Ana səhifə

BİRİNCİ BÖLÜm genel esaslar kapsam madde 1


Yüklə 84.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü84.5 Kb.
 

 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİKADIN KOLLARI YÖNETMELİĞİ

           

            BİRİNCİ BÖLÜM

            GENEL ESASLAR

 

KAPSAM

MADDE 1-

Bu yönetmelik; Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe, il ve genel merkez teşkilat birimlerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, Parti'nin yan kuruluşu olarak teşkil edilmiş bulunan Kadın Kolları'nın amacı, teşkilatlanması, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2-

Bu yönetmelik; 22.04.1983 tarihli ve 2820 sayılı Kanunun 21.05.1987 tarih 3370 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasına, 12.8.1999 tarihli ve 4445 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen cümle hükmüne dayanan Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.AMAÇ VE TEMEL İLKELER

MADDE 3-

 Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları'nın Amacı:

a) Türk Milleti'nin tarihin her döneminde kadına verdiği önem ve ona atfettiği statüye uygun olarak, başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi olmak üzere her bakımdan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile demokratik ve laik yapısını, her türlü yıkıcı ve bölücü akıma karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmak,

c) Partinin tüzük ve programında yer alan amaç ve ilkeler ile görüş ve politikaların Türk Kadını tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

d) Başta kadınlara yönelik olanlar olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ifadesini bulan temel hak ve hürriyetlerin korunması ve geliştirilmesi için gereken çalışmalarda bulunmak,

e) Türk kadınının siyasete daha aktif katılımını ve Ülke nüfusundaki oranına uygun olarak parlamentoda temsilini sağlamak,

f) Ruh ve beden sağlığı yerinde nesiller yetiştirilmesinin ancak sağlıklı bir aile yapısı içerisinde mümkün olduğu gerçeğinden hareketle, yüzyıllardır övünç kaynağımız olan Türk Aile Yapısı'nın bozulup yozlaşmasını önleyecek çalışmalar yapmak,

g) Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ve muhtaç durumda bulunan kadınlarımıza güvenli barınma imkanları sağlamak ve hayatlarını idame ettirebilecekleri devamlı bir iş ve gelire kavuşmalarını temin etmek,

h) Çalışan kadınların, iş hayatında başarılı ve ev hayatında mutlu olmalarına engel teşkil edilebilecek ortak meselelerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

i) Türk Kadınının;

Türk Milleti'ne mensubiyetten gurur duyan ve O'na derin bir sevgi ve saygı ile bağlı bulunan,

Demokrasiyi bütün kurum ve kuralları ile yerleştirmeyi hedef edinen,

Hukukun ve millet iradesinin üstünlüğüne inanan,

Adalet ve hakkaniyeti dayanan bir sosyal düzen öngören,

Herkesin kanun önünde eşitliğini savunan,

Din ve vicdan hürriyetinin kutsallığına inanan,

Gelenek ve göreneklerine bağlı ve bu değerleri geliştirmeyi görev bilen, bir anlayışa sahip olarak, toplumda hakettiği statüye uygun bir konuma yükselmesine katkı sağlamaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları; bu amaçlara ulaşmak için Parti Tüzük ve programında yer alan ilkeler ile Milliyetçi-Ülkücü tanımında ifadesini bulan, tutum ve davranışlarda bulunmak hedefine yürümek azim ve kararındadır.

GÖREVLERİ

MADDE 4-

 Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kollarının başlıca görevleri;

a) Parti'nin amaç ve ilkelerinin kadınlara anlatılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar yapmak, başta kadınlara ilişkin hususlarda olmak üzere, Ülke gündemini oluşturan temel konulara ilişkin olarak, konferans, açık oturum, seminer gibi toplantılar düzenlemek,

b) Kadınların ülke ve dünya meseleleri ile daha yakından ilgilenmelerini sağlamak ve ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek etkinliklerle partinin gelişmesine katkıda bulunmak,

c) Partili kadınlar ile diğer partililer arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini tesis etmek; karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek amacıyla geziler, eğlence geceleri ve şölenler tertip etmek,

d) Parti'nin temel teşkilat birimleri tarafından düzenlenen etkinliklere yardımcı olmak,

e) Üyelere, İnternetin sağladığı imkanlar dan faydalanmalarını sağlayacak gerekli donanıma sahip salonlar tahsis etmek, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Web Sitesi'ni kurmak ve geliştirmek,

f) Üyelerin boş zamanlarını yararlı aktivitelerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro, müzik, resim, şiir, spor, folklor ve benzeri etkinliklerine yönelik gruplar oluşturmak,

g) Muhtelif konularda araştırmalar yapmak, broşür, bülten, dergi ve kitaplar yayınlamak,

h) Seçimlerde Parti adaylarının kazanması için temel teşkilat birimi ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışmak,

i) Bağlı oldukları birimler tarafından kendilerine verilecek diğer görevleri yerine getirmek

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

ÜYE OLMA ŞARTLARI

MADDE 6-

Kadın Kollarına;

a) Türk Vatandaşı olan,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne inançla bağlı, milli ve manevi değerleri benimseyen,

c) Milliyetçi Hareket Partisi  Tüzük ve Programında yer alan temel ilke, amaç ve politikaları kabul eden,

d) 18 yaşını tamamlamış bulunan,

e) Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve bu yönetmelikte Üye olamayacağına dair hüküm bulunmayan,

her kadın üye olabilir.

Yüksek Öğretim kurumlarındaki bayan öğretim elemanları ve öğrencileri de kadın kolu üyesi olabilirler. Ancak, üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler yüksek öğretim kurumları içinde parti faaliyetlerinde bulunamaz ve parti propagandası yapamazlar.

Öğretim elemanları kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla kadın kollarının merkez organlarıyla araştırma ve danışma birimlerinde de görev alabilirler.ÜYE OLAMAYACAKLAR

MADDE 6-

Kadın Kollarına;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar,

b) Bir başka siyasi partinin veya bu partiye bağlı bir yan kuruluşun üyesi bulunanlar,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

d) Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşların memur statüsündeki görevlileri,yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yüksek öğretim öncesi öğrencileri,

e) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

f) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 3 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

g) Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı, halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge faklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkum olanlar,

h) Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitabı'nın Birinci Bab'ında yazılı, suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

ı) Gençlik kolu üyesi olanlar,

üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

 

ÜYE KAYDI

MADDE 7-

Kadın Kollarına üye olmak isteyen bir Parti üyesi, iki nüsha üye giriş beyannamesi doldurup imzaladıktan sonra, kanuni ikametgahının bulunduğu ilçe kadın kolunun yetkili birimine bir alındı belgesi karşılığında teslim eder. Parti üyelerinin müracaatları herhangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın başvurunun yapıldığı gün kabul edilir ve üye kayıt defterine kaydedilir.

Üye olmak isteyen kimse Parti üyesi değilse, 2 parti veya Kadın kolu üyesinin tezkiyesini taşıyan 2 nüsha giriş beyannamesini doldurarak, alındı belgesi karşılığı kanuni ikametgahının bulunduğu ilçenin Kadın Koluna teslim eder.

Kadın Kolu Yönetim Kurulları üye olmak isteyen şahsın beyannamesi ve diğer belgelerini kendi görüşü ile birlikte en geç 2 iş günü içerisinde temel teşkilat ilçe yönetim kuruluna gönderir.

Temel teşkilat ilçe yönetim kurulu bu başvuruyu Parti Tüzüğünün 6. maddesi uyarınca sonuçlandırarak, sonucu ilçe kadın koluna ve ilgiliye bildirir.

Başvurunun kabulü yönünde karar verilmiş ise, bu kararın tarih ve numarası üyenin müracaat beyannamesine işlenir ve ilgili bir taraftan temel teşkilatta tutulan üye kayıt defterine kaydedilerek parti üyesi, diğer taraftan Kadın kolundaki üye kayıt defterine kayıt edilerek kadın kolu üyesi sıfatı kazanır. Kabul kararı 10 gün içinde ilgiliye yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

Başvurusu reddedilenler, Parti Tüzüğünün 6 ncı maddesinde öngörülen şekil ve sürelerle sınırlı olarak itirazda bulunabilirler.

Üye sadece kanuni ikametgahının bulunduğu ilçe kadın kollarına kayıt olabilir ve bu ikametgahı değişmedikçe kaydının başka bir ilçeye naklini isteyemez.

Üye kayıtları ile ilgili işlemler mahalle, köy veya belde esasına göre yürütülür.

 

ÜYE KAYIT DEFTERİNİN TUTULMASIMADDE 8-

İlçe Kadın kolları, yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Kadın kollarına kabul edilen üyeleri kaydetmek üzere, teme teşkilat birimine tasdik ettirilen bir üye kayıt defteri tutmak mecburiyetindedir. Bu deftere kaydı yaptırılan üyelerin temel teşkilat ilçe defterindeki üye kayıt numaraları da defterin ayrı bir sütununa karşılıklı kontrol imkanı sağlamak üzere kaydedilir.

 

ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI HAKLAR

MADDE 9-

Kadın kolu üyeleri;

a) Kadın Kollarınca düzenlenen her türlü faaliyete katılma, düşünce ve dileklerini bildirme,

b) Kurullardaki başkan ve üyeliklere atandığı takdirde görev alma,

c) Parti  program, tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması ile ilgili görüşlerini kademe esasına riayetle teşkilat görevlerine yazılı veya sözlü olarak duyurma,

haklarına sahiptirler.

 

ÜYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10-

Kadın kolu üyeleri;

a) Parti içinde karşılıklı sevgi, saygı ve ahlak kurallarına uygun olarak partinin dayandığı fikir ve idealleri paylaşmayı, partinin tüzük ve programı ile bu yönetmelikte yer alan ilke ve esaslara göre birlik ve beraberlik içinde çalışmayı,

b) Yetkili kurallarca alınacak uymayı, verilecek görevleri kabul etmeyi, Kadın kolu faaliyetlerinde kademe esasına ve disiplin hükümlerine riayet etmeyi,

c) Partinin amaç, ilke ve görüşlerini yaymayı,

d) Seçimlerde parti adaylarına oy vermeyi ve onların kazanması için güçleri nispetinde çalışmayı,

e) Parti içinde ve dışında partinin amacı, ilke ve faaliyetleri hususunda huzuru, birlik ve beraberliği zedeleyecek ifade, tavır ve davranışlardan kaçınmayı,

beyan ve açıkça kabul etmiş sayılırlar.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME

MADDE 11-

Kadın kolları üyeliği;

a) İstifa,

b) Ölüm,

c) Parti üyeliğinden ayrılma veya parti üyeliğinden çıkarılma

hallerinde sona erer. Üyeliğin sona ermesi, gerekçesi ile birlikte üye kayıt defterine ve ilgilinin başvuru beyannamesine şerh edilir.

Kadın kolu üyeliğinden istifa edenlerin parti üyeliği devam eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMTEŞKİLAT

 

TEŞKİLAT YAPISIMADDE 12-

Parti Genel Başkanı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları aşağıda organları gösterilen ilçe, il ve merkez teşkilatından oluşur ve bulundukları kademelerdeki temel teşkilat biriminin denetim ve gözetiminde bir üst kademeye bağlı olarak çalışırlar.

Genel Başkan gerek görmesi halinde, Kadın kollarından sorumlu olmak üzere genel başkan yardımcılarından birini görevlendirebilir.

1-İLÇE TEŞKİLATI

a) Kadın Kolu İlçe Başkanı

b) Kadın Kolu İlçe Yönetim Kurulu

c) Kadın Kolu Belde Teşkilatı2-İL TEŞKİLATI

a) Kadın Kolu İl Başkanı

b) Kadın Kolu İl Yönetim Kurulu

3-MERKEZ TEŞKİLATI

a) Kadın Kolları Genel Başkanı

b) Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu

 

BELDE TEŞKİLATIMADDE 13-

İl ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı bulunan yerlerde belde teşkilatı kurulabilir.

Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri; o beldede oturan Kadın kolu üyeleri arasından Kadın kolları ilçe yönetim kurulunun teklifi ve Kadın kolları il yönetim kurulunun onayı ile atanan başkan dahil 5 üyeden oluşur.

Belde yönetim kurulu üye sayısı, bağlı bulunulan temel teşkilat belde yönetim kurulu üye sayısı dikkate alınarak kadın kolları ilçe yönetim kurulunca en çok 9 üyeye kadar arttırılabilir.

Belde yönetim kurulları, üyeleri arasından bir sekreter ve bir muhasip seçerler.

Belde yönetim kurulunun görev süresi, bağlı bulunduğu ilçe yönetim kurulunun görev süresi kadardır.

 

İLÇE YÖNETİM GÖREVİ

MADDE 14-

İlçe yönetim kurulu, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, Kadın kolu il yönetim kurulunun teklifi üzerine Kadın kolları merkez yönetim kurulunca atanan başkan dahil 9 üyeden oluşur. İlçe yönetim kurulu üye sayıları, son nüfus sayımındaki ilçe nüfusları, Kadın kollarının ilçedeki üye sayısı ve iş hacmi göz önüne alınarak merkez yönetim kurulu tarafından 17 üyeye kadar arttırılabilir.

İlçe yönetim kurulları kendi üyeleri arasında başkan yardımcıları, bir sekreter ve bir muhasip üye seçerler.

Yönetim kurulunun başkanı ilçe başkanıdır, görev aldığı ilçede Kadın kollarını temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır. İlçe yönetim kurulunun parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. İlçedeki kadın meseleleri ile ilgili bilgi toplar ve çözüm önerisi ile birlikte bağlı bulunduğu kademeye aktarır.

Sekreter üye; bu yönetmelikte öngörülen defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.

Muhasip üye; Kadın kollarının hesap işlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

Başkan ve muhasip üye, harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludurlar.

 

İLÇE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİMADDE 15-

İlçe yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Kanun, parti tüzük ve yönetmelikleri ile yetkili kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek,

b) Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak.

c) İlçe dahilinde kadın meselelerinin çözümüne yönelik olarak faaliyetler düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,

d) Partinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin kadınlar arsında yayılması suretiyle partinin gelişmesine katkıda bulunmak,

e) Diğer parti Kadın kollarının çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,

f) Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek ve bunun icap ettirdiği çalışmaları düzenlemek,

g) İlçe ve çevresinde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını temel teşkilat ilçe yönetim kuruluna aktarmak,

h) Kadın koluna tahsis edilen gelirlerin mevzuata uygun olarak harcanması için gerekli tedbirleri almak.

 

İL YÖNETİM KURULU

MADDE 16-

İl yönetim kurulu, en çok üç yıl görev yapmak üzere Kadın kolları merkez yönetim kurulunun teklifi ve Parti Genel Başkanının onayı ile belirlenen başkan dahil 13 üyeden oluşur. İl yönetim kurulu üye sayıları, son nüfus sayımındaki il nüfusları, Kadın kollarının ildeki üye sayısı ve iş hacmi göz önüne alınarak 25 üyeye kadar arttırılabilir.

İl yönetim kurulları, kendi üyeleri arasında başkan yardımcılarını, bir sekreter ve bir muhasip seçerler.

İl yönetim kurulunun başkanı il başkanıdır, görev aldığı ilde Kadın kollarını temsil eder. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya çağırır. İl yönetim kurulunun parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uygun çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. İldeki Kadın meseleleri ile ilgili bilgi toplar ve temel teşkilat il başkanına ve üst kademeye aktarır.

Sekreter üye; bu yönetmelikte öngörülen defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.

Muhasip üye; kadın kollarının hesap işlerini yürütmekle görevlidir.

Başkan ve muhasip üye harcamaların yönetim kurulu kararlarına uygunluğundan beraber sorumludur.

 

İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİMADDE 17-

İl yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Kanun, parti tüzük ve yönetmelikleri ile Kadın kolları merkez yönetim kurulu kararlarının gereklerini yerine getirmek.

b) Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,

c) İl dahilinde kadın meselelerine yönelik olarak faaliyetler düzenlemek, ilçe kadın kollarının bu yöndeki çalışmalarında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,

d) Partinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin kadınlar arasında yayılması suretiyle Partinin gelişmesine katkıda bulunmak,

e) Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek ve bunun icap ettirdiği çalışmaları düzenlemek,

f) İl ve çevresinde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını temel teşkilat il yönetim kuruluna ve üst kademelere aktarmak,

g) Yıllık çalışma raporunun hazırlanması ve bunların zamanında üst kademelere gönderilmesini sağlamak,

h) Kadın koluna tahsis edilen gelirlerin mevzuata uygun olarak harcanması için gerekli tedbirleri almaktır.

 

KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANININ

ATANMASI VE GÖREV SÜRESİ,

MADDE 18-

Kadın Kolları Genel Başkanı, Parti Genel Başkanı tarafından Kadın kolu üyeleri arasında en çok üç yıl için görev yapmak üzere atanır. Genel başkan, yardımcıları arasından bir başkan vekili belirler.

 

KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANININ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 19-

Kadın kolları genel başkanı,

a) Milliyetçi Hareket Partisi Kadın kollarını temsil eder. Kadın kollarının görev sahasına giren konularda demeç ve bildiriler vermeye yetkilidir.

b) Kadın kollarının il ve ilçeler ile merkez teşkilatında yer alan tüm kurullarının tabii başkanıdır. Kurullar arasında çalışma ahengi ve işbirliğini sağlar ve gerek görmesi halinde toplantılarına başkanlık eder.

c) Başkan yardımcıları arasında görev bölümü yapar, gerek gördüğünde görevlerini değiştirir.

d) Kadınlara ilişkin siyasi, sosyal, ekonomik ve diğer muhtelif güncel konularda kadın kollarının görüş ve politikasını oluşturur, gerekli basın açıklamalarını yapar, lüzum halinde ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

e) Her kademede yürütülen Kadın kolları faaliyetlerinin kanun, Parti Tüzük ve Programı ile Ülke ve Parti menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliğini arttırmak için gerekli tedbirleri alınır.

f) Kadın kolu faaliyetlerinin gerektirmesi durumunda çeşitli konulara ilişkin olarak komisyonlar teşkil eder.

g) Parti Genel Başkanının verdiği görevler ile bu yönetmenliğin yüklendiği diğer görevleri yapar.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUNTEŞKİLİ, GÖREV SÜRESİ VE ÇALIŞMA USULÜ

MADDE 20-

Merkez yönetim kurulu; Kadın kollarının en üst seviyesinde karar organı olup, Parti Genel Başkanı tarafından atanan Kadın kolları genel başkanı, beş başkan yardımcısı, Genel Sekreter, iki Genel Sekreter Yardımcısı, Muhasip ve bir Muhasip Yardımcısı olmak üzere 24 üyeden teşekkül eder.

Merkez yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu süre içinde istifa diğer sebeplere üyeliklerde boşalma olması halinde, boşalan üyelikler atama usulüne uygun olarak doldurulur. Yeni üyeler eski üyelerden kalan süreyi tamamlar.

Merkez yönetim kurulu, toplantılarının üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir yapar. Normal toplantılar dışındaki olağan üstü toplantılar için genel başkan tarafından üyelere çağrı yapılması gerekir.

Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın tercihte bulunduğu tarafın görüşü benimsenir.

Merkez yönetim kurulu, genel başkanın bulunmadığı zamanlarda, yardımcıları arasından belirleyici başkan vekilinin başkanlığında toplanır.

Herhangi bir mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMADDE 21-

Genel Başkanlık hizmetlerinin ifasında Genel Başkan'a yardımcı olmak üzere atama ile (5)beş başkan yardımcısı belirlenir. Genel Başkan Yardımcıları; Eğitim, Basın, Sosyal İşler, Seçim İşleri, Halkla İlişkiler alanlarında ve diğer konularda , Yönetim tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

Genel Başkan ; görev bölümü yaptığı yardımcılarına ,bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Merkez yönetim kurulunda  en fazla 3(üç) üyeyi görevlendirebilir.

 

GENEL SEKRETERMADDE 22-

Atama ile belirlenen Genel Sekreter;

a) Merkez Yönetim Kurulu Başkanlık Divanı kararı ve Genel Başkanın verdiği talimatları yerine getirir.

b) Merkez Yönetim Kurulu Başkanlık Divanı karar tutanaklarının tanzimi, imzalattırılması ve muhafazasını sağlar.

c) Genel Merkez yazışmalarını yürütür, idari hizmetleri düzenler, denetler ve çalışmaların gerektirdiği destek hizmetlerini sağlar.

d) Defter kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve her türlü yazışmaların yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur.

e) Genel sekreter yardımcıları arasında görev bölümü yapar, yetki ve sorumluluklarını belirler.

 

GENEL MUHASİPMADDE 23-

Atama ile görevlendirilen Genel Muhasip; Kadın Kolları Genel Merkezi'nin tahsis edilen gelirleri ve giderleri ile harcamalarının mevzuata uygun olarak gerçekleşmesine yönelik tedbirler almak.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24-

 

Merkez yönetim kurulunun başlıca görevleri:a) Parti Genel Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak,

b) Kadın kollarına ilişkin bütün birimlerini sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak ve bu birimlerin çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

c) Parti Tüzük ve Programı'nda yer alan amaç, ilke ve hedefler ile parti politikalarının gençler arasında yayılması ve benimsenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. Bunun için her türlü basın yayın organlarından ve kitle haberleşme vasıtalarından faydalanmak esaslarını belirlemek,

d) Kadın kolları faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programlarını onaylamak ve gerektiğinde bu programları yürütecek çeşitli ihtisas komisyonlarının teşkil edilmesine karar vermek,

e) Kadın kolları teşkilatının bir bütün halinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

f) Merkez teşkilatı ile İl ve İlçe teşkilatlarına ait faaliyet raporlarını inceleyip, onaylanmalarını ve birleştirilmelerini sağlayarak, Parti Genel Başkanı'na sunmak,

g) Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları ve ilgili diğer kanunlar ile Parti tüzük ve yönetmeliklerinin verdiği bütün görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmaktır.

 

YAPILAMAYACAK İŞLERMADDE 25-

Belde, ilçe ve il yönetim kurulu başkan ve üyeleri;

a) Parti program ve tüzüğüne aykırı beyanda bulunamazlar. Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulunun izni olmaksızın "Kadın Kolları Genel Politikası" hakkında demeç veremezler.

b) Bir üst kademeden gerekli izni almadan resmi makam ve mercilerle yazışma yapamaz ve haklarında demeç veremezler.

c) Kademe esasına uymadan üst kademelere şikayette bulunamazlar. Ancak, bağlı bulundukları kademe ile ilgili şikayetleri bulunduğu takdirde, onun üstündeki kademeye başvurabilirler.

d) Bağlı bulundukları üst kademe ile bağlantılarını veya ilgilerini kesmeye karar veremezler.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 26-

Belde, ilçe ve il yönetim kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü benimsenmiş sayılır.

Kurul toplantıları her kademede Kadın kolu için tahsis edilmiş bulunan yerde yapılır. Yönetim kurulunca çağrılıp dinlenmesine karar verilenler dışında kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamaz.

Yönetim kurulları en az iki ayda bir olağan toplantılarını yapar. İl ve ilçe başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu, olağanüstü toplantı düzenlenmesini isteyebilir ve çağrıda bulunabilir.

Toplantıların günü ve saati önceden tespit edilerek karar defterine yazılır ve bütün üyelere imza ettirilir. Yönetim kurulları gerek görmeleri halinde daha sık toplantı yapılmasını kararlaştırılabilirler.

Haklı bir mazereti olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. Görevinden çekilmiş sayılan üyenin bir üst kademeye itiraz hakkı vardır. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.

 

BOŞALMA

MADDE 27-

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve her kademedeki yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, boşalan üyelikler atama usulüne uygun olarak doldurulur. Yeni üyeler eski üyelerden kalan süreyi tamamlar.

 

İŞTEN EL ÇEKTİRME

MADDE 28-

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve her kademedeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri;

a) Ülke ve Parti menfaatlerine aykırı davranışlarda bulunulması,

b) Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları yetkililerine yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunulması,

c) Haklarında Siyasi Partiler Kanunun 102 inci ve tüzüğün 71 inci maddelerinde yer alan, kesin olarak partiden çıkarılma cezasını gerektiren hallerin sabit olması,

d) Bu yönetmelik hükümleri gereğince tutulması gereken defterlerin ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde tahrifat yapılması,

durumunda atandıkları usule işten el çektirirler.

Yönetim Kurullarının Başkan ve Üyelerinin tamamının işten el çektirilmesi durumunda, bu kararla birlikte yeni yönetim kurulu başkan be üyeleri de belirlenerek ilgili kademeye bildirilir.

 

BİRDEN FAZLA GÖREV YASAĞI

MADDE 29-

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve her kademedeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri tek görev yürütebilirler. Bir üst kademede başkan veya kurul üyeliğine atananların yeni görevlerine başlayabilmeleri için eski görevlerinden ayrılmaları gerekir. Ayrıca, Parti temel teşkilat kademelerinde yer alan organlardaki görevler ile kadın kollarının kademelerindeki organlardaki görevler birbiriyle bağdaşmaz. Parti üyelerinin bu görevlerden birini tercih etmesi gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

DİSİPLİN HÜKÜMLERİMADDE 30-

Kadın kollarında disiplin işleri, parti temel teşkilat kademelerinde yer alan disiplin organlarınca Parti Tüzüğündeki hükümlere göre yürütülür.

 

DENETİM:

MADDE 31-

Kadın kolları, yasa ve tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması, birlik ve beraberliğin sağlanması, çalışmaların koordine içinde yürütülmesi ve genel merkezce tespit edilen politikaların benimsenerek uygulanması konuları başta olmak üzere tüm hizmet ve çalışmalarını, Parti Genel Başkanı ve temel teşkilat yetkili kurumlarının denetimi ve gözetimi altında yürütürler.

 

DEFTERLER

MADDE 32-

Kadın kolları başlıca şu defterleri tutarlar:

a) Karar defteri

b) Üye kayıt defteri

c) Genel evrak defteri

d) Giden evrak defteri

Bu defterler yanında Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu'nca tutulmasında fazda görülen diğer defterler bulunulan kademenin temel teşkilat birimine tasdik ettirilerek kullanılmaya başlanır.

 

MALİ HÜKÜMLERMADDE 33-

Kadın Kollarının giderleri ilgili kademenin temel teşkilat birimi tarafından karşılanır. İl ve İlçe temel teşkilatları tarafından hazırlanan yıllık bütçelerde kadın kollarının giderleri ayrı bir fasıl olarak öngörülebilir.

Kadın Kolları ayrıca aidat veya teberrü makbuzu bastıramazlar. Aidat ve teberrülar, zimmet karşılığı kendilerine teslim edilen Parti adına düzenlenmiş makbuzlar ile toplanır.

 

TAMAMLAYICI HÜKÜMLERMADDE 34-

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve partinin diğer yönetmeliklerindeki hükümler uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 35-

Bu Yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulunca kabulü müteakip yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 36-

            Bu Yönetmelik hükümlerini Başkanlık Divanı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət