normirati delo na nakladalno razkladalnih (prevzemno prodajnih) mestih v skladišču.

- Oblikuje vodenje, izpolni in izda ustrezne skladiščne dokumente.


- Razčleni in opredeli varnostne znake za: prepoved, obvestila, opozorila, obveznosti, izhod v sili in prvo pomoč, slučaj požara in ostale elemente varstva pri delu.

- Oblikuje zahteve za ročne signale, zvočne signale, svetlobne signale, za označevanje ovir ter označevanje nevarnih področij in prometnih poti.
Izračuna in uporablja različne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja.

Poznavanje pomena podjetniškega obnašanja in delovanja.

Izračuna prodajno ceno in izdela poslovni izid.

Sklepa zavarovanja.- Ovrednoti posamezne kazalnike (ekonomičnost, rentabilnost, produktivnost).

- Izračuna kazalnike ekonomičnosti, rentabilnosti in produktivnosti.

- Izdela enostaven pregled uspešnosti

poslovanja podjetja.

- Presodi vpliv posameznih parametrov na

izid uspešnosti poslovanja podjetja.


- Zasnuje poslanstvo podjetja.

- Izdela strategijo podjetja.

- Izdela podjetniške pogodbe,

- Določa obveznosti po pogodbah.

- Rešuje zaplete in nepravilnosti po pogodbah.

- Izračuna prihodke in odhodke poslovanja. - Izračuna lastno ceno,

- Določi prodajno ceno izdelka ali storitve. - Izdela enostaven poslovni izid (dobiček/izguba).

- Izračuna prag pokritja.

- Oceni enostavno bilanco stanja/uspeha in denarni tok.
- Izdela primere obveznega in kasko zavarovanja.

- Določi pogoje sklepanje posamičnega zavarovanja
Poznavanje tehničnih, tehnoloških in eksploatacijskih značilnosti transportnih sredstev.

Poznavanje parametrov, ki so odločilni pri nabavi transportnih in manipulacijskih sredstev.- Določi parametre fizikalnih zakonitosti pri uporabi transportnih sredstev.

- Določi osnovne dimenzije posameznih elementov naprave ali transportnega sredstva.

- Sestavi listo zahtev za izbiro najprimernejšega transportnega sredstva glede na eksploatacijske pogoje.

- Oblikuje zahteve za nabavo osnovnih sredstev.Uporabljanje kartografije, GPS

Obvladovanje urbanističnih osnov projektiranja prometnih in logističnih površin

Poznavanje elementov cest, železnic in ostalih infrastrukturnih objektov prometa

Določanje prometne signalizacije v PS

Organizira prevoz tovora

Izdelava prevozne dokumentacija in evidenc

Organizira specifične prevoze tovora.


- Določi prevozne poti z uporabo prometne karte in drugih pripomočkov.

- Izdela načrt prometnih tokov ob upoštevanju vpliva prometa v urbanističnem planiranju v sodobnih družbah.

- Oblikuje in definira logistične centre na osnovi makro in mikro kriterijev.

- Opredeli funkcionalne površine logističnih centrov in potrebnih transportnih poti.

- Opiše idejno zasnovo trasiranja cest in železnice.

- Določi kriterije lociranja letališč in pomorskih ter rečnih luk.

- Določi elemente ceste in železnice v tlorisu, vzdolžnem profilu in prečnem prerezu.

- Uporabi metode planiranja mirujočega prometa, pojasni križanja prometnih tokov in razloži elemente križišč.


- Določi metode določanja prometne signalizacije, njihov izbor in proces regulacije prometnih tokov.

- Določi ustrezna prevozna sredstva glede na vrsto tovora.

- Izračuna in analizira parametre delovanje voznega parka.

- Določi tehnično in eksploatacijsko storilnost pretovorne mehanizacije.

- Sestavi pogodbe o prevozu tovora in prevozu v multimodalnem transportu.

- Izpolni dokumentacijo in evidence za vozno osebje, prevozna sredstva in tovor (potni nalog, tovorni listi, nakladnice, predajnice, tahografske liste in evidence in ostalo dokumentacijo.


- Opredeli specifične prevoze, določi splošne in posebne pogoje transporta, določi izbor sredstev za mehanizacijo in transport.

- Določi način natovarjanja in zavarovanja in specifičnih tovorov.

- Določiti skupine specifičnih prevozov in potrebno označevanje in opremo vozil pri specifičnih prevozih.Ustni izpit


Poklicne kompetence

Znanja,spretnosti,veščine

Obvlada skladiščno transportne

lastnosti blaga, vrste in lastnosti embalaže,

pakiranje, komisioniranje blaga in standarde

elektronskega označevanja ter deklariranje

blaga.

Uporablja predpise iz notranjih inmednarodnih pravnih virov za ravnanje

z blagom v prometu, transportu in logistiki.


Razlikuje vrste skladišč, vrste logistično transportnih in prodajnih centrov, opremo

skladišč, logističnih centrov in tehnologije skladiščenja.

Izvaja logistiko skladiščenja

Uporablja predpise iz

varstva pri delu in požarne varnosti.

Pozna dejavnike varstva pri delu in

požarne varnosti v vseh vejah prometa.


Pozna vplive prometa na okolje.

Razume pomembnost racionalne rabe energije.


- Razloži sestavo, lastnosti različnih vrst blaga, načine in pogoje transporta ter skladiščenja.

- Razloži pomen embalaže in zna izbrati primerno embalažo za določeno vrsto blaga.

- Opredeli lastnosti in uporabo materialov za izdelavo embalaže.

- Analizira varnost embaliranih proizvodov pri transportu. razume oznake na embalaži.

- Pojasni namen klasifikacije blaga, namen standardizacije blaga in vrste standardov.

- Opredeli namen, vrste in vsebino listin, ki spremljajo izdelke.


- Opredeli zakone in predpise o ravnanju z blagom v SLO in EU.

- Opredeli pravne vire za ravnanje z običajnim in specifičnim blagom.

- Razloži intenzivnost blagovnega toka po vrsti blaga, časovni ter prostorski razdelitvi.

- Pojasni naloge in pomen skladiščenja v logistiki.

- Določi potrebno manipulacijsko mehanizacijo (po vrsti in zmogljivosti) in angažiranje delovne sile glede na lastnosti blagovnega toka.

- Določi primerno skladišče glede na vrsto blaga, njegove skladiščne, manipulacijske zahteve in zahteve pravnih virov, ki so vezane na blago (carinsko blago, blago, ki je sproščeno v prosti promet, nevarno blago, ki ga je potrebno skladiščiti pod posebnim režimom).

- Opredeli ustrezno mehanizacijo glede na obseg, vrsto tovora in pogoje skladiščenja.

- Razloži pomen in vlogo skladiščnih tovornih enot.

-Opredeli skladiščno opremo.

- Glede na pogoje dela v skladišču in glede na zahteve blaga oz. na zahteve udeležencev v blagovni verigi določi ukrepe za racionalno skladiščno delo.

- Opredeli vsebino in obseg dela na nakladalno razkladalnih (prevzemno prodajnih) mestih v skladišču.

- Opredeli in razloži vsebino ustrezne skladiščne dokumente.

- Razloži temeljna skladiščna opravila.

- Opredeli racionalizacijo skladiščnega dela na temelju osnovnih skladiščnih opravil.

- Glede na zahtevana skladiščna opravila determinira ustrezne postopke glede na tehnološke zahteve dela.

- Razloži vlogo in pomen raznih skladišč v proizvodnih procesih glede na mesto v proizvodni liniji.

- Razloži soodvisnost skladiščnih aktivnostih s samim proizvodnim procesov.

- Opredeli in usmerjati blagovne tokove vezane na zahteve proizvodne linije.

- Razloži in opredeli koordinatni sistem celic v tridimenzionalnem prostoru.

- Opredeli prevzema oz. skladiščenje tovora po uveljavljenih skladiščnih metodah.


- Opredeli ustrezne pravne akte, ki urejajo varstva pri delu in požarne varnosti.

- Razloži pravice in dolžnosti delodajalca, delojemalca, delavca in strokovnega delavca s področja varstva pri delu in požarne varnosti.

razloži ustrezno strokovno terminologijo s področja varstva pri delu in požarne varnosti. razloži požarni red in požarni načrt.

- Opredeli pomen izjave o varnosti in zna izdelati enostavno oceno tveganja.


- Razloži uporabo delovne opreme in njeno vzdrževanje.

- Opredeli zahteve za prometne in evakuacijske poti logističnih centrov.


- Razloži uporabo in lastnosti fosilnih goriv.

- Opredeli razliko med emisijami izpušnih plinov alternativnih goriv in naftnimi derivati.

- Oblikuje vpliv težkih kovin in drugih snovi na okolje.

- Razloži vzroke in posledice učinka tople grede, kislega dežja, ozonske luknje ter drugih pojavov kot posledice onesnaženja okolja.


- Razčleni razvojne prioritete prometne ter okoljske infrastrukture.

- Pojasni celovitost okolja iz vidika usklajenega sonaravnega gospodarjenja z njim.

- Pojasni infrastrukturo na področju države z vidika trajnostne rabe energije.

- Razloži vpliv rabe trajnostne energijo na okolje in opredeli sisteme spremljanja stanja okolja ter zagotavljanja njegove trajnostne rabe.Poznavanje principa delovanja

tržnega mehanizma in mednarodne trgovine.


Poznavanje pomena podjetniškega

obnašanja in delovanja.

Poznavanje različne vrste stroškov

in njihovega vpliva na poslovanje podjetja.

Poznavanje in uporaba različnih marketinških strategij.

Poznavanje pravnih virov v

zavarovalništvu.


Poznavanje vseh vrst zavarovanj.- Opredeli potrebe in želje kupcev v lokalnem trgu.

- Pojasni vlogo in pomen tržnega mehanizma.

- Oceni tržno ravnotežje za posamezno panogo oz. izdelek.

- Oceni možne vplive današnjih dejavnikov na mednarodno trgovino.

- Opredeli podjetje in politiko podjetja.

- Določi pogoje ustanavljanja in vodenja podjetij, opredeli smotre, cilje in merila uspešnosti in vodenje evidenc podjetja.

- Opredeli upravljavce, poslovodnike in izvajalce.

- Opredeli podjetje kot organizacijski sistem.

- Opredeli posledice podjetja v stečaju.

- Opredeli kulturo podjetja in okolij podjetja.

- Opredeli etiko v podjetju.

- Ovrednoti različne stroškovne kategorije.

- Razloži klasifikacijo stroškov.

- Opredeli politiko trženja podjetja.

- Opredeli različnost storitev od proizvodov.

- Opredeli sistemski pogled okolja trženja, opredeli tržnike.

- Določi izbor tržišča.

- Določi proizvod, storitev in program.

- Določi pogoje trženja.
- Opredeli zavarovanja v prometnem sistemu.

- Razloži splošne in posebne pogoje zavarovanja.

- Opredeli pravne vire zavarovanja in ostale vire potrebne pri sklepanju zavarovalniških pogodb.
- Razloži pogoje zavarovanja za posamezne vrste zavarovanja.

- Opredeli specifičnosti zavarovanja potnikov, blaga, prevoznih in drugih sredstev.

Poznavanje različnih vrst

manipulativnih in transportnih sredstev.


Poznavanje elementov ročnih,

avtomatiziranih in robotiziranih

manipulativnih sredstev.


Poznavanje tehničnih, tehnoloških

in eksploatacijskih značilnosti transportnih

sredstev.


Poznavanje pogonskih strojev

transportnih sredstev in naprav.

Poznavanje parametrov, ki so odločilni pri nabavi transportnih in manipulacijskih sredstev.- Opredeli delitev manipulativnih in transportnih sredstev.

- Opiše zgradbo in sestav elementov manipulativnih sredstev.

- Pojasni vlogo posameznega elementa za varno delo in za izbor primernega manipulacijskega sredstva ali naprave glede na vrsto blaga.
- Opiše posamezne elemente sredstev mehanizacije avtomatiziranih in robotiziranih manipulativnih sredstev.

- Pojasni vpliv obremenitve in dopustne napetosti pri izbiranju manipulativnih sredstev. - Opiše zgradbo in delovanje avtomatiziranih pnevmatičnih, hidravličnih strojev in naprav.

- Opredeli potrebno moč pogonskega agregata.

- Prepozna in določi elemente za zvezo, (kovica, zatič, vijak, vskočnik, sornik, moznik, zveza s silo) ter, gonil za prenos gibanja (jermensko, verižno in zobniško gonilo).

- Opiše zgradbo posameznega transportnega sredstva.

- Razloži in pojasni posebnosti posameznega transportnega sredstva.

- Razloži funkcijo in delovanje naprav.

- Pojasni medsebojne povezave vozilo, voznik, okolje in vplive za varno opravljanje dela.

- Določi osnovne dimenzije posameznih elementov naprave ali transportnega sredstva.
- Deli različne vrste pogonskih strojev.

- Opredeli prednosti in slabosti različnih virov energije ter jih poveže z njihovim vplivom na okolje.

- Loči motorje z notranjim zgorevanjem po procesu.

- Opiše medsebojno primerjavo posamezne vrste motorjev in primerja izkoristke.

- Pojasni nominalne karakteristike motorjev,
- Določi osnovne dejavnike, ki vplivajo na formiranje cene in oceni primernost izbire za dani primer.


Poznavanje prometnega položaja

Evrope, Sveta in najpomembnejših

prometnih smeri

Obvladovanje urbanističnih

osnov projektiranja prometnih in

logističnih površin

Poznavanje elementov cest,

železnic in ostalih infrastrukturnih

objektov prometa

Poznavanje prometne signalizacije

Poznavanje načrtovanja in vodenja prometnih tokov

Pravni viri prevoza tovora

Organizira prevoz tovora

Poznavanje prevozne dokumentacija in evidence

Upošteva elemente nadzora in izvaja nadzor prevoza tovora

Organizira prevoz tovora s pomočjo sodobnih tehnologij transporta

Organizira specifične prevoze tovora


- Opiše geografske značilnosti Evrope in vpliv le teh na razvoj prometnega omrežja.

- Analizira prometno geografsko lego Evrope v svetovnem merilu.

- Opiše najpomembnejše prometne tokove v Evropi.

- Razloži razvitost posameznih prometnih panog v Evropi.

- Razloži razvitost posameznih prometnih panog po ostalih celinah.

- Razloži osnovne pojme urbanističnega planiranja.

- Načrtuje promet in upošteva vplive prometa v urbanističnem planiranju v sodobnih družbah. Pojasni klasifikacijo suhozemnih poti.

- Opredeli slovensko cestno omrežje.

- Opredeli pozitivni odnos do urbanizacije prostora.

- Oblikuje logistične centre na osnovi makro on mikro kriterijev.

- Opredeli funkcionalne površine logističnih centrov in potrebnih transportnih poti,
- Razloži pomen in vsebino cestne in železniške infrastrukture.

- Razloži različne elemente spodnjega ustroja ceste in železnic.

- Pojasni prečni profil ceste, železnice (prosti, prometni in normalni) ter določi opremo ceste. - Pojasni prednosti zgornjega ustroja cest in železnic, trasira cesto, železnico,

določi elemente ceste , železnice v tlorisu, vzdolžnem profilu in prečnem prerezu.

- Opredeli metode planiranja mirujočega prometa.

- Pojasni križanja prometnih tokov in razloži elemente križišč.

- Pojasni vrste železniških postaj, razume tehnične lastnosti kretnic, opredeli infrastrukturne objekte letališč za notranji in mednarodni promet, pojasni lastnosti manipulativnih prostorov v lukah in pristaniščih.

- Opredeli različne vrste skladišč in terminalov v vseh vejah prometa.- Določi ustrezna pravna določila za določitev signalizacije

- Opiše prometno signalizacijo posameznih podsistemov in notranjega transporta.

- Opredeli rokovanje s prometno signalizacijo.

- Razloži funkcioniranje prometne signalizacije.- Pojasni lastnosti prometnega toka.

- Ugotovi in opredeli možnosti za izboljšanje in rešitev problemov prometnega toka na cestni mreži.

- Analizira metode štetja prometa v križišču, opredeli možne podatke štetja prometa.

- Razloži pomen prometne obremenitve, razloži razloge za postavitev svetlobno signalnih naprav.

- Pojasni načine krmiljenja in dimenzioniranja signalizacije z možnimi izboljšavami.- Razloži pravne vire domačega in mednarodnega blagovnega prevoza.


- Definira strukturo prevoznega procesa pri prevozu tovora.

- Določi ustrezna prevozna sredstva glede na vrsto tovora.

- Določi tehnično in eksploatacijsko storilnost pretovorne mehanizacije.

- Opredeli pogodbe o prevozu tovora in prevozu v multimodalnem transportu.

- Opredeli dokumentacijo in evidence za vozno osebje, prevozna sredstva in tovor (potni nalog, mednarodni tovorni listi, nakladnice, predajnice, tahografske liste, tahograf kartic in ostalo dokumentacijo ter evidenc klasično in v elektronski obliki).

- Razloži vodenje evidenc za notranjo rabo podjetja.

- Opredeli potrebne dokumente za izvedbo prevoznega procesa in vodenje blagovnih tokov v logističnih centrih.

- Opredeli pripravo tehničnih poročil, poročil o poteku, dela in izvedenih del ter izbora vseh potrebnih podatkov za pripravo poročil.

- Opredeli nadzor voznega osebja pri izvajanju vožnje (glede na opremljenost vozila, začetek in potek vožnje, varne vožnje, upoštevanje pravnih določil glede delovnega časa voznega osebja).

- Razloži elemente nadzora vozniške in prometne dokumentacije, prevoza tovora in elemente navodil za načine ravnanja s tovorom in za tehnično zavarovanje tovora.

- Opredeli nadzor evidenc tehničnih pregledov in registracij.

- Oceni potencialne napake pri izvajanju prevoza in uporabi možnosti preventivne izognitve posledicam napak.

- Opredeli kontrole računa različnih dobaviteljev v zvezi z opravljenim prevozom.

- Opredeli kombinirani transport pri organizaciji prevoza tovora in uporabi tehnologije integralnega transporta pri organizaciji prevoza blaga.

- Razloži multimodalni transport pri organizaciji mednarodnega prevoza blaga.

- Opredeli razvoj sodobnih tehnologij transporta in možnosti implementacije v organizacijo prevoza blaga.


- Opredeli specifične prevoze, uporabo predpisov na področju prevoza nevarnih snovi in izrednih prevozih.

- Določi splošne in posebne pogoje transporta.

- Določi izbor sredstev za mehanizacijo in transport.

- Določi način natovarjanja in zavarovanja nevarnih in specifičnih tovorov.

- Določiti skupine specifičnih prevozov.

- Določi pravilno označevanje in opremo vozil pri specifičnih prevozih

- Določi potrebno komunikacijo s pristojnimi za pridobitev potrebne dokumentacije za izvedbo specifičnega prevoza.


5TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

4.1 Prva izpitna pola
Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom:
Kakšno je lahko hlajenje motorjev z notranjim


1
izgorevanjem? 1. Samo zračno.

 2. Vodno ali zračno.

 3. Samo zračno prisilno.

Kaj je prevozno sredstvo Motornik?

a
1
Je cestno vozilo.

b Je kombinacija lokomotive in vagona.

c. Je lokomotiva na parni pogon.

Pisno odgovorite na vprašanja!

Kako imenujemo mednarodni tovorni list v cestnem

prometu?


2


CMR- tovorni list

__________________________________________________________________

Katere podatke mora voznik cestnega vozila vpisati v

tahogramski listič (zapisni list)?


Voznik mora vpisati:

 • p
  3
  riimek in ime voznika,


 • datum pričetka in končanja vožnje,

 • registrsko oznako vozila,

 • popis števca na začetku in koncu vožnje in

 • prevožene kilometre.

Kaj predstavlja slika?3


2

Nakladalne ploščadi – operativni manipulativni vhodi skladišča.4.2 Druga izpitna pola

1. Izračunaj eksploatacijsko storilnost žerjava, ki ima  nominalno nosilnost  17600 kg, če je le-ta povprečno izkoriščena 56 odstotno!  Čas  od enega do drugega prijema tovora znaša 3,78 minute. Izgube delovnega časa, ki traja dnevno 10 ur, so 78 minut.

1


51
3

2. Na sliki imate tahograf listič. Iz njega preberite in izpišite naslednje podatke:

 • p
  1
  revoženo pot : 77km


1 • Prisotnost voznika na delu: 7h 25min do 9h 50 min


1 • Č
  5
  as postankov od: 8h 15min do 9h 05min


1 • Največjo hitrost cca: 82 km/h
 • Č
  1
  asovne vrste: počitek, pasivni delovni čas,

aktivni delovni čas, vožnja
3. Transportno podjetje je opravilo povratni prevoz zbirnih pošiljk iz nemškega mesta Giessen z vlačilcem znamke Volvo F12 v Sarajevo. Prevozilo je pot v skupni dolžini km (glej potni nalog). Na tej poti, ki je trajala 4 dni in je potekala čez ozemlje Nemčije, Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine so prevoz spremljali naslednji stroški:

nemška cestnina 61,68 EUR, avstrijska cestnina 86 EUR, špediter na SLO – CRO mejo 178 kun, cestnine CRO 242 kun, parkiranje 60 kun, špedicija BIH 52 EUR, parkiranje BIH meja 21 EUR, parkiranje Sarajevo 23 EUR, BIH taksa 4 EUR, cestnine SLO 39 EUR, zavarovanje prevozniške odgovornosti 1,12 EUR/DAN, zavarovanje AO + kasko 11 EUR/DAN, tehnični pregled + cestni sklad 10 EUR/DAN, stroški vzdrževanja in pnevmatike 22 EUR/DAN, telefon 2EUR/DAN, plače 30EUR/DAN, amortizacija (izračunajte in napravite plan amortizacije), bančne garancije 7EUR/DAN.


N
20
ALOGA:

1. Navedene stroške razdelite na fiksne in variabilne.

2. Iz potnega naloga izračunajte prevoženo pot.

3. Izračunajte podatek o višini amortizacije na DAN.

4. Izračunajte lastno ceno vozila na prevoženi km.
REŠITEV

1. Izpolni tabelo:


VRSTA STROŠKA

ZNESEK V EUR

ZNESEK V EUR/DAN

FIKSNI STROŠEK

EUR


V
8
ARIABILNI STROŠEK EUR

gorivo


565

nemška cestnina


61,68

avstrijska cestnina


86

špediter


178 KUN = 24 EUR

Cestnina CRO7 TOČK

242 KUN =

33 EUR


parking


60 KUN = 8 EUR

Špedicija BIH


52 EUR

Parking BIH


21 +23 EUR

taksa


4 EUR

Cestnina SLO


39 EUR

Prevozniška odgovornost1,12 EUR/DAN X4 = 4,5
Ao + kasko11 EUR/DAN

X4 = 44 EUR


Tehnični pregled + cestni sklad10 EUR/DAN

X4 = 40 EUR

Servisiranje + pnevmatike
7 TOČK

22 EUR/DAN

X4 = 88 EUR


telefon2 EUR/DAN X 4 = 16 EUR
Bruto plača40EUR/DAN

160 EUR

amortizacija45 EUR/DAN x 4 =

180 EUR

Obresti + bančne garancije7 EUR/DAN

X 4 = 28 EUR560,5 EUR

895,68 EUR

SKUPAJ FIKSNI IN VARIABILNI STROŠKI

1456,1 EUR

2

2. Prevožena pot (glej potni nalog) znaša 1542 KM
4.3 Ustni izpit
1. Vprašanja za 5 točk
a). Kaj je ekonomičnost poslovanja prevoznega procesa?

b). Naštejte sestavne del tovornega vozila.

c). Naštejte klavzule INCOTERMSA

d). Naštejte vrste skladišč.

e). Naštejte dokumente ki se nanašajo na blago.
2. Vprašanja za 10 točk
a) Kakšna je vloga carine v gospodarstvu?

b).Opredelite kazale ekonomičnosti

c).Opredelite prevozna sredstva prometnega sistema za prevoz tovora

d).Kako delimo specifične prevoze blaga?

e).Katere postopke aktivnosti vključuje proces manipulacije blaga?
3. Vprašanja za 15 točk
a).Opišite proces kontejnerizacije

b).Opišite proces manipulacije blaga v logističnem centru

c).Ocenite vlogo in stanje blagovne menjave v EU

d).Opišite vsebine zavarovanja blaga

e)Opišite mednarodne blagovne tokove 1. PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnemkatalogu.PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA logistiko


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət