Ana səhifə

Ne emer te republikes


Yüklə 145 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü145 Kb.


REPUBLIKA E SHQIPERISE

GJYKATA E APELIT

TIRANE

Nr.547 Regj. Themeltar Nr.571 Vendimi

Date 04.07.2011 Date 16.12.2011
V E N D I M

NE EMER TE REPUBLIKES”


Gjykata e Apelit Tirane e perbere nga gjyqtaret :
KRYESUES : ILIR TOSKA

ANETAR : FLUTRA SKENDERI

ANETAR : ARTUR KALAJA
asistuar nga sekretarja Rexhina Baçi, ne seancen gjyqesore te dates 16.12.2011, mori ne shqyrtim ceshtjen civile qe u perket paleve :
KERKUES : FONDACIONI “UNIVERSITETI EUROPIAN PER

TURIZIMIN”,

me Seli ne Tirane, Rruga “Tre Vellezerit Kondi” Nr.20, me Drejtore Ekzekutive Marjeta Imaku.


OBJEKTI : Depozitim akti.
BAZA LIGJORE : Ligji Nr.8788, date 07.05.2001, “Per organizatat jofitimprurese”; Ligji Nr.8789, date 07.05.2001, “Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese”.
__________

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, me vendimin Nr.269/4 Akti, date 25.04.2011, ka vendosur :
“Pranimin e kerkeses.
Depozitimin e Procesverbalit te Mbledhjes se Bordit te Fondacionit “Universiteti Europian per Turizimin”, date 30.03.2011, ku u mor ne shqyrtim rendi i dites : “1. Per pranimin e anetareve te rinj. 2. Miratimi i bilancit per vitin 2010 dhe 3. Miratimi i buxhetit per vitin 2011.
Ne kete Mbledhje u vendos pranimi i kater anetareve te rinj, te cilet jane : Vilson Ahmeti, Viktor Tushaj, z. Ciovani D’Alessando dhe z. Genc Çifligu, si dhe u miratua Bilanci Financiar i vitit 2010.
Ne lidhje me piken e trete te rendit te dites ne lidhje me buxhetin e vitit 2011 u vendos qe te diskutohet ne nje mbledhje tjeter.
Te behen shenimet perkatese ne Regjistrin e Organizatave Jofitimprurese prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane”.
Kunder vendimit te gjykates se shkalles se pare, me date 02.05.2011, ka paraqitur ankim Avokati Ferdinand Doja, si perfaqesues me prokure te posacme i anetarit te Bordit Drejtues te Fondacionit “Universiteti Europian per Turizimin”, shtetasit italian Salvatore Messina, qe kerkon prishjen e vendimit dhe c’regjistrimin e akteve te bera sipas tij, duke parashtruar keto shkaqe :


  • Vendimi i gjykates eshte ne kundershtim me ligjin, Ligjin Nr.8788, date 07.05.2001, “Per organizatat jofitimprurese” dhe Ligjin Nr.8789, date 07.05.2001, “Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese”, si dhe me Statutin e Fondacionit “Universiteti Europian per Turizimin”, mbasi :
      1. Ndryshimet ne regjistrat perkates nuk mund te behen ne baze te procesverbalit te mbledhjes, por ne baze te “vendimit”, qe eshte akti i vetem me ane te te cilit disponon vullnetin e tij Bordi Drejtues i Fondacionit, referuar dhe nenit 11 te Statutit, nderkohe qe procesverbali i mbledhjes eshte vetem nje akt shkresor, ku pasqyrohet gjithcka qe ndodhe ne mbledhjen e bordit, por qe disponimi i tij behet vetem me ane te vendimit perkates, i cili duhet te jete i nenshkruar nga te gjithe pjesemarresit ne mbledhje, qe ne rastin konkret nuk ka patur asnjehere nje vendim te tille sepse une ankuesi dhe anetari tjeter i Bordit Drejtues Francesco Redi nuk kemi nenshkruar nje vendim te tille.
      1. Ne gjykimin ne apel do te provojme qe procesverbali i paraqitur per depozitim ne gjykaten e shkalles se pare nuk eshte i njejte ne permbajtje me procesverbalin e mbledhjes se mbajtur me shkrim dore nga Noterja Gentiana Brati, pervec se ky procesverbal i paraqitur ne gjykate nuk eshte origjinal, sepse eshte i shkruar me makine shkrimi, “kompjuter”.


GJYKATA E APELIT TIRANE
Pasi degjoi relatimin e gjyqtarit Ilir Toska; degjoi perfaqesuesin e posacem te ankuesit Salvatore Messina, Avokatin Ferdinand Doja, qe kerkoi prishjen e vendimit te gjykates se shkalles se pare dhe c’regjistrimin e akteve te bera sipas tij; ne mungese te pales kerkuese, Fondacionit “Universiteti Europian per Turizimin”, njoftuar rregullisht me leter-thirrje; si dhe pasi e bisedoi ceshtjen ne teresi,
VEREN
Ankimi kunder vendimit Nr.269/4 Akti, date 25.04.2011, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, eshte paraqitur nga nje person qe nuk legjiotimohet te paraqes ankim kunder tij, si dhe ankimi eshte paraqitur kunder nje vendimi qe nuk lejohet ankim, prandaj ka vend te vendoset mospranimi i tij.
Nga aktet e dosjes gjyqesore del se :
Mbi kerkese te Drejtores Ekzekutive te Fondacionit “Universiteti Europian per Turizmin”, Znj. Marjeta Imaku, bazuar ne Ligjin Nr.8788, date 07.05.2001, “Per organizatat jofitimprurese”, si dhe ne Ligjin Nr.8789, date 07.05.2001, “Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese”, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane, duke vepruar si gjykate e regjistrit te organizatave jofitimprurese, me Vendimin Nr.2669/4, date 25.04.2011, ka vendosur te pranoje kerkesen per depozitimin ne regjister te depozitoje Procesverbalit te Mbledhjes se Bordit te Fondacionit “Universiteti Europian per Turizimin”, te date 30.03.2011, procesverbal sipas te cilit “ ... eshte marre ne shqyrtim rendi i dites : “1. Per pranimin e anetareve te rinj. 2. Miratimi i bilancit per vitin 2010 dhe 3. Miratimi i buxhetit per vitin 2011, duke u vendosur pranimi i kater anetareve te rinj, te cilet jane Vilson Ahmeti, Viktor Tushaj, z. Ciovani D’Alessando dhe z. Genc Çifligu, si dhe u miratua Bilanci Financiar i vitit 2010. Ne lidhje me piken e trete te rendit te dites ne lidhje me buxhetin e vitit 2011 u vendos qe te diskutohet ne nje mbledhje tjeter”.
Kunder ketij vendimi ka paraqitur ankim shtetasi italian Salvatore Messina, ne cilesine e anetarit te Bordit Drejtues te Fondacionit “Universiteti Europian per Turizimin”, duke pretenduar se gjykata e shkalles se pare ka gabuar kur ka pranuar kerkesen per depozitimin ne regjistrin e organizatave jofitimprurese te Procesverbalit te Mbledhjes se Bordit te Fondacionit “Universiteti Europian per Turizimin”, te date 30.03.2011, ne rrethanat kur ne kete regjister nuk mund te depozitohen “procesverbalet”, por “vendimet”, qe eshte akti i vetem me ane te te cilit disponon vullnetin e tij Bordi Drejtues i Fondacionit, si dhe kur procesverbali i paraqitur per depozitim nuk eshte i njejte ne permbajtje me procesverbalin e mbledhjes se mbajtur me shkrim dore nga Noterja Gentiana Brati, pervec se kur ky procesverbal nuk eshte origjinal, sepse eshte i shkruar me makine shkrimi, “kompjuter”.
Nga sa rezulton, gjykata e apelit cmon, se ne rastin konkret eshte paraqitur ankim kunder nje vendimi qe ligji, Ligjin Nr.8789, date 07.05.2001, “Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese”, nuk parashikon se lejohet te behet ankim. Sic u parashtrua, gjykata e regjistrit te organizatave jofitimprurese, brenda kompetencave te dhena nga ligji, pasi ka verifikuar ligjshmerine ne pikpamje te formes, ka pranuar kerkesen per depozitimin e nje akti te nje te organizate jofitimprurese. Nese ne rastin konkret jemi para nje regjistrimi te paligjshem, ligji i mesiperm ka parashikuar nje procedure te posacme, e cila, ne asnje rast, por perkundrazi, perfshin edhe realizimin e nje procesi gjyqesor, nepermjet venies ne levizje te gjykates sipas rregullave te pergjithshme, ne perfundim te te cilit te vendoset per ligjshmerine e aktit apo veprimit juridik te regjistruar ne regjistrin tregtar. Ne kete kuptim, vendimet e gjykates se regjistrit tregtar, qe pranojne kerkesat per depozitimin e akteve nuk jane te ankimueshem ne rruge te zakonshme, nepermjet paraqitjes se ankimit kunder tij ne gjykaten e apelit. Perkundrazi, nepermjet njoftimit te te cdo te interesuari apo dhe kryesisht, gjykata e regjistrit tregtar fillon proceduren per prishjen me nenvizim te cdo regjistrimi qe rezulton i paligjshem.
Gjithashtu, ne pikpamje formale, procesi qe realizohet nga gjykata e regjistrit te organizatave jofitimprurese si ne rastin konkret, nuk eshte ne thelb nje proces i mirefillte gjyqesor, pavaresisht disa elementeve te njejte midis tyre. Gjithesesi, ne rrethanat kur si pjese e procesit te gjykates se regjistrit te organizatave jofitimprurese eshte vetem inicuesi i tij, pra kerkuesi, kushdo tjeter, qe ne aspektin formal ligji nuk e konsideron si pjese te ketij procesi, nuk legjitimohet te paraqes ankim kunder vendimit te gjykates se regjistrit te organizatave jofitimprurese, referuar kjo Ligjit Nr.8789, date 07.05.2001, “Per regjistrimin e organizatave jofitimprurese”, si dhe nenit 442/a te Kodit te Procedures Civile.
Nga sa mesiper, ne rastin konkret eshte paraqitur ankim kunder nje vendimi ndaj te cilit ligji nuk lejon ankim, si dhe nga persona qe nuk legjitimohen te paraqesin ankim ne ate lloj procedure te ndjekur nga gjykata e regjistrit tregtar.
PER KETO ARSYE
Gjykata e Apelit Tirane, bazuar ne nenin 450,

germat “c” dhe “ç”, te Kodit te Procedures Civile,


V E N D O S I
Mospranimin e ankimit te paraqitur nga Salvatore Messina kunder Vendimit Nr.269/4 Akti, date 25.04.2011, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
U shpall, sot me date 16.12.2011, ne Tirane.
ANETAR ANETAR KRYESUES
ARTUR KALAJA FLUTRA SKENDERI ILIR TOSKA

dv. dv. dv.

Vertetohet njesia me Origjinalin

KANCELAR

Altin GJANA

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət