Ana səhifə

Mohd fahmie bin azizan


Yüklə 54 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü54 Kb.

KUALITI AIR DALAM SISTEM AGIHAN DARI ASPEK TUMBESARAN MIKROB DI KAWASAN KULIM HITECH, KEDAH

MOHD FAHMIE BIN AZIZAN

Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi

sebahagian daripada syarat penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam


Fakulti Kejuruteraan Awam

Universiti Teknologi Malaysia
OKTOBER 2004

KANDUNGAN


BAB PERKARA MUKA SURAT

PENGHARGAAN i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KANDUNGAN iv

SENARAI RAJAH v

SENARAI JADUAL vi

LAMPIRAN vii

RUJUKAN viii

BAB I PENGENALAN 1
1.1 Pendahuluan 1

1.2 Objektif Kajian 5

1.3 Skop Kajian 6


BAB II KAJIAN LITERATUR 7
2.1 Bakteria Di Dalam Air Terawat Di Sistem Agihan 7

2.1.1 Pembuktian Secara Mikroskop Mengenai Pertumbuhan Semula Mikroorganisma di dalam Bekalan Air

Terawat 10

2.1.2 Pembuktian Secara Kaedah Kultur Mengenai

Pertumbuhan Semula Mikroorganisma Di Dalam

Bekalan Air Terawat 11

2.2 Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Aktiviti-Aktiviti Mikrob Di Sistem Agihan 13

2.2.1 Kemungkinan Kehadiran Potogen 14

2.2.2 Gangguan Di Dalam Ujian Koliform 18

2.2.3 Rasa Dan Bau 19

2.2.4 Masalah Warna ( Discoloration ) 20

2.2.5 Karatan Di Dalam Paip 22

2.3 Rawatan Karatan 26

2.4 Pertumbuhan Organisma Peringkat Tinggi 27

2.5 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteria

Di Dalam Air Terawat Di Sistem Agihan 28

2.5.1 Nutrien Di Dalam Air Terawat 29

2.5.2 Karatan Dan Pengumpulan Keladak Dalam Paip 31

2.5.3 Baki Pembasmi Kuman 32

2.6 Bahan Yang Digunakan Dalam Pembuatan Paip 34

2.7 Kesan Hidraulik 35

2.8 Kesan Suhu 36BAB III METODOLOGI 38
3.1 Pengenalan Kepada Kaedah 38

3.2 Analisis-Analisis Yang Di Jalankan 39

3.3 Penentuan ( Assimilable Organic Carbon, AOC ) 39

3.4 Penentuan Assimilable Organic Carbon Menggunakan

Kaedah Van Der Kooij 42

3.4.1 Persampelan Dan Rawatan Sampel 42

3.4.2 Penyuntikan ( Inokulasi ) Dan Inkubasi 43

3.4.3 Pengiraan Pertumbuhan Bakteria 43

3.4.4 Pengiraan AOC 44

3.5 Pengiraan Plat Heterotrof ( Heterotropic Plate Count ) 45

3.5.1 Pengenalan 45

3.5.2 Pemilihan Kaedah 46

3.5.3 Persampelan 47

3.5.4 Pemiringan ( Plating ) 47

3.5.5 Pengiraan Koloni 48

3.6 AODC ( Acridine Orange Direct Count ) 49

3.6.1 Pengenalan 49

3.6.2 Persampelan 50

3.6.3 Penyediaan Alat Radas Dan Bahan Kimia Yang

Digunakan 50

3.6.4 Prosedur Eksperimen 52

3.6.5 Pengiraan Bakteria 53BAB IV KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 54
4.1 Pengenalan 54

4.2 Pengiraan Plat Heterotrof (Hetrotropic Plate Count, HPC ) 55

4.2.1 Perbincangan Umum Terhadap Keputusan Yang Diperolehi 59

4.3 Kaedah – kaedah Lain Yang Boleh Dijalankan Dalam

Menganalisa Sampel 60

4.4 Perbandingan Terhadap Teknik – teknik Plat 60 4.5 Perbandingan Media 61

4.6 Langkah – langkah Berjaga – berjaga Yang Dipraktikkan

Semasa Kajian Dijalankan 63

4.7 Kepekatan Karbon Organik Serapan

( Assimilable Organic Cacbon, AOC ) 64    1. Faktor Penghad Di Dalam Kaedah Yang Dibangunkan

Oleh Van Der Kooij 80


    1. Kaedah Pengiraan Van Der Kooij 82


BAB V KESIMPULAN 85


    1. Kesimpulan 86


JADUAL

2.1 Penyakit Bawaan Mikroorganisma Yang Berkeupayaan

Untuk Merebak Kematian Di Sekitar Amerika Syarikat 16

2.2 Agen-agen Jangkitan Utama Di Dalam Air Terawat 17

4.1 Jumlah Bakteria Dalam cfe/ml Bagi Kawasan SRO HITECH 57

4.2 Jumlah Bakteria Dalam cfe/ml Bagi Kawasan DIST.HITECH. 58

4.3 Jumlah Purata Bacteria Bagi Kedua-dua Kawasan Kajian. 58

4.4 Jenis-jenis Media Berkepekatan Nution Tinggi dan Rendah. 63

4.5 Penentuan Nilai Pertumbuhan Maksimum P17. 65

4.6 Rumusan Kepekatan AOC Bagi Setiap Sample AOC 66

4.7 Pengiraan Koloni Maksimum Hari Ke 7 Bagi SRO HITECH. 68

4.8 Pengiraan Koloni Maksimum Hari Ke 8 Bagi SRO HITECH 70

4.9 Pengiraan Koloni Maksimum Hari Ke 9 Bagi SRO HITECH. 72

4.10 Pengiraan Koloni Maksimum Hari Ke 7 Bagi DIST.HITECH. 74

4.11 Pengiraan Koloni Maksimum Hari Ke 8 Bagi DIST.HITECH. 76

4.12 Pengiraan Koloni Maksimum Hari Ke 9 Bagi DIST.HITECH. 78
SENARAI GAMBARAJAH
Rajah 2.1 Rajah konsep biofilem dalam paip seperti yang digambarkan

oleh Edwin E Geldereich. 8

Rajah 2.2 Habitat biofilem di dalam paip dan sistem agihan. 9

Rajah 2.3 Keratan yang berlaku dalam paip dan sistem agihan. 23

Rajah 2.4 Pembentukan kerak (Tuberclas) di dalam paip. 23

Rajah 2.5 Perbezaan permukaan dalaman paip yang dipenuhi kerak

dengan yang tidak dipenuhi kerak. 24

Rajah 2.6 Pembentukan lubang pada paip hasil karatan yang berlaku. 24

Rajah 2.7 Pembentukan Karatan Di Dalam Paip 25

Rajah 4.10 Rajah rumah pili air terawat 83

Rajah 4.20 Rajah air dari pili sampel air terawat diambil. 83

Rajah 4.30 Rajah sampel air terawat yang berkarat. 84

Rajah 4.40 Rajah sampel air terawat yang telah diikat untuk dibawa ke

makmal kimia. 84LAMPIRAN


RUJUKAN

PENGHARGAAN
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang

Saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan projek ini. Dengan usaha yang sedikit ini tidak mungkin dapat saya siapkan projek ini tanpa nikmat dan rahmat daripada Allah S.W.T yang maha pengasih lagi penyayang.

Sepanjang penulisan ini dijalankan, saya telah berurusan dan berhutang budi dengan banyak pihak yang saya rasakan tidak mampu untuk membalasnya. Saya berharap dengan tercatitnya nama-nama mereka di ruangan ini akan mengingatkan saya kepada mereka dan seterusnya sebagai penghargaan saya terhadap sumbangan yang telah mereka berikan.

Setinggi-tinggi penhargaan dan ribuan terima kasih khas ditujukan buat Tuan Haji Mohd Nor Bin Othman selaku penyelia projek ini di atas segala bimbingan, panduan dan tunjuk ajar yang telah beliau berikan selama tempoh perlaksanaan dan pembangunan penulisan projek ini. Tidak ketinggalan juga buat semua pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Awam yang turut mencurahkan ilmu secara teori dan praktikal samada secara langsung atau tidak langsung. Juga tidak lupa ucapan penghargaan kepada pihak JKR Loji Air Kulim Hitech Pinang Tunggal Kedah, JKR (Air) Kedah Selatan, Pejabat Kesihatan Kulim dan Jabatan Kimia Pulau Pinang yang telah memberi kerjasama bagi menyiapkan projek ini.

Tidak dilupakan ucapan penghargaan ini ditujukan khas kepada emak serta abah iaitu Puan Noriah Binti Shuib dan Encik Azizan Bin Md Arof serta semua ahli keluarga yang telah banyak memberi dorongan dan pengorbanan sehingga terlaksananya projek ini. Sesungguhnya tanpa doa dan pengorbanan awak semua saya tidak akan sampai ke tahap ini.

Ucapan penghargaan ini dipanjangkan kepada teman-teman seperjuangan terutamanya kepada Rezuan yang telah banyak membantu dalam perlaksanaan projek ini dan juga teman-teman sekuliah yang banyak menyumbang idea dan bantuan dalam menyiapkan projek ini.Akhir kata jutaan terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung disepanjang tempoh ini berlangsung dan akhirnya menyiapkan penulisan serta penghasilan projek ini. Semoga setiap apa yang disumbangkan dan dicurahkan akan diberkati oleh Allah S.W.T.

Amin, Wassalam.

ABSTRAK
Kajian ini membincangkan berkenaan kualiti air dalam sistem agihan dari aspek tumbesan mikrob. Pendekatan yang telah diambil adalah untuk mengaitkan kehadiran sumber makanan iaitu karbon organik dengan tumbesaran mikrob di dalam air terawat di sistem agihan sebagai faktor utama, selain faktor-faktor sampingan lain yang menyumbang kepada perubahan tersebut. Dua kaedah telah digunakan dalam kajian ini iaitu Penentuan Karbon Organik Serapan ( Assimilable Organic Carbon, AOC ) dan Pengiraan Plat Heterotrof ( Heterotropic Plate Count, HPC ). Melalui kedua-dua kaedah yang dijalankan, keputusan yang diperolehi menunjukkan akan kehadiran mikrob di dalam air terawat. Kehadiran mikrob ataupun pertumbuhan semula mikrob di dalam sampel air terawat ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kehilangan baki klorin di dalam air terawat, karatan yang berlaku di dalam paip,bolosan masuk mikrob ke dalam paip melalui proses pembaikan paip-paip bekalan air, pemendapan keladak di dalam paip dan faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada kehadiran mikrob di dalam air terawat. Kajian ini juga mencadangkan beberapa langkah untuk sekurang-kurangnya memperbaiki keadaan ini.

ABSTRACT
This study case discussed about water quality in distribution system from the microbial regrowth aspect. The approach is to relate the presence of food source that is organic carbon and microbial regrowth in treatment water in distribution system, as the main factor besides other factors which contribute to the changes. Two different methods has been used in this study that is assimilable organic, AOC and heterotrophic plate count, HPC. Through both of these methods, the results showed the presence of microbs in treatment water. The presence or regrowth of these microbs in treatment water samples are affected by different factors such as loss of chlorine residual in treatment water, pipe corrosion, capability of microbs to get through in pipes due to pipe repairing process, the sedimentation of tubercles in the pipes and other factors which contributes to the presence of microbs in treatment water. The study also suggested several steps to at least improve this condition.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət