Ana səhifə

İslam diNİ İle iLGİLİ sorular s-1-Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir


Yüklə 41.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü41.5 Kb.
DİYANET İLMİHALİNDEN

İSLAM DİNİ İLE İLGİLİ SORULAR
S-1-Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.
a) Bakara

b) Maide

c) İbrahim

d) Ali imran

e) Enfal
S-2-Allahı tanıma ve bilmeye ne denir?
a) marifetullah

b) mahabbetullah

c) ihlas

d) ihsan


S-3-Kuranı kerimin vahyi kaç yılda tamamlandı?
a) 22

b) 23


c) 24

d) 25
S-4-Aşağıdakilerden hangisi mezhep kelimesinin sözlükteki anlamı değildir.


A) doktrin

b) akım


c) kurtuluş

d) yol


e) yer
S-5-Akaid mezhepleri için hangisi kullanılmaz?
a) grup

b) fırka

c) tebliğci

d) nıhle


S-6-Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?
a) fırkai Hayriyye

b) fırkayi Naciye

c) fırkayı Kamiliyye

d) fırkai Cemaliyye


S-7-Hangi mezhebe ehli sünneti hassa denir?
a) selefiyye

b) maturidiyye

c) eşariyye
S-8-Görüşleri itibariyle İslam ve iman çerçevesinin dışında kalan ehli bidat mezhebi hangisidir?
A) hariciye

b) yezidiyye

c) mutezile

d) şia
S-9-ehli bidat aşağıdakilerden hangisiyle anılmamıştır?


a) ehli ehva

b) fırakı dalle

c)ehli dalal

d) ehli amme


S-10-Akıl karşısında kesin tavır takınıp nakli tek hakim kabul eden mezhep hangisidir.
A) muteziler

b) cebriye

c) selefiyye

d) eşariyye


S-11-Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?
a)mutezile

b) maturidiyye

c) şia

d) eşariyye


S-12-Kadından da peygamber olur diyen mezhep hangisidir?
A) mutezi

b) şia


c) hariciler

d) eşari


S-13-Abbasiler devrinde kadılkudat (baş kadı)ünvanını alan imam kimdir.
a)imamı azam

b)ebu Yusuf

c)ebu Muhammed

d)imam malik


S-14-Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri akla öncelik vererek yorumlayan ve akılcı bir mezhep olan mezhep hangisidir.
a) mutezile

b) haricilik

c) şia

d)eşarilik


S-15-Kelamda yenilikler ve değişiklikler yaparak bu ilmi felsefe ile rekabet edebilecek bir güce kavuşturan mezhep hangisidir.
A) Mutezile

b) maturidi

c) selefi

d) eşari


S-16-Dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah ı bulabilir,iyi ve kötü güzel ve çirkin akılla bilinebilir,görüşleri hangi mezhebindir.
a) eşari

b) maturidi

c) selefi

d) mutezi


S-17-farsça ilk tasavvuf kitabının adı nedir?
a) tabakatüs sufiyye

b) hücviri

c) keşfül mahcup
S-18-Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir.
A) imamı azam

b) imamı malik

c) imamı şafi

d) Ahmet b. Hambel


S-19-Üç kardeş meselesi diye bilinen meselenin tartışmasında hocası ebu ali el cübbaiye üstün gelmiş,hocasının görüşlerini doyurucu bulmadığı için ayrılıp yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhep hangisidir.
a) Haricilik

b) Eş’arilik

c) Şia

d) Cebriye


S-20-Büyük günah işleyen kimsenin iman ile küfür arası bir mertebede olduğunu söyleyerek ehli sünnet bilginlerinden hasan ı basrinin dersini terk edip yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhebin adı nedir.
a) mutezile

b) haricilik

c) şia

d)eşarilik


S-21-Hangi mezhep imamının Türk olması kuvvetle muhtemeldir.
a)Ebu mansur Mahmut el maturidi

b)İsmail el eşari

c) malik bin Enes

d) Ahmet bin hambel


S-22-Görüşlerini beş prensip etrafında sistemleştiren bunlar ise 1-tevhid2-adl 3-vaad ve vaid 4-el menzile beynel menzileteyn 5-emir bil maruf nehiy anil münker. olan mezhep hangisidir.
a) eşari

b) maturidi

c) selefi

d) muteziS-23-Peygamberimiz yemene kadı olarak kimi göndermiştir.Göndermeden önce Allah’ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamadığın bir konu hakkında karşılaşırsan ne yaparsın sorusuna kendim içtihat ederim cevabını vermiş Resulullah ziyadesiyle memnun olmuştur.

A)muaz bin cebel

b)musap bin umeyr

c)Abdullah bin cubeyr

d)musa bin ali

S-24-Muvatta hangi meshebin kaynak kitabıdır?

A)Hanefi

b)maliki

c)şafi


d)hanbeli

S-25-Suudi Arabistanın resmi mezhebi nedir?

A)Hanefi


b)Maliki

c)Şafi


d)Hanbeli

S-26-Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade eden Ahmet yesevi nin kitabının adı nedir?

A) divanı hikmet

b) mesnevi

S-27-Genellikle fıkıhta Hanbeli olanlar akaidde hangi mezheptendirler?

a) eşari

b) maturidi

c) selefi

d) mu’tezileS-28-Gazzali , Fahrettin er razi , kadı beyzavi ,teftezani ,cüveyni gibi hepimizin bildiği kelam bilginleri hangi mezheb kelam bilginleridir.

a) Selefi

b) eşari

c) maturidi

d) HanefiS-29-( ) Zeydiyye fırkasına Hz Alinin torunu Zeyd bin Ali Zeynelabidin e nisbet edildiği için bu ad verilmiştir.
S-30-( ) islami literatürde Tanrının kendini göstermesi genellikle rahman ve rahim terimleriyle ifade edilir.
S-31-( )İnanç konularını sistematik bir yapıya kavuşturmaya çalışmaya tefsir ilmi denir.
S-32-( ) Allahın zati,fiili ve haberi sıfatlarının hepsini tevilsiz,nasılsa öyle kabul ettiği için selefiyyeye ‘’sıfatiyye’ mezhebide denir.
S-33-( ) Tabiun mezhep imamları,büyük müctehitler ve hadisçiler selefiyyedendir.
S-34-Hz Ali ile Hz Muaviye arasında geçen sıffın savaşından sonra halife tayin işi hakeme bırakılınca ortaya çıkan mezhebe …………………………………..denir.
S-35-Sözlükte taraftar yardımcı anlamına gelen mezhep …………………………………dır.
S-36-Şianın günümüze ulaşan üç büyük fırkası1-……………………..2-……………………3-………………………….dir.
S-37-itikadi konularda mutezile mezhebine fıkıh sahasında ise Hanefi mezhebine yakın görüşlere sahip olan şianın …………………………….. fırkasıdır.
S-38-Halen İranın resmi mezhebi olan Irakta ve Azerbeycanda yaşayan Müslümanların %60 ınında inandığı şia mezhebinin fırkasının ismi………………………………………..dir.
S-39-fıkıh ilminde uzman olan kişilere ……………………………..denir.
S-40-imamı azam efendimizin vefat ettiği yıl imamı…………………. dünyaya gelmiştir.
S-41-medine imamı diye meşhur olan ve orada doğan imam…………………………..dır
S-42-Değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmaya veya farklı hükümlerinbir araya getirilmesine………………………………..denir.
S-43-Tanrıyı görüyormuşçasına ibadet etmeye………………… denir
S-44-Dinin birinci unsuru………………….ikinci unsuru…………….üçüncü unsuru ise……………..tır.

CEVAPLAR:


1-D 2-A 3-B 4-C 5-C 6-B 7-A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-D 13-B 14-A 15-D 16-B 17-C 18-A 19-B 20-A 21-A 22-D 23-A 24-B 25-D 26-A 27-C 28-B 29-D 30-Y (yaratma(halk)buyurma(emir)) 31-Y (kelam) 32-D 33-D 34-haricilik 35-şia 36 zeydiyye, ismailiyye, imamiyye (isnaaşeriyye) 37-zeydiyye 38-imamiyye 39-fakih(çoğulu fukaha) 40-şafi 41-maliki 42-telfik 43-ihsan 44-inanç,ibadet,ahlak


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət