Ana səhifə

Ogos 2012-2013 hukuki dayanak


Yüklə 447 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü447 Kb.
T.C

M.E.B

MARDİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MARDİN İLİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI (2012 – 2013)

OKULLARDA GÜVENLİ ORTAMIN SAĞLANMASI

(OGOS)

2012-2013

HUKUKİ DAYANAK
1- Çocuk Koruma Kanunu,

2- Başbakanlık 2006–17 sayılı genelge (Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler.)

3- Başbakanlık 2009–09 sayılı genelge.

4- TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğitimi ile Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile

İlgili Meclis Araştırma Komisyon Raporu.

5-Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2007/ 72 nolu genelge.

6-Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002 /11 nolu genelge.

7- Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006–2011+)


AMAÇ
Güvenli eğitim ortamı sağlayacak yönetim süreçlerinin işletilmesi.

GEREKÇE
Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki ilişkilerin ve uygulamaların yapıcı, onarıcı, barışçıl ve destekleyici hale getirilmesinde yönetimsel süreçler belirleyicidir. Bu nedenle eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve şiddete etkili müdahale konusunda yönetimsel süreçlerin etkili bir şeklide işletilmesi gerekmektedir.
Şiddet konusunda ele alınan öğrenci, öğretmen, aile, yakın çevre gibi unsurların uyumlu ve eş güdüm içinde çalışması için kalıcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi bir zorunluluktur. Geliştirilecek politikaların, uygulanacak program ve hizmetlerin yürütülmesinde her kademeden yöneticiler arasında söz ve eylem birliğinin bulunması şiddetin önlenmesi ve azaltılması açısından önemlidir.

YEREL DÜZEYDE EYLEM PLANI İŞLEYİŞ MODELİ

İL YÜRÜTME KURULU
1- İl Eylem Planının hazırlanması.
2- Kurumlar arasında eş güdümün sağlanması.
3- Kurul üyeleri, görevli olduğu kurumu ilgilendiren çalışmaları kurumu içerisinde organize ederek, koordinasyonu sağlaması.
4- Yılda iki defa toplantı yapılması.
5- Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması kapsamındaki çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İl Eylem Planının Eylül ayı içerisinde hazırlanıp, İl Yürütme Kuruluna sunulması.
İl Eylem Planı hakkında İl Müdürlüğü düzeyinde kurumsal bilgilendirme, görevlendirme, denetim konularında her türlü iş ve işlemlerin yapılması.
Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme sonuçlarının raporlaştırılarak, Aralık- Haziran ayında İl Yürütme Kuruluna sunulması.
RAM’ların donanım, personel ve materyal bakımından desteklenmesi, güçlendirilmesi.
İl Eylem Planı hakkında bilgilendirilme yapılması ve katkı sağlanması.
Başta İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlamasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” Kapsamında:
Protokol kapsamında belirlenen görevlerin Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmesi.
İl Yürütme Kurulu kararlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili olanların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurulması.
İl Yürütme Kurulunda alınan kararlar ile ilgili yapılan çalışmaların rapor halinde MEB’e gönderilmesi.
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( RAM ) MÜDÜRLÜĞÜ
Görev alanına giren İlçelerin risk haritasının oluşturulması.
RAM yılsonu çalışma raporlarınınİl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi.
RAM düzeyinde Kriz Müdahale Ekibinin Kurulması, bu konuda eğitimler verilmesi, değerlendirme toplantıları yapılması.
İl, İlçe Eylem Planına uygun olarak RAM düzeyinde yapılacak çalışmaları yürütecek ekiplerin oluşturulması.

Sorumluluk sahasına giren ilçelerin rehber öğretmeni / psikolojik danışmanı olmayan okul / kurumlara verilecek eğitim çalışmalarının ekipler aracılığı ile ulaşmasını sağlamak.

Yöneticilere, öğretmenlere teknik ve danışmanlık desteğinin verilmesi.
Mevcut eğitim programlarının güncellenmesi, Eylem planlarına uygun yeni programların hazırlanması,
Program sonuçlarının değerlendirilmesi, sayısal /görsel verilerinin tutulması. Gerektiğinde üniversite ile işbirliği yapılması.
Cinsel istismara ve şiddete maruz kalan öğrencilerin sağlık /sosyal hizmet kurumlarına yönlendirilmesi, koruma altına alınacak öğrenciler konusunda İlçe MEM aracılığı ile koordinasyonun sağlanarak ilgili kurumla işbirliği yapılması. kayıtlarının tutulması.
Rehber öğretmenlerin; İlçe MEM, Okul, RAM üçgeninde kariyer / görevlendirme bilgilerinin tutulması. Yüksek lisans, doktora eğitimi yapan öğretmenlerin tez konularına ait bilgilerden yararlanılması,
Meslektaş desteği sağlanması amacıyla psikolojik danışmanlar arasında toplantılar düzenlemek, öğretmenlerin uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi, geliştirilmesi için yerel düzeyde eğitim faaliyetleri planlamak.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
İlgili kurumlar ve RAM ile işbirliği yapılarak ilçe risk haritasının çıkarılması, eğitim ihtiyaçlarının saptanması, İlçe, RAM ve okullar tarafından yapılacak olan çalışmalar ile ilgili ilçe çalışma takviminin hazırlanması.
2012–2013 İlçe eylem planının geniş katılımlı bir komisyon tarafından hazırlanması.
İlçe eylem planının, ilçe yürütme kuruluna sunulması. Diğer kurumlarla işbirliği, destek ve koordinasyonun sağlanması.
İlçe eylem planının ile ilgili bilgilendirme /görevlendirme / denetim işlemlerinin planlanarak uygulanması.

Okul irtibat görevlilerin belirlenmesi, bu bilgilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşımı koordinasyonun sağlanması.


İlçenin eğitim ( Öğrenci / Öğretmen / yönetici / veli ) ihtiyaç konularının belirlenmesi, planlanması. Verilerinin sayısal tutulması.
“Madde bağımlılığı” eğitimi verilen rehber öğretmenler tarafından riskli okullardan başlanmak üzere öğretmen / yönetici eğitimleri verilmesi, aynı eğitimin rehber öğretmenler aracılığı ile öğrenci velilerine verilmesi. Bu eğitim ile ilgili sayısal / görsel verilerinin tutulması.

Eğitim kurumlarında “Aile Eğitimi” seminerlerinin RAM’lar işbirliği ile etkin bir şekilde uygulanması. Altı kişilik ( 3 asil, 3 yedek) “İlçe Psiko-sosyal Acil Müdahale Ekibi” oluşturulması.

Çocuk mahkemelerince eğitim veya danışmanlık tedbiri kararı alınan, şiddet ve cinsel tacize uğrayan veya bu fiillerde bulunan koruma altına alınan öğrencilere ait çalışmaların RAM ile koordineli yapılması.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısını tespit etmek, yeterli sayıda özel eğitim sınıfı açılması için ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından çalışmalar yapılması ve onaylarının alınarak sınıfların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi.
Kaynaştırma öğrencileri için okullarda “BEP Birimi” oluşturulması, programların hazırlanması, okullarda

“Destek Eğitim Odası” açılmasının sağlanması.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü projelerinin tanıtımı, okulların etkin katılımının sağlanması. Okul öncesi eğitim şenliklerinin etkin olarak yapılmasının sağlanması.
Halk eğitim merkezlerinde; gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için sosyal kültürel önlemler alınması.

Anne Baba Eğitimi vb. konularda eğitimler / seminerler düzenlenmesi, verilerinin sayısal /görsel tutulması. Zorunlu eğitim çağı dışına çıkan çocuklar için yaygın eğitimde meslek edindirme kurslarının açılmasının sağlanması.


İlçe web sayfasında İlçe Eylem Planı ile Özel Eğitim ve Rehberlik konusunda çalışmalarına yer verilmesi. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi buna paralel olarak okullara teknik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

Okul rehberlik servisleri ile RAM’ların donanım personel ve materyal bakımından güçlendirilmesi ve desteklenmesi.


İzleme ve değerlendirme formlarını hazırlama / örnek modeller / sistem oluşturulması örneklerinin İlMEM’ne gönderilmesi.
Disiplin üst kurul kararlarına ait verilerin aylık tutulması.
Okul disiplin kurulu kararlarının veri olarak aylık toplanması, okul/eğitim bölgesi bazında değerlendirilmesi.
İlçe yürütme kurulu kararları ile eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması kapsamındaki tüm

çalışmaların izlenmesi değerlendirilmesi ve sonuçlarının sorunların / önerilerin raporlaştırılarak her ay İl Milli Eğitim

Müdürlüğüne gönderilmesi.
Adli vakaların aynı gün İl MEM Müdürlüğüne bildirilmesi.
İç İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlamasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında yapılan çalışmaların okullara duyurulması, değerlendirilmesi.
“Planlı Okul Gelişim Modeli - Okulda Stratejik Yönetim” çalışmaları.
Sınav tercih dönemlerinde okullarda rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi.


OKUL / KURUM MÜDÜRLÜKLERİ
Okul yönetimi; “Planlı Okul Gelişim Modeli - Okulda Stratejik Yönetim” çalışması kapsamında oluşturulan okul gelişim ekibini okul eylem planını hazırlamak üzere toplaması, konuyla ilgili yapılacak çalışmaların planlanması, görev dağılımının yapılması. ( Okul Müdürü, Müd. Yrd. , en az iki öğretmen, okul rehber öğretmeni, 1 memur, 2 öğrenci, okul aile birliği başkanı, sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarı)
Okul irtibat görevlisi bilgilerinin güncellenmesi.
Şiddete neden olabilecek risk faktörlerini; okul-öğrenci-aile-çevre özellikleri dikkate alınarak bunun için bilimsel ölçme tekniklerinden yararlanılarak belirlenmesi, sayısal veri haline getirilmesi.
2012–2013 Eğitim Öğretim yılına ait “Okul Eylem Planı”nın; Okul, öğrenci, veli, yönetici / öğretmenler, okul çevresi vb. verileri ışığında bir yıl önceki okul eylem planı çalışmaları, yılsonu değerlendirme sonuçları, İlçe Eylem


Planları göz önüne alınarak hazırlanması, bir örneğinin İlçe MEM’ne gönderilmesi.
Okul Eylem Planının uygulanması, değerlendirilmesi konusunda görevlendirmeler yapılması.
Okul Eylem Planı hakkında tüm okul personelinin, öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi, okul web sayfasında eylem planına yer verilmesi.
Okul rehberlik servisi, okul irtibat görevlisi, öğrenci temsilciliği ile okul / aile birliği arasında gerekli koordinasyonun sağlanması.

Okul Eylem Planının uygulama safhalarında; RAM, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sağlık, sosyal hizmetler, emniyet, üniversite, sivil toplum kuruluşları, eğitim sendikalar vs. kurum / kuruluşlarının desteklerinin alınması.


İlçe Eylem Planları çerçevesinde; okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi, RAM ile koordineli olarak okul / kurumunda programların yürütülmesinde uygun ortam personelinin görevlendirilmesi, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde toplantılar düzenlenmesi bu konuda gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.
Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin psiko-sosyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan rehberlik ve temel önleme programları, diğer rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor ve serbest zaman etkinlikleri bütünleştirerek okulda olumlu psikolojik ortamın oluşturulması için gerekli planlamanın yapılması.
Okul Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte İlçe MEM’ ne hazırlanan formatın gönderilmesi.
Nöbetçi öğretmenlerin nöbet günlerinin yönetmeliğe uygun olarak belirlenmesi, okul giriş çıkışlarının kontrol altına alınması.
Güvenlik kameralarının takılması.
Okul çevresi ile yol güzergahının aydınlatılmasının sağlanması.
Öğrenci velilerinin ev, işyeri, GSM telefon bilgileri ile resmi yazışma ve elektronik posta adresi bilgilerinin tutulması. Öğrenci devamsızlığının aynı gün velilere bildirilmesi (telefonla arama / elektronik posta / cep telefonuna kısa mesaj /

resmi yazı vb )


5–10–15 günlük devamsız öğrencilerin velilerinin okula çağrılması, devamsızlık konusunda gönderilen bilgilerinin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilmesi, öğrenci velisi ile birlikte öğrencinin devamsızlık nedenlerinin tespit edilerek ortak çözüm modelleri geliştirilmesi, öğrencinin devam konusunun takip edilmesi. (Gelmeyen velilere ev ziyareti yapılması.)
Okul spor ve sosyal etkinlik alan ve araç gereçlerinin öğrencilerin kullanabileceği biçimde sürekli hazır bulundurulması.
Ekonomik nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrencilerin Okul Aile Birliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, gönüllü yardım kuruluşları ya da İlçe Milli Eğitim Okul Aile Birliği bütçesinden gerekli yardımların yapılması konusunda çalışma yapılması.
Okul müdürlüklerinin kendi kayıt alanlarında bulunan ancak okula devam edemeyen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin tespiti amacıyla komisyon kurulması, okula devam edemeyen öğrencilerin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin okullara kaydının yapılması ve devamının sağlanması için gerekli önlemleri alması. ( Haydi kızlar okula kampanyası kapsamında yapılan çalışmalardan, oluşturulan modellerden faydalanılması…)

Sınıf rehber öğretmenler / Okul rehber öğretmenler tarafından; çocuk hakları sözleşmesi, çocuk koruma kanunu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, madde bağımlılığı, parçalanmış aileler konularında öğretmenlere / öğrencilere / velilere eğitim verilmesi, materyal hazırlanması.


Okul aile birliği toplantılarında okul eylem planı çalışmalarına yer verilmesi, şiddet konusunun gündeme alınarak işlenmesi.
Okullardaki “Dilek ve Öneri” kutularının etkin kullanımı için gerekli önlemlerin alınması, okul ve kurumların web sayfalarında benzer bölümlerin oluşturulması ve gelen dilek ve önerilerin kayıt altına alınarak değerlendirilmesi.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonunda sınıflarda şiddete eğilimi olan öğrencilerin durumunun mutlaka detaylı olarak görüşülmesi ve bireysel olarak önlemler alınması. Bu öğrenciler ile ilgili olarak ev ziyaretleri yapılması.

Risk grubu öğrencilerin ailelerinin ziyaret edilmesi.


Riskli bölgelere yönelik proje niteliğinde çalışmalar yapılması.
Okullarda bulunan rehber öğretmenlerden formasyonu uygun olanların öğrencilere psikolojik danışma ve grup rehberliği çalışmalarını yapmaları, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmelerinin sağlanması
Öğrencilerin sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi.
Öğrencilerin ailelerine bireysel görüşme yapılması ve veli eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak eğitim seminerleri verilmesi.
Okul ve sınıf kurallarının okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla belirlenmesi ve bu kuralların uyulmasında titizlik gösterilmesi. Uygulamalarda şeffaf ve objektif olunması.
Okul giriş ve çıkış saatlerinde çevrenin kontrol altına alınması, bu konuda güvenlik güçleri ile işbirliği yapılması, gerekli desteğinin sağlanması.
Okul psiko-sosyal acil müdahale ekiplerinin oluşturulması ve gereken durumlarda etkin şekilde faaliyet göstermelerinin sağlanması.
Servis araçları denetim ve kontrolünün çok yönlü olarak yapılması. Okul kantin denetimlerinin sürekli yapılması.

Özel eğitim öğrencilerin tespiti / BEP Birimin kurulması / Destek Eğitim Odasının açılması. Davranış bozukluğu olan öğrencilerin RAM’ a yönlendirilmesi.

Cinsel istismara ve şiddete maruz kalan öğrencilerin, okul rehberlik servisi aracılığıyla RAM’ a en kısa sürede yönlendirilmesi, aileden refakatçi olmaması halinde RAM’ a kadar refakatçi görevlendirilmesi.
Yeni kayıt öğrenci dosyalarının en kısa sürede ilgili okuldan temin edip incelenmesi. Sınıf rehber öğretmenliği sisteminin aktif çalıştırılması.
Normal eğitim (tam gün) yapan okullarda öğle yemeği arası bölümlerin; nöbetçi öğretmen ve okul irtibat görevlisince takip edilmesi, yemek saati dışında kalan sürede öğrencilerin etüt / sanatsal faaliyet / internet


Kullanımı / okuma vb. Etkinlikler düzenlenerek bu sürenin olumlu geçirmelerinin sağlanması, Okul ve çevre imkânlarına göre toplu yemek konusunun teşvik edilmesi.

DİĞER KURUMLAR
20.09.2007 tarihinde İç İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Okullarda Güvenli Ortamın

Sağlamasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” gereği;


EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:
İl düzeyinde koordinasyon ve diğer sekretarya ile ilgili görevli kurum “Emniyet Müdürlüğü” dür. Okul irtibat görevlilerin belirlenmesi.
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “ Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, hazırlanacak raporun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ocak / Haziran aylarında gönderilmesi.
Çocuklara karşı akranları ya da yetişkinler tarafından işlenilen suçlar ve çocuk istismarı konusunda okullarda yönetici ve öğretmenlere eğitimler verilmesi.
Okul çevre güvenliğinin arttırılması.

Okul önleri ve yakın çevresinde, suç işlemede kullanılabilecek kesici, delici, patlayıcı vb. diğer unsurların taşınmasının ve bunlara ulaşılmasının önlenmesine yönelik yasal çerçevede alınan önlemler arttırılarak, bahse konu aletlerin okul önlerinde bulundurulması ve satılmasının önlenmesi.


Öğrencilerin yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden uzak tutulmasına yönelik mevcut önlemler arttırılması.
Öncelikle okul giriş - çıkış saatleri başta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirler alınması.
Öğrencilerin şiddet eylemleri, suç, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla, özellikle okulların yakın çevresinde bulunan park ve bahçeler ile diğer umuma açık yerlere yönelik denetimlerin arttırılması.
Madde Kullanımı çalışmaları / eğitimleri.
Okul servis araçlarına yönelik denetimlerin yapılması.
Okul çevresinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasında, emniyet güçlerinin rolünün güçlendirilmesine yönelik öğrenci / veli eğitimi verilmesi.
Öğrencilerin; ruhsal ve bedensel yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan korunmasına yönelik tedbirlerin arttırılması.
İlin, ilçeler bazında yaş gruplarına göre suç haritasının çıkarılması, İl ve İlçe MEM’lerine gönderilmesi.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Okullarda düzenli olarak sağlık taramaları yapılması, sağlık taraması sonuçlarının raporlaştırılarak sayısal verilerinin

İl ve İlçe MEM’e gönderilmesi.
Bedensel gelişim, cinsel kimlik, hastalıklardan korunma, diş sağlığı vb konularda okullarda eğitimler verilmesi verilen eğitimlere ait verilerin İl / İlçe MEM’ e gönderilmesi.
İlçelerin hazırlayacak olduğu eğitimler için uzman eğitmen görevlendirilmesi, Hastane okulları açılması konusunda İl MEM ile işbirliği yapılması.
Uyum ve davranış bozukluğu gösteren tıbbi tedavi gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ait, bilgilerin tutularak İlçe

MEM’e gönderilmesi.


İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetleri kapsamında koruma altına alınan çocukların verilerini tutmak, dönem sonlarında raporlaştırılarak İl ve İlçe MEM’lere göndermek.
Madde bağımlıları toplama merkezine verilerinin Mayıs ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. SHÇEK’ da kalan çocuklara ait verilerin Mayıs ayında İl MEM’ne gönderilmesi (Yaş-cinsiyet vb)
Zorunlu eğitim çağındaki çocuklara yapılan yardımlara ait verilerin Kasım ve Mayıs ayları içerisinde İl MEM’ ne gönderilmesi.
Halk Eğitim Merkezlerinde verilecek eğitimler için eğitmen görevlendirilmesi, materyal desteği sağlanması.
BELEDİYE
Okul bahçelerin düzenlenmesi konusunda okullara destek sağlanması.
Okul aile birliği işbirliğinde; ihtiyaç sahibi öğrencilere / ailelere yardım sağlanması. Okul çevresinde bulunan internet kafe vb işletmelerin sıklıkla kontrol edilmesi.
Okul çevresindeki seyyar satıcıların denetlenmesi.
Okullar alanlarına yakın parkların günlük bakımlarımın yapılması, spor alanları oluşturulması, bu alanların zabıtalarca denetlenmesi, korunması, güvenliğinin sağlanması.İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
Spor alanlarının açık bulundurulması.
İl Faaliyetlerinin; İl ve İlçe MEM’lere duyurulması.

İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
İl /İlçelerde düzenlenecek kültürel etkinlikler hakkında İl ve İlçe MEM’lerin bilgilendirilmesi.
İlin / İlçenin kültürel değerlerinin okullarda tanıtımı.
MEM’in drama / diksiyon / tiyatro vb. konularda eğitmen taleplerinin karşılanması, eğitmen görevlendirmesi.

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
Okul kantinlerinin denetlenmesi.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Okul bahçeleri için uygun ağaç temini.
Ağaç dikim dönemleri, ağacın nasıl dikilmesi gerektiği konularında okullarda eğitim verilmesi.
İl / İlçe MEM’lere ağaç dikimi yapılacak alanlara ait bilgilerin gönderilmesi.


MARDİN İLİ (2012–2013)

EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

FAALİYETLER

GÖSTERGELER

SÜRE

SORUMLU

KURUMLAR/BİRİMDESTEKÇİ

KURUM/BİRİM1.

Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılması İl

Yürütme Kurulunun oluşturulması ve toplantı yapılması (Vali Yardımcısı Başkanlığında; İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerini temsilen Yönetici)

Temmuz 2012İl Milli Eğitim Müdürlüğüİl Emniyet Müdürlüğü2.

İl Yürütme Kurulu toplantısında 2011–2012 Eğitim Öğretim

Yılı başından toplantı gününe kadar olan çalışmaların değerlendirilmesi.


Temmuz 2012

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.3.

İl Yürütme Komisyonunca İl Strateji ve Eylem Planının

Hazırlanmasının görüşülüp karara bağlanması.


Temmuz2012

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

Aile ve Sosyal

Politikalar İl Md.

İl Emniyet Müdürlüğü4.

Çalışmalar kapsamında kullanılacak veri toplama formlarının

Merkez RAM’larda görev yapan rehber öğretmenlerden oluşturulacak bir komisyon tarafından güncellenmesi.


Ekim-Kasım 2012

Artvin RAM

İl Milli Eğitim

Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri5.

Okullarca okul müdürü veya görevlendireceği müdür

Yardımcısı başkanlığında, okul psikolojik danışmanı, öğretmen temsilcisi, öğrenci temsilcisi, aile temsilcisinden ve gönüllü öğretmenlerden oluşan psikososyal koruma, önleme ve müdahale ekibi kurularak il eylem planı doğrultusunda okul eylem planının oluşturulması.


Ekim 2012

Okul Müdürlükleri

RAM Müdürlüğü

İl Milli Eğitim

Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


6.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve RAM Müdürlüklerinde

Psiko-sosyal Müdahale Ekiplerinin Kurulması, bu konuda eğitimler verilmesi, değerlendirme toplantıları yapılması.Yapılan Çalışmalar

Ekim-Kasım 2012

İlçe Milli Eğitim Md.

İl Milli Eğitim

Müdürlüğü


FAALİYETLER

GÖSTERGELER

SÜRE

SORUMLU

KURUMLAR/BİRİMDESTEKÇİ

KURUM/BİRİM7.

Eğitim ortamının bulunduğu çevrede risk oluşturabilecek

yerlerin ve okul ile ilişkilerinin haritalanmasıÖncelik haritası

Ekim-Kasım 2012

İl Emniyet Müdürlüğü

İl Milli Eğitim

Müdürlüğü8.

Okul kurallarının ve okulun öğrencilerden neler

beklediğinin açıkça ifade edilmesi ve el broşürlerinin hazırlanması (veli-öğrenci-okul sözleşmesi).Hazırlanan Broşürler

Ekim-Kasım 2012

İlçe Milli Eğitim

Müdürlükleriİl Milli Eğitim

Müdürlüğü9.

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında eğitim öğretim

gören öğrenci ve ailelerine yönelik olarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve aile rehberliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi.Yapılan Çalışmalar

2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı BoyuncaRAM Müdürlükleri

Denetimli Serbestlik Bürosu

Okul Rehberlik Servisleri


İl Milli Eğitim Md.

İlçe Milli Eğitim Md.10.

Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli eğitim

kapsamında okullarda kamera sisteminin kurulması, okul bahçe duvarlarının öğrencilerin ruh halini olumlu etkileyecek renk ve objelerle boyanması.Yapılan Çalışmalar

2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı Boyuncaİl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okul Yönetimleri

Okul Aile Birlikleri


İl Emniyet Müdürlüğü

Yerel Yönetimler

STK


11.

Şiddet ve istismara maruz kalanların başvuru yapabilecekleri

mevcut kurumların listelenerek okullara duyurulması.Yapılan çalışmalar

Ekim-Kasım 2012

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri RAM Müdürlüğüİl Emniyet Müdürlüğü

Aile ve Sosyal

Politikalar İl Md.

İl Sağlık Müdürlüğü

Yerel Yönetimler


12.

Okul psikolojik danışmanlarınca şiddet, istismar, ihmal

yaşantılarına maruz kalan risk grubundaki çocukların belirlenip, bu çocuklara önleyici psikososyal bireysel ve grup psikolojik yardım çalışmaları yapılması.Yapılan çalışmalar

2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı Boyuncaİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Okul Yönetimleri

Okul Aile Birlikleri


İl Milli Eğitim

Müdürlüğü Yerel Yönetimler Okul Aile Birliği13.

Psiko-Sosyal Müdahale ile ilgili eğitimler düzenlenmesi.

Düzenlenen Panel, Konferans,

Seminer Sayısı (Düzenlenecek Olan Etkinlik Sayıları Çalışma Sonunda Tespit Edilerek Yazılacaktır.)
2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı Boyuncaİl Milli Eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri RAM MüdürlüğüOkul Yönetimleri

14.

“Öğrencilerin şiddet ve risklerden korunması” kapsamında

öğrenci servis şoförlerine, okul güvenlik görevlilerine, okul çevresindeki internet cafe işletmecilerine eğitimler düzenlenmesi.Düzenlenen Panel,Konferans,

Seminer Sayısı (Düzenlenecek Olan Etkinlik Sayıları Çalışma Sonunda Tespit Edilerek Yazılacaktır.)2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı Boyuncaİl Emniyet Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim

Müdürlükleri

Okul Müdürlükleriİl Milli Eğitim

Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Md.

FAALİYETLER

GÖSTERGELER

SÜRE

SORUMLU

KURUMLAR/BİRİMDESTEKÇİ

KURUM/BİRİM


15.

Okullarımızda 2012–2013 Eğitim Öğretim yılı içerisinde

şiddet olayları ve zararlı alışkanlıkların önlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması ve çalışma raporlarının gönderilmesi.Yıl İçerisinde Yapılan Çalışmaların

Değerlendirme RaporuAralık - 2012

Haziran - 2013İlçe Milli Eğitim

Müdürlükleri

Okul Müdürlükleri


İl Milli Eğitim

Müdürlüğü


16.

Ailelere yönelik anne-baba ve çocuk eğitimi konularında

eğitici programların, seminerlerin ve kursların düzenlenmesi.Düzenlenen Panel, Konferans,

Seminer


2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı İçinde Okullar ve Halk Eğitimi Merkezi Planlayacakİl Milli Eğitim Müdürlüğü

RAM Müdürlüğü

Halk Eğitimi Merkezi

Okul Müdürlükleriİlçe Milli Eğitim

Müdürlükleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Md Müdürlüğü

Yerel Yönetimler

17.

Okul çevresinde öğrencileri olumsuz etkileyen ortamların

oluşturulan komisyonca düzenli olarak denetimlerinin yapılması.Yapılan Denetimler

2012–2013Eğitim

Öğretim Yılı BoyuncaValilik

İl Emniyet Md.

İl Jandarma Kom.

Türk Tel. AŞ. Teknik Destek

Şt.


Aile ve Sosyal

Politikalar İl Md. İl Milli Eğitim Md. Yerel Yönetimler Basın Yayın Organları


18.

Okullarda rehber öğretmenler tarafından, davranışları

açısından risk altında olduğu düşünülen öğrencilerin ve parçalanmış aile çocuklarının tespit edilerek bu öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların kayıt altına alınması ve öğrenci kişilik hizmetlerinin güçlendirilmesi.Kişilik Hizmetleri Sunulan Öğrenci

Sayısı


2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı İçerisinde Rehber Öğretmenlerce Yapılacakİlçe Milli Eğitim

Müdürlükleri RAM Müdürlüğü Okul Yönetimleri

Okul Rehberlik Servisleri


İl Emniyet Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Md. Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.

İl Sağlık Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Bürosu

19.

Zararlı alışkanlıkların önlenmesi konusunda; öğretmenlere,

okul yöneticilerine ve velilere yönelik madde kullanımıyla ilgili eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi.Eğitimden Geçmiş Yönetici ve

Öğretmen Sayısı Eğitim Faaliyeti

Sayısı


2012–2013Eğitim

Öğretim Yılı İçerisinde Rehber Öğretmenlerce Yapılacakİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

RAM Müdürlüğü

Okul Yönetimleri

Okul Rehberlik Servisleriİl Emniyet Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.

İl Milli Eğitim Md. Basın Yayın Organları

20.

Okullarda sportif faaliyetlerin, kültürel ve sosyal etkinliklerin

gerçekleştirilmesi.Yapılan çalışmalar

2012–2013Eğitim

Öğretim Yılı Boyuncaİlçe Milli Eğitim

Müdürlükleri

Okul Yönetimleri


İl Milli Eğitim

Müdürlüğü

Yerel Yönetimler

21.

Şiddete eğilimli ve risk düzeyi yüksek öğrencilere yönelik ev

ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.Ev Ziyaretleri (Çalışma Sonunda

Tespit Edilecektir.)2012–2013Eğitim

Öğretim Yılı BoyuncaOkul Yönetimleri

Okul Rehberlik Servisleri

Sınıf Rehber Öğretmenleri


İl ve İlçe Milli Eğitim Md.

RAM Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar

İl Md.FAALİYETLER

GÖSTERGELER

SÜRE

SORUMLU

KURUMLAR/BİRİMDESTEKÇİ

KURUM/BİRİM22.

Okula devamsız öğrencilerin takiplerinin yapılması

Öğrenci Sayısı

2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı Boyuncaİlçe Milli Eğitim

Müdürlükleri

Okul Yönetimleri


İl Milli Eğitim Müdürlüğü

23.

Okulların imkânları dâhilinde öğrencilerin olumsuz ortamlardan uzak tutulması adına ders dışı zamanlarda eğitici filmlerin gösterilmesi, bilgisayar laboratuarı olan okullarda, bu laboratuarların okul öğrencilerinin kullanıma açılması.

Eğitici Filmler

Faydalanılan Bilgisayar Laboratuar Sayısı2012–2013 Eğitim

Öğretim Yılı Boyuncaİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Okul Yönetimleriİl Emniyet Müd.

İl Milli Eğitim Müd. Okul Aile Birliği Yerel Yönetimler


Vali Yardımcısı İl Milli Eğitim Müdürü İl Emniyet Müdürü İl Sağlık Müdürü


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət