Ana səhifə

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛrasi yönetmeliĞİ


Yüklə 85 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü85 Kb.


 


MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ

 

 

Resmî Gazete  

: 8.9.1995/22398

Tebliğler Dergisi

: 25.9.1995/2439

Ek ve Değişiklikler:
1) 15.10.1998/23494 RG ( EKİM 1998/2493 TD )
2) 3.8.2006/26248 RG ( EYLÜL 2006/2588 TD)

 

BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Şûrası'nın teşkili, işleyişiyle ilgili çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Şûrası'nın teşkili, çalışması, işleyişiyle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarih ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık" Millî Eğitim Bakanlığı'nı,

"Bakan" Millî Eğitim Bakanı'nı,

"Şûra" Millî Eğitim Şûrası'nı,

"Kurul" Talim ve Terbiye Kurulu'nu,

"Gündem" Şûra'da ele alınacak konu başlıklarını,

"Genel Kurul" Tabiî üyeler, seçimle gelen üyeler ile davetli üyelerden oluşan Kurulu,

"Genel Sekreterlik" Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterligi'ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sûra, Teşkili ve İşleyişi

Şûra

Madde 5 — Şûra; Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk Millî Eğitim Sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder, gerekli kararları alır.

Şûra'nın Teşkili

Madde 6 — Bakan, Şûranın tabiî üyesi ve başkanıdır. Şûra; tabiî üyeler, seçimle gelen üyeler, davetli üyeler ve müşahitlerden teşekkül eder.

Tabiî Üyeler

Madde 7 — Tabiî üyeler şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Eğitim Komisyonu Başkanı ve Üyeleri,

b) Bakanlıktan;

1. Müsteşar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı,

3. Müsteşar Yardımcıları,

4. Teftiş Kurulu Başkanı,

5. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Strateji Geliştirme Başkanı,

6. Birinci Hukuk Müşaviri,

7. Genel Müdürler ve Bağlı Kuruluşların birim amirleri

8. Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri,

9. Bağımsız Daire Başkanları,

10. Ankara, İstanbul, İzmir İl Millî Eğitim Müdürleri.

c) Yükseköğretim Kurulu'ndan;

1. Kurul Başkanı,

2. Başkan Vekilleri,

3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

d) Radyo ve Televziyon Üst Kurulu Başkanı,

e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,

1. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı,

2. Türk Dil Kurumu Başkanı,

3. Türk Tarih Kurumu Başkanı,

4. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı,

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü,

g) ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

h) Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü,

i) Millî Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü.

Seçimle Gelen Üyeler

Madde 8 — Seçimle gelen üyeler şunlardir:

a) Bakanlıktan;

1. Bakanlık Makamınca seçilecek beş bakan müşaviri,

2. Bakanlık Makamınca her coğrafî bölgeden seçilecek dörder İI Millî Eğitim Müdürü ve birer ilçe Millî Eğitim Müdürü,

3. ( Değişik : 3.8.2006/26248 RG ) Teftiş Kurulu Başkanlığınca seçilecek on Bakanlık müfettişi,

4. İlköğretim Genel Müdürlüğü'nce her coğrafi bölgeden seçilecek birer ilköğretim müfettişi, birer yönetici veya branş öğretmeniyle birer bağımsız sınıf Öğretmeni veya birer birleştirilmiş sınıf okutan öğretmen,

5. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce her coğrafi bölgeden seçilecek birer yönetici, branşları ve Şûra gündemi de dikkate alınarak seçilecek birer öğretmen,

6. Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim. Din Öğretimi ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlükleri'nce her coğrafi bölgeden seçilecek birer yönetici veya öğretmen,

7. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Okulu bulunan diğer genel müdürlükler ile daire başkanlıklarınca seçilecek ikişer yönetici ve birer öğretmen,

8. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinin her birinden seçilecek ikişer yönetici ve ikişer öğretmen,

9. Çıraklık ve Yaygın Eğilim Genel Müdürlüğü'nce seçilecek; halk eğitimine bakan, iki milli eğitim müdür yardımcısı, iki halk eğitimi merkezi müdürü, iki çıraklık eğitimi merkezi müdürü ve iki öğretmen,

(Ek paragraf :15.10.1998/23494 RG) Şûra gündemi dikkate alınmak suretiyle, Bakanlık birimlerinden seçimle gelen üyelerin ve Şûra konularıyla doğrudan ilgili birimlerin üye sayısı Şûra Genel Sekreterliğince iki katına kadar çıkarılabilir.

b) Yükseköğretim Kurulu'nca Yükseköğretim Kurum ve Kuruluşlarından :

1. İki Yükseköğretim Kurulu Üyesi,

2. ( Değişik : 3.8.2006/26248 RG ) Beşi özel üniversiteden olmak üzere yirmi üniversite rektörü,

3. Eğitim, eğitim bilimleri, teknik eğitim ve mesleki eğitim fakültelerinden on dekan, yirmi öğretim üyesi veya görevlisi,

4. Eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerden seçilecek on öğretim üyesi veya görevlisi,

c) Diğer Kurum ve Kuruluşlardan;

1. Bakanlık Makamınca: Şûra'nın gündemine göre belirlenecek, ilgili Bakanlıkların Müsteşarları ya da kurumların başkanlarından en çok on üye,

2. Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Plânlama Genel Müdürlüğüne bağlı bir Daire Başkanı ile beş Eğitim Uzmanı,

3. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Okulu bulunan Bakanlıklarca görevlendirilecek eğitimle ilgili ikişer temsilci,

4. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Dördü kuvvet komutanlıkları, biri Harp Akademileri Komutanlığından olmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilecek beş temsilci,

5. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nce görevlendirilecek bir temsilci,

6. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Basın - Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüklerinden birer temsilci,

7. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Millî Prodüktivite Merkezi, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nden en üst kademe yöneticileri veya görevlendirecekleri birer temsilci,

8. Basın Konseyi Başkanı, Ankara, İstanbul, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanları ve Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı veya görevlendirecekleri birer temsilcileri,

9.( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Daha önceden asaleten kurul üyeliği yapanlardan Kurulca belirlenecek en çok yirmi üye,

10. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Genel Sekreterlikçe belirlenen illerin Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilecek her coğrafî bölgeden ikişer okul aile birliği başkanı,

11. Genel Sekreterlikçe, Sûra konularına göre ilköğretim, ortaöğretim ve Yükseköğretim kademelerinden seçilecek en çok on öğrenci,

12. ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Bakanlıkça belirlenmek üzere her coğrafî bölgeden: bir vali, bir kaymakam, il, ilçe ve beldelerden iki belediye başkanı, bir il genel meclisi üyesi, bir il özel idaresi genel sekreteri; il, ilçe ve beldelerden bir belediye meclisi üyesi ve bir muhtar,

13. (Değişik : 15.10.1998/23494 RG) Şûra gündemi dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe belirlenecek en çok elli üye.

Davetli Üyeler

Madde 9 — Bakan tarafından davet edilecek üyeler şunlardır:

a) Millî Eğitim eski bakanları,

b) Diyanet İşleri Başkanı,

c) Devlet Personel Başkanı,

d) Daha önce asaleten Bakanlık Müsteşarlığı ve Kurul Başkanlığı görevlerinde bulunanlar,

e) ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve diğer kamu, özel kurum ve kuruluşlarından en çok yirmi üye.

f) Eğitim Sendikaları Başkanları,

g) Türkiye Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Başkanı,

h) Ön hazırlık komisyonları ile il ve bölge çalışmalarında görev alanlardan otuz üye,

i) Gündemdeki konularla ilgili alan uzmanlarından en çok yirmi üye,Müşahitler

Madde 10 — ( Değişik birinci fıkra: 3.8.2006/26248 RG ) Şûraya yurt içinden, yurt dışından müşahitler davet edilebilir.

Müşahitler görüş bildirebilir, fakat oy kullanamazlar.Şûra'nın Toplanması

Madde 11 — Şûra, Bakanın daveti Üzerine 4 yılda bir toplanır. Bakan, gerektiğinde Şûra'yı olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şûra, üye tam sayısının üçte ikisiyle toplanır.Şûra Gündemi

Madde 12 — Şûra'nın gündemi, Kurulca tespit edilir. Gerekirse gündemin belirlenmesinde merkez ve taşra birimleriyle diğer kurum ve kuruluşların görüşleri alınır.

Şûra üyelerinin gündem dışı teklifleri, Genel Kurul tarafından kabul edildiği takdirde, gelecek Şûra gündemlerinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa sunulur.Şûra Ön Hazırlıkları

Madde 13 — ( Değişik birinci fıkra: 3.8.2006/26248 RG ) Şûra Genel Sekreterliğince ön komisyon çalışmaları yaptırılarak belirlenen tespit ve görüşler doküman hâline getirilir.

Uygun görülecek merkezlerde veya illerde şûra hazırlık çalışmaları düzenlenebilir. Bu çalışmaların esas ve usulleri Genel Sekreterlikçe belirlenir.

Genel Sekreterlik, Şûra gündemiyle ilgili olarak; gerektiğinde diğer Bakanlık, üniversite, şahıslar ile kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak ön hazırlık çalışmalarının boyutlarını genişletebilir.

Dokümanların gönderilmesi

Madde 14 — Şûra gündemiyle ilgili ön komisyon raporları ve gerekli diğer dokümanlar toplantıdan en geç 30 gün önce üyelere gönderilir.

Şûra'nın Çalışma Esas ve Usülleri

Madde 15 — Şûra çalışmalarında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır:

a) Genel Kurul; ilk oturumunda, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör seçer,

b) ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Gündemdeki konularla ilgili olarak komisyonlar kurulur.

Gerektiğinde üyeler de bilgilendirilecek komisyonlar arasında üye değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik Genel Sekreterlikçe komisyon çalışmaları başlamadan önce sonuçlandırılır.

c) Hazırlanan raporlar komisyon başkanlarınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûra Genel Kurulu'na sunulur Şûra Genel Kurulu bu raporları inceler, görüşür ve karara bağlar.

Şûra Komisyonlarının Çalışmaları

Madde 16 — Şûra Komisyonları, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar:

a) Her komisyon, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçer ve Şûra gündemi doğrultusunda bir çalışma plânı hazırlar,

b) Komisyonlar çalışmalarını gerekirse alt komisyonlar da kurarak hazırlanan plan dahilinde yürütür.

c) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır,

d) Her komisyon, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Bu raporlar, komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

e) Komisyon başkanları, raporlarını zamanında Şûra Genel Sekreterliği'ne teslim eder,

f) Genel Kurul'da görüşülen raporlar, alınan kararlar doğrultusunda varsa ilâve veya çıkarmayı gerektiren düzenlemelerin yapılabilmesi için komisyon başkanlarına verilir.

Komisyon başkanları ve raportörleri tarafından yeniden düzenlenen raporlar, toplantı tutanaklarıyla birlikte Genel Sekreterliğe teslim edilir.Şûra Kararlarının Kabulü

Madde 17 — Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın uygun bulduğu görüş kabul edilir.

Şûra Kararlarının Yayımlanması

Madde 18 — Şura Genel Kurulunda alınan kararlar 4 ay içinde Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır.

Şûra Kararlarının Uygulanması

Madde 19 — Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Şura Kararları önem ve önceliğine göre Bakanlık icra plânlarında yer alır.

Şûranın Sekreterya İşleri

Madde 20 — Şûra'nın sekreterya işleri Kurul Başkanlığı'nca yürütülür.

Genel Sekreterin Görevlendirilmesi

Madde 21 — ( Değişik: 3.8.2006/26248 RG ) Kurulca üyeler arasından bir Genel Sekreter; Genel Sekreterin teklifi ile de biri kurul üyelerinden olmak üzere en çok üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Bu görevlendirmeler Kurul Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile kesinleşir.

Genel Sekreterin Görevleri

Madde 22 — Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Daha önce yapılan Şûra'ların genel değerlendirmesini yapmak ve gerektiğinde Kurul'a bilgi vermek,

b) Şûra'nın teşkili için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Kurul tarafından tespit edilen Şûra gündemini ve Şûra toplantı tarihini Bakan'ın Onayına sunmak,

d) Şûra bütçesini hazırlamak, usulüne uygun harcamayı sağlamak. İta Amirliği görevini yerine getirmek,

e) Davetlerin zamanında yapılmasını, Şûra gündemiyle dokümanların Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,

f) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini plânlamak, Bakanlık birimleri arasında yardımlaşma, İşbirliği ve koordine sağlamak üzere Bakan Emirlerini hazırlatıp yayımlamak,

g) Şûra konularıyla ilgili hazırlık komisyonları oluşturarak ön raporların hazırlanmasını sağlamak ve bu komisyonların çalışacağı uygun ortamları temin etmek,

h) Üyelerin hangi komisyonda çalışacakları hususunda görüşlerini almak, komisyonlara dengeli şekilde dağıtımını sağlamak ve Makamın Onayına sunmak,

i) Şûra'da kurulan komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak,

j) Şûra'nın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

k) Komisyonlar tarafından hazırlanan, raporları Genel Kurul'da görüşülmek üzere çoğaltarak komisyon başkan ve üyelerine sunmak,

l) Genel kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından onaylanan Şûra kararlarını kitap haline getirmek. Şûra üyelerine ve ilgili yerlere göndermek, icraya yönelik kararlarların, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanması için gerekli tedbirleri almak.

m) Şûra kararlarının uygulanmasında gerekli takibi yapmak ve koordineyi sağlamak.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Hükümler

Madde 23 — 10 Ocak 1993 tarih ve 21461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde, 24 — Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 
Yeni arama | Arama Sonuçları
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət