Ana səhifə

1. yil biRİNCİ yariyil (GÜZ)


Yüklə 248 Kb.
səhifə1/3
tarix26.06.2016
ölçüsü248 Kb.
  1   2   3
EK-2
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

1.YIL
BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ)
SOS 101 Sosyolojiye Giriş I (4-0 ) 4 6 AKTS


Sosyolojinin konusu, içeriği, sosyal kişi, sosyal statü, kategoriler ve yığınlar, grup ve birlikler, topluluklar, toplum, örüntüler ve kültür, roller, etkileşim süreçleri, kurumlar, kültür, kültür ve toplum, değerler, hareketlilik, değişme, sosyal kontrol, sapma.
Ders Kitabı:

 • Sosyoloji, Anthony Giddens, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2005.

 • Sosyoloji Nedir?, Joseph Fichter, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

 • Sosyoloji Notları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyoloji El Kitabı, Doğan Ergun, Gerçek Yayınları, İstanbul, 1994.


SOS 102 Sosyolojiye Giriş II (4-0 ) 4 6 AKTS


Sosyolojinin konusu, içeriği, sosyal kişi, sosyal statü, kategoriler ve yığınlar, grup ve birlikler, topluluklar, toplum, örüntüler ve kültür, roller, etkileşim süreçleri, kurumlar, kültür, kültür ve toplum, değerler, hareketlilik, değişme, sosyal kontrol, sapma.
Ders Kitabı:

 • Sosyoloji, Anthony Giddens, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2005.

 • Sosyoloji Nedir?, Joseph Fichter, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

 • Sosyoloji Notları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyoloji El Kitabı, Doğan Ergun, Gerçek Yayınları, İstanbul, 1994.

SOS 103 Felsefeye Giriş (3-0 ) 3 5 AKTS

Felsefenin alanı, felsefi düşüncenin tarihsel gelişimi, felsefede şüphe ve merak, felsefi düşüncenin özellikleri, felsefe ve dil, felsefe ve farklılık, farklılıklar ve farklı düşünceler, düşünce geleneğimiz: İslam öncesi, İslami dönem, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, bireysel ve toplumsal düzeyde felsefenin yararları, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, siyaset felsefesi, dil felsefesi, din felsefesi, varlık felsefesi, sanat felsefesi, ahlak felsefesi.Ders Kitabı:

 • Felsefeye Giriş, Ahmet Cevizci, Nobel yayınları, Ankara, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ahmet Cevizci, Asa yayınları, Bursa, 2000.

 • Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Ahmet Cevizci, Asa yayınları, Bursa, 1999.

 • Onyedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Ahmet Cevizci, Asa yayınları, Bursa, 2001.

SOS 104 Ekonomiye Giriş (3-0 ) 3 5 AKTS

Ekonominin tanımı ve konu alanları, temel kavramlar, ekonomi politikası ve temel hedefleri, ekonomik sistemler, piyasa ekonomisi, mikro ekonomi, makro ekonomi, arz ve talep kavramları, tüketici davranışları teorisi, fayda teorisi ve kavramları, milli gelir kavramları, GSYİH VE GSMH kavramları, enflasyon ve çeşitleri, işsizlik kavramı, işsizliğin önemi, işsizliğin çeşitleri, işsizlikle ilgili kavramlar, iç borç-dış borç, bütçe açıkları, maliye politikası, para politikası.


Ders Kitabı:

 • Temel Ekonomi, Tümay Ertek, Beta Yayınevi, 2006.

 • Toplumlar ve Ekonomiler, Fuat Ercan, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1998.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Ekonomik Terimler, Halil Seyidoğlu, Güzem, 1999.

 • İktisat Teorisine Giriş, Orhan Türkay, İmaj, 1999.

SOS 105 Psikolojiye Giriş (3-0 ) 3 5 AKTS

Psikolojinin alanı, diğer bilimlerden farklılığı, metodolojisi, insan davranışı ve temelleri, insan gelişmi, davranışların kaynakları: güdüler, duygular ve heyecanlar, savunma mekanizmaları, birey ve çevresel etkileşimde duyular, dikkat ve algılama, öğrenme, bireysel farklar: zeka ve yetenek, kişilik ve benlik, birey ve toplum.Ders Kitabı:

 • Modern Psikoloji Tarihi, Duane P. Schultz, Kaknüs, İstanbul, 2001.

 • İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

 • Psikolojiye Giriş, Rod Platnik, Kaknüs, İstanbul, 2009.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • İnsan Olmak, Engin Geçtan, Metis, İstanbul, 2003.

SOS 106 Sosyal Psikolojiye Giriş (3-0 ) 3 5 AKTS

Sosyal psikolojinin tanımı, alanı, yöntem ve teknikleri, sosyallik, sosyal algı, yükleme kuramı, sevgi ve çekicilik, saldırganlık, özgeci davranış, tutumlar, bilişsel çelişki, grup yapısı ve liderlik, kentsel ve çevresel psikoloji.Ders Kitabı:

 • Sosyal Psikoloji, Jonathan Freedman, David Sears, Merrill Carlsmith, çev. Ali Dönmez, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyal Psikoloji, David Krech, Richard S.Crutchfild, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1980.

 • İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991.

SOS 107 Sosyal Antropolojiye giriş (3-0 ) 3 5 AKTS

Antropolojinin konu alanları, antropolojinin çeşitleri ve diğer bilimlerle ilişkisi, bilimsel yöntem anlayışı ve araştırma teknikleri, kültür ve toplum, karşılaştırmalı kültür analizlerinin metodolojik önemi, kültür tanımları ve kültürün işlevleri, dünyada ve Türkiye'de antropolojinin gelişimi, kültür ve kimlik, kültür ve dil, evlilik biçimleri, geçim modelleri, ekonomik sistemler, aile yapısı, aile biçimleri, akrabalık ve soy, cinsiyet ve yaşa göre sosyal tabakalaşma, inançlar ve dinsel ritüeller, politik yaşam, kültür ve sanat, kültürel örüntüler, kültürel değişim, modernleşme, antropolojinin günümüz sorunlarına yaklaşım biçimi.Ders Kitabı:

 • İnsan ve Kültür, Bozkurt Güvenç, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

 • Kültürel Antropoloji, William A. Haviland, Kaknüs, İstanbul, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kültür, Raymond Williams, İmge, Ankara, 1993.

 • Kültür Örüntüleri, Ruth Benedict, Öteki Yayınları, Ankara, 1999.

SOS 108 Hukuk Sosyolojisine Giriş (3-0 ) 3 5 AKTS

Hukuk kavramının tanımı, alanı, temel kavramları, temel özellikleri, hukuksal olgular ve incelenmesi, toplumsal düzen ve normlar, hukuk türleri, hukuk ve bilim, pozitif hukuk, doğal hukuk, hukuksal yaptırım ve mantığı, hukuk sistemleri, kanunlaştırma faaliyetleri, Türkiye'de hukuk sistemi, toplum ve hukuk ilişkisi, hukukun sosyolojik açıdan incelenmesi.Ders Kitabı:

 • Oluşum Süreci İçerisindeki Hukuk Sosyolojisi, Cahit Can, Savaş Yayınları, Ankara, 1993.

 • Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Vecdi Aral, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1991.

 • Hukuk Başlangıcı, Necip Bilge, 11.baskı, Turhan Kitapevi, Ankara, 1996.

 • Hukukun Temel Kavramları, Enver Bozkurt, 3.Basım, Asil Yayıncılık, 2004.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Temel Hukuk Bilgisi, Halil Kalabalık, Değişim Yayınları, İstanbul, 2003.

SOS 109 Bilgisayar Uygulamaları I (1-2 ) 2 5 AKTS

Bilgisayar teknolojilerindeki tarihsel gelişim, temel donanım bilgileri, CPU, RAM, sabit disk, ekran, ekran kartı gibi temel elemanların çalışmaları, Windows XP, Word, Excel.Ders Kitabı:

 • Bilgisayara Giriş XP, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, Altaş yayınları, İstanbul, 2004.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Bilgisayar Öğreniyorum, Teoman Dinçel, Nobel yayınları, İstanbul, 2008.

SOS 110 Bilgisayar Uygulamaları II (2-2 ) 3 5 AKTS

Bilgisayar teknolojilerindeki tarihsel gelişim, temel donanım bilgileri, CPU, RAM, sabit disk, ekran, ekran kartı gibi temel elemanların çalışmaları, Windows XP, Word, Excel.Ders Kitabı:

 • Bilgisayara Giriş XP, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, Altaş yayınları, İstanbul, 2004.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Bilgisayar Öğreniyorum, Teoman Dinçel, Nobel yayınları, İstanbul, 2008.

SOS 201 Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlilik (4-0 ) 4 6 AKTS

Sosyal tabakalaşmanın tanımı, sosyal tabakalaşmanın nedenleri, tabakalaşma çeşitleri, sınıf-statü ilişkisi, sınıf kavramı, sosyal sınıflar, postkapitalist paradigmada sınıf, yeni orta sınıf kavramı, subjektif sınıf konumunun değişmesi, günümüzde sınıf olgusunun geçerliliği, Weberci sınıf paradigması, Poulantzas-Carchedi-Wright ve Callinicos'ta sınıf şemaları, Marx ve Engels'te sınıf ölçütleri, sınıf- ulus-devlet tartışmaları, sosyal eşitsizlik kavramı, sosyal hareketlilik, sosyal tabakalaşma ve sosyal değişim arasındaki ilişki, sosyal değişim kavramı, sosyal değişimin nedenleri, sosyal değişme türleri, değişme engelleri, sosyal değişme kuramları: evrimci, yapısal işlevsel, çatışma kuramları.


Ders Kitabı:

 • Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Emre Kongar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

 • Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, Çağlar Keyder, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Postkapitalist Paradigmalar, İlker Belek, Sorun Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Irk, Ulus, Sınıf, Etienne Balibar ve Immanuel Wallerstein, Metis Yayınları, İstanbul, 1995.

 • Irk, Tarih ve Kültür, Claude Levi Strauss, Metis Yayınları, İstanbul, 1995.

 • Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Korkut Boratav, Gerçek Yayınları, İstanbul, 1991.

 • Mekanları Tüketmek, John Urry, çev. Rahmi G. Öğdül, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999.

SOS 202 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (4-0 ) 4 6 AKTS

Toplumsal yapı analizi, toplumsal yapı kavramı, Modern Türkiye'nin kuruluşu, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli dönemeçleri, Tek partili dönem, çok partili hayata geçiş, 1980 sonrası neo-liberal politikaların yol açtığı dönüşümler ekseninde Türkiye siyasi ve sosyal hayatına yansıyan etkileri, Türk kültür hayatı ve günümüz Türk toplumunun kültür dinamikleri, Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Süreci, Türk Planlama Modeli ve Stratejisi, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Yapının Karakteristiği ve Ekonomik Gelişme Aşamaları, Ekonomik Kalkınma ve Bölgelerarası Farklılık, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze eğitim politikaları, bölgesel kalkınma-liberal eğitim ve eğitim hakkı, Türkiye'de kadının ve çocuğun durumu, aile politikaları, Türk toplumunun milletleşme süreçleri ve kimlik tartışmaları, Türkiye'nin modernleşme tarihi ve sorunları.Ders Kitabı:

 • İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Emre Kongar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997.

 • 21.yüzyılda Türkiye 2000'li Yıllarda Türkiye'nin Yapısı, Emre Kongar, Remzi Kitabevi,İstanbul, 1998.

 • Sosyal Teori ve Geç Modernlikler-Türk Deneyimi, İbrahim Kaya, İmge Kitabevi, Ankara, 2006.

 • Türkiye Tarihi, der. Sina Akşin, Cem Yayınları, İstanbul, 2000.

 • Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Orhan Türkdoğan, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2004.

 • Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, Erik-Jan Zürcher, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Modernleşen Türkiyenin Tarihi, Erik Jan Zürcher, çev.Y.Saner Gönen, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.

 • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, der. Murat Gültekingil, Tanıl Bora, İletişim Yayınları, 2004.

 • Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, Taha Parla, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989.

 • Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi, J.M.Landau, çev. M. Alakuş, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1999.

SOS 203 Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri I (4-0 ) 4 6 AKTS

Nitel araştırma mantığı ve nitel araştırma teknikleri: iz sürme, paydaş analizi, örnek olay, sözlü tarih, odak grup, içerik analizi, söylem analizi.Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, R. Altunışık, R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu, E. Yıldırım, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2005.

 • SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan, Detay yayıncılık, Ankara, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyal Araştırmalara Giriş - Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Keith F. Punch, çev. D. Bayrak, H. Bader Arslan, Z. Akyüz, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.

 • Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2001.

SOS 204 Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri II (4-0 ) 4 6 AKTS

Nitel araştırma mantığı ve nitel araştırma teknikleri: iz sürme, paydaş analizi, örnek olay, sözlü tarih, odak grup, içerik analizi, söylem analizi.Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, R. Altunışık, R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu, E. Yıldırım, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2005.

 • SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan, Detay yayıncılık, Ankara, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyal Araştırmalara Giriş - Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Keith F. Punch, çev. D. Bayrak, H. Bader Arslan, Z. Akyüz, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.

 • Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2001.

SOS 205 Kurumlar Sosyolojisi (3-0 ) 3 5 AKTS

Sosyal sistem kavramı ve ilgili teoriler, sosyal sistem ve sosyal kurumlar ilişkisi, kurum tanımı, sosyal kurumun topluluk, grup, birlik, yığın, toplum gibi diğer insan birliktelikleri formlarından farklılıkları, kurumların genel özellikleri, sosyal kurumların aile, ekonomi, siyaset, eğitim, din ve boş zamanları değerlendirme kurumları özelinde tanımları, yapısal öğeleri, işlevleri ve toplum ile diğer kurumlarla ilişkileri.Ders Kitabı:

 • Kurumlara Sosyolojik Bakış, Sevinç Güçlü, Birey yayınları, 2005.

 • Toplum ve Temel Toplumsal Kurumlar, Mimar Türkkahraman, Alp Yayınevi, Ankara, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Birsen Gökçe, Savaş Yayınevi, Ankara, 1996.

 • Kurumlar Sosyolojisi, Mustafa Aydın, Vadi yayınları, Ankara, 1997.

 • Sosyoloji Nedir?, Joseph Fichter, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

SOS 206 Aile İncelemeleri (3-0 ) 3 5 AKTS

Aile sınıflamaları, evlilik ve meşruiyet, evlenme biçimleri, akrabalık sistemleri, boşanma, bir kurum olarak aile ve işlevleri, diğer kurumlarla ilişkileri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaynağı olarak aile, toplumsal eşitsizliğin kaynağı olarak aile, aileye yönelik feminist eleştiriler, modern ve postmodern söylemlerde ailenin değişen konumu, mahremiyet ve aile, sosyal değişmenin aile yapısı üzerindeki etkileri, klasik ve modern sosyologlara göre aile, yapısı ve işlevleri.Ders Kitabı:

 • Eleştirel Aile Kuramı, Mark Poster, çev.Hüseyin Tapınç, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1989.

 • Türkiye’de Ailenin Değişimi: Toplumbilimsel İncelemeler, der.Türköz Erder, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1984.

 • Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Doğuşu, Friedrich Engels, çev. Kenan Somer, Sol Yayınları, Ankara, 1992.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İnsan, Aile, Kültür, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.

 • Mahremiyetin Dönüşümü, Anthony Giddens, çev.İdris Şahin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1994.

 • Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu yayınları no.71, Ankara, 1992.

SOS 207 Siyasal Düşünceler ve Yönetimler (3-0 ) 3 5 AKTS

En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir zorunluluk mudur? Siyasal otoriteye itaat nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl gerçekleştirilebilir? gibi sorulara cevap vermeye çalışan filozofların görüşlerini Antik dönem, Orta Çağ, modern dönem, neo-modern dönem ve postmodern dönem olmak üzere beşe ayırarak dersimiz kapsamında ele alacağız. Antik dönem siyasal yapılanmasının merkezinde polis bulunmaktadır. Doğal kabul edilen siyasal yaşamda erdem birincil idealdir. Orta Çağ yapılanmasının temelini ise feodalitenin oluşturduğu görülmektedir. Bu dönemde siyasal vurgu imanlı yaşama kayarak teolojik yorumlar yapılmaktadır. Modern dönemde ise merkezi ulus devletlerin yükselişine tanık olmaktayız. Hayatı ve toplumu bilimsel yöntemlerle anlamak önem kazanır. Güvenlik, özgürlük, mülkiyet, temsili demokrasi gibi konular modern siyasetin ana başlıklarını oluşturular.Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Siyasi Düşünce Tarihi: Plato'dan Rawls'a, Larry Arnhart, Adres Yayınları, Ankara, 2005.

 • Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi, George Sabine, Cem Yayınları, İstanbul, 2000.

 • Tanrı Devletinden Kral-Devlete, Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, İmge Yayınları, Ankara: 2004.

 • Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, Etienne de la Boetie, çev. Mehmet Ali Ağaoğulları, İmge Yayınları, Ankara: 1995.

 • Siyasi Düşünce Tarihi, David Thomson, İstanbul, 2002.

 • Blackwell'in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi I ve II, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1994.

 • Devlet Efsanesi, Ernst Cassier, (çev. N. Arat). Remzi Kitabevi İstanbul,1984

SOS 208 Nüfus Hareketleri ve Göç (3-0 ) 3 5 AKTS

Nüfus ve göç kavramlarının tanımı, nüfus değişimleri ve nüfus değişiminde rol oynayan faktörler, coğrafya ve nüfus ilişkisi, nüfus yapısı, nüfus siyasetleri, göçler, göç türleri, göçmenler ve mülteciler, nüfus yoğunluğu ve nüfus yoğunluğunun ölçülmesi, nüfusun dağılımı, nüfus dağılımını etkileyen faktörler, dünya nüfusunun günümüzdeki dağılışı, ırkların mekânsal yapısı, Türkiye'de göç hareketliliği ve nüfus politikaları.Ders Kitabı:

 • Kökler ve Yollar: Türkiye'de Göç Süreçleri, der. Ayhan Kaya, Bahar Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, Göç Serisi, İstanbul, 2007.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslar arası Göç Hareketleri, Stephen Castles, Mark J. Miller, çev. Bülent Bal, İbrahim Akbulut, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, Göç Serisi, İstanbul, 2008.

 • Türkiye'de İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?, der. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, Göç Serisi, İstanbul, 2009.

SOS 209 Meslek İngilizcesi I (2-0 ) 2 3 AKTS
Temel İngilizce dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi.

SOS 210 Meslek İngilizcesi II (2-0 ) 2 3 AKTS
Temel İngilizce dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi.

SOS 301 Klasik Sosyoloji Teorileri I (4-0 ) 4 6 AKTS

Sanayileşme ve sosyolojik pozitivizmin yükselişi, sınıfın ortaya çıkışı, Fransız Devrimi ve Sosyoloji, sanayi toplumu kavramı ve Saint-Simon, Comte ile Pozitif Bilim, pozitivizm ve determinizm, sosyoloji-politik ekonomi ve işbölümü, evrimcilik ve Mill ve Spencer, Marksizmin gelişmesi, emeğin yabancılaşması ve ideoloji kavramı, Marx ve tarihsel determinizm sorunu, devlet ve sınıf tahakkümü, Marksizm ve entellektüellerin sosyolojisi: Gramsci ve Lukacs, pozitivizmin eleştirisi ve Durkheim, Durkheim'ın yöntemi, işbölümü-toplumsal birlik ve çatışma, anomi ve intihar, işlevselcilik, sistem kavramı, Merton ve işlevselcilik, işlevselcilik ve toplumsal değişim-toplumsal çatışma, işlevselcilik ve toplumsal tabakalaşma.Ders Kitabı:

 • Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Tom Bottomore ve Robert Nisbet, V Yayınları, Ankara, 1990.

 • Sosyolojik Düşüncenin Tarihi, Alan Swingewood, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2001.

 • Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Raymond Aron, Bilgi Yayınevi, çev. K. Alemdar, Ankara, 1989.

 • Sosyoloji Notları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2007.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Bilim Olarak Sosyal Teori, Russel Keat ve John Urry, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.

 • Aydınlanma Çağı, Norman Hampson, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991.

 • Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi, 1996.

 • Aydınlanma Düşüncesi, Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Jürgen Habermas, Kabalcı Yayınevi, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul, 1998.

 • Bir İmkan Olarak Modernite, Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Sosyolojik Metodun Kuralları, Emile Durkheim, Sosyal Yayınları, çev. E. Aytekin, İstanbul, 1986.

 • Durkheim Sosyolojisi, Nurettin Şazi Kösemihal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1971.

 • Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Max Weber, İmge Kitabevi, çev. Özer Ozankaya, Ankara, 1995.

 • Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber, Hil Yayınları, çev. Z. Aruoba, İstanbul, 1997.

SOS 302 Klasik Sosyoloji Teorileri II (4-0 ) 4 6 AKTS

Sanayileşme ve sosyolojik pozitivizmin yükselişi, sınıfın ortaya çıkışı, Fransız Devrimi ve Sosyoloji, sanayi toplumu kavramı ve Saint-Simon, Comte ile Pozitif Bilim, pozitivizm ve determinizm, sosyoloji-politik ekonomi ve işbölümü, evrimcilik ve Mill ve Spencer, Marksizmin gelişmesi, emeğin yabancılaşması ve ideoloji kavramı, Marx ve tarihsel determinizm sorunu, devlet ve sınıf tahakkümü, Marksizm ve entellektüellerin sosyolojisi: Gramsci ve Lukacs, pozitivizmin eleştirisi ve Durkheim, Durkheim'ın yöntemi, işbölümü-toplumsal birlik ve çatışma, anomi ve intihar, işlevselcilik, sistem kavramı, Merton ve işlevselcilik, işlevselcilik ve toplumsal değişim-toplumsal çatışma, işlevselcilik ve toplumsal tabakalaşma.Ders Kitabı:

 • Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Tom Bottomore ve Robert Nisbet, V Yayınları, Ankara, 1990.

 • Sosyolojik Düşüncenin Tarihi, Alan Swingewood, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2001.

 • Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Raymond Aron, Bilgi Yayınevi, çev. K. Alemdar, Ankara, 1989.

 • Sosyoloji Notları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2007.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Bilim Olarak Sosyal Teori, Russel Keat ve John Urry, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.

 • Aydınlanma Çağı, Norman Hampson, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991.

 • Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi, 1996.

 • Aydınlanma Düşüncesi, Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Jürgen Habermas, Kabalcı Yayınevi, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul, 1998.

 • Bir İmkan Olarak Modernite, Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Sosyolojik Metodun Kuralları, Emile Durkheim, Sosyal Yayınları, çev. E. Aytekin, İstanbul, 1986.

 • Durkheim Sosyolojisi, Nurettin Şazi Kösemihal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1971.

 • Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Max Weber, İmge Kitabevi, çev. Özer Ozankaya, Ankara, 1995.

 • Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber, Hil Yayınları, çev. Z. Aruoba, İstanbul, 1997.
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət