Ana səhifə

Evlenme ile nesep düzeltilmesi hakkinda sözleşME


Yüklə 112.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü112.5 Kb.
EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME
Evlilik dışı doğan çocukların nesebinin düzeltilmesini ve yabancı ülkelerde yapılmış nesep düzeltmelerinin tanınması ile açıklamasını, benzer kurallar kabul etmek suretiyle kolaylaştırmayı arzu eden ve bu Sözleşmeyi imzalayan Uluslar arası Kişi Halleri Komisyonu Üyesi Devletler, aşağıdaki hükümler üzerine anlaşmışlardır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1


Babanın veya ananın milli kanunundaki iç hukuk hükümleri uyarınca, bu kimselerin evlenmesi ile evlilik dışı bir çocuğun nesebinin düzeltilmesi sonucu doğuyorsa bu nesep düzeltilmesi bütün Àkit Devletlerde geçerlidir. Bu kural, evlenme aktiyle gerçekleşen nesep düzeltmeleri gibi sonradan mahkeme kararıyla yapılan nesep düzeltmelerine de uygulanır.

Madde 2


Bununla beraber, imza, 11 inci maddede öngörülen bildirim veya katılma sırasında, her Àkit Devlet, aşağıdaki hallerde nesep düzeltilmesini geçerli saymamak hakkını saklı tutabilir.

a) çocuğun, neseb düzeltenlerden olmadığı ispat edilirse,

b) adı geçen Devletin kanunu, ülkesinde yapılan evliliği geçerli saymıyorsa,

c) adı geçen Devletin kanunu, vatandaşının evliliğini geçerli saymıyorsa

d) veya vatandaşlarından birinden olma çocuk, bu Devlet bakımından zina mahsulü

ise,


Söz konusu Devletin iç hukuku, böyle bir nesep düzeltilmesini yasaklamadığı takdirde, bu hak kullanılamaz.

Madde 3


Babanın veya ananın milli kanunundaki iç hukuk hükümlerine uygun bir nesep düzeltilmesinin geçerliliğinin tanınmaması, ikinci maddede öngörülen şartlar dışındaki nedenlerle hatta, kamu düzeni adına dahi, söz konusu olamaz.

Madde 4


İkinci maddenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklarla ilgili kararlar, ancak, bu kararın verildiği Àkit Devletin ülkesinde dermeyan edilebilir.

Madde 5


Yukarıdaki hükümler, Âkit olmayanlar da dahil, bütün Devletlere karşı uygulanabilir. Bu hükümler, Âkit Devletlerde yürürlükte bulunan ve nesep düzeltilmesi bakımından daha elverişli olan kuralların uygulanmasına engel teşkil etmez.

Madde 6


Çocuğun doğum belgesi Âkit Devletlerden birinin kişi halleri memuru tarafından düzenlenmiş veya tescil edilmişse, bu memur, bu Sözleşmede öngörülen şartların yerine getirilmiş bulunduğunun kendisi veya bağlı bulunduğu makam tarafından incelenmesini takiben, nesep düzeltilmesini sicilleri işler. Bu tescil işlemi, önceden hiçbir adli tanıma usulüne tabi tutulamaz. Evlenmeden sonra mahkeme kararı ile nesep düzeltilmesi halinde dahi bu kural geçerlidir.

BÖLÜM II

Madde 7


Evlenme Âkit Devletlerden birinin ülkesinde yapılmış ve eşler doğum belgesi bir başka Âkit Devletin ülkesinde tanzim veya tescil olunmuş bir veya birkaç müşterek çocukları bulunduğunu beyan etmişlerse, evlenme yerinin kişi halleri memuru veya herhangi bir yetkili makamı, doğum belgesinin tanzim veya tescil olunduğu yerin kişi halleri memuruna, söz konusu evlenme sonucunda ortaya çıkabilecek nesep düzeltilmesinin kaydedilmesi amacıyla, doğrudan doğruya veya diplomasi yolu ile bir bildirim gösterir. Bu bildirime, elde bulunan ispat edici belgelerde eklenir. Nesep düzeltilmesi evlenmeden sonra ve bir mahkeme kararıyla tespit olunmuşsa, bildirim, savcılığa veya herhangi bir başka yetkili makama gönderir.

Bildirimler, örneği bu Sözleşmeye ekli çok dilde düzenlenmiş bir formüle göre yazılır. Bu bildirimler ve ekler, Âkit Devletlerin karşılıklı ülkelerinde her türlü onaydan muaf tutulurlar.

Madde 8

Nesebi düzeltilmiş bir çocuğun nüfus kayıt örneklerinin, nesep düzeltilmesi belirtilmeksizin ve nesebi sahih bir çocuğa aitmiş gibi düzenlenmesi gerekir.


Madde 9

Bu bölüm’ ün uygulanması, Âkit Devletlerin vatandaşlarıyla sınırlı değildir.BÖLÜM III

Madde 10


Bu Sözleşme’ye göre bir kimsenin milli kanunu deyiminden, bu kimsenin vatandaşı olduğu Devletin kanunu veya, bu kimse mülteci veya vatansız ise, kişisel statüsünü düzenleyen Devletin kanunu anlaşılır.

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, kişisel statüleri bir Devlet kanununca düzenlenen mülteciler ve vatansızlar da, o Devletin vatandaşları gibi işlem görürler.

Madde 11

Âkit Devletler, bu Sözleşme’ nin kendi ülkelerinde yürürlüğe girmesi için Anayasaları uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığını İsviçre Federal Hükümetine bildireceklerdir. İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden, Âkit Devletleri ve Uluslar arası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir.

Madde 12

Bu Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecek ve bu andan itibaren, söz konusu işlemi tamamlamış olan iki Devlet arasında geçerli olacaktır.

Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan ve her Âkit Devlet için sözleşme bildirimlerin tevdii tarihini izleyen otuzuncu günden itibaren geçerli olacaktır.

Madde 13


Her Devlet, imza bildirim veya katılma sırasında, bu Sözleşme’nin Birinci Bölümü’nün hükümlerini uygulamak taahhüdünde bulunmadığını beyan edebilir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uyarınca bir beyanda bulunan her Devlet, sonradan ve her zaman, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirimle, bu Sözleşmenin birinci Bölümü’ nün hükümlerini de uygulamak taahhüdünde bulunduğunu beyan edebilir. İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildiriminden haberdar edecektir.

Bu maddenin ikinci fıkrasında ön görülen beyan, söz konusu bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihi izleyen otuzuncu günden itibaren hüküm ifade edecektir.

Madde 14


İkinci maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar, her zaman, kısmen veya tamamen geri alınabilir. Geri alma İsviçre Federal Hükümetine bildirilecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan her bildirimden haberdar edecektir.

Madde 15


Bu Sözleşme, Âkit Devletlerin her birinin anavatan topraklarının tamamında bihakkın uygulanır.

Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya sonradan İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile, bu sözleşme hükümlerinin anavatan dışı topraklarının ve uluslar arası sorumluluğunu taşıdığı Devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilir. İsviçre Federal Hükümeti bu son bildirimden her Âkit Devleti ve Uluslar arası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir.

Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen ülkede veya ülkelerde, söz konusu bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihten itibaren altmışıncı gün yürürlüğe girecektir.

Bu maddenin ikinci fırkası hükümleri uyarınca beyanda bulunmuş olan her devlet sonradan, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile bu Sözleşmenin, ilk bildirimde belirtilen Devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulanmasına son verileceğini her zaman bildirebilir. İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletlerden her birini ve Uluslar arası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini, bu yeni bildirimden haberdar edecektir.

Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Hükümetine tevdi edildiği tarihten itibaren altmışıncı gün, söz konusu ülkede uygulamadan kalkacaktır.

Madde 16


Avrupa Konseyi veya Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyesi olan her devlet bu Sözleşmeye katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre Federal Hükümeti nezdine tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti Àkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini, her katılma belgesi tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, katılan Devlet bakımından katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Katılma belgesinin tevdii ancak, bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra mümkündür.

Madde 17

Bu Sözleşme süresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber her Âkit Devlet, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği yazılı bir bildirimle, her zaman Sözleşmeyi fesh etmek hakkına sahip olacak ve adı geçen Hükümet, diğer Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar edecektir. Söz konusu fesih hakkı, 11 inci maddede öngörülen bildirim veya katılmadan itibaren bir yıllık süre tamamlanmadan kullanılamaz.

Fesih bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federa Hükümetince alındığı tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir. Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylanmış birer örneği diplomasi yolu ile Âkit Devletlerden her birine ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmek üzere, bir tek nüsha halinde, on eylül bindokuzyüzyetmişbeş günü Roma’ da tanzim olunmuştur.

EK I

İHTİRAZİ KAYITLAR:

Almanya Federal Cumhuriyeti, ikinci maddenin a) ve b) fıkraları çerçevesinde, aşağıdaki hallerde nesep düzeltilmesini geçerli saymamak hakkını saklı tuttuğunu beyan eder:

a) Nesebin sahih olmadığının bir Alman Mahkemesi kararıyla veya Almanya’ da tanınabilecek bir yabancı mahkeme kararıyla saptamış olması şartıyla, çocuğun, nesebi düzeltenlerden olmadığı müsbit ise,

b) Alman Kanununa göre, Alman Vatandaşının evliliği yok farzediliyorsa, Avusturya Cumhuriyeti, ikinci madde çerçevesinde 11 inci maddede öngörülen bildirim sırasında dermeyan olunması mümkün bulunan diğer ihtirazi kayıtlar hariç- çocuğun, nesebi düzeltenlerden olmadığı müsbit ise nesep düzeltilmesini geçerli saymamak hakkını saklı tutacağını beyan eder.

Yunanistan Krallığı, ikinci madde çerçevesinde, aşağıdaki hallerde nesep düzeltmesini geçerli saymamak hakkını saklı tuttuğunu beyan eder:

a) Çocuğun, nesebi düzeltenlerden olmadığı müsbit ise,

b) Yunan Kanunu, Yunan ülkesinde yapılan evliliği geçerli tanımıyorsa,

c) Yunan Kanunu, bir Yunan vatandaşı tarafından yapılan evliliğin geçerliliğini tanımıyorsa İtalyan Cumhuriyeti, 13 üncü madde çerçevesinde, bu Sözleşme’ nin Birinci bölümünün hükümlerini uygulamak taahhüdünde bulunmadığını beyan eder.

Lüksemburg Büyük Dükallığı, 13 üncü madde çerçevesinde, bu Sözleşme’ nin Birinci bölümünün hükümlerini uygulamak taahhüdünde bulunmadığını beyan eder.

Hollanda bakımından, Sözleşme metninde kullanılan “Anavatan Toprağı” ve “Anavatan Dışı Topraklar” deyimleri, kamu hukuku bakımından Hollanda, Surinam ve Hollanda Antilleri arasında mevcut eşitlik nedeniyle, “Avrupa Toprağı” ve “Avrupa Dışı Toprakları” anlamını taşır.

İsviçre Konfederasyon, ikinci maddeyi uygulayarak, aşağıdaki hallerde nesep düzeltmesini geçerli saymamak hakkını saklı tuttuğunu beyan eder:

a)Çocuğun, nesebi düzeltenlerden olmadığı müsbit ise,

b)İsviçre Kanunu, İsviçre ülkesinde yapılan evliliği geçerli tanımıyorsa,

c)İsviçre Kanunu, bir İsviçre vatandaşı tarafından yapılan evliliğin geçerliliğin tanımıyorsa.

İSTİHDAMDA ASGARÎ YAŞLA İLGİLİ 138 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ
Önsöz

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı,

Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetici Organı tarafından Cenevre’de toplantıya çağrılarak, 58. oturumunu 6 Haziran 1973 tarihinde gerçekleştirmiş,

Oturumun gündemindeki dördüncü maddeyi oluşturan istihdamda asgarî yaşla ilgili belirli önerilerin kabulünü kararlaştırmış,

1919 tarihli Asgarî Yaş (Sanayide), 1920 tarihli Asgarî Yaş (Denizcilikte), 1921 tarihli Asgarî Yaş (Tarımda), 1921 tarihli Asgarî Yaş (Yağcılar ve Ateşçiler), 1932 tarihli Asgarî Yaş (Sanayi Dışı İstihdam), 1936 tarihli Asgarî Yaş (Denizcilikte - Gözden Geçirilmiş), 1937 tarihli Asgarî Yaş (Sanayide - Gözden Geçirilmiş), 1937 tarihli Asgarî Yaş (Sanayi Dışı - Gözden Geçirilmiş), 1959 tarihli Asgarî Yaş (Balıkçılık) ve 1965 tarihli Asgarî Yaş (Madencilik) Sözleşmeleri’ni gözeterek, ve

Konuya ilişkin olarak, sınırlı ekonomik sektörlere uygulanabilir nitelikteki mevcut Sözleşme’lerin yerini tedrici biçimde alacak ve sonuç olarak çocuk işçiliğinin tümüyle ortadan kaldırılmasını hedefleyecek genel bir belgenin zamanının geldiğini dikkate alarak,

Bu önerilerin uluslararası bir Sözleşme biçimine getirilmesini kararlaştırmış,

Bin Dokuz Yüz Yetmiş Üç yılı Haziran ayının yirmi altıncı günü 1973 tarihli Asgarî Yaş Sözleşmesi olarak anılabilecek aşağıdaki Sözleşme’yi kabul etmiştir:

Madde 1

Bu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu her üye ülke çocuk çalıştırmanın etkin bir şekilde ortadan kaldırılması ve istihdama ve çalışmaya kabul için asgarî yaşın giderek gençlerin fiziksel ve ruhsal yönden eksiksiz gelişmelerine imkân verecek düzeye yükseltilmesini sağlayan ulusal politika takip etmeyi yükümlenir.

Madde 2


 1. Bu Sözleşme’yi onaylayan her üye, onay belgesine ekleyeceği bir bildiride, ülke sınırları içinde istihdam ve çalışmaya kabul ve yine ülke sınırları içinde ulaşım faaliyetinde çalışmaya ilişkin bir asgarî yaş belirleyecektir. Bu Sözleşme’nin 4. ve 8. maddeleri uyarınca belirlenen bu yaş altındaki hiçbir kimse meslekte istihdam veya çalışmaya kabul edilmeyecektir.

 2. Bu Sözleşme’yi onaylayan her üye ülke, daha sonra Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Müdürü’nü, yeni bildirilerle haberdar ederek, daha önce belirttiği asgarî yaşın üzerinde bir yaş sınırlamasını uygulayabilir.

 3. Bu maddenin 1. paragrafı uyarınca belirtilen asgarî yaş, zorunlu okul eğitiminin tamamlandığı yaştan aşağı ve her halükârda 15 yaşından aşağı olmayacaktır.

 4. Bu maddenin 3. paragrafına bakılmaksızın, ekonomisi ve eğitim imkânları yeterli düzeyde gelişmemiş olan üye ülke eğer mevcutsa ilgili işveren ve işçi teşkilatlarının görüşünü alarak daha başlangıçta asgarî yaşı 14 olarak belirleyebilir.

 5. Yukarıdaki paragraf hükümlerine dayanarak asgarî yaşı 15 olarak belirleyen her üye ülke bu Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin olarak Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasası’nın 22. maddesi gereği hazırlayacağı raporlarında:

(a) Bu kararını gerektiren nedenlerin devam ettiği; veya

(b) Belirli bir tarihten sonra sözkonusu hükümleri uygulama hakkından vazgeçeceğine ilişkin bir ifadeye yer verilecektir.Madde 3

 1. Gençlerin sağlık, güvenlik ve ahlâkına zarar verebilecek özellik veya şartları taşıyan her çeşit istihdam veya işe kabul için asgarî yaş 18 ‘in altında olmayacaktır.

 2. Bu maddenin 1. paragrafı kapsamına giren istihdam ve iş çeşitleri, eğer mevcutsa ilgili işveren ve işçi teşkilatlarının görüşü alınarak ulusal mevzuat veya yetkili makam tarafından tespit edilecektir.

 3. Bu maddenin 1. paragrafı hükümlerine bakılmaksızın varsa ilgili işveren ve işçi teşkilatlarının görüşünü alarak gençlerin sağlık, güvenlik ve ahlâkî yapısı tam olarak korunmak ve gençlere ilgili faaliyet koluna ilişkin yeterli spesifik bilgiler veya meslekî eğitim verilmek kaydıyla bu işlerde 16 yaşından itibaren çalışılmasına izin verebilir.

Madde 4

 1. Gerektiğinde yetkili makam mevcutsa ilgili işveren ve işçi teşkilatlarının görüşünü alarak uygulamada özel veya kendine has problemler çıkaran sınırlı istihdam ve işçi kategorilerini bu Sözleşme’nin uygulama kapsamı dışında tutulabilir.

 2. Bu Sözleşme’yi onaylayan her üye ülke ILO Anayasası’nın 22. maddesi uyarınca Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin olarak vereceği İlk Raporu’nda bu maddenin 1. paragrafı uyarınca kapsam dışı bıraktığı kategorileri ve kapsam dışı bırakma nedenlerini sıralayacak ve daha sonraki raporlarda bu kategorilerle ilgili olarak kanun ve uygulamalara ilişkin gelişmeleri, bu kategoriler açısından Sözleşme’nin uygulanması yönünde yapılan veya yapılması düşünülen çalışmaları belirtecektir.

 3. Bu Sözleşme’nin 3. maddesi kapsamına giren istihdam veya çalışma, işbu maddeye dayanılarak Sözleşme’nin uygulama kapsamı dışında bırakılmayacaktır.

Madde 5

 1. Ekonomisi ve idarî imkânları yeterli düzeyde gelişmemiş bir üye ülke, eğer mevcutsa ilgili işveren ve işçi teşkilatlarının görüşünü alarak başlangıçta bu Sözleşme’nin uygulama kapsamını sınırlayabilir.

 2. Bu maddenin 1. paragrafı hükümlerini uygulayan her üye ülke, onay belgesine ekleyeceği bir bildiride Sözleşme’nin hükümlerini tatbik edeceği ekonomik faaliyet dallarını veya işletme tiplerini belirtecektir.

 3. Sözleşme hükümleri asgarî olarak şu faaliyet sahalarına uygulanacaktır: madencilik ve taş ocakları, imalat sanayi, elektrik, gaz ve su işletmeciliği, sağlık hizmetleri, ulaşım, depolama ve iletişim, plantasyonlar ve ticarî amaçla üretim yapan diğer zirai işletmeler. Düzenli olarak işçi istihdam etmeyen ve yerel tüketim için üretim yapan aile işletmeleri ve küçük çaplı işletmeler bu kapsamın dışında tutulacaktır.

 4. Bu Sözleşme’nin uygulama kapsamını işbu maddeye dayanarak sınırlayan her üye ülke:

(a) ILO Anayasası’nın 22. maddesi uyarınca vereceği raporlarla bu Sözleşme kapsamı dışında tuttuğu faaliyet kollarındaki genç ve çocukların istihdam ve çalışmasına ilişkin genel durumu ve Sözleşme hükümlerinin daha yaygın uygulanması yönündeki gelişmeleri belirtecektir;

(b) ILO Genel Müdürü’ne bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda uygulama kapsamını genişletebilir.

Madde 6

Bu Sözleşme genel, meslekî veya teknik eğitim veren okullarda veya diğer eğitim kurumlarında yapılan işlere veya yetkili makam tarafından mevcutsa ilgili işveren ve işçi teşkilatlarının görüşü alınarak belirlenen şartlara uygun olarak işletmelerde en az 14 yaşındaki kişiler tarafından yapılan ve:

(a) bir okul veya eğitim kuruluşunun esasen sorumlu olduğu bir öğretim veya eğitim kursunun,

(b) yetkili makamca onaylanmış olup, temel olarak veya tamamıyla bir işletme bünyesinde yürütülen bir eğitim programının, veya

(c) meslek seçimini veya eğitim sürecini kolaylaştırmak için hazırlanmış bir rehberlik veya oryantasyon programının ayrılmaz bir parçası olan çalışmalara uygulanmaz.

Madde 7


 1. Ulusal Mevzuat ile:

(a) sağlık ve gelişimlerine zarar vermeyecek ve

(b) okula devamlarına, yetkili makamca onaylanmış meslekî oryantasyon ve eğitim programlarına katılmalarını veya eğitimle ilgili olarak verilen bilgilerden yararlanmalarını engellemeyecek hafif işlerde 13-15 yaş arasındaki kişilerin istihdam veya çalışmalarına izin verilebilir. 1. Ulusal Mevzuat ile işbu maddenin 1. paragrafının (a) ve (b) altparagraflarında belirtilen şartları taşıyan işlerde en az 15 yaşında olup henüz zorunlu okul eğitimini tamamlamamış kişilerin istihdam veya çalışmalarına izin verilebilir.

 2. Yetkili makam işbu maddenin 1. ve 2. paragrafları uyarınca istihdam veya çalışma izni verilebilen faaliyetleri tespit edecek ve bu gibi istihdam veya çalışmaya ilişkin çalışma sürelerini ve şartlarını belirleyecektir.

 3. İşbu maddenin 1. ve 2. paragrafları hükümlerine bakılmaksızın, 2. maddenin 4. paragrafı hükümlerini uygulamayı devam ettirdiği sürece 1. paragrafta belirtilen 13 ve 15 yaşları yerine 12 ve 14 yaşlarını, 2. maddede belirtilen 15 yaş yerine 14 yaşı kabul edebilir.

Madde 8

 1. Yetkili makam eğer mevcutsa ilgili işveren ve işçi kuruluşlarının görüşünü alarak münferit hallerde vereceği izinlerle, örneğin sanatsal faaliyetlere katılım gibi durumlarda, bu Sözleşme’nin 2. maddesinde belirtilen istihdam veya çalışma yasaklarına istisnalar getirilebilir.

 2. Bu şekilde verilen izinler, istihdam veya çalışmaya müsaade edilen faaliyetlerin yapılış süresini sınırlandıracak ve şartlarını belirleyecektir.

Madde 9

 1. Bu Sözleşme hükümlerinin etkin bir şekilde yürürlük kazanmasını sağlamak için yetkili makamca uygun cezaî hükümler dahil tüm önlemler alınacaktır.

 2. Ulusal Mevzuat veya yetkili makam Sözleşme’ye yürürlük kazandıran hükümlere uymakla sorumlu kişileri belirtecektir.

 3. Ulusal Mevzuat veya yetkili makam işveren tarafından tutulacak ve hazır bulundurulacak kayıtları veya diğer belgeleri belirleyecektir; bu kayıt veya belgeler işverence istihdam edilen veya çalıştırılan ve 18 yaşından küçük olan kişilerin adlarını, yaşlarını ve doğum tarihlerini ihtiva edecek ve mümkün olduğu hallerde mevzuatta belirtildiği şekilde yetkililerce onaylanacaktır.

Madde 10

 1. Bu Sözleşme işbu maddede belirtilen şartlar uyarınca aşağıdaki Sözleşme’leri değiştirmiştir:Sanayide Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1919; Denizcilikte Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1920; Tarımda Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1921; Trimci ve Ateşçilere İlişkin Yaş Sözleşmesi, 1921; Sanayi Dışı İstihdamda Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1932; gözden geçirilmiş olan Denizcilikte Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1936; gözden geçirilmiş olan Sanayide Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1937; gözden geçirilmiş olan Sanayi Dışında İstihdamda Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1937; Balıkçılar için Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1959; ve Yeraltı İşlerinde Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1965.

 2. Bu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi aşağıdaki Sözleşme’lerin bundan sonra diğer üye ülkelerce onaylanmasını engellemeyecektir;

Gözden geçirilmiş olan Denizcilikte Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1936; gözden geçirilmiş olan Sanayide Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1937; gözden geçirilmiş olan Sanayi Dışı İstihtamda Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1937; Balıkçılar için Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1959; ve Yeraltı İşlerinde Asgarî Yaş Sözleşmesi,1965.

 1. Üçlü yapıda yeralan tarafların tamamının kabul etmesi kaydıyla veya Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Müdürü’ne iletilecek bir beyanla aşağıdaki Sözleşme’ler bundan sonraki onaylamalara kapatılacaktır.

Sanayide Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1919; Denizcilikte Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1920; Tarımda Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1921; Trimci ve Ateşçilere İlişkin Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1921.

 1. İşbu Sözleşme, hükümleri yürürlüğe girdiği ve yükümlülükleri kabul edildiğinde:

(a) Gözden geçirilmiş olan “Sanayide Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1937”yi onaylamış bir üye ülkede işbu Sözleşme’nin 2. maddesi uyarınca 15’ten aşağı olmayan bir asgarî yaş benimsendiği takdirde o ülkenin yukarıda belirtilen Sözleşme’ye ilişkin onayı yürürlükten kalkar,

(b) “Sanayi Dışı İstihdamda Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1932”de belirtilen sanayi dışı istihdam bakımından, adı geçen Sözleşme’ye taraf olan üye ülkenin Sözleşme’yle ilgili onayı yürürlükten kalkar,

(c) “Gözden geçirilmiş Sanayi Dışı İstihdamda Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1937”de belirtilen sanayi dışı istihdam bakımından adı geçen Sözleşme’ye taraf olan üye ülkenin Sözleşme’yle ilgili onayı, işbu Sözleşme’nin 2. maddesi uyarınca 15’ten aşağı olmayan bir asgarî yaşı benimsemesi durumunda, yürürlükten kalkar,

(d) Deniz işlerinde istihdam bakımından, “Gözden geçirilmiş Denizcilikte Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1936”ya taraf olan bir üye ülkede işbu Sözleşme’nin 2. maddesi uyarınca 15’ten aşağı olmayan bir asgarî yaş benimsendiğinde veya üye ülkenin işbu Sözleşme’nin 3. maddesinin deniz işlerinde istihdama uygulanacağını belirtmesi halinde o ülkenin yukarıda belirtilen Sözleşme’ye ilişkin onayı yürürlükten kalkar,

(e) Deniz balıkçılığında istihdam bakımından “Balıkçılar için Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1959”a taraf olan bir üye ülkede işbu Sözleşme’nin 2. maddesi uyarınca 15’ten aşağı olmayan bir asgarî yaş benimsendiğinde veya üye ülkenin işbu Sözleşme’nin 3. maddesinin deniz balıkçılığında istihdama uygulanacağını belirtmesi halinde o ülkenin yukarıda belirtilen Sözleşme’ye ilişkin onayı yürürlükten kalkar,

(f) “Yeraltı İşlerinde Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1965”e taraf olan bir üye ülkede işbu Sözleşme’nin 2. maddesinde belirtilen yaştan daha aşağı olmayan bir asgarî yaş benimsendiğinde veya üye ülkenin işbu Sözleşme’nin 3. maddesi uyarınca benimsediği bu yaşın, madenlerde yeraltı istihdamına de uygulanacağını belirtmesi halinde, o ülkenin yukarıda belirtilen Sözleşme’ye ilişkin onayı yürürlükten kalkar. 1. İşbu Sözleşme yürürlüğe girdiği takdirde Sözleşme hükümlerinin kabul edilmesi halinde:

(a) “Sanayide Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1919”un aynı Sözleşme’nin 12. maddesi uyarınca yürürlükten kalkar,

(b) tarım açısından “Tarımda Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1921” aynı Sözleşme’nin 9. Maddesi uyarınca yürürlükten kalkar, ve

(c) denizcilikte istihdam bakımından “Denizcilikte Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1920” kendi 10. maddesi uyarınca ve “Trimci ve Ateşçiler İçin Asgarî Yaş Sözleşmesi, 1921” kendi 12. maddesi uyarınca yürürlükten kalkar.

Madde 11

Bu Sözleşme’nin kesin onay belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü’ne gönderilir ve onun tarafından kaydedilir.

Madde 12 1. Bu Sözleşme ancak onay belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş olan Uluslararası Çalışma Örgütü üyelerini bağlar.

 2. Bu Sözleşme, iki üyenin onay belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.

 3. Bu Sözleşme, onu onaylayan her üye için, onay belgesi kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 13

 1. Bu Sözleşme’yi onaylayan her üye, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü’ne göndereceği ve bu Müdür’ün kaydedeceği bir belge ile Sözleşme’yi feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur.

 2. Bu Sözleşme’yi onaylamış olup da onu, bundan önceki paragrafta sözü edilen on yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl süresince, bu madde gereğince feshetmek seçeneğini kullanmayan her üye yeniden on yıllık bir süreiçin Sözleşme ile bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşme’yi her on yıllık süre bitince, bu maddenin içerdiği koşullar içinde feshedebilir.

Madde 14

 1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen, bütün onaylama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bütün üyelerine duyurulur.

 2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşme’nin ikinci onay belgesinin kaydedildiğini örgüt üyelerine duyururken bu Sözleşme’nin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker.

Madde 15

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince kaydetmiş olduğu bütün onaylama ve fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Şartı’nın102. maddesi uyarınca kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ulaştırır.


Madde 16

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu Sözleşme’nin uygulanması hakkında bir raporu Genel Konferans’a sunar ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir.

Madde 17


 1. Konferans’ın bu Sözleşme’yi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde;

(a) Değiştirici yeni Sözleşme’nin bir üye tarafından onaylanması durumu yukarıdaki 16. madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşme’nin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir.
(b) Değiştirici yeni Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üyelerin onaylamasına artık açık bulundurulamaz.

 1. Bu Sözleşme, onu onaylayıp da değiştirici Sözleşme’yi onaylamış bulunan üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmaya devam eder.

Madde 18

Bu Sözleşme’nin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir.
 XII no’lu Sözleşme. Sözleşmenin düzenlendiği tarih ve yer: 10 Eylül 1970, Roma; Türkiye için yürürlük tarihi: 02.05.1976; Sözleşmeyi İmzalayan Ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Türkiye; Sözleşmeyi Onaylayan Ülkeler: Avusturya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Türkiye; Karar Sayısı: 7/10030; Onaylanması 7.4.1975 tarihli ve 1882 sayılı Kanunla uygun bulunan ilişik “Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme” nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12.5.1975 tarihli ve KOGM-100.274/KOSSB-506 sayılı yazısı üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21.5.1975 tarihinde kararlaştırılmıştır.


 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 26 Haziran 1973 tarihli Genel Konferansı’nda kabul edilmiştir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət