Ana səhifə

Referat Møde marts 2008 kl. 14: 00 i Mødelokale 4, Struer Rådhus Afbud/Fraværende


Yüklə 155.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü155.5 Kb.

Kultur- og Fritidsudvalg

Referat


Møde 4. marts 2008 kl. 14:00 i Mødelokale 4, Struer Rådhus


Afbud/Fraværende:

 

Oprindelig dagsorden for mødet den 24. februar 2008, som blev aflyst på grund af sygdom.

Pkt.

Tekst

Side

19

Orientering

17

20

Opstartskonference om "Idræts- og kulturcenter Struer"

18

21

Folkets Hus, budgetopfølgning pr. 31. januar 2008

19

22

Rytmisk spillestedsansøgning til Kunststyrelsen

19

23

Forslag til den regionale udviklingsplan 2008

20

24

Musikdramatisk Teater - genbehandling af egnsteateraftale for perioden 2008 - 2010

21

25

Underskudsgarantier til større musik- og kulturarrangementer

22

26

Projekt Ny Aktiv - tilskud til etablering af aktivitetshus i Resen

24

27

Struer Garden - udvidelse af tilskudsrammen til undervisning på Struer Musikskole

25

28

Kulturdagene i Struer Kommune

26

29

"Yellow Lounge" - arrangementer i Apollon

27

30

Eventuelt

28

31

Lukket punkt: Odby Skole

2800.01.00-A14-1-08

19. Orientering

Sagsfremstilling


1) Invitation til danske kulturdage i Holstebro

Holstebro Kommune sætter fokus på aktuel kulturdebat. I den forbindelse har Struer Kommune modtaget invitation til danske kulturdage i Holstebro torsdag den 3. april til fredag den 4. april 2008 i Musikteatret, Holstebro.

 

2) Struer-HallerneStatus for udbygning af Struer-Hallerne

 

3) Kulturpolitik 

4) Landsgardeforeningen - Værtsby til DM for Bygarder i 2011

Landsgardeforeningen har fremsendt brev med tilbud om Værtsby til DM for Bygarder 30.06 - 03.07.2011

 

5) Referat af møde i den politiske styregruppe for den regionale kulturaftale den 28. januar 2008 

6) Generalforsamling i Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland

Program for generalforsamling i Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland mandag den 10. marts 2008 kl. 15.00 i Folkets Hus

 

7) Speedskating-faciliteter i Struer (04.08.00-G00-1-06)Orientering om status for projekt om etablering af speedskating-faciliteter i Struer

 

8) Møde med Nordvestjysk Center for Vandsport (18.15.05-Ø40-28-05)Orientering om møde med Nordvestjysk Center for Vandsport den 18. februar 2008

Bilagsliste


 • Følgeskrivelse fra Holstebro Kommune invitation konference Danske Kulturdage

 • Program danske kulturdage

 • Landsgardeforeningen værtsby 2011

 • Pjece danmarksmesterskabet for Bygarder 2011

 • Referat_politiske_styregruppe_kulturaftale

 • Program generalforsamling Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland

Beslutning


 1. Taget til efterretning.

 2. Taget til efterretning.

 3. Taget til efterretning.

 4. Ser os p.t. ikke i stand til at deltage.

 5. Taget til efterretning.

 6. Generalforsamling i Kultursamarbejdet den 10. marts 2008: Karin Schøn (Generalforsamlingen), Eigil Christensen (hele arrangementet), Hans Østergaard (hele arrangementet) og Niels Viggo Lynghøj Christensen (hele arrangementet) tilmeldes.

 7. Taget til efterretning og ekstern finansiering afklares.

 8. Taget til efterretning.

Bibliotekskonference den 10. marts 2008: Karin Schøn tilmeldes.

 

04.04.00-G00-1-07

20. Opstartskonference om "Idræts- og kulturcenter Struer"

Sagsfremstilling


Kultur- og Fritidsudvalget godkendte (den 8. januar 2008, sag nr. 7) procesplan for Struer-Hallerne.

Et af de første skridt i denne procesplan er gennemførelse af en konference om udfordringer, ønsker og idéer for et fremtidigt koncept for Struer-Hallerne/arbejdstitlen ”Idræts- og kulturcenter Struer”.

Med henblik på at kunne få dette arrangement iværksat, foreslås det, at der entreres med DGI Huse & Haller med henblik på at få arrangeret, gennemført og samlet op på en sådan konferencedag.

Der vil til mødet forelægge overslag fra DGI Huse & Haller på løsning af denne opgave.

 

Udgiften kan eventuel afholdes over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål", hvor der er et udisponeret budget på 71.730 kr.


Bilagsliste


 • Opgørelse over forbrug på 3.64 "Tilskud til kulturelle formål"

Administrationen indstiller,


at

DGI Huse & Haller antages til at gennemføre startkonference om projekt ”Idræts- og kulturcenter Struer”.

 

at

udvalget tager stilling til finansiering af denne opgave.

Beslutning


Oplæg og overslag af 22. februar 2008 fra DGI Huse & Haller udleveret.

 

Oplæg godkendt og udgiften finansieres over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål". 

Startkonference onsdag den 21. maj 2008 kl. 17.00 - 21.30.

 

 

00.01.00-Ø09-18-08

21. Folkets Hus, budgetopfølgning pr. 31. januar 2008

Økonomi


Til orientering for udvalget sendes vedlagt Forventet regnskab 2007 og Budgetopfølgning 2008 pr. 31. januar 2008.

Bilagsliste


 • Folkets Hus forventet regnskab 2007

 • Folkets Hus budgetopfølgning 2008 pr. 31.1.2008

Beslutning


Taget til efterretning.

 

20.11.04-Ø40-1-08

22. Rytmisk spillestedsansøgning til Kunststyrelsen

Sagsfremstilling


Folkets Hus har i skrivelse af 14. januar 2008 ansøgt Kunststyrelsen om at blive et af de ca. 20 regionale spillesteder, som musikudvalget under Kunststyrelsen indgår aftale med. For at blive et regionalt spillested, stilles der bl.a. krav til faciliteterne, den genremæssige spredning, antal koncerter samt specifikke krav til virksomhedsplanen, til budget og regnskab m.v. Herudover stilles der krav om en midtvejsevaluering.

Der har den 14. februar 2008 været besigtigelse af Folkets Hus fra Leif Skov og Sten Jørgensen fra Kunststyrelsens Musikråd. På dette møde har Musikrådets to repræsentanter tilkendegivet, at der vil være behov for at få en specifik lokal medfinansiering til spillestedets musikdrift, - midler der hovedsageligt er dedikeret musikarrangementer.

Der vil på mødet blive redegjort nærmere for denne finansielle udfordring.

Musikrådets repræsentanter har endvidere noteret sig belægningsprocenten på Folkets Hus.

På nuværende tidspunkt er der 20 spillesteder i Danmark, der er udpeget som regionale spillesteder, og som Musikrådet derfor har indgået aftaler med. En aftale med Musikrådet gælder for en 4-års periode. Næste ansøgningsfrist vil således først blive i 2012. Musikrådet har for 4-årsperioden, der starter i 2008, tilkendegivet, at antallet af regionale spillesteder skal reduceres fra 20 til 18.

I 2008 er der en beløbsramme til fordeling mellem de 18 spillesteder på ca. 23 mio. kr. Det er vurderingen, at det mindste beløb der er bevilget fra Kunststyrelsens Musikråd i den nuværende tildeling, ligger på 0,8 mio. kr. til et spillested i Østdanmark, mens flere spillesteder modtager beløb på over 1,0 mio. kr. Størrelsen af dette beløb vil afhænge af flere forhold.

Udover et større økonomisk tilskud til det regionale spillested med henblik på et øget arrangementsniveau, skal det regionale spillested også arbejde med vækstlagene og med talentpleje i en nærere del af regionen.

Med hensyn til den videre ansøgningsproces, vil Musikrådet den 27. marts 2008 tilkendegive, hvilke spillesteder de vil indgå i videre drøftelser med med henblik på en eventuel aftale om regional spillestedsstøtte. Det skønnes, at der – i god tid inden da – er behov for, at administrationen kan give et klart signal til Kunststyrelsens musikråd om, at Struer Kommune er indstillet på at bevilge et ekstraordinært støttebeløb i en 4 års periode til yderligere musikarrangementer i Folkets Hus. Denne tilkendegivelse skal gerne tilsendes Musikrådet i de allerførste dage af marts 2008.

 

Ansøgningsmateriale fra Folkets Hus til Kunststyrelsen om rytmisk spillested vil cirkulere på mødet.


Administrationen indstiller,


at

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling, om det overfor Kunststyrelsens Musikråd kan tilkendegives, at der bevilges et ekstraordinært tilskud til musikarrangementer i 2008 – 2011, under forudsætning af, at Kunststyrelsen vil udpege Folkets Hus som regionalt spillested, - og dermed tildele Folkets Hus et årligt tilskud.

 

at

udvalget – i givet fald – tager stilling til beløbets størrelse samt at der gives administrationen bemyndigelse til at arbejde videre med sagen.

Beslutning


Orientering om at Økonomiudvalget har taget ansøgningen til efterretning.

 

01.01.02-P17-1-08

23. Forslag til den regionale udviklingsplan 2008

Sagsfremstilling


Regionsrådet for Region Midtjylland har sendt et forslag til den regionale udviklingsplan 2008 i offentlig høring indtil den 3. marts 2008.

 

Forslaget består af:1) En visionsdel som beskriver den overordnede vision for udviklingen i regionen og delvisioner på ni indsatsområder - erhvervsudvikling og turisme, arbejdskraft og beskæftigelse, uddannelse, sundhed, kultur, natur og miljø, energi, infrastruktur og kollektiv trafik. Inden for hvert område beskrives kort udgangspunktet, den ønskede udvikling og de væsentlige udfordringer samt vigtige skridt på vejen mod målet.

 

2) En redegørelse som beskriver forslag til strategi og anbefalinger, der kan fremme den ønskede udvikling. 

Visionen om en international vækstregion i et sammenhængende Danmark beskriver regionsrådets overordnede udviklingsønske 20-25 år frem. Den regionale udviklingsplan skal i denne sammenhæng være et redskab til at fremme regionernes vækst og bæredygtige udvikling herunder også fokusere på de forskellige vilkår, der er for udviklingen i de enkelte egne i regionen.

 

Udvalgene bedes hver især vurdere og evt. kommentere vision, strategi og anbefalinger inden for de relevante indsatsområder i udviklingsplanen - i forhold udvalgets fagområde. 

Planafdelingen har fordelt indsatsområderne i udviklingsplanen på udvalgene, så udvalgene primært skal vurdere og kommentere deres fagområde dvs.:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalg: erhvervsudvikling og turismeBeskæftigelsesudvalg: arbejdskraft og beskæftigelse

Børne- og Uddannelsesudvalg: uddannelse

Sundhedsudvalg: sundhed

Kultur- og Fritidsudvalg: kultur

Teknik- og Miljøudvalg: natur og miljø, energi, infrastruktur og kollektiv trafik

Socialudvalg: eventuelle kommentarer til forslaget overordnet set

 

Visiondel samt redegørelse er sendt pr. post til Direktion og Byråd.


Bilagsliste


 • Del I: VISION - forslag til den regionale udviklingsplan 2008

 • Del II: REDEGØRELSE - forslag til den regionale udviklingsplan 2008

Planafdelingen indstiller,


at

udvalget gennemgår og eventuelt kommenterer de for udvalget relevante afsnit i forslaget,

at

planafdelingen på baggrund af udvalgenes kommentarer, sender et samlet høringssvar til Region Midtjylland

Beslutning


Ingen bemærkninger.

 

20.01.02-A06-1-07

24. Musikdramatisk Teater - genbehandling af egnsteateraftale for perioden 2008 - 2010

Sagsfremstilling


Pr. 1. april 2007 indsendtes til Kunststyrelsen det i aftalekommunerne politisk godkendte forslag til egnsteateraftale for Musikdramatisk Teater, godkendt af Struer Kommune (Byrådet 27. marts 2007, sag nr. 47).

Imidlertid har ny lovgivning på området nødvendiggjort en fornyet behandling af egnsteateraftalen.

De vigtigste ændringer er:


 • aftaleperioden skal være fire år

 • teatret skal producere to produktioner pr. år

 • teatret skal have et fast spillested

 • der indføres rammestyret refusionsordning med heraf følgende variabel refusionsprocent, dog maksimalt 50%

Forslaget til ny egnsteateraftale er korrigeret i henhold til Kunststyrelsens krav. Aftalen er tilrettet med små tekniske og administrative ændringer efter henstilling fra Kunststyrelsen

Økonomi


Økonomien i forhold til det nu fremsendte forslag til aftale med Musikdramatisk Teater ser således ud:

Kr.,  i årets prisniveau

2008

2009

2010

2011

Struer Kommunes andel, brutto

208.230

213.644

219.199

224.989

Delvis statsrefusion på maks. 50%

-104.115

-106.822

-109.600

-112.495

Netto udgift – såfremt maks. refusion opnås

104.115

106.822

109.599

112.494

Afsat i Struer Kommunes budget

134.000

149.817

173.292

180.743

Forskel – positivt beløb lig overskud på budgettet

29.885

42.995

63.693

68.249

 

Det kan tilføjes, at ovennævnte beløb ud for ”Struer Kommunes andel, brutto” er faste beløb som ikke yderligere prisreguleres.

 

Modsat er størrelsen af statsrefusionen mere usikker. Som nævnt kan beløbet maks. udgøre 50% af udgiften. Det vil sige at vi kan risikere at få et lavere refusionsbeløb. Statens konkrete refusionsprocent kendes ikke endnu. 

Struer Kommunes budget 2008-2011 var baseret på det til budget 2008 foreliggende materiale fra Musikdramatisk Teater.

 

Der er således med den nye aftale lidt luft i budgettet. Økonomiafdelingen skal foreslå at budgettet ikke på nuværende tidspunkt nedjusteres, men at budgettilpasningen indgår i budget 2009 når statsrefusionens størrelse forhåbentlig kendes.


Bilagsliste


 • Egnsteateraftale MDT 2008-2011 korrigeret5

Sekretariatet indstiller,


at

forslag til egnsteateraftale for Musikdramatisk Teater for perioden 1.1.2008 til 31.12.2011 videresendes til Økonomiudvalget med anbefaling under forudsætning af, at aftalen kan godkendes i de øvrige aftalekommuner og i kunststyrelsen.  

Beslutning


Indstillingen godkendt.

 

20.00.00-P21-1-05

25. Underskudsgarantier til større musik- og kulturarrangementer

Resumé


Struer Kommune understøtter større musik- og kulturarrangementer i Struer Kommune med underskudsgarantier.

 

Underskudsgarantierne skal inspirere og motivere kommunens forenings- og kulturliv til satsninger på større musik- og kulturarrangementer, som kan give borgerne gode musik- og kulturoplevelser.

 

Kultur- og musikarrangementerne skal samtidigt være med til at profilere Struer Kommune som en god bo-kommune og give borgere udenfor Struer Kommune en positiv oplevelse af Struers spændende musik- og kulturliv.

 

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, kulturelle foreninger, fonde med kulturelle formål, kulturinstitutioner og Ungdomsskolen i Struer Kommune.

 

Enkelt personer, handels- eller erhvervslivet kan økonomisk medvirke ved arrangementerne, men eventuel overskud skal tilfalde ansøgeren.

Sagsfremstilling


Der er indkommet følgende ansøgninger om underskudsgarantier til musik- og kulturarrangementer ved ansøgningsfristen pr. 15. januar 2008:

 1. Midtpunktets Venner - ansøgning af 14. januar 2008 om underskudsgaranti på 10.000 kr. til Cafeaften/koncert.

 2. Humlum Amatørscene - ansøgning modtaget 13. januar 2008 om underskudsgaranti på 6.000 kr. til forestilling i anledning af Humlum Amatørscenes 25 års jubilæum.

 3. Venø Sammensurium - ansøgning af 14. januar 2008 om underskudsgaranti på 30.000 kr. til Venø Sammensurium 2008.

 4. Musik- og Ungdom - ansøgning af 14. januar 2008 om underskudsgaranti på minimum 15.000 kr. til koncertrække i 2008.

 5. Thyholm Fritidsskole (aftenskole) - ansøgning af 20. december 2007 om underskudsgaranti på 100.000 kr. til "foredragsfestival".

 6. Resen-Humlum Idrætsforening - ansøgning af 7. januar 2008 om underskudsgaranti på 200.000 kr. til Kilen Rock den 17. maj 2008.

 7. Hjerm F.I.F.s festudvalg - ansøgning af 15. januar 2008 om underskudsgaranti på 25.000 kr. til Sommerfest i Hjerm den 23. august 2008.

 8. Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter - ansøgning af 14. januar 2008 om underskudsgaranti på 75.000 kr. til arrangement i forbindelse med den officielle åbning af parkscenen.

Ansøgningerne udgør en samlet garantistillelse på 461.000 kr.

 

Der er en udisponeret pulje på 134.000 kr. i 2008, som fremkommer således: • 34.000 kr. er udisponeret fra 2007, ligesom der er garantistillelser for 80.000 kr. som p.t. ikke af afklaret. Beløbet overføres til 2008.

 • 100.000 kr. som er tilført puljen i forbindelse med budgetlægningen for 2008. 

Regler for underskudsgarantier til større musik- og kulturarrangementer vedlagt.

 

Der vil på mødet blive udleveret og gennemgået oplistning af ønskerne, sekretariatets bemærkninger, indstilling til ansøgningerne samt forslag til fordeling af puljens rådighedsbeløb. 


Bilagsliste


 • Regler pdf

 • Ansøgninger om underskudsgaranti KFU den 25/2-08 pkt. 25

Sekretariatet indstiller,


at ansøgningerne gennemgås og prioriteres på mødet.

Beslutning


Sekretariatets vurdering og indstilling, Musik & Ungdoms budget/regnskab for 2007 og Sekretariatets oplistning af Musik & Ungdoms budget/regnskab for 2007 udsendt inden mødet.

 1. Imødekommes med 10.000 kr.

 2. Afslag begrundet i at der budgetteres med underskud.

 3. Imødekommes med 10.000 kr.

 4. Kan ikke imødekommes, der bevilges i stedet et tilskud på 15.000 kr. fra "Tilskud til kulturelle formål" i 2008.

 5. Afslag begrundet i at der ikke foreligger budget.

 6. Imødekommes med 40.000 kr.

 7. Afslag begrundet i, at der er tale om en byfest der har været gennemført over en årrække.

 8. Imødekommes med 40.000 kr.

Musik- og Ungdoms regnskab 2007 taget til efterretning.

 

 


18.16.00-Ø40-1-08

26. Projekt Ny Aktiv - tilskud til etablering af aktivitetshus i Resen

Sagsfremstilling


Ansøgning af 17. december 2007 om støtte til opførelse af Aktivitetshus, som er en del af projekt "Ny Aktiv" i Resen.

 

Projektet er et samarbejde mellem Resen Beboerforening, Resen Friskole og Resen Naturbørnehave. 

Aktivitetshuset (bålhuset) er på 81 kvm. opført i lærketræ.

 

Prisen udgør 193.750 kr. inkl. moms. 

Aktivitetshuset opføres på det kommunale friareal ved sportspladsen i Resen, som Resen Beboerforening har fået tildelt brugsretten over.

 

Et eventuelt tilskud kan afholdes over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål", hvor der er et udisponeret budget på 71.730 kr.


Bilagsliste


 • Ansøgning af 17. december 2007

Sekretariatet indstiller,


at

ansøgningen drøftes, og herunder om Aktvitetshusets anvendelse er omfattet af kultur- og fritidsområdet.

 

at

eventuel imødekommelse af ansøgningen gøres betinget af, at opførelse af Aktivitetshuset er omfattet af brugsrettens anvendelsesmuligheder jvf. aftalen fra 7. september 2006.

 

Beslutning


Oversendes Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

20.03.02-Ø40-1-07

27. Struer Garden - udvidelse af tilskudsrammen til undervisning på Struer Musikskole

Sagsfremstilling


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede (Den 8. januar 2008, sag nr. 11) sag om eventuel udvidelse af tilskudsramme til Struer Garden. Udvalgsbehandlingen foregik med baggrund i ansøgning fra Struer Garden af 1. september 2007 om udvidelse af tilskudsrammen til garden.

 

Sagen har efterfølgende været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2007, den 23. oktober 2007 og den 4. december 2007 (på sidstnævnte møde blev sagen dog udsat til mødet den 8. januar 2008). 

Efter anmodning fra Struer Kommune, har Struer Garden efterfølgende udarbejdet ”Oplæg til fremtidig udvikling i undervisningsbehov i Struer Garden”, - notat af 14. november 2008.

 

Det nuværende tilskud til Struer Garden fra Struer Kommune andrager i 2008 ca. 163.000 kr., som bevilges via Struer Musikskole. Herudover modtager Struer Garden et årligt tilskud på ca. 35.000 kr. som et generelt tilskud over folkeoplysningsområdet til lokaletilskud og aktivitetstilskud. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i møde den 8. januar 2008, at der skulle afholdes en ny drøftelse med Struer Garden. Dette møde har været afholdt den 11. februar 2008.

 

Med baggrund i dette møde, genfremsættes dagsordenspunktet. 

Direktør Anders Kjærulff vil på mødet redegøre for mødets indhold og konklusioner.

 

Eventuel forhøjelse af tilskuddet for 2008 kan afholdes over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål", hvor der er et udisponeret budget på 71.730 kr.


Administrationen indstiller,


at

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til det maksimum-tilskudsbeløb, som der vil kunne udmeldes overfor Struer Garden som Struer Kommunes fremtidigt tilskudssigtepunkt frem mod 2017.

 

at

udvalget tager stilling til driftstilskuddet i 2008.

Beslutning


Nuværende tilskud for 2008 og fremover fastholdes.

 

16.06.05-Ø40-1-07

28. Kulturdagene i Struer Kommune

Sagsfremstilling


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i møde den 8. januar 2008 sag om ”kulturfest 2008”. I sagen blev der henvist til, at der var afsat et beløb på 300.000 kr. i 2008 til en kulturfest i Struer Kommune. Fra kulturledergruppen forelå der ”notat af 4. januar 2008” om kulturfest i Struer Kommune.

 

Jf. notatet bliver det i notatet foreslået, at der i 2008 – på grund af en for begrænset planlægningstid – ikke gennemført en egentlig større kulturfestival, men derimod nogle kulturdage, og at en større kulturfestival udsættes til 2010.Til gengæld foreslås det i notatet, at der i løbet af 2008 blive gennemført 4-5 konkrete kulturarrangementer, der som fælles betegnelse får ”Kulturdage i Struer Kommune”.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at forslag beskrevet i notat af 4. januar 2008 om kulturfestival/kulturdage i Struer Kommune (udleveret på mødet den 8. januar 2008, sag nr. 9) blev godkendt.

Med afsæt i denne beslutning, er der nu behov for at få fastlagt de konkrete arrangementer og beløb, som der kan gives tilskud til i 2008 indenfor beløbsrammen til ”kulturfest 2008” (kulturdage i Struer Kommune)

 

Det foreslås, at der i 2008 bevilges beløb til: Kulturdag(e) i juni 2008 i forbindelse med den store sjægtsejlads ”Venø Rundt”, der har afsæt fra Humlum Havn.

  At der i denne forbindelse ydes tilskud til arrangement omkring havnen i Struer, som arrangeres i fællesskab med Odin Teatret, og som kaldes ”Medeas bryllup”. Dette arrangement foregår dagen før Venø Rundt, og de to arrangementer kan derfor tidsmæssigt bindes sammen, bl.a. fordi der et ”Foreningen Nordvestjysk Fjordkultur”, der står for afviklingen af arrangementerne.

 Kulturdage i juli 2008 på Jegindø Havn, - i tilknytning til Sjægtsejladsen ”Ror Cup”, arrangeret af Æ Fywerhus på Jegindø)

 Kulturdag som søges etableret i forbindelse med Havhingstens hjemkomst – f.eks. ved Oddesund-broen.

 Kulturdag(e) på Struer Havn i forbindelse med træskibssejladsen ”Limfjorden Rundt”.

Bilagsliste


 • Medeas Bryllup - oplæg fra Nordisk Teaterlaboratorium

Administrationen indstiller,


at

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling, om det er de i dagsordenen foreslåede arrangementer, der i 2008 skal tildeles støtte fra de afsatte midler til Kulturfestival i 2008.

 

at

udvalget – i givet fald – tager stilling til beløbets størrelse til de enkelte arrangementer.

Beslutning


Forslag til konkrete arrangementer i 2008 godkendes.

 

Der afsættes følgende budgetrammer:- 25.000 kr. til "Venø Rundt" og "Medeas Bryllup"

- 15.000 kr. til "Ror Cup"

- 10.000 kr. til "Havhingsten"

- 50.000 kr. til "Limfjorden Rundt".

 

Mindre udgift til fælles logo godkendt. 

 

20.02.01-Ø40-1-08

29. "Yellow Lounge" - arrangementer i Apollon

Sagsfremstilling


DirektørJørn Lundme har arrangeret et spændende kulturelt forløb henover 2008, hvor der gennemføres ”Yellow Lounge”, der er et koncept, som Deutsche Grammophon har udviklet, og som blev lanceret i 2000. Idéen er at vise, at den klassiske musik ikke blot behøver at foregå i koncertsale, men lige så vel kan opleves i helt andre og spændende miljøer.

Siden lanceringen i 2000 har konceptet spredt sig til storbyer som Berlin, Wien, Stockholm og Salzburg, - og er nu bragt til Danmark via Avenue Hotel. Apollon bringer nu i samarbejde med Deutsche Grammophon konceptet til Midt- & Vestjylland.

Konceptet består i, at en D.J. spiller og sammensætter forskellige former for klassiske musikoplevelser. Den første Yellow Lounge i Apollon bliver den 29. marts 2008 kl. 11.00 – 14.00, og der er samtidig mulighed for en gourmet brunch-menu.

På det første arrangement vil musikjournalist og DJ Peer Kaae være arrangementets DJ,  operasanger Jens Christian Wandt vil være vært og et 4 mandskor fra Holmens Kirke vil give de levende indslag.

I forbindelse med det første arrangement har direktør Jørn Lundme forhørt sig om Struer Kommunes interesse for at købe et antal billetter til understøtning af arrangementets igangsætning.

 

Udgiften kan eventuel afholdes over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål", hvor der er et udisponeret budget på 71.730 kr.


Bilagsliste


 • Ansøgning fra Apollon Struer - tilskud arrangement Yellow Lounge

 • Bilag beskrivelse af Yellow Lounge

Administrationen indstiller,


at

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling, om udvalget vil købe et antal billetter til arrangementet, og samtidigt tager stilling til finansieringen.

Beslutning


Der købes 50 billetter til arrangementet finansieret over driftskonto 3.64 "Tilskud til kulturelle formål".

 

00.01.00-A14-1-08

30. Eventuelt

Beslutning


Vision 2020 proces omkring fritidspolitikken afventer proces omkring projekt Struer Hallerne.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət