Ana səhifə

O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi


Yüklə 2.35 Mb.
səhifə15/15
tarix24.06.2016
ölçüsü2.35 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR


 1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2008. – 176 b.

 2. Jumanazarova G. Fozil Yo’ldosh o’g’li “Shirin bilan Shakar” dostonining leksik xususiyatlari. – Jizzax: JizzaxDPI nashri, 2006. – 84 b.

 3. Jumanazarova G. Fozil Yo’ldosh o’g’li dostonlari tilining lingvopoetikasi (leksik-semantik, lingvostilistik va lingvostatistik tahlil). – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi, 2012. – 292 b.

 4. Jumanazarova G. Fozil Yo’ldosh dostonlari tilining leksik-stilistik qatlamlari. - Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi, 2012. – 112 b.

 5. Jumanazarova G. O’zbek xalq dostonlari matnining lingvostatistik tahlili. - Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti, 2011. – 72 b.

 6. Jumanazarova G. Xalq dostonlarida saj’ va takrorning lingvopoetik imkoniyatlari. - Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti, 2011. – 36 b.

 7. Jumanazarova G. Xalq dostonlaridagi o’xshatishlarning lingvopoetik imkoniyatlari. - Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti, 2011. – 56 b.

 8. Karimov S., Qarshiyev A., Isroilova G. Abdulla Qahhor asarlari tilining lug’ati. Chastotali lug’at. – Toshkent: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. – 420 b.

 9. Киссен И.А. Словарь наиболее употребительных слов современного узбекского литературного языка (высокочастотная лексика подъязыка художественной прозы). – Ташкент: Ўқитувчи, 1972. – 112 с.

 10. Mirzayev T., Eshonqul N., Fidokor S. “Alpomish” dostonining izohli lug’ati. – Toshkent: “Elmus-Press-media” nashriyoti, 2007. – 164 b.

 11. Nafasov T. Qashqadaryo o’zbek xalq so’zlari lug’ati. – Toshkent: “Muharrir” nashriyoti, 2011. – 468 b.

 12. Rahmatullayev Sh. O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati. – Toshkent: O’qituvchi, 1978. – 408 b.

 13. Rahmatullayev Sh. O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1992. – 382 b.

 14. Rizayev S. O’zbek tilshunosligida lingvostatistika muammolari. - Toshkent: Fan, 2006. – 296 b.

 15. Rizayev S., Bo’ronov N. Abdulla Qahhor “Sinchalak” povesti tilining chastotali lug’ati. – Toshkent: O’qituvchi, 1986. – 172 b.

 16. Quronbekov A. Hofiz g’azaliyotida ma’nolar silsilasi (chastotali lug’at). - Toshkent: Fan, 1994. – 208 b.

 17. Sodiqova M. Qisqacha o’zbekcha-ruscha frazeologik lug’at. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1989. – 336 b.

 18. Turobov A. “Alpomish” dostonidagi shevalarga xos so’zlarning izohli lug’ati. – Samarqand: SamDCHTI nashri, 2006. – 52 b.

 19. To’ychiboyev B. “Alpomish” va xalq tili. Risola. – Toshkent: Fafur Fulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2001. – 160 b.

 20. To’ychiboyev B., Qashqirli Q. Zominning til qomusi. – Toshkent: “Akademnashr”, 2012. – 400 b.

 21. Yo’ldoshev B. Matnni o’rganishning lingvostatistik metodlari. 1-qism. – Samarqand, SamDU nashri, 2008. – 117 b.

 22. Yo’ldoshev B., Bozorboyev K. O’zbek tilining frazeologik lug’ati (so’zlik). – Samarqand, “Sug’diyon” nashriyoti, 1998. – 86 b.

 23. O’zbek xalq shevalari lug’ati. - Toshkent: Fan, 1971. – 408 b.

 24. O’rinboyev B., Bozorboyev K. “Alpomish” dostoni frazeologizmlarining ta’biri. - Samarqand, SamDU nashri, 1998. – 42 b.

 25. O’rinboyeva D.B., Umurzoqov U. O’zbek xalq dostonlari tilining alfavit-chastotali lug’ati. - Toshkent: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 394 b.

 26. O’rinboyeva D.B. O’zbek xalq dostonlari tilining chastotali lug’ati. - Toshkent: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 244 b.


MUNDARIJA

Kirish................................................................................................. 3

O’zbek xalq dostonlari matnidagi frazeologizmlarning

qo’llanish chastotasi……………………………………………... 10

O’zbek xalq dostonlari matnidagi frazeologizmlarning

izofli lug’ati………………………………………………………. 51

Foydalanilgan adabiyotlar……………………………….. 100

Bekmurod YO’LDOSHEV,

Dilbar O’RINBOYEVA

O’ZBEK XALQ DOSTONLARINING CHASTOTALI

IZOHLI FRAZEOLOGIK LUG’ATI

Muharrir: G.Rahimova

Musahhih: U.Rashidova

Tex.muharrir: M.Ro’ziboyev

Bosishga 28.03.2013 yilda ruxsat berildi.

Qog’oz bichimi 60 х 84 1/16. Hajmi 6,0 b.t.

Buyurtma № 261. Adadi 100 nusxa.

_____________________________________________

Samarqand davlat universiteti nashr-matbaa markazi

Bosmaxonasida kompyuterda terilgan nusxadan chop etildi.

140104.Samarqand shahri, Universitet xiyoboni, 15.1 Yo’ldoshev B. Hozirgi o’zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. DDA. –Toshkent, 1993. – B. 3.

2 Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o’zbek tili (darslik). – Toshkent: Universitet, 2006.-B. 418-454.

3 Yo’ldoshev B. Mustaqillik yillarida o’zbek frazeologiyasining taraqqiyoti haqida // O’zbek tilshunosligi masalalari (ilmiy maqolalar to’plami). – Samarqand: SamDU nashri, 2007. – B. 19-28; Yo’ldoshev B. O’zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. Monografiya. - Samarqand: SamDU nashri, 2007. – B. 63-80.

4 Yo’ldoshev B. O’zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. Monografiya. - Samarqand: SamDU nashri, 2007. – B. 101-103.

5 Alpomish (doston). Aytuvchi Fozil Yo’ldosh o’g’li. – Toshkent: «Sharq» nashriyoti-matbaa konserni bosh tahririyati., 1998.

6 Ravshan (doston). Aytuvchi Ergash Jumanbulbul o’g’li. - -Toshkent: O’zR FA nashriyoti,1954.7 Rustam (doston). Aytuvchi Fozil Yo’ldosh o’g’li. – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1985.

8 O’rinboyeva D. Dostonlar tilida frazeologik birliklar // O’zbek tili va adabiyoti. 2007. N 6.- B. 87-90.

9 Rahmatullayev Sh. O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati. – Toshkent: O’qituvchi, 1978. – 408 b.

10 Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2008. – B. 83.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət