Ana səhifə

Referat Møde 21. marts 2006 kl. 19. 00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Anker Gregersen


Yüklə 182 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü182 Kb.

Byrådet

Referat


Møde 21. marts 2006 kl. 19.00 i Byrådssalen

Afbud fra/fraværende: Anker Gregersen

Sagsnr.


25 Den Selvejende institution Struer Museum – budget 2006

26 Ændret projekt vedrørende almene boliger, Brunsgårdvej, Humlum

27 Almene familieboliger, Skolevej, Hjerm

28 Støtte til projektering ”Nordvestjysk Center for Vandsport”

29 Forslag til lokalplan nr. 274 for et boligområde ved Kilen og Holstebrovej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5

30 Forslag til lokalplan nr. 286 for et område til detailhandel og erhverv ved Søndergårdsvej og Industrivej

31 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 282 og kommuneplantillæg nr. 10 for et erhvervsområde ved Bredgade i Struer

32 Forslag til temaplan Detailhandel, tillæg nr. 11 til Struer Kommuneplan 2001-2012

33 Tilsynsberetning 2005 iht. miljøbeskyttelsesloven

34 Nedsættelse af grundværdierne på Strandbjerggårdparken


Mads Jakobsen foreslog ved mødets begyndelse af pkt. 32 blev behandlet før pkt. 30, hvilket blev tiltrådt.
J.nr. 19.03.00-Ø02-1-06 (ØK)

25Den Selvejende institution Struer Museum – budget 2006

Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har 12. januar 2006 godkendt budget 2006 for Den Selvejende institution Struer Museum. Budgettet ligger i sagen.


I det følgende vises hovedtal fra budget 2006. Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget 2005.


Budget 2006

Budget 2005

Nettoomsætning

0

25.000

Amts-, stats- og kommunetilskud

3.041.240

2.588.239

Ikke offentlige tilskud

109.168

104.230

Driftsudgifter

-3.116.675

-2.717.469

Renter

-11.000

0

Resultat før afskrivninger

22.733

0

Afskrivninger

-22.733

0

Driftsresultat efter afskrivninger

0

0


Økonomiafdelingen sender Den Selvejende institution Struer Museums budget til orientering for Byrådet.


Indstilling

Økonomiudvalget fremsender (15. marts 2006, sag nr. 36) sagen til Byrådets orientering.Beslutning

Til efterretning.


J.nr. 03.02.00-Ø52-1-05 (ØK)

26Ændret projekt vedrørende almene boliger, Brunsgårdvej, Humlum

I Økonomiudvalget (23. november 2005, sag nr. 256), og Byrådet (13. december 2005, sag nr.138), blev en ansøgning fra Struer Boligselskab om opførelse af 6 familieboliger på hver 83,1 m2, i alt 498,6 m2, principgodkendt.


Boligerne var påtænkt placeret i et område omfattet af lokalplan nr. 228, der er udlagt til åben/lav bebyggelse. Placeringen ville derfor kræve dispensation fra lokalplanen. Derfor har Struer Boligselskab valgt at ændre projektet, så det i stedet placeres i delområde I i lokalplan nr. 228, der er udlagt til tæt/lav bebyggelse. Samtidig er boligernes størrelse ændret, så der nu påtænkes etableret 4 boliger á 95 m2 og 2 boliger á 83 m2, i alt 546 m2.


Projektet er ikke færdigudarbejdet, men vil blive det med bl.a. økonomiske beregninger herunder skema A såfremt principgodkendelse opnås.


Grunden

Grunden, som boligerne vil skulle opføres på, er ejet af Struer Kommune. Området er udlagt i græs, og der er indgået aftale med en landmand om afgræsning af arealet. Aftalen kan opsiges med dags varsel.


Planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 228. Området er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse med en maks. bebyggelsesprocent på 35. Boligernes placering er dermed i overensstemmelse med lokalplanen for området.


Byggeriets økonomi


Skønnet anskaffelsessum

7.039.711 kr.Finansiering:

  • Kommunal grundkapitalindskud, 7% indtil 31. december 2006

  • Beboerindskud, 2%

  • Låneoptagelse, 91%


492.780 kr.


140.794 kr.

6.406.137 kr.


Det kommunale grundkapitalindskud vil således blive 42.780 kr. større end de oprindeligt forudsatte 450.000 kr.


Kommunen skal garantere for den del af lånet, som overstiger 65% af anskaffelsessummen, svarende til 1.830.325 kr. eller 158.897 kr. mere end oprindeligt forudsat.


Som følge af gennemførelse af Helhedsplan for Ældreområdet og Helhedsplan for Handicap og Psykiatri, er der ikke ledige midler i budget 2006-2009 til kommunal grundkapitalindskud.


Hvis ansøgningen imødekommes, skal der således afgives en merbevilling på 42.780 kr.


Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til principgodkendelse af det ændrede projekt.


Indstilling


    Økonomiudvalget fremsender (15. marts 2006, sag nr. 40) sagen til Byrådet.Beslutning

Imødekommes. Der meddeles en tillægsbevilling på 42.780 kr. finansieret af kassebeholdningen.J.nr. 03.02.00-G01-1-06 (ØK)

27Almene familieboliger, Skolevej, Hjerm

Struer Boligselskab har sendt en ansøgning om principgodkendelse af opførelse af 6 almene familieboliger på Skolevej i Hjerm. Boligerne er på 82 m2, i alt 492 m2, samt depot og affaldsrum på 54 m2. Totalareal 546 m2.


Til støtte for ansøgningen angiver ansøger følgende:


antallet af aktivt boligsøgende i Hjerm-området er pr. 28. februar 2006 28, hvoraf en del er aktive på arbejdsmarkedet. Hovedparten er dog ældre borgere, der ønsker at afhænde deres ejerbolig til fordel for en mindre lejebolig. Dette betyder, at der kan blive et større udbud af ejerboliger til gavn for de personer, der ønsker at bosætte sig i området

en del af de aktivt boligsøgende har fået tilbudt en bolig i Struer by, men har sagt fra, da de ønsker at blive boende i lokalområdet

i henhold til den udarbejdede bosætningsplan for Struer Kommune, må der i de bysamfund, der er under udvikling, arbejdes på at skabe et bredt udbud af forskellige boligtyper.


Projektet er ikke færdigudarbejdet, og forventes først igangsat i foråret 2007, men ønskes principgodkendt allerede nu på grund af det nye bygningsreglement, som er gældende fra 1. april 2006. Hvis projektet principgodkendes nu, vil ansøger sende en ansøgning om byggetilladelse med detailplaner inden den 1. april, så projektet kan gennemføres efter de nugældende regler. Hvis projektet skal opføres efter de nye regler, skønnes etableringsomkostningerne at stige med 550.000 kr., hvilket ifølge ansøger kan medføre, at projektet ikke kan gennemføres.


Grunden

Grunden, som boligerne vil skulle opføres på, er i privat eje.

Planforhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 279, delområde II, som er udlagt til boligformål med åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Ansøgningen er således i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for området.

Byggeriets økonomi


Skønnet anskaffelsessum

7.039.711 kr.Finansiering:

  • Kommunal grundkapitalindskud, 7% indtil 31. december 2006

  • Beboerindskud, 2%

  • Låneoptagelse, 91%


492.780 kr.


140.794 kr.

6.406.137 kr..


Kommunen skal garantere for den del af lånet, som overstiger 65% af anskaffelsessummen, svarende til 1.830.325 kr.


Som følge af gennemførelse af Helhedsplan for Ældreområdet og Helhedsplan for Handicap og Psykiatri, er der ikke ledige midler i budget 2006-2009 til kommunal grundkapitalindskud.


Økonomiafdelingen sender sagen via Økonomiudvalget til Byrådet med anmodning om stillingtagen til projektet.


Hvis ansøgningen imødekommes, skal der således afgives en merbevilling på 492.780 kr.


Hvis ansøgningen imødekommes, skal sagen behandles i Sammenlægningsudvalget.


Indstilling


    Økonomiudvalget sender (15. marts 2006, sag nr. 41) sagen til Byrådet.Beslutning

Ansøgningen imødekommes. Der meddeles en tillægsbevilling på 492.780 kr. finansieret af kassebeholdningen.J.nr. 18.15.05-Ø40-28-05 (Sekr. SS)

28Støtte til projektering ”Nordvestjysk Center for Vandsport”

Ansøgning af 26. november 2005 fra Struer Kajakklub, Struer Roklub og windsurfingklubben Windy om tilskud på 60.000 kr. til projektering af nyt center for vandsport på Bremdal Strand.


Projektet omfatter en bygning i 2 plan på ca. 2 x 900 m2 til en forventet anlægspris på ca. 8 mio. kr. ekskl. moms.


Projekteringshonorar på nærmere aftalte vilkår udgør 60.000 kr. ekskl. moms for udarbejdelse af skitseprojekt til præsentation for bidragsydere samt materiale, som kan danne grundlag for bygge- og planlægningsmæssige godkendelser.


Der henvises til Folkeoplysningsudvalgets møde og besigtigelse af faciliteterne (17. november 2005, sag nr. 471).


Folkeoplysningsudvalget sendte (7. december 2005, sag nr. 483) sagen til Kulturudvalget med anbefaling af, at ansøgningen imødekommes, og udgiften finansieres ved provenuet på 65.115 kr. fra den selvejende institution Kløverhusets indfrielse af kommunalt pantebrev.


Kulturudvalget sendte (19. december 2005, sag nr. 254) Folkeoplysningsudvalgets indstilling til Byrådet og Sammenlægningsudvalget med anbefaling.


Økonomiudvalget anbefaler (den 18. januar 2006, sag nr. 11) initiativet og anmoder Folkeoplysningsudvalget om at afholde udgiften inden for udvalgets eksisterende budgetramme.


Økonomi

Forslag om at anvende tilbagebetalingen vedrørende Kløverhuset 65.115 kr. til finansiering af støtte til projektering af bygningen til ”Nordvestjysk Center for Vandsport”, kolliderer med den beslutning som Økonomudvalget traf (8. december 2005, sag nr. 259). Her blev det nemlig besluttet at det tilbagebetalte beløb skulle tilgå ”kommunekassen”.


Såfremt Folkeoplysningsudvalget fastholder sit forslag til finansieringen, skal sagen sendes til Byrådet med anmodning om en merbevilling. Alternativt kan Folkeoplysningsudvalget finansiere udgiften indenfor eksisterende budgetramme. Såfremt der udbetales et tilskud på 60.000 kr. vil dette – som følge af delvis momsudligning – belaste Struer Kommunens budget med 54.600 kr.


Udgiften kan finansieres over folkeoplysningsområdets driftskonto 0,30 ”Tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter”, hvor der et udisponeret beløb på 113.240 kr.


Folkeoplysningsudvalget sender (22. februar 2006, sag nr. 502) sagen til ny vurdering i Kulturudvalget, idet udvalget af principielle grunde ønsker projekteringsudgiften, i lighed med lignende projekteringer, finansieret ved merbevilling.


Stillingtagen til finansiering af projekteringstilskud på 60.000 kr.


Kulturudvalget fastholder (13. marts 2006, sag nr. 31) indstilling af 19. december 2006.


Indstilling

Økonomiudvalget indstiller (15. marts 2006, sag nr. 43) til Byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling på 60.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.Beslutning

Tiltrådt.J.nr. 01.02.05-P16-1-05 (Plan)

29Forslag til lokalplan nr. 274 for et boligområde ved Kilen og Holstebrovej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5

Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at udnytte grunden med det tidligere fjerkræslagteri til boligformål. Forud for lokalplanen har kommuneplantillægget, der ændrer områdets anvendelse fra erhvervs- til boligformål, været sendt i offentlig forhøring. Udarbejdelse af lokalplanen er igangsat på baggrund af et konkret projekt bestående af syv 6 etagers punkthuse placeret på begge sider af Holstebrovej.


Der er endvidere udarbejdet en miljørapport indeholdende de emner, som vurderes vil blive påvirket af lokalplanens gennemførelse.


Lokalplanens formål er:

at

fastlægge anvendelse af delområde I til boligformål

at

sikre, at delområde II bevares som et rekreativt område med fritidsfisker-aktivitet, og

at

regulere bebyggelsens udformning og placering.


Kommuneplantillægget ændrer anvendelsesbestemmelserne for området, således at de tidligere rammeområder udlagt til erhvervsformål (1.E.2 og 1.E.9) ændres til et nyt rammeområde til boligformål (1.B.27).


Lokalplanforslaget med tilhørende miljørapport har været sendt i offentlig høring i perioden 15. november 2005 til 10. januar 2006. I høringsperioden er der kommet 44 indsigelser (heraf 35 som underskriftsindsamling), som er refereret

./. og kommenteret i vedlagte notat. Ændringer, der anbefales foretaget, indføres i teksten efter Byrådets endelige vedtagelse og før udsendelse af den endelige lokalplan. (Notatet er tidligere sendt til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget).


I forbindelse med vedtagelse af en miljøvurderet plan skal planen ledsages af en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen. Den sammenfattende redegørelse vil således blive udarbejdet på baggrund af de beslutninger, som træffes i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. Redegørelsen vil blive offentlig bekendtgjort sammen med den vedtagne lokalplan.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller (2. marts 2006, sag nr. 22), at lokalplanforslaget sendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse, og at følgende ændringer foretages:

redegørelsens afsnit 3.5 s. 14 vedr. fredet vejskelsten. Afsnittet suppleres med følgende tekst: Fredningen betyder, at der ikke må foretages jordbehandling o.lign. indenfor en afstand på 2 m fra stenen. Amtet kan i visse tilfælde meddele dispensationen fra fredningen

§ 9 vedr. tekniske installationer tilføjes følgende: § 9.1 Eksisterende transformerstation, som er placeret i den nordøstlige del af lokalplanområdet, skal påregnes bibeholdt i sin nuværende placering


På baggrund af en drøftelse af de indkomne bemærkninger, bedes udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt følgende punkter skal give anledning til yderligere ændringer i lokalplanen:

skal et etageantal på maks. 6 etager fastholdes, eller skal der ske en reduktion heraf?

skal bebyggelsestætheden fastholdes, eller skal der laves en bebyggelsesplan, der i højere grad skaber luft mellem bygningerne og sikrer bedre visuel kontakt til Kilen? (f.eks. ved at der kun tillades opført tre bygninger på vestsiden af Holstebrovej)

skal der stilles krav til materiale- og farveholdning på byggeriet, for derigennem at opnå en vis sammenhæng med den bagvedliggende bebyggelse?

skal lokalplanen indeholde bestemmelser om udformning af bådebroen som en pælekonstruktion?


Indstilling

Økonomiudvalget fremsender (15. marts 2006, sag nr. 44) sagen til Byrådet.


Beslutning

Helle Lyng stillede på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe et beslutningsforslag, der blev henlagt på sagen.

Beslutningsforslaget blev vedtaget, idet dog 1 (F) stemte imod og 1 (O) tilkendegave hverken at stemme for eller imod.

Lokalplanforslaget er herefter vedtaget med de i beslutningsforslaget indeholdte ændringer.
J.nr. 01.02.05-P16-2-06 (Plan)

30Forslag til lokalplan nr. 286 for et område til detailhandel og erhverv ved Søndergårdsvej og Industrivej

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en konkret dagligvarekæde om at opføre en ny dagligvarebutik på et konkret areal ved Søndergårdsvej og Industrivej i Struer. Det konkrete projekt omfatter nedrivning af eksisterende møbelforretning samt etablering af en 3.000 m2 stor dagligvarebutik med tilhørende parkering og grønne områder.


./. Planafdelingen har med dette udgangspunkt udarbejdet et lokalplanforslag for det konkrete projekt. Lokalplanens område er vist på kortbilag. Lokalplanområdet er beliggende som en del af et større bymidteområde, der er omfattet af tillæg nr. 7 til Regionplan 2001, og således kan anvendes til detailhandel. Området er endvidere udlagt til detailhandel i kommuneplanens Temaplan Detailhandel. (Lokalplanforslaget er tidligere sendt til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget).


Lokalplanens formål er:

at fastlægge områdets anvendelse til detailhandel samt service- og forretningsvirksomhed

at fastlægge placeringen, karakteren og omfanget af ny bebyggelse

at sikre bilister, cyklister og fodgængere en tryg færden i samt til og fra området, og

at sikre en ensartet skiltning i området.


I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. For at afklare, hvorvidt der skal foretages en egentlig miljøvurdering, er der foretaget en screening af lokalplanforslaget.

På baggrund af screeningen vurderer Planafdelingen, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.


./. Dokumentationen for denne vurdering fremgår af det selvstændige dokument – screeningsbeslutning – der er vedlagt lokalplanforslaget. (Screeningsbeslutning er tidligere sendt til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget).


Teknik- og Miljøudvalget indstiller (2. marts 2006, sag nr. 23), at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller endvidere, at screeningsbeslutningen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring.


Indstilling

Økonomiudvalget indstiller (15. marts 2006, sag nr. 45) sagen til Byrådets godkendelse.Beslutning

Lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring.J.nr. 01.02.05-P16-11-05 (Plan)

31Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 282 og kommuneplantillæg nr. 10 for et erhvervsområde ved Bredgade i Struer

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 282 for et erhvervsområde ved Bredgade i Struer har i perioden fra den 20. december 2005 til den 14. februar 2006 været fremlagt i offentlig høring.


Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 203 og fastsætter bestemmelser både for området for tankstationen og for området for bowling- og fitnesscentret ved Bredgade i Struer.


Ændringerne i forhold til den eksisterende lokalplan består i, at der gives mulighed for etablering af en vaskehal og pusleplads i tilknytning til den eksisterende tankstation. Lokalplanen sikrer, at der dannes en god afslutning af Anlægget ud mod tankstationen og Bredgade. Den eksisterende lokalplan nr. 203 for området giver mulighed for forretninger, som ikke sælger fødevarer. Denne formulering ændres med lokalplan nr. 282 til, at der i området kan etableres udvalgsvarebutikker for særligt pladskrævende varegrupper på op til 1.500 m2. Der foretages endvidere præciseringer af hvorledes der må skiltes indenfor lokalområdet og andre mindre justeringer af bestemmelserne.


Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag i lokalplanen. Endvidere fremgår det af kortbilag at lokalplanområdet er opdelt i fire delområder.


Lokalplanforslagets formål er:

at

sikre områdets anvendelse til erhvervsformål såsom lager- og værkstedsvirksomheder, herunder service- og forretningsvirksomhed, udvalgsvarebutikker for særligt pladskrævende varegrupper og sports- og fritidscenter

at

angive bebyggelsesregulerende bestemmelser, og

at

angive retningslinier for udformning af områdets friarealer, skiltning samt veje og stier.


Lokalplanområdet er i Varmeplanen for Struer Kommune omfattet af distrikt nr. 10, der er udlagt til fjernvarmeforsyning og forsynes af Struer Forsyning Fjernvarme. Nybyggeri i området forudsættes tilsluttet fjernvarmenettet. Vaskehal inkl. kunde- og teknikerrum kræver ikke opvarmning, men skal holdes frostfri. Lokalplanen giver mulighed for at dette kan ske ved hjælp af el.


I offentlighedsperioden er der kommet to indlæg:


Ringkjøbing Amt meddeler, at amtet ingen bemærkninger har til planforslaget.

Vestjyske Net oplyser at de godkender bestemmelser vedrørende den 150 kV luftledning der har forløb hen over lokalplanområdet.


Vestjyske Net vil med brevet sikre sig, at en tinglyst deklaration for beskyttelse af en nedgravet 60 kV kabelledning ikke aflyses med lokalplanen og samtidig ønsker Vestjyske Net bestemmelser om kabelledningen indføjet i lokalplanen.


Deklaration for beskyttelse af 60 kV kabelledningen aflyses ikke med lokalplanen. Luftledningen på 150 kV, der har forløb hen over lokalplanområdet er taget med i lokalplanen da den lægger stor begrænsning på udnyttelse af lokalplanområdet. Det er valgt at synliggøre dette med lokalplanen. Kabelledningen har en underordnet betydning for udnyttelsen af lokalplanområdet og er allerede beskyttet af den tinglyste deklaration. Det tjener derfor intet formål også at indføje bestemmelser om den i lokalplanen.


Der er ikke indgivet klage til naturklagenævnet over beslutningen om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller (2. marts 2006, sag nr. 24),

at

der ikke foretages ændringer af lokalplan nr. 282, og

at

lokalplanen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse.


Indstilling

Økonomiudvalget indstiller (15. marts 2006, sag nr. 46) sagen til Byrådets godkendelse.Beslutning

Tiltrådt.


J.nr. 01.02.15-P15-1-05 (Plan)

32Forslag til temaplan Detailhandel, tillæg nr. 11 til Struer Kommuneplan 2001-2012

Økonomiudvalget besluttede (9. juni 2004, sag nr. 163)), at arbejdet med at udarbejde et kommuneplantillæg for detailhandel i Struer Kommune skulle sættes i gang.


Baggrunden herfor var to ting. Dels at kommunen med en detailhandelsplan ville overtage kompetencen til at regulere og planlægge for detailhandel fra amtet. Dels at amtet havde besluttet at udarbejde et regionplantillæg for detailhandel i de fire landsdelscenterbyer, hvor Struer Kommunes ønsker ligeledes skulle fremgå af kommuneplanen.


I forbindelse med udarbejdelsen af regionplantillægget ønskede Struer Kommune at udlægge et større område i den sydlige del af byen, så der kunne etableres butikker med både daglig- og udvalgsvarer. Dette ønske bundede i en erkendelse af, at der dels ikke var plads til flere store butikker i bymidten, og dels at der var konkret efterspørgsel angående etablering af detailhandel i området.


I høringsperioden nedlagde Miljøministeren veto mod regionplantillægget, blandt andet med den begrundelse, at der generelt var tale om for store udlæg udenfor bymidterne, ligesom butiksstørrelserne på butikkerne nogen steder var for store.


Med Miljøministerens veto kunne kommunens oprindelige planer ikke gennemføres. Som en følge heraf ændredes efterspørgslen, og Planafdelingen arbejdede herefter videre ud fra en anden strategi for detailhandelsudviklingen i kommunen.


Med det udgangspunkt skal udviklingen nu ske indenfor de eksisterende områder udlagt til detailhandel – dog med justeringer af dels områdernes geografiske afgrænsning og dels de fastsatte rammer til butiksformål. Endvidere er der sket en mere præcis opdeling i forhold til områdernes anvendelse – butikstyperne.


De foreslåede afgrænsninger, rammer og indhold er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget (20. april 2005, sag nr. 49) og Økonomiudvalget (18. maj 2005, sag nr. 114), med beslutning om at indarbejde dem i detailhandelsplanen.


På baggrund af den beslutning er det målet, at styrke og udvikle detailhandelen indenfor de eksisterende detailhandelsområder. Ved ydermere at lave en mere præcis opdeling af de forskellige butikstyper vil der på sigt ske en mere klar definition af de forskellige områders funktion, hvilket generelt kan være medvirkende til at styrke kommunens detailhandel.Teknik- og Miljøudvalget indstiller (2. marts 2006, sag nr. 25), at temaplan detailhandel sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring.


Indstilling

Økonomiudvalget indstiller (15. marts 2006, sag nr. 47) sagen til Byrådets godkendelse.Beslutning

Planen udsendes i offentlig høring.J.nr. 09.00.00-K07-1-06 (Miljø)

33 Tilsynsberetning 2005 iht. miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsberetningen for 2005 er udarbejdet i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 21. november 1986 om tilsynsberetninger, hvorefter tilsynsmyndigheden årligt skal afgive en beretning om det udførte tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
Beretningen skal indeholde tilsynsmyndighedens vurdering af og tilkendegivelse om den udførte indsats på miljøområdet i Struer Kommune.

./. Byg og Miljø har udarbejdet forslag til tilsynsberetning for hhv. tilsyn med industrivirksomheder mv. og spildevand samt for tilsyn med landbrug inklusive pelsdyrfarme og vandløb. (Tilsynsberetningerne er tidligere sendt til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget).De to beretninger vil danne grundlag for kommunens generelle indberetning til hhv. Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, som foregår elektronisk.


Tilsynsberetningerne knytter sig til Miljøplan 2002 – 2005, hvor emnerne er uddybet og med et 4-årigt perspektiv. Miljøplanen er udløbet med udgangen af 2005 og det er politisk vedtaget at udarbejdelse af en ny miljøplan afventer gennemførelsen af kommunalreformen, således at planen kan komme til at omfatte Ny Struer Kommune og også de fra amtet overførte opgaver.


Beretningerne forholder sig til, om de opstillede mål for 2005 er opfyldt samt giver en oversigt over eventuelle indsatsområder for 2006.

Tilsynsberetningerne skal offentliggøres og indberettes til hhv. Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen senest den 1. april 2006.


./. Sammenligneligt årsværk for 3 år vedlagt som supplement.

(Bilaget er tidligere sendt til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget).Teknik- og Miljøudvalget indstiller (2. marts 2006, sag nr. 29), at tilsynsberetningerne sendes til Byrådets godkendelse og offentliggørelse.

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender (15. marts 2006, sag nr. 48) sagen til Byrådet.Beslutning

Tilsynsberetningen godkendtes.lukket mødeJ.nr. 82.02.00-2-06 (ØK) Lukket dagsorden

34Nedsættelse af grundværdierne på Strandbjerggårdparken

Byrådet besluttede (11. oktober 2005, sag nr. 119) at nedsætte priserne på grundene i Strandbjerggårdparken med 39.000 kr. pr. grund. Efterfølgende har flere grundejere (der har betalt den oprindelige pris) rettet henvendelse til kommunen om tilbagebetaling af prisdifferencen. Byrådet traf (24. januar 2006, sag nr. 14) beslutning om at forkaste et fremsat forslag om tilbagebetaling.


./. På baggrund af en klage fra en af grundejerne retter Tilsynet, Statsamtet Århus den 9. januar 2006 henvendelse til Byrådet med anmodning om en udtalelse.

(Bilaget er tidligere sendt til medlemmer af Økonomiudvalget).Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet.


Indstilling

Økonomiudvalget besluttede (15. marts 2006, sag nr. 52) at der udarbejdes svarbrev på grundlag af notat af 9. marts 2006 til forelæggelse for Byrådet, samt at der redegøres for udbud og efterfølgende handler.


Udkast til svarskrivelse sendes fra Sekretariatet fredag den 17. marts 2006.


Beslutning

Svaret tilføjes oplysninger om videresalg.

I øvrigt godkendt.Mødet hævet kl. 20.25.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət