Ana səhifə

Evropski parlament


Yüklə 78 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü78 Kb.


EVROPSKI PARLAMENT

2009 - 2014


<Commission>{JURI}Odbor za pravne zadeveCommission>

Predsednik

{08/11/2013}8.11.2013

ga. Pervenche Berès

Predsednica

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga sklepa Sveta o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte [COM(2013)0413]Spoštovana ga. predsednica,

Odbor za pravne zadeve je na seji 14. oktobra 2013 sprejel mnenje za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane o pravni podlagi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije [COM(2013)0418].


V njem je sklenil, da je Svet izbral napačno pravno podlago, zato je sklenil priporočiti predsedniku, naj začne postopek pred Sodiščem, da se zagotovi uporaba pravilne pravne podlage za predlog. V priporočilu si je tudi pridržal pravico do spremljanja in dajanja priporočil v zvezi s povezanimi zakonodajnimi akti o statusu otočja Mayotte.
Zato je na seji 5. novembra 2013 na lastno pobudo in v skladu s členom 37(3) Poslovnika sprejel mnenja o pravni podlagi treh dodatnih zakonodajnih predlogov o otočju Mayotte, ki se obravnavajo v različnih odborih, vključno z zgornjim predlogom, ki se obravnava v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve.


I – Ozadje
Po referendumu leta 2009 je takratna francoska čezmorska skupnost Mayotte, ki leži severno od Madagaskarja v Indijskem oceanu, z 31. marcem 2011 postala francoski čezmorski departma, zato je predsednik Francije v pismu z dne 26. oktobra 20111 zaprosil predsednika Evropskega sveta, naj začne postopek v skladu s členom 355(6) PDEU za sprejetje sklepa, ki spreminja status otočja Mayotte na podlagi Pogodb EU, in sicer iz statusa čezmorske države oziroma ozemlja v status najbolj oddaljene regije. Pismo se je sklicevalo tudi na Izjavo št. 43 o členu 355(6) PDEU, v kateri je naslednje besedilo:
Visoke pogodbenice se strinjajo, da Evropski svet ob uporabi člena 355(6) sprejme sklep, ki spreminja status Mayotte v odnosu do Unije, tako da postane to ozemlje najbolj oddaljena regija v smislu člena 355(1) in člena 349, če francoske oblasti Evropski svet in Komisijo obvestijo, da to dovoljuje trenutni razvoj notranjega statusa otoka.
Zato je Evropski svet po posvetovanju s Komisijo2 v skladu s členom 355(6) PDEU dne 12. julija 2012 soglasno sprejel zgoraj navedeni sklep.
Člen 1 Sklepa določa, da otočje Mayotte z začetkom veljavnosti leta 2014 ni več čezmorska država oziroma ozemlje, za katerega veljajo določbe četrtega dela PDEU, in postane najbolj oddaljena regija Unije v smislu člena 349 PDEU. Člen 2 se glasi:
Člen 2
PDEU se spremeni:


  1. v prvem odstavku člena 349 se za besedo „Martinika“ vstavi beseda „Mayotteja“;
  1. v členu 355(1) se za besedo „Martinika“ vstavi beseda „Mayotte“;
  1. v Prilogi II se črta šesta alinea.

Sklep ima enako zgradbo in je bil sprejet po enakem postopku kot sklep Evropskega sveta, sprejet leta 2010, o spremembi položaja francoskega karibskega otoka Saint-Barthélemy, prej najbolj oddaljene regije, ki je postal čezmorska država oziroma ozemlje.3


Vendar bi bilo treba opozoriti, da nobena sprememba besedila PDEU v skladu s tema dvema sklepoma Evropskega sveta ni razvidna iz zadnje prečiščene različice PDEU, ki je bila objavljena dne 26. oktobra 20124. Vključeni pa sta v prečiščeno različico besedila Evropskega sveta5.
Odbor za pravne zadeve je 14. oktobra 2013 sprejel zgoraj navedeno mnenje za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, v katerem je med drugim sklenil, da je Svet izbral napačno pravno podlago.1 Zato je sklenil priporočiti predsedniku, naj začne postopek pred Sodiščem, da se zagotovi uporaba pravilne pravne podlage za predlog, in da naj Parlament ne sprejema nobenih ukrepov v zvezi s Sklepom Evropskega Sveta 2012/419/EU o spremembi Pogodbe. V priporočilu si je tudi pridržal pravico do spremljanja in dajanja priporočil v zvezi s povezanimi zakonodajnimi akti o statusu otočja Mayotte.
Odbor za pravne zadeve je zato na seji 5. novembra 2013 preveril pravno podlago treh dodatnih zakonodajnih predlogov, vključno s spodnjim predlogom, za katerega je pristojni odbor Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve.

Pravna podlaga predloga o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte
Predlog

Komisija v odgovor na prošnjo francoskih organov za odobritev odloga izvajanja Direktive 2010/18/EU2, katere cilj je izvajanje sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med socialnimi partnerji na evropski ravni, predlaga, da se odobri odlog, da se zagotovi postopna uresničitev enakega obravnavanja in da se ohrani stabilnost gospodarskega razvoja otočja Mayotte.


Predlagana pravna podlaga

Podlaga za predlog Komisije je člen 155(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), na podlagi katerega Svet na predlog Komisije sprejme sklep o izvajanju sporazumov o upravljanju in delovnih sporazumov in se Evropski parlament obvesti o zadevi. Vendar Svet predlaga, da se za pravno podlago določi člen 349 PDEU o posebnih ukrepih za najbolj oddaljene regije, na podlagi katerega Svet sprejme te ukrepe na predlog Komisije in po posvetovanju s Parlamentom.


Analiza

Pravna služba je zavzela stališče, da je treba pravno podlago, ki jo je izbrala Komisija, šteti za pravilno, saj v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije pravne podlage ni mogoče izbrati izključno s sklicevanjem na pooblastila institucije, čeprav bi imel Parlament širša pooblastila na podlagi člena 349 PDEU, saj različni predlogi v svežnju Mayotte temeljijo na enakih dejstvih in bi bilo treba vse te dokumente analizirati na podlagi enakih načel. Ker je bila pravna podlaga za spremenjeno direktivo člen 155(2) PDEU, je treba za sedanji predlog akta o spremembi uporabiti enako pravno podlago.III - Sklep in priporočila
Pravilna pravna podlaga za predlog sklepa Sveta o spremembi Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte je člen 155(2) PDEU.
Odbor za pravne zadeve je tako na seji 5. novembra 2013 soglasno sklenil3 zavzeti stališče, da pravna podlaga, ki jo je predlagal Svet, in sicer člen 349 PDEU, ni pravilna in da je pravilna pravna podlaga, ki jo je predlagala Komisija.

Zato je Odbor za pravne zadeve na tej podlagi tudi sklenil, da predsedniku Evropskega parlamenta v skladu s členom 128 Poslovnika priporoči, naj zadevo posreduje Sodišču Evropske unije, ko bo sklep Sveta, da se zaprosi za mnenje Evropskega parlamenta, objavljen v Uradnem listu, da se zaščitijo pristojnosti Evropskega parlamenta v skladu s členom 13(2) PEU.


S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne1 Glej dokument Sveta EUCO 114/11 z dne 15. novembra 2011.

2 C(2012) 3506 final, dostopen v dokumentu Sveta 11006/12.

3 Sklep Evropskega sveta 2010/718/EU z dne 29. oktobra 2010 o spremembi položaja Saint-Barthélemy v razmerju do Evropske unije (UL L 325, 9.12.2010, str. 4).

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:EN:PDF.

5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf.

1 Glej dopis, ki ga je g. Lehne 16. oktobra 2013 naslovil na g. Groote.

2 Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (UL L 68, 18.3.2010, str. 13)

3 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednik), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (podpredsednica), Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.

AL\1008588SL.doc


PE522.887v01-00

SL SL


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət