Ana səhifə

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı : Sevin Alil Doğum Tarihi : 20 Mart 1971 Unvanı : Prof. Dr


Yüklə 118 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü118 Kb.
ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı : Sevin Alil

2.      Doğum Tarihi : 20 Mart 1971

3.      Unvanı : Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

“Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi

1993

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

“Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi

2000

Doktora

Pedagoji Alanında Türk Edebiyatı Metodolojisi

Manastır (Bitola), “Aziz Kliment Ohridski” Üniversitesi - Pedagoji Fakültesi

2006

Doçentlik

-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Metodolojisi,

- Çocuk Edebiyatı,Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi

2006

Profesörlük

-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Metodolojisi,

- Çocuk Edebiyatı,

- Halk Edebiyatı


“Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi

2011


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : “Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi 04.09.2006

Blaje Koneski” Filoloji FakültesiDoçentlik Tarihi : “Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi 06.12.2006 “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi

Profesörlük Tarihi :“Aziz Kiril ve Metodiy” Üniversitesi 09.11.2011

“Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi

Profesörlük Tarihi : Çağ Üniversitesi 05.09.2013
6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

- Yüksek lisans tezlerinde danışman • Feyhan Ruşit Мakedonya Cumhuriyetindeki Türk Atasözlerinin Didaktik Fonksiyonu” (Дидактичката функција на турските поговорки на Републиак Македонија)

 • Seyhan Mürtezan, Потрага по идентитет во романите: “Институт за регулирање на времето„ од Ахмет Хамди Танпинар, “Опсада„ од Исмаил Кадаре, “Дервишот и смртта„ од Меша Селимовиќ и “Тврдина од Пепел„ од Луан Старова. (Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”; İsmet Kadare’nin “Kuşlatma“; Meşa Selimoviç’in “Derviş ve Ölüm” ile Luan Starova’nın “Küllerden Kale” adlı romanlarında kimlik arayışı)”

 • Hasan Ateş - "Keloğlan ve Кeleşin Kişiliği - Türk ve Makedon Halk edebiyatında karşılaştırılmalı paraleller" (Ликот на Ќелоглан и Ќелешот - компаративни паралели во турската и македонската народна книжевност)“

-Yüksek lisans tezlerinde komisyon üyeliği:

 • Tülay Cako - “Necati Zekeriya’nın Lirik Şiirlerinin Tematik Özellikleri” (Тематски особености на лирската поезија на Неџати Зекирија)

 • Zeynep Hüseyin, “Таsavvufun Gelişimi ve Makedonya’daki Türk Edebiyatına Yansıması” (Развојот и одsивот на суфизмот во турската книжевност создадена во Mакедонија)

 • Farketa Dibra, “Makedonya Cumhuriyeti’nin ortaokullarında Arnavutça derslerinde ders dışı etkinlik olarak okutulan kitapların fonksiyonu” (Функциите на училишната лектира во средното образование со настава на албански јазик во Р Македонија)

 • Mersiha İsmaylovska – “Milço Mançevski’nin ‘Toz’, Orhan Pamuk’un ‘Adım Kırmızı’ ve Çak Palhnuk’un ‘Dövüş Kulübü’ Eserlerinde Algı ve Anlatım Yorumlaması” (Интерпретација на перцепцијата и нарацијата на делата „Прашина“ од Милчо Манчевски, „Се викам Црвено“ од Орхан Памук и „Боречки Клуб“ од Чак Палхнук`

 • Ergin Baki, “Fahri Ali Şiirinin Tematik Bakımından İncelenmesi(Тематска анализа на поезијата на Фахри Али)


6.2.  Doktora Tezleri:

- Doktora tezlerinde danışman: • Mahmut Çelik “Savaş Sonrası İlk Nesil Makedon Türk Yazarlarının Çocuk Hikayelerine Eleştirel Bakış” (Критички осврт кон расказите за деца на првата повоена генерација турски писатели во Mакедонија)

 • Enis Kervan “Kitab-ı Mecmai’il Ezkar” El Yazması Kitabının Folklorik Analizi”. (Традиционална народна медицина во ракописот „Кќтаб-и Меџмаи`ил Езкар`

 • Elsev BrinaÇağdaş Kosova Türk Edebiyatında Kadın Tiplemeleri” (Женскиот лик во современата турска литература во Косово).

 • Osman Emin: Makedonya Cumhuriyeti’ndeki İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Makedon, Türk ve Arnavut Dili ve Edebiyatı Derslerinin Konu Bakımından Didaktik Yönergelerle Planlandırılması ve Programlaştırılması. („Дидактички инструкции за планирање и програмирање на содржините по наставен предмет по турски, по македонски и по албански јазик и книжевност во основните и средните училишта во Р Македонија)

- Doktora tezlerinde komisyon üyeliği:

- Seydula Alili “Celaleddin Rumi’nin Şiirsel Eseri: “Mesnevi”sindeki Sembolik Sistemi” (Симболичкиот систем во поетското дело Месневија од Џелаледин Руми)

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

- Makedonya’daki Cönkler ve Mecmualar Üzerine, HİKMET İlmi Araştırmalar Dergisi, Yıl: 10 Sayı: 19, Mayıs 2012/1 – Adeksam Gostivar, Makedonya, s. 10-22 ( ISSN 1857-5935)

- Edebiyat Dersinde Eleştirel Düşünce (Критичкото мислење во наставата за литература),Годишен Зборник” на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, - Филолошкиот Факултет „Блаже Конески“ , Книга 35, Скопје 2009, стр: 11-23 (ISSN 1409-8571)

- Lozan Görüşmelerinde Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı (Yugoslavya), Çağ Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Lozan Antlaşması Sempozyumu, 16 Şubat 2014, Mersın/ Türkiye, HİKMET Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi, Yayın Yılı: 11 Sayı: 22, Yıl 2013/2 Adeksam Gostivar, Makedonya, s. 74-85

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

- Radoviş ve Yöresindeki Türk Ağzında Kullanılan Çekim Ekleri; Uluslararası Türk Dil Kurulatayı Bildirileri, 20-25 Ekim 2008; Türk Dil Kurultayı Yayınları; s. 289 -317

- Radoviş ve Yöresindeki Türk Ağzında Kip Kavramı Veren Çekim Ekleri, BİLDİRİLER XVI. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Üsküp / MAKEDONYA,09 Mayıs 2011, s. 461-475

- Eğitim ve Öğretim Programlarında Çocuk Edebiyatının Eğitim Fonksiyonu, “Günümüzde Balkanlarda Eğitim” 5. Uluslararası Kongre, Trakya Üniversitesi, Edirne- Türkiye,1-3 Ekim 2009.- Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinde İstanbul ve Üsküp, T.C. Beykent Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu BİLİRİLERİ, 3-5 Nisan 2008, İstanbul; Editör: Yar. Doç. Dr.Erol ÜLGEN, Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ, Beşir Kitabevi; s. 121 -132 (ISBN 978-605591045-7)

- Üsküplü Yazarımız Alaatin Tahir, “Geçmişte ve Günümüze Rumeli’de Türk Dili ve Edebiyatı Bilimsel Toplantısı” 5 Haziran 2004 Üsküp/Makedonya “Rumeli Türkleri” Rümeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı ve Yayın Organıdır; Üç Aylık Bilimsel ve Kültürel Degi; Yaz/ Sonbahar 2004 , Sayı 9 /10, s.44-47.

- Çocuk Edebiyatı ve Eğitim, Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri 2006; Üsküp Makedonya, Mayıs 2007;- Граматичката категорија број кај придавките во турскиот и во македонскиот јазик, (Makedon ve Türk Sıfatlarında Gramer Kategorisi olarak Sayı), “Трет Научен Собир на Млади Македонисти” kitabında, Skopje 1997, s.411-415

-Makedonya’da Söylenen Nasrettin Hoca ve Kurnaz Peyo (İtar Pejo) Fıkralarında Hoşgörü ve Aldatma; II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, International Burch Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Sarabosna/Bosna Hersek, 23-25 Mayıs 2014, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı 2014, s. 820-834.7.3.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) yayınlanmak üzere olan bildiriler:

 • Makedoncadan Türkçeye Tercüme Edilen Ders Kitaplarında Rastlanılan Hatalar, Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına "Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni", İstanbul, 30 Mayıs - 1 Hazıran 2012.

 • Makedonya’da Yayınlanan Tarih Kitaplarında Türkler, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, '1912 - 13 Balkan Savaşları'nın Yüzüncü Yılında Balkanlar'da Dostluk ve İşbirliği' sempozyumu, İsparta, 5-7 Ekim, 2012.

 • Анализа на учебниците по мајчиниот јазик од одделенската настава. (İlkokulun Alt Sınıflarına Ait Anadili Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi) Меѓународен симпозиум по повод националниот празник на Турците, 22 декември, 2007, Скопје;

 • Atatürk, Dans ve Müzik, VII: Uluslararası Atatürk Kongresi, MANU, Üsküp - Manastır, Makedonya, 17-22 Ekim, 2011.

 • Makedon Yazarların Eserlerinde Atatürk, Atatürk Sempozyumu, Manastır – Makedonya, 10-11 Kasım, 2010.

 • Makedon Türk Yazarların Eserlerinde İslam Anlayışı, “Balkanalar’da İslam Medeniyeti” IV. Uluslararası Kongresi, МANU-Skopje, Makedonya, 13-17 Ekim, 2011.

 • Портретирањето на ликот на турците во македонската битово-социјална драма, (Makedon Sosyal Dramında Türk Karakterinin Profili), XVII-от Меѓународен симпозиум за балкански фолклор, Институт за фолклор „Марко Цепенков„ - Скопје, 2008 год.

 • İlkokulun Alt Sınıflarında Aktant (Eyleyen) Modelin Uygulanması, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, Çeşme – İzmir, 19-25 Nisan 2010.

 • Makedonya’da Türkçe Eğitimi, II Uluslararası Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni, Sakarya Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu, Sakarya – Türkiye, 22-25 Ekim 2009.

 • Makedonyadaki Türkoloji Çalışmaları, I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Fethiye – Türkiye, 2008.

 • Makedonya’daki Türk Temel Eğitim Proğramlarında Anadili Dersinin Özellikle Edebiyat Program Bölümünün Değerlendirilmesi. I. Uluslararası TÜRKİYAT Araştırmaları Kongresi “Balkanlar ve Türkler”, Priştina – Kosova, 6-8 Kasım 2007.

 • Mevlana’nın Eserlerinde Dost Kavramı, Mevlana Yılı Münasebetiyle Sarı Saltuk Baba’dan Miskin Baba’ya II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, T. C. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Köstence –Romanya, 3-8 Eylül 2007.

 • Enver İliyas ve “Sabah Güneşi” adlı hikaye kitabı, XI. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Üsküp –Makedonya, 4-5 Mayıs, 2007.

 • Çocuk Edebiyatı, XI. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Üsküp –Makedonya, 8. Mayıs, 2006.

 • Avni Abdula’nın Sanatsal Kişiliği, VII. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Çalıklı, Valandovo – Makedonya, 4-5 Mayıs 2002.

 • Radoviş Türk Ağzındaki Bazı Kelimelerde Var Olan Anlam Değişikliği, VI. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Çalıklı, Valandovo – Makedonya. 4 -5 Mayıs 2001.

 • Radoviş ve Yöresindeki Türk Ağzında Kip Kavramı Veren Çekim Ekleri, XVI. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Üsküp / MAKEDONYA,09 Mayıs 2011.

 • Makedonya’daki Türk Çocuk Edebiyatı Metinlerinde Dil Hataları, UDEK – 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı “Balkanlarda Türkçe”, 14.-16 Kasım 2013 Tiran /Arnavutluk.

 • Lozan Görüşmelerinde Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı (Yugoslavya), Sempozyum, Çağ Üniversitesi, Mersin/Türkiye, 201.

 • Makedonya’da Söylenen Nasrettin Hoca ve Kurnaz Peyo (İtar Pejo) Fıkralarında Hoşgörü ve Aldatma, Uluslararası Burch Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 23-25 Mayıs 2014, Saraybosna.

 • Osmanlı-Balkan Kent Kültüründe Türk Kadının Yeri ve Önemi, 20. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 5-8 Mayıs 2015.Üsküp/Makedonya.7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Çağdaş Eğitim Anlayışı, “Hikmet” İlmi Araştırmalar Dergisi, Yıl::3, Sayı:6, Kasım, 2006, Adeksam Gostivar -Makedonya, s.73-80

- Çocuk Edebiyatı ve Eğitim, HİKMET” - İlmi Araştırma Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, Kasım 2006/2 Adeksam Gostivar -Makedonya, s: 49-59;

- Mevlana’nın Eserlerinde Dost Kavramı , İlmi Araştırma Dergisi, Yıl:5, Sayı:10, Ekim 2007/2 Adeksam Gostivar -Makedonya, s: 79-87

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7.  Diğer yayınlar

Kitaplar

 1. Türkçe Okuma Kitabı VI, İlkokul kitabı, Logos A Yayın Evi, Üsküp, 2002.

 2. Benim Türkçe Kitabım I - Dokuz yıllık ilköğretim, Prosvetno Delo Yayın Evi, AD Skopje, 2008.

 3. Türkçe Kitabım II Dokuz yıllık ilköğretim, Milli Eğitim Bakanlığı, Prosvetno Delo, AD Skopje, 2008.

 4. Benim Türkçe Kitabım III – Dokuz yıllık ilköğretim, Prosvetno Delo, AD Skopje, 2009.

 5. Benim Türkçe Kitabım IV - Dokuz yıllık ilköğretim, Prosvetno Delo, AD Skopje, 2009.

 6. Дидакички - методски осврт на литературата за деца ( Didaktik - Metodik Yönünden Çocuk Edebiyatına Genel Bir Bakış), Makedonya Kültür Bakanlığı, (üniversite ders kitabı -Makedon dilinde), Vatra Yayın Evi, Skopje, 2009.

 7. Türk Edebiyatıyla İlgili Makaleler, (Makedonya Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiş), Yayın Evi, Skopje, 2012.

Makaleler:

 • Sen Mükemmelsin”, KÖPRÜ Kültür - Sanat Dergisi, Yıl:4, Sayı:10, Ocak – Şubat 2006, Üsküp – Makedonya.

 • Çıplak Kral Masalı”, KÖPRÜ Kültür - Sanat Dergisi, Yıl:4, Sayı:12, Nisan – Mayıs 2006, Üsküp – Makedonya.

8.    Projeler

 • Prof. Dr. Arif Ago’nun yönetmenliği altında yürütülen “Makedonya’daki Güney-Batı Türk Ağızları” bilimsel proje üyeliği.

 • Prof. Dr. Hamdi Hasan’ın yönetmenliği altında yürütülen “Makedonya’daki Türk Halkının Bilmeceleri, Tekerlemeleri ve Halk Hikâyeleri” başlıklı bilimsel proje üyeliği.

9.    İdari Görevler

 • 2009-2012 yılları arasında “Aziz Kiril ve Metodi” Üniversitesi, “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı.

 • 2008/2009, 2009/2010 yıllarında Felsefe Fakültesinin Tarih Enstitüsünde “Türkçe dili” (yabancı dil olarak) ders öğretim üyeliği.

 • 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012. yıllarında “Goçe Delçev” Üniversitesi – İştip/Makedonya: Halk edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Metodolojisi dersleri öğretim üyeliği.

 • 20010/2011; 2011/2012 yıllarında Kalkandelen Üniversitesi – Kalkandelen/Makedonya: Türkçenin sentaksı, Türk Çocuk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Metodolojisi dersleri öğretim üyeliği.

 • 2011/2012 “Aziz Kiril ve Metodi” Üniversitesi, Pedagoji Fakültesi - Üsküp /Makedonya: Çocuk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Metodolojisi ve İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Metodolojisi dersleri öğretim üyeliği.

 • 2006 yılından 2012 yılına kadar Eğitim Geliştirme Bürosunda “Devlet Mezuniyet Sınavlarında Türkçe dersleri konusunda Komisyon Başkanlığı.

 • 2006-2008 yılları arasında Makedonya Cumhuriyeti’nin Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul ve lise düzeyinde düzenlenen Müdürlük Sınavlarında komisyon üyesi.

 • 2006 -2007 yılında, Makedonya Cumhuriyeti’nin Eğitim Geliştirme Bürosunda I. sınıftan IX. sınıfa kadar Türkçe Ders Plan ve Programların hazırlanmasında komisyon başkanı.

 • 2006-2011 yılları arasında “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde EKTS (Kredili Transver Sistem) programlarının koordinatörü.

 • 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 Yüksek lisans Yönetim Kurulu Üyesi.

 • 30 Ekim 2006 tarihinden itibaren T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmene Hizmet ve Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı tarafından Makedonya Türk Öğretmenler Derneğine Üye.

 • 2009 yılından itibaren MATÜSİTEP (Makedonya Sivil Toplum Kuruluşlar Birliğinin Eğitim Komitesi Üyesi.

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • “HİKMET” İlmi Araştırmalar Dergisinin yayın kurulu üyesi 2005/2006, Adeksam Gostivar, Makedonya.

 • 2006-2008 yılları arasında, Makedonya’da yayınlanan Hikmet - İlmi Araştırma Dergisinin yayın kurucu üyesi..

 • 2009 yılında, Goçe Delçev İştip Üniversitesinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı gurubunun kurucu üyesi.

 • 2009 - 2012 yılları arasında çalıştığı fakültenin Yüksek Lisans Yönetim Kurulu üyesi.

 • 2009 - 2012 yılları arasında Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlarının yönetim kurulu üyesi.

 • 2011.2012 yılı Balkan Türkoloji Derneği Yönetim Gurubunun üyesi.

 • 16-20 Nisan 2012, MANU (Makedonya Sanat ve Bilim Akademisi), “Evliya Çelebi’nin Balkanı” başlıklı Uluslararası Kongrenin Düzenleme Komitesinde Üye (Член на Организациски Комитет на Меѓународен Конгрес „Балканот на Евлија Челебија), Üsküp-Makedonya,.

 • 5 Haziran 2004 Üsküp/Makedonya, “Geçmişte ve Günümüze Rumeli’de Türk Dili ve Edebiyatı Bilimsel Toplantısı’nın yönetim Kurulu üyesi.

11.  Ödüller /

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama2013-2014

Güz

Metin çözümlemesi (lisans)

3

-

69

Çocuk Edebiyatı (lisans)

3

-

18
Türk Dünyası Edebiyatları (lisans)

2

-

29
Türk Halk Edebiyatı I (lisans)

3

-

30

Bahar

Batı Edebiyatı Akımları (lisans)

3

-

55

Destan Geleneği (lisans)

2

-

37Türk Halk Edebiyatı II (lisans)

3

-

23Mezuniyet Tezi (lisans)

2

-

6


2014-2015

Güz-
Doğum izni
-

-

-
Bahar

Halk Bilimi II (lisans)

3

-

54

Türk Halk Edebiyatı II (lisans)

3

-

32Mitoloji

3

-

20Türk Halk Edebiyatı ( Yüksek lisans)13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət