Ana səhifə

Št zadeve: 007-215/2014 Datum objave


Yüklə 90 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü90 Kb.


O S N U T E K!

Ime predpisa:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Št. zadeve:

007-215/2014Datum objave:

25. 4. 2014
Rok za sprejem mnenj in pripomb:

26. 5. 2014
Ime odgovorne osebe in e-naslov:

mag. Nataša Vodopivec, gp.mko@gov.si

OBRAZLOŽITEV
Pravna podlaga za Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo so drugi, tretji, peti in šesti odstavek 17. člena, šesti odstavek 70. člena in enajsti odstavek 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljnjem besedilu: ZVO). Uredba se hkrati uporablja za izvrševanje 83. in 84. člena ZVO.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe se njene določbe uskladijo s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13), z osnutkom nove Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, hkrati se odpravi nekatere nejasnosti in težave pri izvajanju v praksi.
V primerjavi z dosedanjo uredbe se:

- zaradi razveljavitve nekaterih direktiv na področju emisij v vode in uveljavitve nove direktive o industrijskem onesnaževanju spremeni in dopolni 1. člen,

- spremeni uporaba uredbe, in sicer se uporablja tudi za tekoče odpadke iz proizvodnje titanovega dioksida, če se ti odstranjujejo z izpuščanjem v vode,

- zaradi odprave nejasnosti oziroma različnega razumevanja pri izvajanju spremenijo in dopolnijo nekateri izrazi,

- omogoči določitev drugega mesta od predpisanega za nekatere dodatne parametre,

- dopolni pogoje za odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, in sicer mora biti zagotovljena tudi ustrezna zmogljivost kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije in ne le čistilne naprave, ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje,

- jasneje uredi določbe glede opremljenosti površin z usedalnikom, lovilnikom olj ali čistilno napravo padavinske odpadne vode, in sicer za območja naprave in letališča,

- pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja spremenijo tako, da se preverja morebitna čezmerna obremenjenost in ne preseganje mejnih vrednosti,

- dopolni vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer se doda lokacije mest vzorčenja obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda,

- dopolni seznam naprav, za katere okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti, in sicer se doda naprave, v kateri nastajajo le hladilne odpadne vode, ki se odvajajo v vodotok, naprava pa ni naprava ali del naprave iz predpisa, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in ni naprava iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode,

- dopolnijo pogoji za spremembo predpisanega obratovalnega monitoringa odpadnih voda,

- dodajo pogoji za spremembo predpisanega obratovalnega monitoringa stanja voda,

- spremenijo pogoji za uveljavitev izjeme glede mejne vrednosti letne količine onesnaževala, in sicer se le-ta v okoljevarstvenem dovoljenju sicer določi, čezmerna obremenitev glede na to mejno vrednost pa se vrednoti le, če se ugotovi čezmerno obremenitev na podlagi rezultatov obratovalnega monitoringa stanja površinske vode, v katero se odpadna voda odvaja,

- jasneje določi, katere podatke mora predložiti vlagatelj vloge za uveljavitev izjeme iz prejšnje alineje,

- jasneje določi izjeme glede določanja mejne vrednosti letne količine pri obstoječih napravah, in sicer v primeru odvajanja industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne vode ali v primeru odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida z izpuščanjem v vode,

- jasneje določi uporabo določb Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) v prehodnem obdobju in

- odpravijo nomotehnične in tiskarske napake.
Začetek veljavnosti uredbe se načrtuje hkrati z uveljavitvijo nove Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida.

Na podlagi drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 17. člena, šestega odstavka 70. člena in enajstega odstavka 74. člena ter za izvrševanje 83. in 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote

pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

0. člen
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:


»1. člen

(vsebina)


Ta uredba v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, določa mejne vrednosti emisije snovi in toplote, vrednotenje emisije snovi in toplote, ukrepe preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi, pogoje za odvajanje odpadnih voda in obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprave v skladu z:
– Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z) Direktivo Sveta 2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 353, z dne 28. 12. 2013, str. 8),
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 353, z dne 28. 12. 2013, str. 8),
– Direktivo 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne 27. 12. 2006, str. 19) in
– Direktivo 2010/75/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 17.12.2010, str. 17), zadnjič spremenjeno s Popravkom Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 17. Decembra 2010) (UL L št. 158 z dne 19. junija 2012, str. 25).«
0. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na industrijske odpadne vode, se uporabljajo tudi glede tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, lahko odstranjujejo z izpuščanjem v vode, razen, kadar ta uredba določa drugače.«.


0. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta 1. točka, dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
0. člen
V 4. členu se v tretji alineji 10. točke besedilo »iz obratov« spremeni tako, da se glasi »s površin objektov«, za besedilom »ali naprav za« se doda besedilo »predhodno skladiščenje,«, za besedilom »ali odstranjevanje odpadkov« pa se doda besedilo », razen njihovih streh,«.
V 34. točki se besedilo »iz 52. točke« spremeni tako, da se glasi »iz točk a) in b) 56. točke«.
Za 35. točko se doda nova 36. točka, ki se glasi:

»36. odstranjevanje odpadkov je odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;«.


Za dosedanjo 40. točko se dodata novi 42. in 43. točka, ki se glasita:

»42. predelava odpadkov je predelava v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;

43. predhodno skladiščenje odpadkov je predhodno skladiščenje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;«.
Za dosedanjo 46. točko se doda nova 50. točka, ki se glasi:

»50. skladiščenje odpadkov je skladiščenje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;«.


Dosedanje 36. do 40. točka se preštevilčijo tako, da postanejo 37. do 41. točka, dosedanje 41. do 46. točka se preštevilčijo tako, da postanejo 44. do 49. točka, in dosedanje 47. do 60. točka se preštevilčijo tako, da postanejo 51. do 64. točka.
0. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu druge alineje za vejico doda besedilo »izražen v mg/L,« .
0. člen
V drugem odstavku 9. člena se v drugi alineji za besedilom »pH-vrednosti« doda besedilo »ter prostega klora in parametra AOX«.
0. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo »zmogljivost« doda besedilo »kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije in«, besedilo »javno kanalizacijo« pa se nadomesti z besedilom »to kanalizacijsko omrežje«.
0. člen
V drugem odstavku 17. člena se v 2. točki za dvopičjem doda nova prva alineja, ki se glasi:

»– površine na območju naprave, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami, ki so namenjene prometu ali parkiranju ali skladiščenju motornih vozil,«.


Dosedanje prva do četrta alineja drugega odstavka postanejo druga do peta alineja.
V četrtem odstavku se v peti alineji beseda »ali« nadomesti z »in«, sedma alineja pa se spremeni tako, da se glasi:

»– letališke steze in ploščadi s klasifikacijsko številko 21301, če gre za vzletno pristajalne in vozne letališče steze, ali«.


0. člen
V prvem odstavku 25. člena se v tretji alineji besedilo »da predpisane mejne vrednosti emisije snovi in toplote niso presežene« nadomesti z besedilom »da ne povzroča čezmerne obremenitve okolja«.
0. člen
V 26. členu se na začetku desete alineje doda besedilo »lokacije mest vzorčenja v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ter«.
0. člen
V prvem odstavku 27. člena se na koncu 3. točke pika nadomesti z vejico in doda se nova 4. točka, ki se glasi:

»4. obratovanje naprave, ki ni naprava ali del naprave iz predpisa, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, in ni naprava iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode, v njej pa nastajajo le hladilne odpadne vode, ki se odvajajo v vodotok.«.

0. člen
V četrtem odstavku 31. člena se za besedilom »ter temperature« doda besedilo »in pretoka«.
0. člen
V prvem odstavku 32. člena se tretja alineja 2. točke spremeni tako, da se glasi:

»– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker rezultati monitoringa stanja površinskih ali podzemnih voda kažejo, da je vodno telo, v katero se odvaja odpadna voda, čezmerno obremenjeno s temi onesnaževali, industrijske odpadne vode pa vsebujejo parameter, ki je vzrok za tako obremenjenost,«.


Za tretjo alinejo se dodajo nove četrta, peta in šesta alineja, ki se glasijo:

»– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker bi emisija tega parametra onesnaženosti zaradi odvajanja odpadne vode lahko povzročila znatno povečanje,

– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker meritve tega onesnaževala upravljavec naprave potrebuje zaradi obračuna okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

– obseg meritev za industrijsko odpadno vodo povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker ta onesnaževala škodljivo vplivajo na biološko razgradnjo odpadne vode, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi, ali na kakovost blata iz komunalne ali skupne čistilne naprave, na kateri se čisti industrijska odpadna voda,«.


Dosedanja četrta alineja postane sedma alineja, pika na koncu alineje pa se nadomesti z vejico.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:

»3. dokumentacije iz prve alineje tretjega odstavka 23. člena te uredbe, če se mora zaradi spremljanja učinkovitosti čiščenja odpadne vode pri posrednem odvajanju v podzemno vodo povečati:

– pogostost meritev ali

– obseg meritev za enega ali več parametrov onesnaženosti.«.


V drugem odstavku se za besedilom »obratovalnega monitoringa« doda besedilo »za največ 10 let«.
0. člen
V 33. členu se črta beseda »lahko«.
0. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen

(sprememba programa obratovalnega monitoringa stanja voda)


(1) Za posamezno napravo se lahko v okoljevarstvenem dovoljenju določi spremembo programa obratovalnega monitoringa stanja voda iz desete alineje 26. člena te uredbe na podlagi:

1. vloge upravljavca naprave za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, če je lahko pogostost meritev manjša od predpisane, ker sta količina in onesnaženost odpadne vode enaki celo koledarsko leto,

2. poročila o obratovalnem monitoringu stanja voda v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu površinskih ali podzemnih voda ali podatkov o tehnološkem postopku, podatkov o čiščenju industrijske odpadne vode na čistilni napravi ali podatkov iz monitoringa stanja površinskih ali podzemnih voda, če se mora:

– obseg meritev povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ker bi emisija tega parametra onesnaženosti zaradi odvajanja odpadne vode lahko povzročila znatno povečanje,

– obseg meritev za komunalno čistilno napravo, na kateri se čisti industrijska odpadna voda, povečati za enega ali več parametrov onesnaženosti, ki jih vsebuje ta industrijska odpadna voda.
(2) Vloga iz 1. točke prejšnjega odstavka mora vsebovati:

– rezultate opravljenih občasnih in trajnih meritev emisije snovi,

– opis ukrepov, s katerimi upravljavec naprave zagotavlja izpolnjevanje pogojev za spremembo programa obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka,

– mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa, iz katerega je razvidno, da je zahtevana sprememba programa obratovalnega monitoringa upravičena, in

– rezultate meritev vseh parametrov onesnaženosti, opravljenih v skladu s predpisom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih ali podzemnih voda v letu pred potekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, če se vloga nanaša na podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja.«.
0. člen

V prvem odstavku 41. člena se besedilo »6. člen« spremeni tako, da se glasi »2. točko prvega odstavka 11. člena«, besedilo »opusti določitev mejne vrednosti letne količine za eno ali več onesnaževal« pa se spremeni tako, da se glasi »določi, da se čezmerna obremenitev glede na letno količino enega ali več onesnaževal ne ugotavlja«.


V drugi alineji se črta beseda »in« in doda vejica.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– odvajanje odpadne vode ne bi povzročilo znatnega povečanja in«.


Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja in se spremeni tako, da se glasi:

»– rezultati državnega monitoringa stanja površinskih voda in podatki iz prve alineje četrtega odstavka tega člena kažejo, da vodno telo vodotoka ali njegov del, v katerega se odvaja odpadna voda iz naprave, ni čezmerno obremenjen glede na tista onesnaževala, ki so predmet opustitve.«.


Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za obstoječo napravo ali iztok iz obstoječe naprave iz prvega odstavka tega člena v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi obveznost ugotavljanja čezmerne obremenitve v skladu z 2. točko prvega odstavka 11. člena te uredbe vedno, kadar se ugotovi čezmerna obremenitev v skladu s četrtim odstavkom 11. člena te uredbe.«.


V dosedanjem tretjem odstavku se v prvi alineji beseda »opustitve« nadomesti z besedo »izjeme«, za besedo »oseba« se črta vejica, besedilo »ki izpolnjuje pogoje za izvajalca kemijskega stanja v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda« pa se spremeni tako, da se glasi »iz predpisa, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:

»(5) Podatki o vsebnosti onesnaževala v površinski vodi vodotoka iz prve alineje prejšnjega odstavka morajo vključevati najmanj štiri rezultate meritev in analiz, izvedenih v času stabilnih hidroloških razmer pri pretokih, ki so manjši od srednjega pretoka, in v časovnih presledkih, ki niso krajši od 30 dni.


(6) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se lahko na podlagi vloge upravljavca obstoječe naprave za pridobitev, podaljšanje ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno obstoječo napravo ali za posamezen iztok iz te naprave v okoljevarstvenem dovoljenju opusti določitev mejne vrednosti letne količine za eno ali več onesnaževal, če se določi mejna vrednost emisije tega onesnaževala, ki je enaka okoljskemu standardu kakovosti za površinske vode.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, dosedanji četrti odstavek pa postane sedmi odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane osmi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Ne glede na tretjo alinejo drugega odstavka 14. člena te uredbe se za obstoječo napravo, ki industrijsko odpadno vodo odvaja v:

– javno kanalizacijo, ki ni zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, uporabljajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode pri odvajanju v javno kanalizacijo, letna količina onesnaževal pa se ne določa,

– javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne vode, uporabljajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode pri neposrednem ali posrednem odvajanju industrijske odpadne vode v vode, letna količina onesnaževal pa se ne določa.«.


Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Ne glede na 8. člen te uredbe se pri odstranjevanju tekočih odpadkov z izpuščanjem v vodotok v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, letna količina onesnaževal ne določa, če gre za obstoječo napravo za proizvodnjo titanovega dioksida ali obstoječo napravo za odstranjevanje tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida in obstoječ iztok.«.


0. člen
V 45. členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo »pri določitvi:

– mejnih vrednosti emisij snovi,

– obveznosti trajnih meritev količine odpadne vode pri komunalni ali skupni čistilni napravi z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE,

– zahtev v zvezi z odvajanjem padavinske odpadne vode z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin obstoječih objektov,

– zahtev za lovilnike olj in ločevalnike maščob.«.
0. člen
V 1. točki priloge 2 se v preglednici v četrti celici 44. vrstice z naslovom klor – prosti in četrti celici 45. vrstice z naslovom celotni klor beseda »Cl« nadomesti z besedilom »Cl2«.
0. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-215/2014

Ljubljana, 25. aprila 2014

EVA 2014-2330-0144
Vlada Republike Slovenije

Alenka Bratušek l.r.PREDSEDNICA


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət