Ana səhifə

Evropski parlament


Yüklə 63 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü63 Kb.


EVROPSKI PARLAMENT

2009 - 2014


<Commission>{JURI}Odbor za pravne zadeveCommission>

Predsednik

{11/11/2013}11.11.2013

ga. Sharon Bowles

Predsednica

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte [COM(2013)0577]Spoštovana ga. predsednica,

Odbor za pravne zadeve je na seji 14. oktobra 2013 sprejel mnenje za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane o pravni podlagi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije [COM(2013)0418].


V njem je sklenil, da je Svet izbral napačno pravno podlago, zato je sklenil priporočiti predsedniku, naj začne postopek pred Sodiščem, da se zagotovi uporaba pravilne pravne podlage za predlog. V priporočilu si je tudi pridržal pravico do spremljanja in dajanja priporočil v zvezi s povezanimi zakonodajnimi akti o statusu otočja Mayotte.
Zato je na seji 5. novembra 2013 na lastno pobudo in v skladu s členom 37(3) Poslovnika sprejel mnenja o pravni podlagi treh dodatnih zakonodajnih predlogov o otočju Mayotte, ki se obravnavajo v različnih odborih, vključno z zgornjim predlogom, ki se obravnava v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve.

I – Ozadje
Po referendumu leta 2009 je takratna francoska čezmorska skupnost Mayotte, ki leži severno od Madagaskarja v Indijskem oceanu, z 31. marcem 2011 postala francoski čezmorski departma, zato je predsednik Francije v pismu z dne 26. oktobra 20111 zaprosil predsednika Evropskega sveta, naj začne postopek v skladu s členom 355(6) PDEU za sprejetje sklepa, ki spreminja status otočja Mayotte na podlagi Pogodb EU, in sicer iz statusa čezmorske države oziroma ozemlja v status najbolj oddaljene regije. Pismo se je sklicevalo tudi na Izjavo št. 43 o členu 355(6) PDEU, v kateri je naslednje besedilo:
Visoke pogodbenice se strinjajo, da Evropski svet ob uporabi člena 355(6) sprejme sklep, ki spreminja status Mayotte v odnosu do Unije, tako da postane to ozemlje najbolj oddaljena regija v smislu člena 355(1) in člena 349, če francoske oblasti Evropski svet in Komisijo obvestijo, da to dovoljuje trenutni razvoj notranjega statusa otoka.
Zato je Evropski svet po posvetovanju s Komisijo1 v skladu s členom 355(6) PDEU dne 12. julija 2012 soglasno sprejel zgoraj navedeni sklep.
Člen 1 Sklepa določa, da otočje Mayotte z začetkom veljavnosti leta 2014 ni več čezmorska država oziroma ozemlje, za katerega veljajo določbe četrtega dela PDEU, in postane najbolj oddaljena regija Unije v smislu člena 349 PDEU. Člen 2 se glasi:
Člen 2
PDEU se spremeni:


  1. v prvem odstavku člena 349 se za besedo „Martinika“ vstavi beseda „Mayotteja“;
  1. v členu 355(1) se za besedo „Martinika“ vstavi beseda „Mayotte“;
  1. v Prilogi II se črta šesta alinea.

Sklep ima enako zgradbo in je bil sprejet po enakem postopku kot sklep Evropskega sveta, sprejet leta 2010, o spremembi položaja francoskega karibskega otoka Saint-Barthélemy, prej najbolj oddaljene regije, ki je postal čezmorska država oziroma ozemlje.2


Vendar bi bilo treba opozoriti, da nobena sprememba besedila PDEU v skladu s tema dvema sklepoma Evropskega sveta ni razvidna iz zadnje prečiščene različice PDEU, ki je bila objavljena dne 26. oktobra 20123. Vključeni pa sta v prečiščeno različico besedila Evropskega sveta4.
Odbor za pravne zadeve je 14. oktobra 2013 sprejel zgoraj navedeno mnenje za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, v katerem je med drugim sklenil, da je Svet izbral napačno pravno podlago.5 Zato je sklenil priporočiti predsedniku, naj začne postopek pred Sodiščem, da se zagotovi uporaba pravilne pravne podlage za predlog, in da naj Parlament ne sprejema nobenih ukrepov v zvezi s Sklepom Evropskega Sveta 2012/419/EU o spremembi Pogodbe. V priporočilu si je tudi pridržal pravico do spremljanja in dajanja priporočil v zvezi s povezanimi zakonodajnimi akti o statusu otočja Mayotte.
Odbor za pravne zadeve je zato na seji 5. novembra 2013 preveril pravno podlago treh dodatnih zakonodajnih predlogov, vključno s spodnjim predlogom, za katerega je pristojni odbor Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

II - Pravna podlaga predloga o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte
Predlog

Cilj predlagane direktive je otočju Mayotte zagotoviti enak status, kakor se že vrsto let uporablja za druge najbolj oddaljene francoske regije Guadeloupe, Francosko Gvajano, Martinik in Reunion, in sicer, da se izključi iz skupnega sistema davka na dodano vrednost na podlagi sekundarne zakonodaje EU.


Predlagana pravna podlaga

Podlaga za predlog Komisije je člen 113 PDEU, na podlagi katerega Svet po posvetovanju s Parlamentom sprejme določbe za uskladitev zakonodaje glede posrednega obdavčenja. Svet ni spremenil pravne podlage in se je zato posvetoval s Parlamentom.


Analiza

Podlaga za oba zakonodajna akta, katerih sprememba se predlaga, je bil člen 113 PDEU. Pravna služba je opozorila, da je Sodišče Evropske unije zavzelo stališče, da je ustrezna pravna podlaga za ukrepe posrednega obdavčenja člen 113 PDEU1. Ker je namen predlaganega akta zgolj podelitev enakega statusa otočju Mayotte, ki ga imajo druge najbolj oddaljene regije na podlagi veljavne sekundarne zakonodaje, morata imeti tak ukrep in navedena zakonodaja enako pravno podlago. Zato je pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija, pravilna.III - Sklep in priporočila
Pravilna pravna podlaga predloga direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte, je člen 113 PDEU.

Odbor za pravne zadeve je tako na seji 5. novembra 2013 soglasno2 sklenil, da vam je treba sporočiti, da sta Komisija in Svet uporabila pravilno pravno podlago za ta zakonodajni predlog.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne1 Glej dokument Sveta EUCO 114/11 z dne 15. novembra 2011.

1 C(2012) 3506 final, dostopen v dokumentu Sveta 11006/12.

2 Sklep Evropskega sveta 2010/718/EU z dne 29. oktobra 2010 o spremembi položaja Saint-Barthélemy v razmerju do Evropske unije (UL L 325, 9.12.2010, str. 4).

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:EN:PDF.

4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf.

5 Glej dopis, ki ga je g. Lehne 16. oktobra 2013 naslovil na g. Groote.

1 Glej zadevo C-338/01, Komisija proti Svetu, [2004] Recueil, str. I-04829, točka 60, in zadevo 533/03, Komisija proti Svetu, [2006] ZOdl., str. I-01025, točka 45.

2 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednik), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (podpredsednica), Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Tadeusz Zweifka.

AL\1009323SL.doc


PE522.937v02-00

SL SL


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət