Ana səhifə

MardiN İLİ Aİle hekiMLİĞİ uygulamasi kapsaminda aile hekiMİ 2016 / ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarinin kabulu, yerleşTİrme usul ve esaslari


Yüklə 82 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü82 Kb.
MARDİN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA AİLE HEKİMİ

2016 / 4. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ MÜRACAATLARININ KABULU, YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve TanımlarAmaç:

Madde 1- Bu talimatın amacı, Mardin İlinde Aile Hekimliği Uygulaması sürecinde Aile Hekimliği Birimlerinin ek yerleştirme işlemleri sonucunda tercih edilmemeleri, istifa, sözleşmenin iptal edilmesi ve diğer sebeplerle boşalması sonucu “Aile Hekimi” olarak çalışma müracaatların kabulü, ek yerleştirme usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam:

Madde 2- Kadrosu veya pozisyonu Mardin İlinde bulunan Memur ( 657sy DMK 4/a) ve Sözleşmeli Personel ( 657 sy DMK 4/b, 4924 Sayılı Kanun, 5258 Sayılı Kanun) olarak çalışan Uzman Tabip ve Tabipleri kapsar.
Dayanak:

Madde 3- “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Dördüncü bölümünde yer alan “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere ilişkin Esaslar” dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu talimatta geçen ;

Bakanlık : T.C. Sağlık Bakanlığı’nı,

Kurum :Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Valilik : Mardin Valiliği’ni,

Kanun : 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu’nu,

Yönetmelik : Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ni,

Müdürlük : Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü

Komisyon : Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu’nu,

Sözleşme : Aile Hekimi Hizmet Sözleşmesini,

Aday : Aile Hekimi olarak çalışmak üzere başvuruda bulunan ve başvurusu

geçerli kabul edilen Uzman Tabip ve Tabip’leri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE MÜRACAATLARIN KABULÜ


Yerleştirme İşleminde Uyulacak Olan Sıralama ve Başvuru Belgeleri:
Madde 5- Mardin ilinde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında, aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

 

a) Bendi: (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir. (Kadrosu veya pozisyonu Mardin ilinde olan)


a) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru dilekçesi

2) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

3) Göreve başlama belgesi(askerlik dönüşü veya doğum sonrası).

4) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )


b) Bendi: Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

b) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1. Başvuru Formu (EK-1)

2. Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…./2016” yazılacak ve imzalanacaktır. )

3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )


c)Bendi:(Değişik:RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, ( Kadrosu Mardin ilinde olan )

c) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1. Başvuru Formu (EK-1)

2.Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için )

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…./2016” yazılacak ve imzalanacaktır.

3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4.c bendinde belirtilen durumla ilgili belgeler.

ç) Bendi: Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.
ç) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

2) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

3) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için )

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2016” yazılacak ve imzalanacaktır.


d) Bendi: İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

d) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

2) Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

3)Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4)Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için )

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2016” yazılacak ve imzalanacaktır.

5) İlgili Makamdan Muvafakat Belgesi ( Personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre il sağlık müdürlüğü veya kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği tarafından verilen muvafakat)


Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Dördüncü bölümünde yer alan Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere ilişkin Esaslarda; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü dikkate alınacaktır.
(1) a) Bendinde bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. Bu personele göreve başladığı zaman boş olan veya boş pozisyon olmaması halinde ilk boşalan pozisyon bir defaya mahsus olmak üzere teklif edilir. Personelin kabul etmesi halinde yerleştirme yapılır. Kabul etmemesi halinde ise yukarıdaki (c) grubunun kapsamına alınır.

(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.


Madde -6 Başvurularda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başkanlığının 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazıları gereği;

Sağlık hizmetinin aksamaması ve kamu yararı için bundan sonra Aile Hekimliği uygulamasına geçmek isteyen tabip/uzman tabiplerden, yerleştirmeye muvafakati uygun görülenler alınacaktır.3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.
Yer, Zaman ve Kayıt
Komisyon

Madde 7- Halk Sağlığı Müdürü veya Vekili Başkanlığında, Aile Hekimliği Şubesi’nden sorumlu Müdür Yardımcısı, Destek hizmetleri Şubesi’nden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı Aile Hekimliği Şube Müdürü veya vekillerinden oluşan “Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu” kurulur. Aile Hekimleri ek yerleştirme işlemleri Müdürlük makamı tarafından onaylanmış bu komisyon huzurunda yürütülür.
Yer ve Zaman

Madde 8- Mardin Aile Hekimliği Uygulaması 2016 Yılı 4. Ek Yerleştirme Başvuruları 13

Haziran 2016 Pazartesi Günü başlayacak ve 17 Haziran 2016 Cuma günü mesai saati bitimi ile sona erecektir. Evraklar Halk Sağlığı Müdürlüğü Gelen Evrak Biriminde kayıt numarası alındıktan sonra Aile Hekimliği Şubesi’ne imza karşılığında teslim edilecektir.
Aile Hekimliği Uygulaması 2016 yılı 4.Ek yerleştirme işlemi, 22 Haziran 2016 Çarşamba günü, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi 15.00’da başlayacaktır. Yerleşen adayların başlayış işlemleri ÇKYS Sisteminden onay alındıktan sonra eski görev yerinden ayrılış ve yeni görev yerlerinde başlayışlarını yaparak elden Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesine getirdikten sonra Sözleşme imzalattırılarak görevlerine başlayacaklardır. Aile Hekimleri olarak görev yapanların yeni görev yerlerine gitmeden önce DATA sistem teslimi bağlı bulundukları TSM’ye teslim etmeleri ve Kira borçlarını ödediklerine dair ilgili birimlerden belge aldıktan sonra başlayışları yapılacaktır. Komisyon adayların değerlendirme yapmaları için kısa aralar ve zorunlu ihtiyaç için hazır bulunanlara duyurmak kaydı ile süre belirtilerek işlemlere bir kez ara verebilir.
Kayıt

Madde 9- Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb) birlikte bizzat kendisinin gelmesi esas olmakla birlikte, hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi dâhil vekâletname alan vekilleri de katılabilirler. Yerleştirme işlemine kendisi veya vekili katılamayan aday yerleştirme işlemlerinde hakkında“gelmedi” tutanağı tutularak hakkını kaybeder. Aday ek yerleştirme gününde her ihtimali göze alarak noterden vekil tayin edebilir. Yerleştirme günü herhangi bir şekilde yerleştirme işlemleri bitene kadar tercih hakkını kullanmaya gelmeyen aday sonradan her ne sebeple olursa olsun hak talebinde bulunamaz.
Salon

Madde 10- Salonda komisyon, adaylar ve görevliler kendilerine ayrılan bölümlerde oturacaklardır. Adayların hepsinin salona sığmaması nedeniyle listelerdeki gruplar halinde alınabilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirme
Madde 11-

a) Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve hazır bulunan adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme sürecine başlanır. Komisyon, Adaylar ve Görevliler dışındaki şahıslar salona alınmayacaktır


b) Adaylar kendisinin katılması esas olmakla birlikte acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter onaylı “22 Haziran 2016 Çarşamba günü 2016 yılı 4. Ek yerleştirme işlemlerinde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme imzalama yetkisini …………………..T.C. Kimlik Nolu ………………………….…. ‘na veriyorum” ibaresini içeren vekâletname ile vekil kıldıkları kişi vasıtasıyla yerleştirme işlemine katılabilir.
c) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin Dördüncü bölümünde yer alan Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere ilişkin Esaslara göre yapılacaktır. Hizmet puanlarında adayların 01 Ocak 2016 tarihinde güncellenmiş hizmet puanları esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü esas alınarak işlem yapılacaktır. Göreve başlama günü eşit olması durumunda aralarında kura çekilecektir.
Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Yönetmeliğin Dördüncü bölümünde yer alan Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere ilişkin Esaslarda; pilot ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü dikkate alınacaktır.

d) Yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar. Bu nedenle yedek listede olanlardan, ek yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen isimleri 3 kez anons edilerek çağrılmalarına rağmen herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler ek yerleştirme işlemi bitene kadar erteleme hakkını kullanmış sayılır ve ek yerleştirme işlemi sonunda da yedek listeden çıkarılır.

e) Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.

f) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyerek “Bekleyeceğim” diyebilir. Beklemeyi tercih eden bir aday daha sonra bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak işlemi devam eden bir aday varsa, işlem tamamlandıktan sonra tercih kullanacaktır. Örneğin 3. sırada bölge seçme hakkına sahip olan bir aday beklemeye geçip 8. sırada tercih yapma hakkına sahip bir adayın sırası geldiğinde, "ben bölge seçme hakkımı şimdi kullanmak istiyorum" diyerek 8. sıradaki adaydan önce tercih yapabilecektir. Beklemeyi tercih eden adaylardan 2 veya daha fazlasının aynı sırada bölge seçme hakkını kullanmak istemesi durumunda, hizmet puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez.


g) Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dâhil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.
h) Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, tercih hakkı hizmet puanı yüksek olana verilecektir.
ı) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere “Yerleştirilmek istemiyorum” diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı kullanamazlar.
i) Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezi binasında bulunan daha önceden bu birim için tahsis ve ilan edilmiş olan Aile Hekimi Odasını aynı anda seçmiş olacaktır. Ayrıca oda seçimi yapılmayacaktır.
j) Müdürlük tarafından aile sağlığı merkezi binası planlanmamış Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yerleştirme işlemlerinde yayımlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb), binasız, geçici yer verilmesi ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi özelliklerini kabul etmiş sayılacaklardır.
k) Tercih sırası gelen aday tercih söyleme bölümüne gelerek tercih ettiği aile hekimliği biriminin kodunu söyleyerek tercih yapacaktır.

m) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.


n) Sözleşme imzalamaya Vali adına Halk Sağlığı Müdürü yetkilidir.
Diğer Hükümler
Madde 12–

a) İlimizde 2016 yılı 4.Ek yerleştirme ile Aile Hekimi yerleştirilecektir. Aile Hekimliği Birimleri www.mardinhalksagligi.gov.tr web adresinden yayınlanacaktır.


b) Adayların yerleştirme işlemleri sadece hizmet puanlarına 2. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları (ilk yerleştirmede Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları da eklenmek kaydı ile yapıldığından) eklenmeyecektir. Başvurularda mazeret durumları (eş durumu v.b) dikkate alınmaz. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Aile Hekimliği Birimleri arasında becayiş yapılamaz.
c) Belirtilmeyen durumlarda, 25 Ocak 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

d) Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.


Yürürlük:

Madde 13 - Bu hükümler Müdürlük Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 14- Bu hükümleri Halk Sağlığı Müdürlüğü yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət