Ana səhifə

Teleradio-moldova


Yüklə 0.88 Mb.
səhifə1/7
tarix24.06.2016
ölçüsü0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
IPNA COMPANIA “TELERADIO-MOLDOVA”

CAIET DE SARCINI

ANUL 2013

CHIŞINĂU – 2012

CUPRINS

Preambul
Capitolul I. Declaraţia politicilor de programe

1.1.Coordonatele definitorii ale politicilor editoriale ale IPNA Compania „Teleradio- Moldova”
1.2.Obiective ale politicilor de programe în anul 2013

1.2.1. Radio Moldova

1.2.1.1. Date generale privind emisia radiofonică

1.2.1.2. Grila de program RMA

1.2.1.3. Grila de program RMT

1.2.1.4. Grila de program RMM

1.2.1.5. Campanii media speciale şi acţiuni de parteneriat

1.2.1.6. Activitatea editorială a Radio Moldova în 2013
1.2.2. Televiziunea Moldova 1

1.2.2.1. Date generale privind emisia televizuală

1.2.2.2. Grila de program a TV Moldova 1

1.2.2.3. Proiecte speciale

1.2.2.4. Obiective ale TVMI
1.2.3. Departamentul multimedia
Capitolul II. Planul financiar

2.1. Proiectul de buget pentru anul 2013

2.1.1. Subvenţii bugetare

2.1.2. Cereri suplimentare din bugetul de stat

2.1.3. Mijloace speciale
2.2. Principiile şi necesităţile remunerării angajaţilor
2.3. Lista emiţătoarelor
2.4. Proiecte de dezvoltare tehnologică

2.4.1. Radio Moldova

2.4.2. Televiziunea Moldova 1
2.5. Investiţii capitale
Capitolul III. Finalităţile preconizate către 1 ianuarie 2014 ale activităţii IPNA Compania

Teleradio-Moldova”


Anexe
PREAMBUL
Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2013 (în continuare – Caietul de sarcini) a fost elaborat în concordanţă cu prevederile art.62 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova, p.21 lit. d) din Statutul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Direcţiile strategice de dezvoltare a Companiei pentru anii 2010-2015 şi Planul de restructurare cuprinzătoare (radicală) a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în anii 2012-2015

.

În temeiul art.62 alin.(1) al Codului audiovizualului al Republicii Moldova, Caietul de sarcini conţine două compartimente distincte: declaraţia politicii de programe şi planul financiar (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu de programe).


În Capitolul I sunt identificate priorităţile politicii editoriale a Companiei în anul 2013, sunt determinate principiile şi obiectivele politicilor de programe la radio şi televiziune, serviciul multimedia, pornind de la misiunile radiodifuzorului public, de la cererea şi preferinţele consumatorilor. Obiectivele principale ale emisiei radio şi tv şi ale produsului multimedia în anul 2013 sunt concretizate şi specificate în proiectele de programe, care au menirea să satisfacă în mare măsură interesul publicului pentru informare, educare şi divertisment. În acest sens declaraţia politicii editoriale conţine date şi programe concrete de ştiri, cicluri de emisiuni cognitiv-formative, o descriere amplă a proiectelor artistice, a filmelor documentare şi de ficţiune, a spectacolelor teatrale şi muzicale.
Grilele-cadru de programe la Radio Moldova şi TV Moldova pentru anul 2013 asigură continuitatea ofertelor editoriale ale radiodifuzorului public naţional, orientate spre satisfacerea intereselor celor mai diverse categorii de populaţie, independent de etnie, vârstă, nivel de cultură şi educaţie, preocupaţie şi locul de trai. Contentul grilelor şi ofertelor de program denotă preocupările aparte ale TRM pentru respectarea raportului lingvistic, pentru programe pentru copii şi tineret, pentru promovarea valorilor culturale, civice, etice şi morale. Declaraţia include proiecte speciale de anvergură, pe care le vor realiza Televiziunea şi Radioul publice, de unul singur sau în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii, oferă posibilităţi largi de includere a publicului în dezbateri pe marginea unor probleme de actualitate ale societăţii.
Pentru diversificarea producţiei audiovizuale Declaraţia de program prevede pentru anul 2013 o creştere, deşi modestă, dar continuă ca tendinţă, a volumului de programe achiziţionate de la producătorii independenţi. Pentru anul 2013 este evidentă tendinţa Radio Moldova şi TV Moldova 1 de a realiza mai multe proiecte ca rezultat al colaborării internaţionale şi schimbului de programe de diferite genuri. În context va creşte ponderea produsului multimedia, va avea loc extinderea lui tematică şi lingvistică.
Direcţiile determinante ale politicii editoriale a Companiei pentru anul 2013 rămân poziţionarea pe piaţa audiovizuală autohtonă a Postului de Radio Moldova Tineret, efectuarea activităţi pregătitoare pentru apariţia unui post de nişă – cultural, la Televiziune, diversificarea activităţii convergente a serviciului multimedia al TRM şi îmbunătăţirea semnificativă a produsului audiovizual şi multimedia al Companiei.
În Capitolul II al Caietului de sarcini sunt stabiliţi indicatorii principali ai Planului financiar al Companiei pentru anul 2013, elaborat în condiţiile art.62 şi 64 din Codului audiovizualului al Republicii Moldova, sunt prezentate sursele de finanţare a proiectelor de creaţie şi necesităţilor de producere, este descris modul de distribuire şi de utilizare a resurselor bugetare, precum şi a mijloacelor obţinute din activitatea comercială a Companiei. În mod distinct sunt formulate cererile de finanţare pentru efectuarea reformei cuprinzătoare a TRM.
Pentru prima dată Caietul de sarcini al Companiei pentru anul 2013 include fişele de cost pentru fiecare proiect, emisiune, realizate cu forţele şi mijloacele tehnice şi echipamentele proprii.
Capitolul respectiv include lista emiţătoarelor arendate de IPNA, specificarea tehnicii şi echipamentelor necesare la Radio şi Televiziune pentru asigurarea volumului şi calităţii proiectelor, preconizate în Declaraţia de program, principiile şi mijloacele pentru noul sistem de remunerare a angajaţilor Companiei, cu aplicare diferitor mecanisme de stimulare, informaţii despre realizarea în această perioadă a concepţiei de retehnologizare a instituţiei şi a planurilor pentru anul 2013, proiecte de reconstrucţii, echipamente tehnice şi de reutilare, alte date.
Caietul de sarcini schiţează, de asemenea, principalele performanţe pe care IPNA Compania “Teleradio-Moldova” tinde că le realizeze către 1 ianuarie 2014.

CAPITOLUL I. DECLARAŢIA POLITICILOR DE PROGRAME
1.1. Coordonatele definitorii ale politicilor editoriale ale IPNA „Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2013
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, serviciu naţional al audiovizualului public, îşi propune drept obiectiv principal lansarea în spaţiul public a produsului audiovizual de calitate ce ar asigura respectarea exprimării libere a ideilor şi opiniilor, pluralismului şi diversităţii politice, sociale şi culturale.
Elementele fundamentale, în baza cărora sânt definite politicile editoriale, au continuitate în timp, prin evoluţia de conţinut şi forme a obiectivelor, trasate în Direcţiile strategice de dezvoltare a TRM pentru o perioadă de cinci ani (2010 – 2015), şi perpetuează prin viziunea, misiunea şi atribuţiile ei.
Viziune. Promovarea consecventă a procesului de restructurare managerială, organizatorică şi editorială, modernizarea tehnologică, formarea profesională continuă a angajaţilor TRM în condiţii de concurenţă loială urmează să se materializeze în sporirea diversităţii tematice şi artistice, în îmbunătăţirea calităţii programelor de radio şi televiziune, a produsului multimedia în anul 2013. Valorificarea acestor repere va duce iminent la consolidarea identităţii Companiei de radiodifuzor public naţional, garant al interesului public.
Din punct de vedere tehnic şi organizatoric vor fi create condiţii, care să asigure conversia televiziunii terestre – de la transmiterea analogică la cea digitală. Vor fi luaţi în calcul factori legaţi de structura, caracteristicile şi posibilităţile populaţiei, modalitatea de accesare a televiziunii de către consumatori.
Aceste eforturi, conjugate la suportul financiar şi material, urmează să readucă instituţia în rolul de lider la mai multe poziţii în piaţa audiovizuală autohtonă.
Compania „ Teleradio - Moldova” are misiunea de a produce programe de radio şi televiziune pentru toate segmentele şi categoriile de public. Acest produs, relevant sub aspectul alinierii la standardele europene, urmează să răspundă intereselor şi preferinţelor multiple ale celor ce doresc să se informeze în mod echidistant, complet, obiectiv şi echilibrat despre realităţile societăţii moldoveneşti şi evenimentele din lume. Politicile de programe ale TRM pentru anul 2013 vor stimula procesele de democratizare prin dezvoltarea dialogului social, vor favoriza dezbaterile publice, vor spori încrederea publicului în programele TV Moldova 1 şi Radio Moldova, vor contribui la promovarea valorilor general umane, drepturilor fundamentale şi libertăţilor omului. Misiunea de radiodifuzor public presupune dezvoltarea în continuare a producţiei cognitiv – educative şi de divertisment, implicând tot mai activ în acest proces producătorii independenţi autohtoni. Şi, invers, prin promovarea jurnalismului responsabil de calitate, TRM va tinde să-şi exteriorizeze unele producţii audiovizuale proprii.
Realizarea, în baza grilelor regândite ale radiodifuziunii şi televiziunii, a programelor inovative şi competitive va crea premise de creştere a audienţei, de sporire a imaginii şi prestigiului TRM.
Activitatea Companiei în anul 2013 se va ghida de atribuţiile fundamentale ale radiodifuzorului public, stipulate în Codul Audiovizualului. Compania va asigura informarea corectă, imparţială, echidistantă a consumatorilor, respectând echilibrul politic, libertatea de exprimare, de creaţie şi de convingeri şi asigurând dreptul la informare al tuturor categoriilor de cetăţeni ai RM, inclusiv al minorităţilor naţionale. În emisiunile TRM vor fi promovate valorile patrimoniului naţional, realizările culturii, ştiinţei, civilizaţiei naţionale şi internaţionale. Programele de radio şi televiziune, web materialele vor susţine cultivarea demnităţii umane, toleranţei, moralei publice, spiritului civic, a valorilor democratice, unităţii naţionale, adevărului, justiţiei, ţinându-se cont de convingerile morale, politice şi religioase ale diferitelor categorii ale populaţiei. În politica sa editorială Compania va favoriza dezbaterile democratice, schimburile de opinie între diversele categorii ale populaţiei, precum şi integrarea în societate a cetăţenilor RM. În calitatea sa de radiodifuzor public TRM va realiza emisiuni cognitive şi de divertisment destinate copiilor de diverse vârste, adolescenţilor, tinerilor, diferitor categorii de consumatori.
IPNA îşi va dezvolta în continuare potenţialul de diversificare şi eficientizare a programelor audiovizuale, sprijinindu-se pe următoarele valori:
- responsabilitate corporativă în faţa publicului;

- credibilitate, ceea ce prevede oferirea de informaţii relevante şi verificate, neasocierea cu persoane şi grupuri de interese, care să aducă prejudicii de imagine instituţiei;

- independenţă editorială, ceea ce semnifică evitarea/respingerea încercărilor de ingerinţe pe intern şi extern;

- pluralism politic şi social, ceea ce înseamnă prezentarea diferitelor puncte de vedere ale actorilor politici şi sociali diverşi;

- echidistanţă în tratarea temelor alese pentru emisie, faţă de interese politice, sociale, economice sau de altă natură;- competenţă, calitate ce asigură premisele imparţialităţii şi profunzimii în disecarea fenomenelor sociale complexe;

- rigurozitate, condiţie conformă legislaţiei şi atribuţiilor profesionale şi etice;- perseverenţă şi tenacitate în obţinerea rezultatelor finale, conduită ireproşabilă, politeţe şi toleranţă în relaţiile cu publicul;

- creativitate ca o condiţie a performanţei, receptivitate la idei noi din interior şi exterior.


În anul 2013 IPNA Compania „Teleradio-Moldova ” va asigura :


  • un produs audiovizual de calitate, competitiv pe piaţa naţională, care va satisface interesele şi preferinţele publicului larg şi va contribui la buna funcţionare a societăţii moldoveneşti, va consolida principiile democratice şi general–umane, pluralismul social şi politic, cultural şi etnic.

  • realizarea politicilor de program la Televiziune şi Radiodifuziune, în Departamentul multimedia, prin abordări novatoare de concept, conţinut şi format al emisiunilor, prin lansarea unor noi proiecte capabile să conducă la creşterea audienţei radiodifuzorului public.

  • dezvoltarea în continuare a serviciilor on–line ale TRM, explorarea eficientă a serviciilor multimedia şi extinderea ofertelor pentru consumatori în baza procesului de convergenţă a programelor radio, tv şi multimedia, lansarea Postului de Radio Moldova Tineret, demararea pregătirilor pentru deschiderea unui post de televiziune public de nişă – TV Moldova Cultural.

  • organizarea campaniilor mediatice Anul Teatrului la Radio Moldova şi 55 de ani ai Televiziunii Naţionale, a acţiunilor cu impact social, a programelor de dezbateri interactive, transmisiuni în direct de la evenimentele naţionale şi internaţionale de interes public extins, urmărind scopul final de sporire a ratingului produsului audiovizual, Companiei în ansamblu.

  • producerea de programe radio şi tv pentru diferite categorii de populaţie după etnie, vârstă, loc de trai, interese sociale şi culturale, crearea, stocarea şi revalorificarea patrimoniului naţional, achiziţionarea unei cote mai mari din producţia studiourilor independente autohtone, susţinerea unor proiecte în comun cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv de profil.

  • modernizarea proceselor de producere şi echipamentelor tehnice la radio şi televiziune, implementarea integrală, conform Direcţiilor strategice de dezvoltare a Companiei în anii 2011- 2015 şi Planul de restructurare a companiei în anii 2012-2015, a proiectelor de digitalizare a Radio Moldova şi TV Moldova 1, continuarea activităţii de transfer a fondurilor radio şi televiziune de pe suporturi analogice pe cele digitale şi catalogarea electronică a lucrărilor depozitate.

  • implementarea politicii de personal, elaborate în Direcţiile strategice de dezvoltare a Companiei, dezvoltarea resurselor umane prin crearea Centrului de formare profesională continuă, preluarea bunelor practici ale altor servicii media din ţară şi de peste hotare, aplicarea în volum deplin a noii organigrame a TRM, controlul asupra realizării complete a prevederilor noilor fişe de post şi aplicării noului sistem de salarizare şi de stimulare a muncii prin bonusuri.

  • reducerea cheltuielilor de producere a emisiunilor prin implementarea fişei de cost a programelor, căutarea noilor surse de finanţare, inclusiv extrabugetară, extinderea posibilităţilor de coproducere, parteneriat şi achiziţii de programe de la producătorii autohtoni independenţi.


1.2. Obiective ale politicilor de programe în anul 2013
1.2.1. Radio Moldova
În anul 2013 Radio Moldova îşi va înscrie activitatea editorială pe necesitatea realizării plenare a misiunilor specifice unui radiodifuzor public: a informa, educa şi distra publicul ascultător. În acest sens, oferta Radio Moldova de produse audiovizuale va cuprinde un serviciu de programe generalist,, 2 servicii de programe de nişă (tineret şi muzical), precum şi un serviciu de programe cu conţinut multimedia adresat auditoriului din afara ţării:
Radio Moldova Actualităţi (RMA, programul I) – program generalist de informare, educare şi distrare (recreare) a publicului.
Radio Moldova Tineret (RMT) – program tematic având misiunea de a pune în relief dimensiunile socială, educativă şi culturală ale diverselor moduri de exprimare a tinerilor.
Radio Moldova Muzical (RMM) – program tematic de prezentare a diverselor genuri muzicale, de favorizare a creaţiilor muzicale şi de punere în valoare a patrimoniului sonor.
Radio Moldova Internaţional (RMI) – serviciu de tip new media cu conţinuturi on - line care să satisfacă necesităţile de comunicare cu utilizatorii externi.
Aceste produse audiovizuale, inclusiv în formulă reformată, au menirea să răspundă intereselor unui public cât mai diferit ca vârstă, studii, preocupări profesionale şi loc de trai.

Rezultatele sondajelor de audienţă din ultimii ani arată că Radio Moldova se situează pe primele locuri în segmentele de vârstă 45–59 ani şi peste 60 de ani, în particular în mediul rural. Iată de ce, menţinând oferta pentru publicul tradiţional, este necesar imperios ca grila de emisie a postului RMA să fie formată şi din produse media, orientate spre ascultătorii din grupul de vârstă de 30 – 44 ani, preponderent din mediul urban.


Realizarea obiectivului de edificare a unui serviciu generalist pe măsura aşteptărilor în colaborare cu inaugurarea postului Radio Moldova Tineret şi dezvoltarea canalului Radio Moldova Muzical ar lărgi auditoriul radiodifuzorului public şi ar face posibilă respectarea normelor legale cu privire la oferirea de „servicii de programe întregii societăţi, cu acoperire a întregului teritoriu al Republicii Moldova” (art.50 alin.(1), Codul audiovizualului al Republicii Moldova).

Reformarea RMA, menţinerea şi dezvoltarea posturilor de nişă, se înscrie în politica consecventă a radiodifuziunii publice de diversificare a ofertei audiovizuale în conformitate cu Direcţiile Strategice de Dezvoltare (2010 – 2015) a IPNA Compania „Teleradio-Moldova.”


Noul design al RMA va cuprinde distinct câteva blocuri de emisiuni: cel matinal, urmat de o dezbatere zilnică a unui subiect sau fenomen de actualitate, cel de după amiază, având în prim plan un radiomagazin socio-cultural, cel seral, compus din diverse programe autonome, în particular muzicale, cele destinate etniilor conlocuitoare, precum şi cel nocturn de valorificare a patrimoniului radiodifuziunii naţionale. Emisia bazată pe blocuri va fi construită pe principii moderne şi moderată de jurnalişti, capabili să confere identitate şi personalitate postului.
Programele postului Radio Moldova Tineret vor contribui la realizarea diversificării produsului radiofonic prin crearea unor emisiuni destinate categoriilor de ascultători cu vârste cuprinse între 14 şi 24 de ani, emisiuni în care să se audă distinct vocile tinerilor în elaborarea şi implementarea politicilor de tineret. În acelaşi timp, RMT îşi propune să devină un pilon de referinţă în rândul tinerilor, un model de voluntariat activ şi de implicare socială.
Radio Moldova Muzical este canalul care urmăreşte educarea, instruirea estetică şi distrarea publicului ascultător prin intermediul unei game diverse de programe muzicale şi transmisiuni din sălile de concert. Emisiunile din grila Moldova Muzical vor constitui creaţii radiofonice orientate spre grupuri ţintă, de nişă.
Oferind conţinut multimedia, Radio Moldova Internaţional va diversifica formatele de prezentare a materialului informativ şi cognitiv pentru publicul de peste hotare, centrând atenţia lui spre itinerariile turistice, monumentele istorice, culturale ale Republicii Moldova, spre tradiţiile, obiceiurile, valorile lui spirituale.
1.2.1.1. Date generale privind emisia radiofonică
Toate cele 3 servicii de programe ale Radio Moldova vor emite non-stop (24/24 ore), exceptând pauzele tehnice prevăzute pentru RMA şi RMT, perioadă, în care acestea îşi vor difuza conţinuturile pe frecvenţele neafectate de întreruperi sau în Internet. Datele privind volumele de emisie radiofonică în 2013 sunt arătate în Tabelul nr. 1.
Tabelul nr.1

Date generale privind emisia Radio Moldova în anul 2013

Nr.

INDICATOR

RM Actualități

Ore (%)


RM Tineret

Ore (%)


RM Muzical

Ore (%)


1.

Volumele de emisie


1.1

Volumul anual de emisie

8760 (100%)

100%

100%

1.2

Volumul de emisie în primă audiţie

5700 (65%)

70%

65%

1.3

Volumul de emisie în reluare

3060 (35%)

30%

35%

1.4

Volumul de emisie producţie proprie

8760 (100%)

100%

100%

1.5

Volumul de emisie producţie autohtonă

8760 (100%)

100%

100%

1.6

Volumul de emisie opere europene

8760 (100%)

100%

100%

1.7

Volumul de emisie producţie independentă

450 (5%)

5%

5%

2.

Tipuri de emisiuni/programe*


2.1

Programe informative şi analitice (INA)

3490 (40%)

437 (4,98%)

435 (5%)

2.2

Programe educaţionale şi culturale (ECU)

2050 (23%)

996,8 (11,37%)

1752 (20%)

2.3

Divertisment şi programe muzicale (DIM)

3220 (37%)

7326,2 (83,63%)

6573 (75 %)

3.

Structura programelor informativ-analitice


3.1

Ştiri și actualităţi

1705 (19,5%)

180 (2,05%)

435 (5%)

3.2

Dezbateri şi emisiuni de actualitate socio-politică

295 (3,4%)

64 (0,73%)

-

3.3

Emisiuni pe probleme sociale, economice, ştiinţifice

380 (4,3 %)

101 (1,15%)

-

3.4

Sport (ştiri şi emisiuni analitice)

180 (2,1 %)

92 (1,05%)

-

3.5

Părţi componente ale programelor complexe**

930 (10,6 %)

-

-

4.

Structura programelor educaţionale şi culturale


3.1

Emisiuni de cultură (artă, literatură)

330 (3,8 %)

76,8 (0,87%)

240(2,7%)

3.2

Emisiuni cognitiv-educative

320 (3,7 %)

824 (9,4%)

830 (830%)

3.3

Teatru la microfon

450 (5,1 %)

48 (0,54%)

-

3.4

Emisiuni de valorificare a patrimoniului radio

510 (5,8 %)

48 (0,54%)

630 (7,2%)

3.5

Emisiuni şi transmisiuni religioase

40 (0,5 %)

-

52 (0,6%)

3.6

Părţi componente ale programelor complexe

400 (4,6 %)

-

-

5.

Structura emisiunilor de divertisment şi muzicale


5.1

Emisiuni de umor şi divertisment

90 (1,0%)

-

-

5.2

Emisiuni muzical-distractive

390 (4,5%)

7326,2 (83,63%)

920 (10,5%)

5.3

Programe muzicale

1180 (13,5 %)

-

4293 (49%)

5.4

Spectacole muzicale şi emisiuni speciale

390 (4,5 %)

-

640 (7,3%)

5.5

Programe muzicale oferite de UERT

230 (2,6 %)

-

720 (8,2%)

5.5

Părţi componente ale programelor complexe

940 (10,7 %)

-

-

6.

Raportul lingvistic


6.1

Emisie în limba română (% din volum total)

8040 (92 %)

8760 (100 %)

8760 (100 %)

6.2

Emisie în limba rusă (% din volum total)

547 (6 %)

-

-

6.3

Emisie în limbile etniilor (% din volum total)

173 (2 %)

-

-

6.4

Emisie în limba română (% din volum pr. INA)

3035 (86 %)

8760 (100 %)

8760 (100 %)

6.5

Emisie în limba rusă (% din volum pr. INA)

475 (14 %)

-

-

7.

Raportul text/muzică


7.1

Emisie bazată pe text

5220 (60 %)

40 %

30 %

7.2

Emisie bazată pe muzică

3540 (40 %)

60 %

70 %
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət