Ana səhifə

Prva obravnava


Yüklə 0.66 Mb.
səhifə1/5
tarix27.06.2016
ölçüsü0.66 Mb.
  1   2   3   4   5Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/PRVA OBRAVNAVA

EVA 2010-2611-0002
PREDLOG ZAKONA

O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

(ZPDZC)


 1. UVOD
Ocena stanja na področju urejanja:

V Republiki Sloveniji je sive ekonomije precej, saj njen delež po različnih ocenah predstavlja med 17 in 25 % BDP. Glede na to, da sta delo in zaposlovanje na črno navzoča v mnogih panogah in okoljih, je Vlada RS sprejela ukrepe za učinkovito odkrivanje in preprečevanje teh dveh pojavov ter odpravo njunih negativnih posledic.


Prof. Schneider, ki več let ocenjuje deleže sive ekonomije v 145 državah, je v svoji študiji (http:/www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2007-9) delež sive ekonomije za Slovenijo ocenil na 27,4 % bruto domačega proizvoda (za leto 2004/2005). V Sloveniji raziskave obsega sive ekonomije izvajajo predvsem univerze. Najnovejše objavljeno delo s tega področja je doktorska disertacija Siva ekonomija v Sloveniji, merjenje, vzroki in posledice, avtorja Bojana Nastava. Z neposrednim merjenjem, to je z izvedbo ankete, je ocenil, da siva ekonomija v Sloveniji v letu 2007 obsega 15,6 % bruto domačega proizvoda.
S sivo ekonomijo se srečujemo v vseh državah, v vseh gospodarstvih in v vseh političnih sistemih. V različnem obsegu in v različni moči je navzoča v vseh fazah družbenega razvoja. Siva ekonomija v nobeni družbi ni obrobnega pomena. Njeni negativni vplivi so občutni za delodajalce, delojemalce in tudi za državo, socialno zavarovanje, premoženje ter varnost ljudi in okolja. Ne glede na to, da lahko v posameznih obdobjih tudi dopolnjuje legalno gospodarstvo in lajša socialne napetosti družbe, jo države zaradi njenega negativnega vpliva moralno in pravno obsojajo ter večinoma tudi preganjajo. Vprašanje sive ekonomije ali dela na črno je v tranziciji postsocialističnih držav še dodatno obremenjeno z zmedenimi anarhijami in mnogimi odkloni, kar vse predstavlja plodna tla za njen razvoj.
Na obseg in moč sive ekonomije v zadnjih letih nenehno opozarjajo različne študije in analize ter stanovske organizacije, med drugim tudi študiji Inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in Obrtne zbornice Slovenije ter opozorila območnih obrtnih zbornic, Zavoda RS za zaposlovanje in posameznih inšpekcijskih služb.
K povečanju obsega in moči sive ekonomije (dela na črno) v Sloveniji prispevajo za njen razmah ugodni pogoji, še zlasti:

 • veliko število brezposelnih oseb,

 • visoko število relativno mladih upokojencev,

 • relativno visoki stroški obremenitve cene dela v legalnih oblikah zaposlitve ali samozaposlitve,

 • dolgotrajni zapleteni in dragi postopki upravnih služb pri izdajanju dovoljenj za delo,ali dovoljenj za obnovo ali izgradnjo novih delovnih prostorov,

 • neprilagojena delovna zakonodaja in pri malih delodajalcih nepoznavanje delovnopravne zakonodaje in v zvezi s tem neuporaba obstoječih prožnih oblik zaposlovanja ter

 • neorganiziranost posebnih "skupnih storitev", ki bi skrbeli za urejenost delovnopravnih razmerij zaposlenih na področju malega gospodarstva,

 • nezanesljiva izplačila plač v mnogih branžah,

 • nizka življenjska raven precejšnjega števila državljanov, ki iščejo cenejše storitve in proizvode ali se sami ukvarjajo z delom na črno,

 • nezadosten informacijski sistem in premajhna kadrovska zasedenost inšpektoratov,

 • nizke kazni za ugotovljene kršitve,

 • dolgotrajni postopki pred sodniki za prekrške in pogosto zastaranje postopkov ter

 • neučinkovit sistem izterjave kazni.

Obstaja veliko vrst metodologij za merjenje neprijavljenega dela, vendar enotne metodologije v Evropski uniji še ni. Doslej najboljše razpoložljive ocene v državah članicah so bile pridobljene v okviru študije, ki jo je Komisija Evropskih skupnosti izvedla leta 2004. Podatki so pokazali, da se obseg tega dela v državah članicah zelo razlikuje, celo do 20 % BDP ali več. Delež po podatkih iz analize upada. Kot nadaljevanje raziskave iz leta 2004 je bila v drugem četrtletju leta 2007 z uporabo neposrednih metod v EU-27 izvedena posebna raziskava evro barometra o neprijavljenem delu. Rezultati te raziskave se razlagajo zelo previdno, ker je bila opravljena na podlagi različnih podatkov javnega mnenja in je bilo anketiranih le malo oseb.


V okviru programa PROGRESS, ki ga je financirala EU, je MDDSZ sodelovalo pri pripravi mednarodne študije o metodah merjenja dela in zaposlovanja na črno. Študija prikazuje širok izbor metod in upravnih virov, uporabljenih v državah EU za merjenje obsega neprijavljenega dela. Namen raziskave je med drugim podpora razvoju skupnim statističnim metodam in skupnim kazalnikom na ravni EU pri merjenju tega pojava. Nosilec raziskave za Slovenijo je bila Univerza na Primorskem, pri delu pa je sodelovalo tudi MDDSZ. Poročilo je bilo objavljeno v marcu 2010 in zajema pregled načinov in metod merjenja neprijavljenega dela v državah članicah EU (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=707&furtherNews=yes).
Zaključki projekta kažejo, da pregled dostopne mednarodne literature ne omogoča novih predlogov metod ali ukrepov na področju merjenja dela in zaposlovanja na črno na skupni, enotni evropski ravni, obstajajo pa bogate in različne informacije o metodah in upravnih ukrepih in podlagah na tem področju. Obstajajo pozitivne ocene in odzivi na skupno metodologijo merjenja dela in zaposlovanja na črno ter obsežne in različne možnosti skupne uporabe metod merjenja dela in zaposlovanja na črno. Večina držav je lahko v treh letih pripravljena na začetek uporabe metode in poročilo usmerja članice v pripravo in izvedbo uporabe teh metod.

Navedba predpisov, ki urejajo to področje:     Vlada RS je v letu 1997 sprejela program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. V tem okviru so bile sprejete ustrezne zakonske podlage in so se izvajale številne druge dejavnosti, ki jih je vodilo ministrstvo. Področje preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je v pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pravna podlaga za delo ministrstva na tem področju je Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 118/06, v nadaljnjem besedilu: ZPDZC), ki določa neposredne in posredne organe, ki nadzirajo to področje. Neposredni nadzorni organi so Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Davčna uprava Republike Slovenije, posredni nadzorni organi so carinska uprava, kmetijski, gozdarski in gradbeni inšpektorat, inšpektorat za okolje in prostor, zdravstveni inšpektorat, šolska inšpekcija in policija.

     Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je Državni zbor RS sprejel na svoji seji dne 14. 4. 2000, objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 36/2000. Naknadno so bile sprejete spremembe zakona, ki so objavljene v Uradnem listu RS št. 118/2006 in 29/2010.


Na podlagi zakona je bila ustanovljena Komisija Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki določa, usklajuje in spremlja dejavnosti tega področja in mora enkrat letno izdelati poročilo ter ga predložiti v obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu in Vladi Republike Slovenije. Na podlagi zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance dne 2. 4. 2002 izdal pravilnik o delih, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del in dne 19. 9. 2008 navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela.


Podatki o rezultatih spremljanja izvajanja obstoječega predpisa (predstavitev ciljev, ki jih je predpis zasledoval, ocena doseženih ciljev, metode oziroma merila, po katerih je narejena ocena doseženih ciljev, vzroki, zakaj cilji niso bili ali niso bili v celoti doseženi):
Pomembne so dejavnosti poostrenega nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno, ki se izvajajo v okviru skupnih akcij odkrivanja in preprečevanja dela ter zaposlovanja na črno. Te dejavnosti niso nadomestilo za redne inšpekcijske preglede, pač pa gre za dodatne skupne preglede, v katerih sodelujejo delovna in tržna inšpekcija, davčna uprava, policija in druge inšpekcijske službe. Tovrstne akcije se izvajajo tudi v popoldanskem času, ob vikendih in praznikih, ko se opravi največ dela na črno, žal pa so izvedljive le v omejenem obsegu, saj zahtevajo veliko število inšpektorjev. Za vse, ki v svoji okolici zaznajo morebitno zaposlovanje na črno, je Inšpektorat RS za delo odprl tudi samodejni telefonski odzivnik za prijavo zaposlovanja na črno.
Vlada Republike Slovenije je na 10. redni seji 29. januarja 2009 na predlog Komisije Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno (v nadaljnjem besedilu: komisija) naložila ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ), da pripravi analizo uveljavitve ter učinkov Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 118/06) (v nadaljnjem besedilu: novela).
Analiza je bila pripravljena na podlagi izkušenj nadzornih organov in drugih institucij pri izvajanju novele zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Upoštevana so bila tudi mnenja in predlogi, ki so jih na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poslali državljani in zainteresirane institucije, mnenje so poslali tudi socialni partnerji. Namen analize je bil preveriti, ali so bile v okviru novele sprejete ustrezne rešitve za izboljšave dela nadzornih organov ter zmanjševanje obsega dela na črno, ter opredeliti težave in predlagati rešitve.
Vlada RS se je na seji 2. 7. 2009 seznanila z analizo uveljavitve ter učinkov zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter informacijo o predlogu spremembe zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljnjem besedilu: analiza) ter sprejela sklep, da ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ob naslednjih spremembah zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno upošteva ugotovitve iz analize uveljavitve ter učinkov zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter informacije glede predloga spremembe zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
Vlada RS je na 10. redni seji dne 29. 1. 2009 naložila MDDSZ, da v sodelovanju s pristojnimi nadzornimi organi prouči možnost spremembe zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, da bi lahko vsi nadzorni organi izdajali upravne odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti po določbah tega zakona. Z namenom proučitve možnosti spremembe ZPDZC je MDDSZ pozvalo vse nadzorne organe, ki izvajajo nadzor nad določili ZPDZC, in vsa pristojna ministrstva, da se opredelijo do predloga glede svojih pristojnosti. 
Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno se je seznanila z vsemi prejetimi mnenji in sklenila, da Vladi RS predlaga pripravo sprememb predloga ZPDZC. Tak sklep je komisija sprejela zaradi čim hitrejše ureditve problematike glede pristojnosti izdajanja odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti v primeru kršitve 3. člena ZPDZC, saj bi sprememba več področnih zakonov pomenila bistveno dolgotrajnejši postopek.

 

Nadzorni organi so podali zelo veliko predlogov, ki se nanašajo predvsem na porazdelitev pristojnosti, izboljšanje pretoka informacij med njimi ter na poenostavitve postopkov nadzora.   

MDDSZ je pozvalo vsa ministrstva in institucije, ki so neposredno ali posredno vpleteni v izvajanje določb ZPDZC, ali če vsebina zakona obravnava tudi njihovo področje dela, da sporočijo svoje izkušnje in opažanja pri izvajanju določil novele zakona. Za mnenje o tem, ali je novela dosegla svoj namen, smo zaprosili tudi socialne partnerje.


Kot eden izmed najučinkovitejših načinov opravljanja nadzora so se izkazale skupne akcije nadzornih organov, saj so učinkovitejše pri odkrivanju kršitev ZPDZC. Pozitivno je bila ocenjena uvedba novega instituta kratkotrajnega dela. 
Poudarki socialnih partnerjev glede obsega in problematike dela in zaposlovanja na črno so v veliki meri skladni z opažanji nadzornih organov.
Poglavitni problemi oziroma vprašanja na področju urejanja (jasna opredelitev, velikost in obseg, vzrok za nastanek problema):

Problematika na področju odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno so vsako leto predstavljene v poročilu Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Najpogosteje so izpostavljene naslednje težave: nekateri nadzorni organi po veljavnem ZPDZC nimajo pristojnosti izdajati odločb o prepovedi dejavnosti na področjih, za katerega so pristojni; sankcije za kršitve so prenizke; izvajanje nadzora nad sosedsko pomočjo; ustreznost opredelitve del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo; izvajanje nadzora nadzornih organov zaradi kadrovskih omejitev.

Na kakšen način so bili problemi ugotovljeni:

Problemi so ugotovljeni na podlagi analize uveljavitve ter učinkov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter Informacije glede predloga spremembe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, poročil nadzornih organov v letnih poročilih Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, na podlagi pobud in primerov iz prakse. Pri pripravi navedenih analiz in poročil so sodelovali nadzorni organi, ki razpolagajo z izkušnjami pri preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, vsa pristojna ministrstva ter socialni partnerji.Predpisi Evropske unije, ki vplivajo na področje urejanja:

 • Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Mednarodni sporazumi, ki vplivajo na področje urejanja:

/

Odločbe Ustavnega sodišča, ki obravnavajo področje urejanja oziroma primerljivo ureditev:/

Odločbe Sodišča Evropske unije, ki obravnavajo področje urejanja oziroma primerljivo ureditev:

/


     Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po novem predpisu ali spremembi in dopolnitvi obstoječega predpisa:Glavni cilj in razlog priprave novega zakona je večja učinkovitost nadzornih organov pri preprečevanju in odkrivanju dela in zaposlovanja na črno. Zakon prenaša v slovenski pravni red deloma Direktivo 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.Spremembe zakona so pripravljene predvsem na podlagi dokumentov in sklepov Vlade RS, Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ter prejetih pripomb in predlogov ter izkušenj iz prakse.
Z vidika gospodarstva je delo in zaposlovanje na črno izredno problematično, saj povzroča nelojalno konkurenco na trgu. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost v skladu s predpisi, ne morejo konkurirati tistim, ki delajo na črno, saj lahko le-ti ponudijo strankam bistveno nižje cene, ki niso obremenjene s prispevki in davki. Vendar po drugi strani ponujajo storitev brez garancije in brez zavarovanj.
Delo in zaposlovanje na črno predstavlja tveganje in negativne posledice dela in zaposlovanja na črno, z vidika socialne države, gospodarstva in posameznika - državljana. Negativni vplivi so občutni tako za delodajalce kot delojemalce kot tudi za državo, socialno zavarovanje, premoženje ter varnost ljudi in okolja. Ne glede na to, da lahko v posameznih obdobjih tudi dopolnjuje legalno gospodarstvo in lajša socialne napetosti družbe, jo države zaradi njenega negativnega vpliva moralno in pravno obsojajo ter večinoma tudi preganjajo.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji
Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno temelji predvsem na ugotovitvah analize uveljavitve, ki jo je Vlada RS sprejela na svoji seji dne 2. 7. 2009, ter učinkih novele iz leta 2006, letnih poročilih Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ter na podlagi ugotovitev in predlogov nadzornih organov pri izvajanju zakona v praksi.

Ključni cilji zakona so povečati pristojnosti nadzornim organom, podati podlago za učinkovitejše delo nadzornih organov, določiti jasnejšo opredelitev posameznih pojmov in ukrepov zakona ter poostriti sankcije za kršitelje zakona. Z zakonom se delno prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.  Cilja predlaganih sprememb sta tudi izboljšanje obstoječega stanja in odprava zakonskih nejasnosti in zlorab.2.2 Načela
Z zakonom se uveljavljajo predvsem:

 • načelo učinkovitejšega ukrepanja nadzornih organov,

 • načelo primernega sankcioniranja kršiteljev,

 • načelo »vsako delo šteje«.


2.3 Poglavitne rešitve


 1. Predstavitev predlaganih rešitev

Glavne novosti predloga novega zakona glede na veljavni zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so:
 1. v zakon se delno prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (2.3, 6.,20. člen): zakon namreč med drugim določa dolžnosti in obveznosti delodajalcev v primerih prepovedi zaposlovanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav skladno z delnim prenosom Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (8.,9.,10. člen);

 2. natančneje se določajo pojmi v zakonu z vključitvijo nekaterih novih pojmov kot so »tuji pravni subjekt, delodajalec, neaktivna oseba, brezplačno delo, podizvajalec, posebno izkoriščevalski delovni pogoji« (3. člen);

 3. na novo je opredeljen pojem »samozaposlene osebe« namesto »podjetnika« (3. člen);

 4. uskladitev pojmov opravljanja dela na črno z drugimi zakoni (4. člen);

 5. natančnejša opredelitev načina zaposlovanja na črno (prvi odstavek 6. člena);

 6. nova sankcija za delodajalca, ki na črno zaposluje brezposelno ali neaktivno osebo: delodajalec mora takšni osebi izročiti pogodbo za nedoločen čas v roku treh dni po tem, ko je kršitev ugotovljena, hkrati pa tudi poravnati vse obveznosti iz naslova delovnega razmerja za obdobje celotne zaposlitve pred ugotovitvijo dela na črno oz. za tri mesece (četrti odstavek in šesti odstavek 6. člena);

 7. omejuje se sosedska pomoč, ki bo prepovedana v primerih, kadar je delo vezano na dejavnost pravne osebe ali samozaposlene osebe, ter v primerih opravljanja dela na nepremičninah in premičninah, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti (12. člen);

 8. omejitev dela v lastni režiji na nepremičnine v lasti ali najemu, možnost takega dela v okviru registrirane istospolne skupnosti, omejitev tovrstnega dela na sorodstvo v ravni ali stranski vrsti do drugega kolena (13. člen);

 9. omejitev osebnega dopolnilnega dela z letnim dohodkom v višini do 6.000 EUR (znesek se usklajuje z dvigom minimalne plače, enako kakor pri malem delu), prav tako se ta dela ne smejo opravljati pri pravnih osebah in samozaposlenih osebah (16. člen);

 10. razširitev seznama možnih oseb za opravljanje dela pri kratkotrajnem delu, tako da se vključijo tudi zunajzakonski partner, partner registrirane istospolne skupnosti ter starši in otroci partnerja, pod pogojem, da živijo na istem naslovu. Kratkotrajno delo na drugi strani omejujemo na 40 ur mesečno za delodajalca (doslej 40 ur za vsako posamezno osebo na kratkotrajnem delu) (17. člen). Delodajalec, ki zaposluje osebe za kratkotrajno delo, bo moral imeti vsaj enega zaposlenega;

 11. največje spremembe so predlagane na področju obsega pristojnosti nadzornih organov. Te so v novem zakonu natančneje določene in razmejene med posameznimi nadzornimi organi, kot nadzorni organ se vključuje tudi Carinska uprava RS, ki bo delno prevzela področje nadzora nad zaposlovanjem na črno po tem zakonu, natančneje je določen postopek nadzora, prav tako se razširjajo pristojnosti nadzornih organov, ki bodo po novem lahko izdajali tudi odločbe o prepovedi dejavnosti na področjih, za katere so pristojni (18. in 19. člen);

 12. dopolnjena je tudi sankcija, da lahko inšpektor odvzame predmet, s katerim je bilo opravljeno delo na črno, in da bo po novem mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno (v skladu z zakonom, ki ureja prekrške) (19. člen);

 13. natančneje so določene tudi pristojnosti in naloge vladne komisije za odkrivanje in preprečevanje dela na črno (20. člen);

 14. globe se bistveno povišujejo glede na trenutno najnižje predpisane (višine so povečini usklajene z globami po zakonu o malem delu) in niso več v razponu, ampak so določene, dodane so tudi sankcije za posameznike, ki so zaposleni na črno, za oglaševalske agencije, ki objavljajo oglase, ki oglašujejo delo ali zaposlovanje na črno. Glede sankcij je tudi pomembno, da se uvajajo višje globe za delodajalce in dodajajo globe tudi za posameznike v primeru kršitev v zvezi z opravljanjem študentskega dela – to pomeni, da bodo strožje sankcije (po višini usklajene z zakonom o malem delu) za študentsko delo uvedene še pred uveljavitvijo zakona o malem delu (21.,22.,23.,24. člen);

 15. za ponavljajoče kršitve in hude kršitve je predvidena globa v višini trikratnika od predpisane (27. člen). Po novem bo sankcij po tem zakonu oproščen posameznik, ki v času zaposlitve na črno prijavi delodajalca, ki ga je zaposlil na črno (28. člen);

 16. predlagamo, da zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi. V tem času bo treba pripraviti dva podzakonska akta.


Variantne rešitve, ki so bile proučevane, in argumenti za predlagano rešitev:

MDDSZ je v fazi priprave zakona še pred javno razpravo posredovalo poziv socialnim partnerjem in različnim institucijam za posredovanje predlogov sprememb in dopolnitev sedaj veljavnega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter na tej podlagi prejelo več pobud in predlogov v zvezi z morebitnimi spremembami in dopolnitvami zakona. Mnogo pobud in predlogov se je nanašalo na druge zakone in podzakonske akte. Pri proučitvi in upoštevanju posameznih predlogov so se glede prejetih pobud in predlogov upoštevala predvsem stališča Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela na črno, v kateri sodelujejo predstavniki nadzornih organov na podlagi zakona. Z rešitvami se sledi osnovnemu cilju učinkovitejšega preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, ki ga bo potrebno podpreti z nadaljevanjem javne kampanje o ozaveščenosti problematike dela in zaposlovanja na črno ter s spremembami in dopolnitvami drugih predpisov.  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət