Ana səhifə

Gemi ve deniz araçlarina verilecek cezalarda suçun tespiTİ ve cezanin kesilmesi usulleri İle kullanilacak makbuzlara dair yönetmeliK


Yüklə 114.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü114.5 Kb.
GEMİ VE DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK CEZALARDA SUÇUN TESPİTİ VE CEZANIN KESİLMESİ USULLERİ İLE KULLANILACAK MAKBUZLARA DAİR YÖNETMELİK

 

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER

AMAÇ

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, gemi ve deniz vasıtalarına verilecek cezalarda suçun tesbiti ve cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygulamasında kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki esasları belirlemektir.KAPSAM

MADDE 2 - Bu yönetmelik hükümleri Türk karasuları ile serbest ve münhasır ekonomik bölgeler içinde kalan denizler, içdenizler, boğazlar, körfezler, limanlar, tabii ve suni göller, akarsular, kanallar ve bunlara ait kıyıları kapsar.DAYANAK

MADDE 3 - Bu yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3301 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.TANIMLAR

MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen;

"Gemi ve deniz vasıtaları" deyimi;

Suda hareket eden ya da duran bütün hava yastıklı tekneleri, yüzen tekneleri, platformları ve diğer insan yapısı tesisler ile bunların araç ve gereçlerini,

"Petrol" deyimi;

Ham petrol, akaryakıt, slaç, petrol süprüntüsü ve rafine ürünlerini,

- "Akaryakıt" deyimi;

Gemi ve deniz vasıtalarını sevk eden makinelerde ve yardımcı makineler de kullanılan yakıtı,

- "Petrollü Karışım" deyimi;

Terkibinde herhangi bir petrol bulunan bir karışımı,

- "Ayrılmış Balast" deyimi;

Petrol yükünden ve yakıt tankı sisteminden tamamen ayrılmış ve devamlı olarak balast taşımaya veya dökme halde zehirli maddelerden ve petrolden hariç yüklere tahsis edilmiş olan bir tanka alınan balast suyunu,

- "Pis Su" deyimi;

Her çeşit tuvalet, ürinal ve hela frengisinden veya revir, hastane gibi yerlerde bulunan leğen, kuvet ve frengiler ile içinde canlı hayvan bulunan mahallerden ayrıca başka bir yerden gelipte buralardan gelenlerde karışan atıkları,

- "Çöp" deyimi;

Gemi ya da deniz vasıtasının normal çalışması sırasında üretilen, devamlı veya periyodik olarak atılması ihtimali bulunan ve taze balık ile parçalarıhariç her çeşit yiyecek, gemi içi ve dışı işletme atıkları,

- "Slaç" deyimi;

400 veya daha büyük gros tonajlı gemilerde makina tipi ve seferin uzunluğu göz önünde bulundurularak, akaryakıt ve yağlama yağının temizlenmesi ve makina hacimlerindeki yağ sızması sonucu ortaya çıkan ve herhangi bir işleme tabi tutulamayan petrol kalıntısını,

- "15 P.P.M." deyimi;

Sıvıdaki yağ miktarı oranının milyonda 15'den fazla olmamasını,

- Gros Ton" deyimi;

Geminin İnşa Emniyet Belgesinde belirtilen gros ton değerini,

- "Tank" deyimi;

İçinde dökme olarak sıvı taşımak maksadıyla dizayn edilen ve geminin sabit bünyesi tarafından şekillendirilen kapalı bir hacmi,

- "Tutma tankı" (Holding tank) deyimi;

Sıvı atık ve artıklar ile pis suların toplanması ve depolanmasında kullanılan tankı,

- "I.O.P.P. Sertifikası" deyimi;

Hükümetler veya hükümetlerin yetkili kıldığı kuruluşlar tarafından verilen Uluslararası Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi (International Pollution Prevention Certificate)ni,

- "Oil Discharge Monitörü" deyimi;

Uluslararası kabul edilmiş yağlı su/balast boşaltma izleme ve kontrol sistemini,

- "Sintine Separatörü" deyimi;

Makine dairesi yağlı su atık ve artıklarını tahliyeden önce 15 P.P.M. seviyesine indiren ayrıştırıcıyı,

- "C.O.W." deyimi

Ham petrol ile tankların yıkanma sistemini, (Crude Oil Washing System)

- "Uluslararası standart bağlantı flenci" deyimi; Atıkların toplandığı tanktan kara veya deniz alıcı tesislerine vermek üzere yapılan tahliye devresi nihayetindeki bağlantı aparatını,

- "Muafiyet Belgesi" deyimi;

Hükümetler tarafından veya hükümetlerin yetkili kıldığı kuruluşlar

tarafından Akdeniz-Karadeniz-Ege-Marmara-Kızıldeniz gibi özel sahalar veya

karadan 12 mil açık seyreden gemilere denize kirli balast sintine basmamak kaydıyla sintine separatörü ve oil discharge monitöründen muaf tutulduğuna ilişkin belge (Exemption Certificate)yi,

- "Standart Laboratuvar" deyimi;

Kirlenmeleri tespit amacıyla suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizlerini yapabilecek yetkili seyyar ve sabit laboratuvarları,

- "Dead Weight Ton-DWT" deyimi;

Geminin, özgül ağırlığı 1.025 olan bir suda yaz freebordunun karşılığı olan su hattındaki deplasmanı ile boş ağırlığı arasında metrik ton olarak ifade edilen fark anlamını, ifade eder.

İLKELER

KİRLETME YASAĞI

MADDE 5 - Gemi ve deniz vasıtalarından Türk Karasuları ile serbest ve münhasır ekonomik bölgeler içinde kalan denizler, iç denizler, boğazlar, körfezler, limanlar, tabii ve suni göller, akarsular, kanallar ve bunlara ait kıyılara doğrudan veya dolaylı biçimde balast ve sintine tahliyesi yapmak, her türlü atık ve artığı dökmek yasaktır.KİRLETİCİLER

MADDE 6 - Sulara atılan, bırakılan ya da dökülen;

a.      Petrol, petrollü karışım ve yağ atıkları,

b.     Dökme olarak taşınan zehirli sıvı maddeler,

c) Ambalajlı bir şekilde veya konteynelerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddeler,

d) Gemi ve deniz vasıtalarından çıkan pis sular,

e) Atılan çöpler, katı ve sıvı maddeler,

kirletici olarak kabul edilir.ZEHİRLİ MADDE KAPLARI

MADDE 7 - Daha önce zehirli maddelerin taşınmasında kullanılmış boş kaplar, konteynerler, portatif tanklar, kara ve demiryolu vagonları, içlerinde deniz çevresi için tehlikeli olabilecek bir kalıntı bulunmadığını sağlayacak gerekli bütün tedbirler alınmadıkça zararlı madde gibi işleme tabi tutulurlar.İÇME VE KULLANMA SUYU

MADDE 8 - İçme ve kullanma suyu temin edilen akarsu, göl ve suni göllerimizde akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılmasına izin verilmez. Yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalara ve sallara izin verilir. Ancak, zorunlu hallerde sadece toplu insan ve yük taşımacılığı için akaryakıt ile çalışan kayıt, motor ve benzeri araçlara izin verilebilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek, her türlü atık su ve sintine balast suyunun arıtılsa dahi içme ve kullanma suyu haznesine boşaltılması yasaktır.SU ÜRÜNLERİ

MADDE 9 - Balıkçılıkla ilgili olarak açık denizlere su ürünleri ekimi ve balık, sünger ile diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı, liman, koy ve körfezler dışında izne tabi değildir.HAFRİYAT VE DİĞER İŞLEMLER

MADDE 10 - Diğer ilgili yasalarla verilmiş özel izinler ve öngörülen uygulamalar dışında hafriyat artıkları, moloz, deniz dibi tarama, çamurlar ve benzeri artıkların giderilmesi amacıyla gemi ve deniz vasıtaları ile kıyı ve denizlere boşaltımı yasaktır.CAN KURTARMA

MADDE 11 - Can kurtarma amacı ile Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen yerleri bilerek kirleten gemi ve deniz vasıtaları için diğer kanunlarda belirtilen hükümler dikkate alınır.İDARİ CEZA VERMEYE YETKİLİ AMİRLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI

MADDE 12 - Büyükşehir Belediye hudutları içinde kalan sahillerimiz, boğazlarımız ile liman ve körfezlerimizde; göl ve akarsularımızda yapılan kirletmeler için cezalar Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından verilir.SAHİL GÜVENLİK BOT KOMUTANLARI

MADDE 13 - Büyükşehir Belediyelerinin hudutları dışında kalan denizlerimizde ve liman sınırları dışında yapılan kirletmeler için cezalar doğrudan doğruya Sahil Güvenlik Bot Komutanlarınca verilir.MÜLKİ AMİRLER

MADDE 14 - Büyükşehir Belediye hudutları dışında kalan yerlerde liman sınırları içindeki deniz ile bütün göl ve akarsularımızda yapılan kirletmeler için cezalar mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.KONTROL, İZLEME VE HABERLEŞME

MADDE 15 - İdari ceza vermeye yetkili amirlerin bu yönetmelik kapsamı içindeki yerlerde sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapmaları, kontrol, izleme ve haberleşme için gerekli her türlü tedbiri almaları esastır.GEMİ VE DENİZ VASITALARINA VERİLECEK İDARİ CEZALAR

PARA CEZALARI

MADDE 16 - 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 4/6/1986 tarih ve 3301 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi gereğince, kirletme yasağına uymayan;

A- Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden;

a) 1000 (dahil) gros tona kadar olanlara 5 milyon lira,

b) 1000 ila 5000 (dahil) gros ton arasındakilere 10 milyon lira,

c) 5000 gros tondan fazla olanlara 50 milyon lira,

B- Tankerler dahil diğer bütün gemilerin her türlü atık ve atık dökmeleri sintine tahliyesi yapmaları ve tankerler haricindeki gemilerin kirli balast basmaları halinde;

a) 18 (dahil) ila 1000 (dahil) gros ton arasındakilere 5 milyon lira,

b) 1000 gros tondan fazla olanlara 10 milyon lira,

c) 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan denizi kirleten veya sintine basan (iki zamanlı kıç'tan takmalı ve benzine yağ karıştırarak çalışan motorlu teknelerin ekzos kirletmeleri hariç) deniz vasıtalarına 300 bin lira para cezası verilir.

 

KONTROL VE TESPİT EKİPLERİ

KONTROL VE TESBİT EKİBİ

MADDE 17 - Gemiler ile deniz vasıtalarının sebep olduğu kirlenmelerin kontrolu ve tespiti için İdari Ceza Vermeye Yetkili Amirlere usulüne uygun olarak ilgili konunun uzmanı ve en az iki kişiden meydana gelen yeteri kadar Kontrol ve Tespit Ekibi görevlendirilir. Kontrol ve tespit ekipleri kesintisiz görev yaparlar.

Kontrol ve tespit ekiplerinin görevleri ile ilgili koordinasyon mahallin en büyük mülki amirlerince sağlanır.

KONTROL VE TESBİT EKİBİNİN GÖREVLERİ

MADDE 18 - İhbar, şüphe ya da kirlenmenin görülmesi üzerine;

a) En seri vasıta ile kirlenme mahalline ulaşmak,

b) Kirlenmenin sebebini belirlemek,

c) Gemi ve deniz vasıtalarına ilişkin bilgileri ekdeki formlara göre derlemek,

a.      Kirliliği fotoğraf, film ya da video çekimi ile tesbit etmek,

b.     Kirlenmiş mevkilerden ve kirleticiden gerekli numuneleri almak,

f) Aldığı numuneleri vakit geçirmeksizin belirlenmiş yetkili standart laboratuvarlara vermek ve sonuçlarını tekrar almak,

g) Yapılan işlemleri ve kirlenme sebeblerini belirtir tutanak düzenlemek,

h) Düzenlenen tutanak, ilgili formlar, fotoğraflar, filmler, video kasetleri, numuneler ile raporlarını bağlı bulunduğu idari ceza vermeye yetkili amirlere teslim etmek.KONTROL VE TESBİT İÇİN ULAŞIM

MADDE 19 - İdari ceza vermeye yetkili amirler Kontrol ve Tesbit Ekiplerinin kirlenme mahalline en seri vasıta ile ulaşmaları için gerekli her türlü tedbiri alırlar.

BİLGİ VERME

MADDE 20 - Mahallin en büyük mülki amirleri, Kontrol ve Tesbit Ekiplerinin kontrol ve tesbit işlemleri ile ilgili çalışmalarına ilişkin bilgileri aylık olarak Çevre Genel Müdürlüğüne iletirler.

 

SUÇUN TESBİTİ

MADDE 21 - Kontrol ve Tesbit Ekiplerince kirlenme mahallinde yapılacak tesbitlerde;

A- Kirleten gemi ve deniz vasıtasının olay mahallinde bulunduğu durumlarda;

a) Kirlenen mahallin ve kirleticinin yeteri kadar fotoğraf, film ve video çekimi ile tesbiti yapılır,

b) Kirlenen mahalden ve kirleticiden yeteri kadar numune alınır,

c) Alınan numuneler özel kaplarına konarak üzerleri mühürlenir,

d) Geminin ve deniz vasıtasının tonajına göre form (A) ya da (B) doldurulur,

e) Alınan numuneler en yakın yetkili standart laboratuvara tahlil için vakit geçirmeksizin iletilir,

f) Alınan numuneler standart laboratuvarda derhal değerlendirilerek sonuç bir rapor ile bildirilir,

g) Tesbit tutanağı düzenlenir.

B- Kirleten gemi ya da deniz vasıtasının kirlenme mahallinden uzaklaşıp karasularımız, serbest ve münhasır ekonomik bölgeler içinde olduğu durumlarda:

Kirlenme mahallindeki idari ceza vermeye yetkili amirlerce;

a) Kirlenen mahallin yeteri kadar fotoğrafla tesbiti yapılır,

b) Kirlenen mahalden yeteri kadar numune alınır,

c) Alınan numuneler özel kaplarına konularak üzerleri mühürlenir, tarih, saat, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir,

d) Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkili standart laboratuvara derhal gönderilir,

e) Tesbit tutanağı düzenlenir,

f) Durum, vakit geçirmeksizin hakkında ceza uygulamak üzere kirleten gemi veya deniz vasıtasının bulunduğu mevkideki idari ceza vermeye yetkili makama bildirilir.

Gemi veya deniz vasıtasının bulunduğu mevkideki idari ceza vermeye yetkili amir tarafından;

a) Fotoğrafla tesbit yapılır,

b) Kirleticiden yeteri kadar numune alır,

c) Alınan numuneler özel kaplarına konularak, üzerleri mühürlenir, tarih, saat, yer, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir,

d) Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkili standart laboratuvarlara gönderilir,

e) Geminin veya deniz vasıtasının tonajına göre (A) ya da form (B) doldurulur,

a.      Tespit tutanağı hazırlanır, ilgililere imzalattırılır.

C- Kirleten gemi veya deniz vasıtasının kirlenme mahallinden uzaklaşıp, karasularımızın, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgelerin dışında olduğu durumlarda:

Kirlenme mahallindeki idari ceza vermeye yetkili amirlerce;

a) Kirlenen mahallin yeteri kadar fotoğrafla tesbiti yapılır,

b) Kirlenen mahalden yeteri kadar numune alınır,

c) Alınan numuneler özel kaplarına konularak, üzerleri mühürlenir, tarih, saat, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir.

d) Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkili standart laboratuvara gönderilir,

e) Tesbit tutanağı düzenlenir, f) Olay mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.TESBİT TUTANAĞI

MADDE 22 - Tesbit tutanağı, kirlenmenin sebebi, kirlenme sahası, kirlenmenin yoğunluğu, kirlenmeye sebeb olan gemi ve deniz vasıtası, kirlenmeden sorumlu olanlar, olay tarihi belirtilerek düzenlenir.

Tespit tutanakları ilgililerce imzalanır.

TESBİTTE İSTİSNA

MADDE 23 - Kirleticilerin özellikleri ve kirlenme yoğunluğu gözönüne alınarak, 18 (dahil) gros tona kadar olan gemi ve deniz vasıtalarının sebep olduğu kirlenmeler için, numune almaya, fotoğraf, film ve video çekimi ile tesbite

gerek yoktur.

TUTANAĞIN ESAS OLUŞU

MADDE 24 - Kirletme ve kirlenmelere ilişkin olarak, numune alınması, fotoğraf, film ve video çekimi gerekli olmakla birlikte, suçun tespiti için tutanak tanzimi yeterlidir.CEZANIN KESİLMESİ USULLERİ

KİRLETEN GEMİ VE DENİZ VASITASININ KİRLENME MAHALLİNDE BULUNDUĞU DURUMLARDA

MADDE 25 - İdari Ceza vermeye yetkili amirler tarafından yapılan suç tesbiti üzerine;

a) Belirlenen para cezası uygulanır,

b) Para cezaları kirleten gemi veya deniz vasıtası yetkilisinden makbuz karşılığında tahsil edilir,

c) Para cezasının derhal ve defaten ödenmemesi halinde, kirleten gemi veya deniz vasıtasının yetkilisi, sahibi, işleteni, kiracısı, sigortacısı, acentası veya ilgili kuruluşundan teminat ve kefalet göstermesi istenir,

d) Teminat olarak; nakit teminat, banka teminat mektubu, sigorta şirketlerinin garanti mektupları kabul edilir.PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ VE ÖDENECEK CEZAYA KARŞILIK TEMİNAT VE KEFALET GÖSTERİLMEMESİ HALİNDE

MADDE 26 - Büyükşehir Belediye hudutları içinde kirleten gemi veya deniz vasıtaları Büyükşehir Belediye Başkanlarının talebi üzerine Liman Başkanlıklarınca seyrüsefer ve faaliyetten men olunur. Büyükşehir Belediyesi hudutları dışında ve diğer limanların sınırları dışında kalan denizlerimizde, gemiler ve götürülebilen deniz vasıtaları Sahil Güvenlik Bot Komutanlarınca en yakın ve en uygun limana götürülerek savcılığa teslim edilir.

Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak durum en yakın sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir.

Büyükşehir Belediye hudutları dışında kalan denizlerimizde liman sınırları içinde bu durumdaki gemi ve deniz vasıtaları mahallin en büyük Mülki Amirinin talimatı üzerine Liman Başkanlıklarınca Savcılığa teslim edilir.

Yabancı bir gemi veya deniz vasıtasının seyrüsefer ve faaliyetten men edilmesi halinde idari ceza vermeye yetkili amirler tarafından bunların bayrak veya ait olduğu Devletine uygun vasıtalarla alınan tedbirler ve verilen cezalardan gecikmeksizin bilgi verilir.

KİRLETEN GEMİ VEYA DENİZ VASITASININ KİRLENEN MAHALDEN UZAKLAŞIP KARASULARIMIZ, MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE VEYA SERBEST BÖLGELER İÇİNDE OLDUĞU DURUMLARDA

MADDE 27 - Kirleten gemi veya deniz vasıtası için belirlenen para cezasına ilişkin olarak durum bildirilen mahallin idari ceza vermeye yetkili amiri tarafından bu yönetmeliğin 25 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen usullere uygun olarak işlem yapılır. KİRLETEN GEMİ VEYA DENİZ VASITALARININ KİRLENME MAHALLİNDEN UZAKLAŞIP KARASULARIMIZIN, MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE VEYA SERBEST BÖLGELERİN DIŞINDA OLDUĞU DURUMLARDA

MADDE 28 - İdari ceza vermeye yetkili amirler Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki ilgili temsilciliklerimiz kanalı ile suçun tespitine ve belirlenen para cezasına ilişkin bilgileri kirleten gemi veya deniz vasıtasının bayrak veya ait olduğu Devletine bildirirler ve para cezasının kirletenden tahsil edilerek ödenmesini talep ederler.

Para cezasının ödenmemesi halinde kirleten aleyhinde Türk Mahkemelerinde dava açılır.

SÜRE TANINMASI

MADDE 29 - Seyrüseferden men edilen veya Savcılığa teslim edilen gemi veya deniz vasıtaları için 15 günlük süre zarfında para cezasının ödenmemesi, teminat ve kefalet gösterilmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.DİĞER YERLERDE

MADDE 30 - Tabii ve suni göllerimiz ile akarsularımızda gemi ve deniz vasıtalarının sebep olduğu kirlenmeler için, suçun tesbiti ve cezanın kesilmesinde bu yönetmeliğin 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerindeki hususlar uygulanır.TRANSİT GEÇİŞLER

MADDE 31 - Karasularımızdan yapılan transit geçişlerde kirlenmeye sebebiyet veren gemi veya deniz vasıtaları yetkililerinin suçun tespiti için geçen süreyi beklemek istememeleri durumunda, para cezasının ödenmesi, teminat ve kefalet gösterilmesi üzerine seferlerine devam izni verilir.PARA CEZALARININ YATIRILMASI

MADDE 32 - Makbuz karşılığında tahsil edilen para cezaları sorumlularınca tahsilatı izleyen 20 gün içinde mahallin en büyük mal memurluklarına yatırılır.MAKBUZLAR MAKBUZLARIN DÜZENLENMESİ

MADDE 33 - Gemi ve deniz vasıtalarına verilecek cezalarda düzenlenecek makbuzlar, kendinden karbonlu, beyaz, sarı, pembe ve yeşil renklerde olmak üzere dört nüshadır.

Makbuzların beyaz nüshası, para cezası verilen gemi ya da deniz vasıtası yetkilisine verilmek üzere, sarı nüshası, para cezası uygulanan amirler için, pembe nüshası, idari ceza vermeye yetkili amirlerce muhafaza edilmek üzere, yeşil nüshası, nüsha (dip koçana ekli) olup, Çevre Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere düzenlenir.

MAKBUZLARIN ŞEKLİ

MADDE 34 - Makbuzlar üzerinde;

a) T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Saymanlığı,

b) Tahsil Makbuzu,

c) Seri ve kayıt No.,

d) Yer ve tarih kayıtları için ayrılmış bölümler,

e) Ceza kesilenin adı, soyadı (veya unvanı) işi, adresi,

f) Cezanın sebebi, ait olduğu yıl, miktarı, toplamı,

g) Cezayı veren kurum, h) Tahsil edilecek paranın, yazıyla tutarını gösterir bölüm,

ı) Düzenliyenin unvanı ve imza yeri,

j) Çevre Genel Müdürlüğü soğuk damgası,

bulunur.


MAKBUZLARIN MUHAFAZASI

MADDE 35 - Makbuzlar belirlenmiş seriler üzerinden, miktarları da belirtilerek, Mülki Amirlere, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına zimmetli olarak teslim edilir.

Verilen makbuzların ihtiyacı karşılamaması halinde, bu yetkililerin talebi üzerine verilecek makbuzlar için de aynı işlem yapılır.

Makbuzların, Çevre Genel Müdürlüğüne teslim edilen dip nüshalı dip koçanı da, zimmet mukabili teslim edilir.MAKBUZLARIN İNCELENMESİ

MADDE 36 - Makbuzların incelenmesi için, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Genel Müdürlüğü'nün yetkili temsilcilerinden meydana gelen bir komisyon kurulur, Komisyon, her yıl Ocak ve Temmuz ayları içinde yaptığı çalışmalarda makbuzların usulüne uygun olarak düzenlenip, düzenlenmediği, makbuzların adedi, verilen para cezalarının miktarı gibi hususları inceler.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HABER VERME

MADDE 37 - Bu yönetmelik kapsamı içindeki yerlerde gemi ve deniz vasıtalarından kaynaklanan kirlenmeleri gören ya da haberdar olan kişiler, kuruluşlar, gemi ve deniz vasıtaları ile uçaklarda bulunanlar bu kirlenmeleri derhal yetkili makamlara bildirirler.YÜRÜRLÜK

MADDE 38 - Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.YÜRÜTME

MADDE 39 - Bu yönetmelik hükümlerini Çevre Genel Müdürlüğü yürütür.150 GROS TON VE DAHA BÜYÜK TANKERLER İLE 400 GROS TON VE DAHA BÜYÜK YÜK GEMİLERİ İÇİN KİRLENME KONTROL FORMU (A)

Tarih : Gün Ay Yıl Saat Mevkii Arz Tul

........ ...... ...... ...... ...... ........ ..... .......

Liman/Deniz/Göl/Akarsu Adı: ..................

Adı: Çağrı İşareti Gros Tonu Cinsi

............. .................. ............... ...............

Bağlama Limanı Bayrağı Donatanı Acentası

.............. .............. .............. .................

Kaptanın Adı ve Soyadı Başmühendisin Adı ve Soyadı

........................... .............................

Geldiği Liman Gittiği Liman İnşaat Tarihi

 

.................... .................. ..................T.Boyu Genişliği Taşıdığı Yük Cinsi ve Miktarı

............. .............. ............... ................

Yağ Kayıt Defteri (Oil Record Book) Var Yok

Yağ Kayıt Defteri (Y.K.D.) Usulüne Uygun Uygun DeğilY.K.D.'ne Göre En Son Makina Dairesi Adı Limanı Tarih

Sintinesini Verdiği Alıcı Tesis ......... ......... ......... 

Uluslararası Standart Tahliye Var Yok

Bağlantı Flenci .............. ................

Verdiği


(1) Y.K.D.'ye Göre Kirli Balastın Adı Limanı Tarih

Verildiği Alıcı Tesis ......... ........... ..........

- Y.K.D.'ye Göre 15 P.P.M.

Sintine Separatörü ile Ma-

kine Dairesi Sintinesinin Mevkii Tarihi

Basıldığı ................ ................ - Y.K.D.'ne göre 15. P.P.M.

lik Oil Discharge Monitörü Mevkii Tarihi

ile Balastı Tahliye Ettiği ................ ................

(2) Sintine Seperatörü Yoksa Var Yok

Muafiyet Belgesi ................ ...............

(3) Muafiyet Belgesi Varsa; Holding Tank Kapasitesi ......................

Holding Tanktaki Sintine Mevcut Miktarı ..............................

Siniteyi Verdiği Tesisin Adı ................ Teslim Tarihi ..........

- Geminin I.O.P.P. Sertifikası Var................ Yok.........

(4) Pis Suları Zararsız Hale Getirici Sistem Var.......... Yok..........

- Bu Sistem Yoksa Limanlardaki

Alıcı Tesislere Boşaltmak Üzere

Sabit veya Taşınabilir Pis Su

Tankı ve Benzeri Gereçler Var .......... Yok......... - Geminin En Son Limanda Tahliye

Ettiği veya Yüklediği Yükün Cinsi ......... Miktarı .........

Kuru Atıkları Öğütüp Yakarak

Yok Edilen Bir Sistem Var .......... Yok............

- Bu Sistem Yoksa Kuru Atıkları

Çevreye Zarar Vermeyecek Şekilde

Limanlardaki Alıcı Tesislere Vermek

Üzere Önlem Alınmış......... Alınmamış........

 

- Kuru Atıkları Teslim Ettiği EnSon Liman Adı.......... Teslim Tarihi..........

- Dökme Zehirli Sıvı Maddeleri

Taşıyan Gemilerde Yük Kayıt

Defterine Usulüne Uygun Kayıt Yapılmıştır........ Yapılmamıştır.......

(5) Tankerde "Cow" (Ham Petrol ile Yıkama) Sistemi Var........ Yok........

(6) Tankerde Ayrılmış Balast Tankı Var........... Yok............

Ambalajlı Bir Şekilde ve Konteynerlerde, Portatif Tanklarda veya Kara ve

Demiryolu Tank Vagonlarında Deniz Yolu ile Taşınan Zararlı Maddelerin

Ambalaj ................ İstif ............... Etiketleme .............

Markalama ............. Belgelendirme............ Bildirimi (6) .........

Usule Uygun..................... Usule Uygun Değil...................

Diğer Hususlar :

Kontrol ve Tespit Ekip Gemi ve Deniz Vasıtası

Amiri Yetkilisinin

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

İmzası İmzasıN O T L A R :

1.     Yalnız Tankerlere Uygulanır.

2.     Sintine Seperatörü olmayan gemilerde bunun yerine muafiyet belgesi varsa bu belge geminin bayrak devleti tarafından veya bayrak devletinin yetki tanıdığı kuruluşlar tarafından verilmelidir.

(3) on ve daha fazla personel/yolcu taşıyan veya bulunduran gemilere uygulanır.

(4) 20.000 DWT ve daha fazla yeni ham petrol tankerleri ile 40.000 DWT ve daha fazla ham petrol tankerlerine uygulanır. Ham petrol tankerlerinin yani veya mevcut tanker olduğu I.O.P.P. belgesinden kontrol edilir.

(5) 40.000 DWT ve daha fazla işlenmiş petrol taşıyan tankerler ile 30.000 DWT ve daha fazla işlenmiş petrol taşıyan yeni tankerlere uygulanır. İşlenmiş petrol taşıyan tankerlerin yeni veya mevcut tanker olduğu I.O.P.P. belgesinden kontrol edilir.

(6) Yetkili Türk Makamlarınca yapılan bildirim esas alınacaktır. 150 GROS TONDAN KÜÇÜK TANKER VE 400 GROS TONDAN

KÜÇÜK YÜK GEMİLERİ İÇİN KİRLENME KONTROL FORMU (B)

Tarih : Gün Ay Yıl Saat Mevkii Arz Tul

........ ...... ...... ...... ...... ........ ..... .......

Liman/Deniz/Göl/Akarsu Adı: .........................................

Bağlama Limanı Bayrağı Donatanı Acentası

.............. .............. .............. .................

Kaptanın Adı ve Soyadı Başmühendisin Adı ve Soyadı

........................... .............................

 

Geldiği Liman Gittiği Liman İnşaat Tarihi.................... .................. ..................

T.Boyu Genişliği Taşıdığı Yük Cinsi ve Miktarı

............. .............. ............... ................

Yer Tarih

En Son Makine Dairesi Sintinesinin Tahliye Edildiği ....... ........

Yer Tarih

En Son Kirli Balastın Tahliye Edildiği ....... ........

Yer Tarih

En Son Pis Su Tankın Tahliye Edildiği ....... ........

Yer Tarih

En Son Kuru Artık ve Atıkların Verildiği ....... ........

Kuru + Sıvı Artık ve Atıkların Çevreyi Kirletmemesi İçin Gemide ve Deniz Vasıtalarında Ne Gibi Önlemler Alınmıştır: ................................. Halen Gemide ve Deniz Vasıtasında Mevcut Sıvı/Kuru Artık ve Atıkların Miktarı ve Cinsi :

Gemi ve Deniz Vasıtasında Yük Olarak Taşınan veya Bulunan Ambalajlı Bir Şekilde ve Konteynerlerde Portatif Tanklardaki Zararlı Maddelerin Denizi Akarsuyu - Gölü Kirletmemesi İçin Yeterli Tedbir Alınmış mı ( ), Usulüne Uygun Ambalaj İstif Etiketleme, Markalama, Belgelendirme, Bildirim,

Yapılmış ( ) Yapılmamış ( )

Diğer Hususlar :

Kontrol ve Tespit Ekip Amiri Gemi ve Deniz Vasıtası Yetkilisi

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

Unvanı/Rütbesi Unvanıİmzası İmzası_


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət