Ana səhifə

Navodila za pripravo ponudbe


Yüklə 1.8 Mb.
səhifə1/7
tarix24.06.2016
ölçüsü1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Razpisna dokumentacija Festival Ljubljana

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti z oznako
JN – 02/2016
Postavitev montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo

Ljubljana, januar 2016
NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
Vsebina:

 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  1. Osnovni podatki o naročilu

  2. Ogled prizorišča prireditve

 1. PRAVILA POSLOVANJA

  1. Pravna podlaga

  2. Pomen izrazov v navodilih

  3. Priprava razpisne dokumentacije

  4. Pojasnila in popravki razpisne dokumentacije

  5. Zaupnost podatkov

  6. Skupna ponudba

  7. Ponudba s podizvajalci

  8. Variantne ponudbe

  9. Obseg in skladnost ponudbe

2.10 Veljavnost ponudbe

2.11 Odgovornost in zaveza izvajalca  1. Finančna zavarovanja

  2. Predložitev ponudb

  3. Rok za oddajo ponudb

  4. Odpiranje ponudb

  5. Pregled in presoja ponudb

  6. Pogajanja

  7. Obvestilo o oddaji naročila

  8. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

  9. Pravno varstvo

  10. Sklenitev pogodb

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO PONUDB

  1. Pogoji za priznanje sposobnosti

  2. Merila za izbiro ponudb

 1. IZDELAVA PONUDBE

  1. Listine ponudbene dokumentacije

  2. Predloge in dopolnitve1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana,

oddaja javno naročilo in vabi k oddaji ponudbe.  1. Osnovni podatki o naročilu

Naročnik


Javni zavod Festival Ljubljana

Trg francoske revolucije 1

1000 Ljubljana

Oznaka javnega naročila


JN - 02/2016

Predmet javnega naročila


Postavitev montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo

Vrsta javnega naročila


Gradnje

Postopek


Postopek oddaje naročila male vrednosti

Podlaga po Zakonu o javnem naročanju


V skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju – UPB5 (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14, 90/14 v nadaljevanju ZJN-2)

Sklenitev pogodbe in trajanje naročila


Naročnik bo glede na pogoje in merila za izbiro ponudb iz predmetne razpisne dokumentacije sklenil pogodbo za obdobje od 6.3.2016 do 11.3.2016.

Rok za predložitev ponudb

1.2.2016 do 10:00

Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana

Javno odpiranje ponudb

1.2.2016 ob 12:00

Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana

Kontaktna oseba naročnika

Barbara Begovič

tel.: 01/241 60 22,

e-pošta: barbara.begovic@ljubljanafestival.si  1. Ogled prizorišča prireditve

Naročnik vsem ponudnikom omogoča voden ogled prizorišča prireditve, ki bo izveden dne 26.1.2016 ob 10. uri. Zborno mesto bo pred recepcijo Centra Stožice - dvorana, Stožice, Ljubljana. Predhodne najave so pri kontaktni osebi naročnika: Adam Muzafirović, e-naslov: adam.muzafirovic@ljubljanafestival.si
2. PRAVILA POSLOVANJA


  1. Pravna podlaga

Naročilo se oddaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/13 - UPB5, 19/14, 90/14 v nadaljevanju ZJN-2), veljavnih podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji, ki urejajo javno naročanje ter predpisov, ki urejajo javne finance ter področje predmeta naročila.
2.2 Pomen izrazov v navodilih

- Gospodarski subjekt je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve.

- Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda ponudbo.

- Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
  1. Priprava razpisne dokumentacije

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.


2.4 Pojasnila in popravki razpisne dokumentacije

Ponudniki naj pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma zahtevke za dodatna pojasnila pošljejo na Portal javnih naročil RS (http://www.enarocanje.si/, zavihek »pregled objav«).

Naročnik bo upošteval samo tista vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo oddana preko Portala javnih naročil RS najpozneje do 27.1.2016 do 10. ure. Odgovori in dodatna pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil RS.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo sami spremljati morebitne popravke razpisne dokumentacije ter objavljena vprašanja in odgovore.


2.5 Zaupni podatki v ponudbi

Ponudniki naj obrazce in izjave za katere menijo, da sodijo med zaupne ali poslovno skrivnost označijo s klavzulo »POSLOVNA SKRIVNOST«, skladno z določbami 22. člena ZJN-2.


2.6 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila, ki ga prevzemajo. V takem primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, kjer mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri del naročila vsak prevzema.


2.7 Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Če ponudnik nastopa s podizvajalci, mora biti v ponudbi navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino in vrednost. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca.


Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Če ponudnik nastopa s podizvajalci, se s predložitvijo ponudbe strinja, da bodo sestavni del pogodbe:


 • Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

 • Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec;

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v 5 (petih) dneh od sklenitve te pogodbe.

Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:


 • podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

 • podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in številka transakcijskega računa),

 • predmet sporazuma, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec,

 • soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).


2.8 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.
2.9 Obseg in skladnost ponudbe

Ponudba mora zajemati izvedbo vseh razpisanih del, navedenih v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
2.10 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do vključno 60 dni od roka za predložitev ponudbe, kar ponudniki potrdijo s podpisom obrazca Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje.


2.11 Odgovornost in zaveza izvajalca

Izvajalec naročniku v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.


2.12 Finančna zavarovanja
2.12.1 Garancija za resnost ponudbe

Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje (veljavnost: 60 dni od roka za oddajo ponudb).Vsi ponudniki morajo poleg ponudbe predložiti veljavno finančno zavarovanje za resnost ponudbe.


   1. Garancija za dobro izvedbo pogodbene obveznosti

Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti s

pooblastilom za izpolnitev.Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, bo dolžan predložiti le izbrani ponudnik.
2.13 Predložitev ponudb

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije. Naročniku (vložišče – tajništvo zavoda) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE!«.
2.14 Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do 1.2.2016, do 10.00 ure, na naslov: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, vložišče – tajništvo zavoda.
2.15 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo dne 1.2.2016 ob 12.00 uri na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Iz ponudb se vzame izvirnik garancije za resnost ponudbe (menico in menično izjavo). Zapisnik podpišejo pooblaščeni predstavniki ponudnikov in prisotni člani strokovne komisije.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju. Ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju, se zapisnik pošlje po pošti.
  1. Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Skladno z zakonom se dopušča dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pri čemer pa naknadna predložitev manjkajočih listin v ponudbi ni dopustna.

Dopolnitev ponudb in popravki računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z ZJN-2.
  1. Pogajanja

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k pogajanjem. Predmet pogajanj bo skupna ponudbena vrednost.
  1. Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik po odpiranju končnih ponudb in izvedbi pogajanj sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi v roku, ki ga določa 1. odstavek 79. člena ZJN-2.


  1. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z določbami 80. člena ZJN-2.


  1. Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.


  1. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v treh (3) delovnih dneh. V primeru, ko to zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli v daljši rok. 1. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB
  1. Pogoji za priznanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, navedene v tej točki.

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter izpolnjene, podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane.


   1. Osnovna sposobnost

3.1.1.1 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je pri pristojnem sodišču ali

drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo.
3.1.1.2 Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni

bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem

odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti

vsak izmed partnerjev).Dokazilo: Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od 4-ih mesecev.

V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen on podpisan obrazec »Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.


3.1.1.3 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena UJNVETPS oz. 73. Člena ZJNPOV (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo.
3.1.1.4 Ponudnik zagotavlja, da na dan roka za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo.
Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

   1. Ekonomsko-finančna sposobnost

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.


   1. Tehnična in kadrovska sposobnost

Ponudnik, ki odda ponudbo mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti, ki omogočajo kvalitetno izvedbo naročila, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnična specifikacija naročila), pravili stroke ter določil predpisov in standardov s področja predmetnega naročila.


Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca »Tehnična specifikacija in predračun« ter v preglednici tehnične opreme v stolpec »Tip opreme« vpiše podatke proizvajalca in tip tehnične opreme, ki jo ponuja.
Opomba: v primeru, da naročnik podvomi o resničnosti ponudnikovih navedb, lahko od ponudnika zahteva, da mu predloži ustrezna dokazila.


   1. Reference

Ponudnik, ki odda ponudbo je v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj tri istovrstne posle postavitve montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo, v višini najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. Vsaj ena od referenc mora dokazovati, de je ponudnik pri enem istovrstnem poslu zagotavljal celotno zvočno sliko (oprema in izvedba ozvočenja) za koncert klasične glasbe z orkestrom.


Dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

Opomba: Istovrsten posel pomeni tista dela, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, in sicer vsaj postavitev konstrukcije, odrov, odrske scenografije, razsvetljave in ozvočenja kumulativno. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost brez DDV. Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri gospodarskem subjektu, ki ga ponudnik navaja.

Vsaj ena od referenc mora dokazovati, de je ponudnik pri enem istovrstnem poslu zagotavljal celotno zvočno sliko (oprema in izvedba ozvočenja) za koncert klasične glasbe z orkestrom.


  1. Merila za izbiro ponudb

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo po merilu najnižja skupna ponudbena vrednost (postavka CENA SKUPAJ 1+2+3+4+5+6+7 v EUR brez DDV iz obrazca Tehnična specifikacija in predračun). 1. IZDELAVA PONUDBE

Ponudba oziroma ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku. Ponudbene cene morajo biti navedene v EUR. Obrazci naj se izpolnijo na priloženih listih. Dokumenti in obrazci naj bodo v ponudbeni dokumentaciji v istem vrstnem redu, kot so zahtevani v teh navodilih. Ponudnik mora v ponudbi predložiti le listine, dokazila, izjave in podobno, ki so zahtevane v tem poglavju.
  1. Listine ponudbene dokumentacije


OBR-01 Ponudba
OBR-02 Podatki o gospodarskem subjektu
OBR-03/1 Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev

OBR-03/2 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe

OBR-03/3 Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev

OBR-03/4a Tabela referenčnih del

OBR-03/4b Podatki o referenčnem delu

OBR-04/1 Podizvajalci – zbirni seznam

OBR-04/2 Podatki o podizvajalcu

OBR-04/3 Sporazum o medsebojnem sodelovanju

OBR-04/4 Izjava podizvajalca o izpolnjevanju osnovnih pogojev

OBR-04/5 Pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem

* Podizvajalci (Obrazce 04/1 – 04/5 izpolnijo le ponudniki, ki bodo nastopali s podizvajalci)


OBR-05 Tehnična specifikacija in predračun

OBR-06 Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za

unovčenje

OBR-07 Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev

OBR-08 Vzorec pogodbe
Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.
Listine ponudbene dokumentacije morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oziroma listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.
Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.   1. Ponudba

V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

 • Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede najprej vodilnega partnerja in nato vse ostale partnerje,

 • Ponudbene cene morajo biti navedenev valuti EUR, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV),

 • Ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila,

 • Ponudba mora veljati za celotno naročilo,

 • Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji,

 • Ponudba mora veljati vsaj 60 dni po roku za oddajo ponudb.  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət