Ana səhifə

Predmetni izpitni katalog za drugi predmet poklicne mature


Yüklə 0.97 Mb.
tarix25.06.2016
ölçüsü0.97 Mb.

LOGISTIČNI TEHNIK/LOGISTIČNA TEHNICA

PREDMETNI IZPITNI KATALOG

za drugi predmet poklicne mature

logistika


za naziv srednje strokovne izobrazbe
logistični tehnik/logistična tehnica

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 124. seji 9. 7. 2010 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2012, dokler ni določen novi.

Po Predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturo kandidati, ki so izpolnili obveznosti za pristop k opravljanju poklicne mature po naslednjih izobraževalnih programih:Program in vrsta programa

Sprejem programa

Logistični tehnik, srednje strokovno izobraževanje

53/2008

Logistični tehnik, poklicno tehniško izobraževanje

95/2009


VSEBINA
UVODIZPITNI CILJIZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITANačini in oblike ocenjevanjaZgradba izpitaPisni izpitUstni izpit

4


ZNANJA IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI

5


TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN

PRIMERI OCENJEVANJA

5.1

Prva izpitna pola

5.2

Druga izpitna pola

6


PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI

POTREBAMI


 1. UVOD

Predmetni izpitni katalog Logistika je namenjen kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k poklicni maturi po programu Logistični tehnik. Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo po programu srednjega strokovnega izobraževanja Logistični tehnik, na izpitu izkazujejo splošne in poklicne kompetence. Predmetni izpitni katalog predstavlja cilje, znanja in kompetence, ki jih morajo osvojiti in predstaviti na izpitu. Razdeljen je na ustni in pisni del. Dodani so tipični primeri nalog, izbrani iz nabora nalog, ki so jih kandidati prejeli med izobraževanjem.

 1. IZPITNI CILJI

Na izpitu kandidat izkaže: • uporabo matematičnih postopkov v reševanju problemov,

 • samostojno opredelitev postopkov reševanja logističnih nalog,

 • samostojno izbiro postopkov in odločanje o rešitvah,

 • uporabo različnih oblik vrednotenja kakovostnih rešitev logističnih procesov,

 • obvladovanje izbire blagovno logističnih in drugih podsistemov logistične infrastrukture, sredstev mehanizacije, sredstev transporta, informacijske opreme, prometne opreme in transportnih tehnologij,

 • urejanje logističnih informacij in informacij prometnih podsistemov,

 • natančnost in inovativnost pri reševanju strokovnih problemov,

 • zavedanje o prometni in splošni varnosti v vseh prometnih podsistemih. 1. ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA
  1. Načini in oblike ocenjevanja

Pri izpitu Logistika je ocenjevanje pisno in ustno. Pri pisnem delu kandidat v 120 minutah reši 2 izpitni poli in lahko doseže največ 60 točk. Pri ustnem izpitu reši tri izpitna vprašanja, ki so navedena na izpitnem listku, ki ga kandidat izžreba. S pravilnimi odgovori lahko doseže največ 40 točk.


  1. Zgradba izpita

   1. Pisni izpitSkupno število točk v izpitni poli

(v točkah)Čas reševanja

(v minutah)Dovoljeni pripomočki

1. izpitna pola

20

35

pisalo, ravnilo, šestilo, barvice

2. izpitna pola

40

85

pisalo, žepni računalnik, nabor enačb in konstant, ravnilo

SKUPAJ

60

120

3.2.1 Ustni izpit
Kandidat ustno odgovarja na vprašanja z izpitnega listka, ki ga izvleče iz danega kompleta listkov.

Izpitni listek je sestavljen iz treh vprašanj različnih taksonomskih stopenj iz znanega nabora. Nabor vprašanj kandidati dobijo v zaključnem letniku. Kandidat lahko doseže 40 točk.


Vprašanja na ustnem delu izpita zahtevajo razlago, razumevanje in pojasnjevanje vsebin. Skozi razgovor se preverja razumevanje vsebin in natančnost odgovarjanja. 1. ZNANJA IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI

Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo po programu srednjega strokovnega izobraževanja Logistični tehnik SSI in po programu Logistični tehnik PTI, na izpitu izkazujejo splošne in poklicne kompetence, ki so jih pridobili v sledečih obveznih strokovnih modulih:


 • Tehnologija blagovnih tokov

 • Logistika tovornih tokov
Poklicne kompetence

Znanja, spretnosti, veščine

Obvlada skladiščno transportne lastnosti blaga, vrste in lastnosti embalaže, pakiranje, komisioniranje blaga in standarde elektronskega označevanja ter deklariranje blaga.Zna dimenzionirati, organizirati in načrtovati oz. normirati delo na nakladalno razkladalnih (prevzemno prodajnih) mestih v skladišču. Oblikuje vodenje, izpolni in izda ustrezne skladiščne dokumente.Pozna vrste skladišč, vrste logistično transportnih in prodajnih centrov, opremo skladišč in logističnih centrov ter tehnologije skladiščenja. Pozna logistiko skladiščenja, manipulacije, usmerjanja in logistiko oskrbovanja proizvodnega procesa ter logistiko polnjenja polic v prodajnih centrih.


Opiše naloge in pomen skladiščenja v logistiki. Določi in izračuna storilnost izbrane manipulacijske mehanizacije (po vrsti in zmogljivosti) in angažiranje delovne sile glede na lastnosti blagovnega toka.

Določi kriterije za vrste skladišč glede na vrsto blaga, značilnosti njegove hrambe, manipulacijske zahteve in zahteve pravnih virov, ki so vezane na blago (carinsko blago, blago, ki je sproščeno v prosti promet, nevarno blago, ki ga je potrebno skladiščiti pod posebnim režimom).

Opredeli skladiščno opremo, njeno razporeditev in ustreznost glede na uporabo.


Pozna elemente transportne infrastrukture prometnih podsistemov.

Opiše elemente transportne infrastrukture.


Organizira prevoz tovora.


Dimenzionira in določi ustrezna prevozna sredstva glede na vrsto tovora. Izračuna in analizira parametre delovanje voznega parka.


Pozna prevozne dokumentacije in evidence.


Izpolni dokumentacijo, evidence za vozno osebje, prevozna sredstva in tovor (potni nalog, tovorne liste, nakladnice, predajnice, tahografske liste in evidence ter ostalo dokumentacijo).


Organizira prevoz tovora s pomočjo sodobnih tehnologij transporta.


Določi in opiše kriterije izbora in načrtovanja sodobne tehnologije. Uporablja kombinirani transport pri organizaciji prevoza tovora. Določi tehnologije integralnega transporta za organizacijo prevoza blaga, uporablja multimodalni transport pri organizaciji mednarodnega prevoza blaga.


Organizira specifične prevoze tovora.

Opredeli specifične prevoze, določi splošne in posebne pogoje transporta, določi izbor sredstev za mehanizacijo in transport.

Določi način natovarjanja in zavarovanja specifičnih tovorov.

Določi skupine specifičnih prevozov in potrebno označevanje ter opremo vozil pri specifičnih prevozih.


Pozna skladiščno transportne lastnosti blaga, vrste in lastnosti embalaže, pakiranje, komisioniranje blaga in sisteme elektronskega označevanja ter deklariranje

blaga.Razloži sestavo, lastnosti različnih vrst blaga, načine in pogoje transporta ter skladiščenja.

Opredeli lastnosti in uporabo materialov za izdelavo embalaže. Razloži pomen embalaže in zna izbrati primerno embalažo za določeno vrsto blaga.

Opredeli ustreznost embalažnih proizvodov za logistične procese. Razume oznake na embalaži. Pojasni namen klasifikacije blaga, namen standardizacije blaga in vrste standardov. Opredeli namen, vrste in vsebino listin, ki spremljajo izdelke.


Uporablja predpise iz notranjih in

mednarodnih pravnih virov v logistiki.

Razlikuje vrste skladišč, logistično transportnih in prodajnih centrov, skladiščne opreme in tehnologij skladiščnih procesov.


Pozna zakone in predpise o ravnanju z blagom in o transportu.

Pojasni naloge in pomen skladiščenja v logistiki. Določi potrebno manipulacijsko mehanizacijo (po vrsti in zmogljivosti) in angažiranje delovne sile glede na lastnosti blagovnega toka. Določi terminale in skladišča glede na vrsto blaga ter skladiščne in manipulacijske zahteve, ki so vezane na blago (carinsko blago, blago, ki je sproščeno v prosti promet, nevarno blago, ki ga je potrebno skladiščiti pod posebnim režimom).

Opiše izbiro ustrezne manipulacijske mehanizacije glede na obseg, vrsto tovora in pogoje skladiščenja ter ostalo potrebno skladiščno opremo.


Izvaja logistiko skladiščenja.


Opredeli vsebino in aktivnosti del na nakladalno razkladalnih (prevzemnih) mestih v skladišču. Razloži temeljna skladiščna opravila.

Opredeli racionalizacijo skladiščnega dela na temelju osnovnih skladiščnih opravil. Opredeli prevzem oz. skladiščenje tovora po uveljavljenih skladiščnih metodah.
Pozna elemente transportne infrastrukture prometnih podsistemov. Pozna prometno signalizacijo.


Razloži pomen, dimenzije, vrste in opremo transportne infrastrukture. Opiše prometno signalizacijo posameznih podsistemov transporta. Opiše delovanje prometne signalizacije. Razloži funkcioniranje prometne signalizacije.

Organizira prevoz tovora. Upošteva elemente nadzora in izvaja nadzor prevoza tovora. Pozna prevozno dokumentacijo in evidence.


Definira strukturo prevoznega procesa pri prevozu tovora.

Določi ustrezna prevozna sredstva glede na vrsto tovora.

Opiše transportno dokumentacijo, evidence za vozno osebje, prevozna sredstva in tovor.

Pojasni nadzor voznega osebja pri izvajanju prevoza.

Opiše specifične prevoze, določi splošne in posebne pogoje transporta, določi izbor sredstev za mehanizacijo in transport, način natovarjanja, zavarovanja, potrebno označevanje in opremo vozil.

Pojasni elemente prevoza tovora s pomočjo sodobnih tehnologij transporta.

5 TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA
5.1 Prva izpitna pola
Prva izpitna pola zajema vprašanja zaprtega in polodprtega tipa. Kandidat oblikuje odgovore glede na postavljena vprašanja, tvori samostojne interpretacije in ocene stanja postavljenih problemov.

Primer izpitnih vprašanj za 1 točko iz prve izpitne pole:
Tip vprašanja je zaprti tip ali prosti odgovor.

Vsak pravilni odgovor se ovrednoti z 1 točko.


 1. Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom.
 1. Kakšno prevozno sredstvo je motorni vlak?

a) Cestno vozilob) Kombinacija lokomotive in vagona

c) Lokomotiva na parni pogon

d) Zračno vozilo
Rešitev: b - 1 točka


 1. Zakaj se blago uskladišči?

a) Ker ga je preveč.

b) Ker se mora starati.

c) Zaradi časovne premostitve med proizvodnjo in uporabo.

d Ker ni zanimivo za kupce.


Rešitev: c - 1 točka


 1. Pisno odgovorite na vprašanje.
 1. Kako imenujemo mednarodni tovorni list v cestnem prometu?

__________________________________________________________________


Rešitev: CMR - tovorni list
Primer izpitnega vprašanja za 2 točki iz prve izpitne pole:
Tip vprašanja je prosti odgovor.

Vsak pravilni odgovor se ovrednoti z 2 točkama. 1. Kaj predstavlja slika?


Rešitev:

 • nakladalne ploščadi

 • operativne manipulativne vhode skladišča


(Vsak odgovor da 1 točko, skupaj dve točki.)
Primer izpitnega vprašanja za 3 točke iz prve izpitne pole:
Tip vprašanja je prosti odgovor.

Vsak pravilni odgovor se ovrednoti s 3 točkami.


 1. Katere podatke mora voznik cestnega vozila vpisati v tahogramski listič (zapisni list)?

Rešitev: • priimek in ime voznika,

 • datum pričetka in končanja vožnje,

 • registrsko oznako vozila,

 • popis števca na začetku vožnje

 • popis števca na koncu vožnje

 • prevožene kilometre.


Vsak odgovor 0.5 točke, skupaj tri točke.

5.2 Druga izpitna pola
Druga izpitna pola zajema strukturirane naloge in kompleksne naloge računskega tipa. Na podlagi matematičnih rezultatov se interpretirajo odgovori.
Primer izpitne naloge za 4 točke iz druge izpitne pole:

Tip naloge je naloga računskega tipa.

Vsak pravilni delni izračun se ovrednoti, skupaj 4 točke.
1. Izračunaj eksploatacijsko storilnost žerjava, ki ima nominalno nosilnost 17600 kg, če je le-ta povprečno izkoriščena 56 odstotno. Čas od enega do drugega prijema tovora znaša 3,78 minute. Izgube delovnega časa, ki traja 10 ur dnevno, znašajo 78 minut.

Rešitev: (vsak delni izračun 1 točka, rezultat 2 točki, skupaj 4 točke)
frame1


frame2

frame3

Primer izpitnega vprašanja za 5 točk iz druge izpitne pole:
Tip vprašanja je strukturirana naloga, ki zahteva prosti odgovor.

Vsak delni odgovor se ovrednoti z eno točko, skupaj 5 točk.
2. Na sliki imate tahograf listič.

Iz njega preberite in izpišite naslednje podatke:


 • Prevožena pot : _________________________
 • Prisotnost voznika na delu: __________________
 • Čas postankov: _________________________ • Največja hitrost cca: ________________________
 • Časovne vrste: __________________________

Rešitev: (vsak delni odgovor 1 točka, skupaj 5 točk)
 • 77 km

 • 7h 25min do 9h 50 min

 • 8h 15min do 9h 05min

 • 82 km/h

 • počitek, pasivni delovni čas,

aktivni delovni čas, vožnja

Primer izpitne naloge za 11 točk iz druge izpitne pole:
Tip naloge je strukturirana naloga računskega tipa.

Vsak pravilni delni izračun ali odgovor se ovrednoti, skupaj 11 točk.
3. Ladja bo pripeljala 220000 ton rude v razsutem stanju s specifično maso 2,7 t/m3. Raztovarjali bi z 2 transporterjema, ki bi imela hitrost traku 7,2 km/h, maksimalni možni presek tovora na traku bi znašal 35 dm2, popolnjena bi bila vsak po 75 odstotno. Dnevno bi delali v dveh izmenah po 8 ur z 9 odstotnimi izgubami delovnega časa.

Vprašanja: 1. Kako imenujemo ladje, ki transportirajo razsuti tovor?

 2. Izračunajte, koliko dni bomo potrebovali za raztovarjanje ladje.

 3. Kako imenujemo storilnost, ki ste jo morali izračunati v točki a?

Rešitev:


a) Ladja za razsuti tovor (BULK CARRIER) - 1 točka

b) Točkuje se vsak delni izračun in odgovor - skupaj 8 točk


1 točka

1točka2 točki

2 točki2 točki

c) Eksploatacijska storilnost - 2 točki
 1. PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnemkatalogu.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət