Ana səhifə

Auxiliar curricular


Yüklə 1.68 Mb.
səhifə1/12
tarix27.06.2016
ölçüsü1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03


AUXILIAR CURRICULAR

Profilul: Tehnic

Nivelul: 3

Calificarea: Tehnician transporturi

Modulul: Contracte şi documente de transport

Clasa: a XII-a rută progresivă

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnicNoiembrie 2008

AUTORI:

OSAIN ANGELA

- profesor gradul I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

GEORGETA BĂRBĂLĂU

- profesor gradul I, Grup Şcolar „Dacia” Bucureşti

COORDONATOR:

MELNIC ALINA

- profesor gradul. I, Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto TimişoaraCONSULTANŢĂ CNDIPT: ROŞU DORIN, EXPERT CURRICULUM

ASISTENŢĂ TEHNICĂ: WYG INTERNATIONAL

IVAN MYKYTYN, EXPERTCuprins
Cuprins 3

Introducere 5

Competenţe 9

Obiective 9

Informaţii pentru profesori 10

Fişa de rezumat 12

Fişa de rezumat a activităţii 13

Cuvinte cheie/Glosar 14

Activităţi de învăţare 18

Activitatea 1 - Evaluare iniţială 18

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1 19

Activitatea 2 29

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 2 31

Activitatea 3 35

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 3 36

Activitatea 4 40

FIŞA DE DOCUMENTARE 4 41

Activitatea 5 42

FIŞA DE DOCUMENTARE 5 43

Activitatea 6 48

FIŞA DE DOCUMENTARE 6 49

Activitatea 7 50

FIŞA DE DOCUMENTARE 7 51

Activitatea 8 53

FIŞA DE DOCUMENTARE 8 54

Activitatea 9 57

FIŞA DE DOCUMENTARE 9 58

Soluţionarea activităţilor 60

Soluţia activităţii 1 60

Soluţia activităţii 2 61

Soluţia activităţii 3 63

Soluţia activităţii 4 64

Soluţia activităţii 5 66

Soluţia activităţii 6 67

Soluţia activităţii 7 68

Soluţia activităţii 8 69

Soluţia activităţii 9 70Bibliografie 71

ANEXE 72Introducere

Modulul „Contracte şi documente de transport” se studiază în clasa a XIII – ruta S.A.M., în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi”

Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 50 de ore / an, din care:


 • teorie – 19 ore;

 • laborator tehnologic – 31 ore;

Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la contractele şi documentele de transport.

Curriculum-ul în dezvoltare locală (C.D.L.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi economici, instituţii /organizaţii locale sau regionale etc.). Opţiunea pentru o astfel de componentă a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.

Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. Proiectarea lui are în vedere:


 • resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare, cadrul de colaborare cu agenţii economici)

 • cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.

Conţinutul C.D.L. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc.

Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele: • lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie, alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi sprijinul antreprenorial;

 • dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare;

 • promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.

Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul

În modulul „Contracte şi documente de transport” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de competenţe tehnice specializate:26. Contracte şi documente de transport (1.0 credite)

26.1. Stabileşte documentele corespunzătoare categoriei / tipului de transport.

26.2. Analizează documente de contractare a transportului.

26.3. Operează cu documente de transport.

II. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

Unitatea de competenţe

Competenţe individuale

Conţinuturi

26. Contracte şi documente de transport

26.1. Stabileşte documentele corespunzătoare categoriei / tipului de transport

 • Clasificarea documentelor de transport

  • autorizaţii şi licenţe de transport / de execuţie

  • documente de contractare a transportului

  • documente ale mijlocului de transport

  • documente ale mărfii

  • documente ale călătorilor

  • documente ale personalului angajat pentru realizarea transportului

 • Funcţiile documentelor de transport (autorizarea transportului, certificarea capacităţii, transportatorului, mijlocului de transport şi personalului angajat pentru realizarea transportului, probarea încheierii unui contract, ghid pentru executarea obligaţiilor şi titlu de legitimare a drepturilor părţilor contractante

 • Emiterea, completarea şi verificarea documentelor de transport.

26. Contracte şi documente de transport

26.2. Analizează documente de contractare a transportului

  • Tipuri de contracte de transport: scrisoare de transport CMR, scrisoarea de transport CIM (scrisoarea de trăsură), buletin de mesagerie pentru activitatea de coletărie, conosament, contract de navlosire, scrisoare de transport aerian, legitimaţie de călătorie

  • Elemente caracteristice ale contractelor de transport: datarea contractului, natura documentului de transport (nominativ, la ordin sau la purtător), date de identificare a bunurilor transportate, părţile contractante, obligaţiile părţilor contractante la punctul de pornire, obligaţiile părţilor contractante în cursul deplasării, obligaţiile părţilor contractante la destinaţie, clauze facultative, răspunderi şi penalităţi reciproce

  • Condiţii tehnice prevăzute în contractele de transport: tipul mijlocului de transport, starea tehnică a mijlocului de transport, amenajări speciale ale mijlocului de transport, volumul de transport, durata transportului, rute impuse, personalul calificat necesar

  • Situaţii limită care pot influenţa respectarea contractelor de transport: defecţiuni majore ale mijlocului de transport, deteriorarea condiţiilor de transport a mărfii, depăşirea sarcinii maxim admise, probleme de infrastructură (căi blocate, restricţii de circulaţie sau viteză)

  • Aplicaţii practice:

  • de identificare a condiţiilor tehnice prevăzute în contract;

  • de comparare a condiţiilor tehnice cu situaţiile limită posibile;

  • de identificare a riscurilor de nerealizare a obligaţiilor din contract

  • de elaborare a unui plan pentru diminuarea riscurilor.

26. Contracte şi documente de transport

26.3. Operează cu documente de transport

Operarea cu documente de transport pentru derularea unor activităţi specifice transporturilor

  • Date tehnice înscrise în documentele de transport: parametrii constructivi şi funcţionali ai mijlocului de transport (dimensiuni de gabarit, masă proprie a mijlocului, sarcini maxime autorizate, vitezele medii şi timpii de parcurgere a diferitelor etape ale procesului de transport, puteri, consumuri normate şi consumuri efective), masa şi volumul mărfii, condiţii de manipulare, transport şi depozitare a mărfii

  • Aplicaţii practice:

  • de utilizare a documentelor de transport pentru identificarea şi analizarea unor date tehnice privind procesul de transport;

  • de completare a unor documente de transport tipizate, în condiţiile permise de reglementările în vigoare

Pentru atingerea competenţelor vizate, profesorul, are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, de a le eşalona în timp şi de a utiliza activităţi variate de învăţare.

Plasarea modulului în curriculum în dezvoltare locală, oferă oportunitatea unor abordări diferenţiate sau extensii ale conţinuturilor cu privire la unele soluţii constructive, în funcţie de cerinţele şi resursele locale pentru instruire, prin proiecte comune, realizate cu partenerii economici şi sociali ai şcolii.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are posibilitatea: • de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile grupului de elevi;

 • de a centra procesul de învăţare pe elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în scopul unei valorificări optime ale acestora, lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale;

 • de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat;

 • de a dezvolta competenţele vizate la elevii care prezintă deficienţe integrabile, adaptând strategiile utilizate la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (programe individualizate, instrumente ajutătoare de învăţare etc).

Încercând să răspundă acestor cerinţe, auxiliarul curricular pe care îl propunem conţine materiale care pot fi utilizate în cadrul unor activităţi de învăţare.


Profesorului îi sunt puse la dispoziţie informaţii necesare pentru utilizarea materialelor. Aceste informaţii au ca scop orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii sale. Ele conţin:

 • o descriere a relaţiei dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare, sugestii metodologice;

 • îndrumări pentru adaptarea materialelor pentru diferite categorii de elevii cu nevoi educaţionale speciale;

 • propuneri pentru activităţi de urmărire şi remediale.

Auxiliarul oferă atât profesorului, cât şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului, sub forma unor fişe de rezumat.

Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de învăţare şi poate, de asemenea, ajuta la informarea şi motivarea elevilor. Elevii sunt încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi profesorilor informaţii valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor.
Pentru o mai bună înţelegere şi fixare, auxiliarul conţine un glosar al cuvintelor cheie utilizate în cadrul modulului.

Pentru fiecare activitate, elevilor li se oferă informaţii cu privire la scopurile / obiectivele urmărite şi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor.

De altfel, prima activitate propusă pentru o unitate de învăţare este o evaluare iniţială, de diagnostic, menită să evidenţieze ceea ce elevii cunosc în legătură cu subiectul.

Activităţile de învăţare pe care le propunem sunt diverse, sarcinile sunt definite în paşi mici şi au grad de dificultate progresiv, astfel încât să permită fiecărui elev să lucreze în ritmul său şi să evolueze până la un nivel maxim al performanţei.

Pentru fiecare activitate, elevilor le sunt puse la dispoziţie fişe de documentare, conţinând selecţii ale unor informaţiilor necesare rezolvării sarcinilor de lucru. Trebuie avut însă vedere că acest auxiliar nu este un manual sau un tratat ştiinţific despre documetele de transport, iar suportul teoretic care însoţeşte fişele de lucru are rolul de a sprijini procesul de învăţare şi nu cel de predare.

Activităţile prezentate în acest auxiliar sunt doar propuneri. Orice altă activitate care să respecte competenţa şi obiectivul aferent competenţei este bine venită în munca la clasă, cu elevii. Fişele de documentare propuse pot fi completate sau îmbunătăţite. Acest auxiliar se vrea a fi un ajutor pentru elevi şi profesori în atingerea obiectivelor propuse.In ultima parte a auxiliarului, puteţi găsi diverse documente extrase din monitorul oficial, 2007, sau OG nr 109/2005, Legea nr.102/2006.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət