Ana səhifə

R o m â n I a judeţul buzău consiliul local mîNZĂLEŞTI


Yüklə 354 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü354 Kb.R O M Â N I A

JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL MÎNZĂLEŞTI


HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi organizarea licitaţiei

în vederea concesionării Atelierului Ceramic in suprafaţă de 757,88 mp cu teren

aferent de 1201 mp, pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de

materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.


Consiliul Local al Comunei Mînzălrşti, judeţul Buzău,

Având în vedere:


 • expunerea de motive a primarului Beşliu Valeriu , înregistrat la nr.3350/02.12.2008

 • Raportul omisiei de specialitate pe domenii de activitate a consiliului local , înregistrat la nr.3352/02.12.2008

 • raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.3351

 • hotarârea Consiliului Local nr. 43/05.12.2008 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării Atelierului Ceramic in suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc., amplasat în intravilanul satului Beşlii

 • Hotărârea de Guvern nr.168/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

În temeiul art.36 ,art.45 şi art.115 lit.”b” din Legea administraţiei publice nr.215/2001, modificată si republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Documentaţia de atribuire în forma prezentă şi organizarea unei licitaţii în vederea concesionării Atelierului Ceramic în suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 101 mp, pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare( cu sau fără cazare), etc. amplasat în intravilanul satului Beşlii, care fac parte din domeniul public al comunei.

Art.2. Se aprobă comisia de evaluare în componenţa menţionată în anexa nr.2.

Art.3. Se aprobă lista supleanţilor desemnaţi fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare, cuprinşi în anexa nr.3

Art.4. Se stabileşte ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul va depune, cu titlu de garanţie, jumătate din redevenţa licitată.

Art.5. Se aprobă preţul documentaţiei de atribuire la valoarea de 50 lei, garanţia de participare în procent de 10% din valoarea redevenţei anuale şi taxa de participare la valoarea înscrisă în tabelul anexa la documentaţia de atribuire.

Din taxa de participare se asigură plata lucrărilor de elaborare şi desfăşurare a licitaţiei, obţinerea avizelor, anunţurile publicitare şi plata membrilor comisiei de evaluare şi invitaţilor organizatorului care nu sunt membrii în comisie.

Art.6. Anexele 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul comunei Mînzăleşti va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, iar secretarul comunei va comunica celor în drept prezenta hotărâre.


Preşedinte şedinţă, Contrasemnează,

Draghia Stelică jr.Ioana Diaconu

Mînzăleşti 09.12.2008


Nr.44

R O M Â N I A

JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL MÎNZĂLEŞTI


ANEXA NR.2

La H.C.L nr. 44/09.12.2008
COMPONENŢA

Comisiei de Evaluare constituită în vederea desfăşurării licitaţiei pentru concesionarea Atelierului Ceramic in suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.

Preşedinte: Cristea Ion

Secretar: Draghia Stelică

Membrii: Radulescu Marius

Tănăsescu Monica

Diaconu Ioana

- REPREZENTANT CONSILIUL JUDEŢEAN

- REPREZENTANT D.G.F.P. BUZĂU


Fiecare membru al comisiei beneficiază de câte un vot.

Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să-şi declare compatibilitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, declaraţii care se vor păstra la dosarul concesiunii.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.


R O M Â N I A

JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL MÎNZĂLEŞTI


ANEXA NR.3 la H.C.L nr. 44/09.12.2008

COMPONENŢA

Supleanţilor desemnaţi Comisiei de Evaluare constituită în vederea desfăşurării licitaţiei pentru concesionarea Atelierului Ceramic in suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.

Supleant Preşedinte: -Beşliu Neaga

Supleant Secretar: - Stănescu Angela

Supleant Membrii: -Tănase Constantin

- Moldoveanu Cornelia

-Mosor Gheorghe Benedict • REPREZENTANT CONSILIUL JUDE’EAN

 • REPREZENTANT D.G.F.P. BUZĂU

Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.

Supleanţii sunt obligaţi să-şi declare compatibilitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea pe proprie răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, declaraţii care se vor păstra la dosarul concesiunii, numai în cazul participării la lucrările sedinţei comisiei de evaluare.


R O M Â N I A

JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL MÎNZĂLEŞTI
ANEXA NR.1 LA HCL nr.44/09.12.2008
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Elaborată în vederea concesionării ATELIERULUI CERAMIC in suprafaţă de

757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, amplasat în intravilanul satului Beşlii pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.

CONŢINE:


 1. Informaţii generale privind concendentul.

 2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare.

 3. Caietul de sarcini.

 4. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor.

 5. Informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire pentru stabilirea ofertei câştigătoare , precum şi ponderea lor.

 6. Instrucţiuni privind modul de utlizare a căilor de atac.

 7. Informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

 8. Alte documente necesare participării la licitaţie (modele):

 • FIŞĂ DE INFORMAŢII privind ofertantul

 • Declaraţie de participare

 • Oferta

 • Contract de concesiune.

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA COMUNEI MÎNZĂLEŞTI


DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Elaborată în vederea concesionării ATELIERULUI CERAMIC in suprafaţă de

757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, amplasat în intravilanul satului Beşlii, comuna Mînzăleşti pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.
1.INFORMAŢII GENERALE:

Concendentul Consiliul Local Mînzăleşti, cu sediul în comuna Mînzăleşti, judeţul Buzău, nr telefon 0238/529508 a procedat, în urma unor solicitări primite din partea unor persoane fizice şi juridice, la elaborarea documentelor necesare concesionării

ATELIERULUI CERAMIC in suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, amplasat în intravilanul satului Beşlii, comuna Mînzăleşti pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.

În acest sens s-a elaborat studiul de oportunitate şi calculul redevenţei prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2008


2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr / 2008 procedura de atribuire a contractului de concesiune este LICITAŢIA.


A. ANUNŢUL PUBLICITAR

După aprobare, prin hotărârea consiliului local, a documentaţiei de atribuire, primăria comunei Mînzăleşti a publicat în Monitorul Oficial al României nr. din partea VI şi ziarul local “ “ nr şi ziarul central nr. , anunţul de licitaţie.B. OBŢINEREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE

Concendentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

Concendentul a optat pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:


  • asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin prin mijloace electronice, la anunţul documentaţiei de atribuire.

  • punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie sau pe suport magnetic: preţul documentaţiei de atribuire acoperă costul multiplicării documentaţiei.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. Concendentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea unei personae.

Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către concendent a perioadei de 4 zile să nu ducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi,la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective; concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul de 4 zile lucratoare, concedentul are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.


C. LICITAŢIA

c.1 Data limită de depunere a ofertelor, conform anunţurilor publicitare ( Monitorul Oficial partea VI nr. …….din ziarul local nr. şi ziarul central este

Ofertele primate după această dată, nu se deschid, nu se lecturează şi se returnează participanţilor.

c.2. Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi.

c.3. În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, concdentul va decide iniţierea unei noi licitaţii( cu publicarea unor noi anunţuri în Monitorul Oficial şi în ziare).

În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte în cazul celei de-a doua licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea procedurii directe.

Concedentul procedează la publicarea anunţului negocierii directe în condiţiile art.27 din OUG 54/2006 şi respectiv art.14 din HG nr.168/2007.

c.4. Plicurile închise şi sigilate se predau comisiei de evaluare la data de ……………………….pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.

După deschiderea plicurilor exterioare ăn şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor menţionate în Cap.4 din prezenta documentaţie de atribuire.

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile menţionate în Cap.4 din prezenta documentaţie de atribuire.

c.5. După analizarea plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte PROCESUL VERBAL în care se va menţiona rezultatul analizei.

c.6. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după SEMNAREA procesului verbal mai sus menţionat de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.

În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un PROCES VERBAL în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

Procesul verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.

În baza procesului verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului ( consiliului local).

]n termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisie de evaluare, concedentul informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţilor ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

Raportul mai sus amintit se depune la dosarul concesiunii.

Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările şi completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisia de evaluare, concedentul, o transmite ofertanţilor vizaţi.

Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.


D.DETERMINAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

d.1. Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în documentaţia de atribuire şi aprobate în FIŞA DE INFORMAŢII ( ce face parte din documentaţia de atribuire).

În documentaţia de atribuire sunt prevăzute, pe lângă cel mai mare nivel al redevenţei şi alte criterii, predarea fiecărui criteriu fiind stabilită în FIŞA DE INFORMAŢII.

d.2.Comisia de evaluare stabileşte punctajul fieărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute în FIŞA DE INFORMAŢII.

Oferta câştigătoare este oferta care îndeplineşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare, menţionat în FIŞA DE INFORMAŢII.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmeşte procesul verbal, care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.

În baza procesului verbal mai sus amintit, comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi lucrătoare, un raport pa care îl întocmeşte concedentul.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalşi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

d.3. Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI- a , un anunţ de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 zile lucrătoare de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune.

Concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii, despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

În cadrul comunicării mai sus amintite, concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii câţtigători cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

În aceiaşi informare, concedentul are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective.

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA COMUNEI MÎNZĂLEŞTI

3. CAIET DE SARCINI

Elaborat în vederea concesionării ATELIERULUI CERAMIC in suprafaţă de757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, amplasat în intravilanul satului Beşlii, comuna Mînzăleşti pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.
CONŢINE:

 1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii.

 2. Condiţii generale ale concesiunii.

 3. Condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele.

 4. Clauzele referitoare la încetarea contractului de concesiune.

 5. Tabel cu datele tehnico-economice ale bunurilor care se concesionează.


1.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII
Primăria comunei Mînzăleşti a iniţiat concesionarea Atelierului Ceramic in suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, amplasat în intravilanul satului Beşlii, comuna Mînzăleşti pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.

  1. Bunurile fac parte din domeniul public al comunei Mînzăleşti şi este

amplasat în intravilanul satului Beşlii.

  1. Aceste bunuri se concesionează în vederea realizării unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.

  2. Condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii sunt următoarele:

 • în termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garanţia în cuantum de 50% din valoarea redevenţei anuale licitate: din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţi şi alte sume datorate concedentului de către concesionare, în baza contractului de concesiune, concesionarul poate constitui după garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va creşte garanţia reală mobiliară, cu acordul concedentului;

 • în termen de 90-120 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul va prezenta Primăriei Mînzăleşti documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism pentru repararea şi reabilitarea clădirii, instalaţiilor şi împrejmuiri

 • în termen de 365 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul va prezenta Primăriei Mînzăleşti documentaţia de autorizare a reparaţiilor .

 • documentaţiile tehnice de execuţie a obiectivelor de investiţii ce urmează a se realiza vor fi trimise de către concesionar spre avizare la Statul Major General, în conformitate cu HG nr.62/07.02.1996;

 • după realizarea investiţiei ( conform termenului din autorizaţia de construire), concesionarul va angaja un număr de muncitori din cadrul locuitorilor comunei, cu prioritate fiind angajarea unor tineri.

Condiţii de mediu;

 • încălzirea clădirii va fi asigurată prin sobe sau centrale termice proprii într-o primă etapă;

 • apele reziduale vor fi deversate printr-o reţea proprie de canalizare în fose septice vidanjabile într-o primă etapă şi ulterior în sistemul de canalizare al zonei;

 • gunoiul menajer(rezultat în urma unui proces tehnologic) va fi colectat în pubele ecologice şi va fi transportat ( de către concesionar) la platforma de gunoi din punctul „ sat .........

Contractele de concesiune de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară.
2.CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII
2.1 Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii este următorul:

a) –bunuri de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune, sunt bunurile care au făcut obiectul concesiunii şi anume, ternul şi clădirea concesionată.

b) – bunuri proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului, sunt bunurile care au fost realizate în baza unei Autorizaţii de construire, au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii;

2.2 Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform Legii nr.426/2001 sunt următoarele: • se interzice persoanelor fizice şi juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi alte operaţiuni neautorizate, effectuate cu acestea;

 • producătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţii autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea sau primirea deşeurilor de producţie sau menajere etc, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract;

2.3 În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobîndeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi răspunderea sa, bunurile – teren în suprafaţă de 1201 mp respectiv atelier ceramic în suprafaţă de 757,88 mp, care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către comerciant.

Concesionarul are dreotul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunurilor şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune.

În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii.

2.4 Concesionarul nu poate sub-concesiona bunul ce face obiectul concesiunii decât în condiţiile art.59 din OG nr.54/2006 – art.5 ( respectiv companiile naţionale, societăţile comerciale sau societăţile comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea autorităţilor prevăzute mai sus).

Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în comtractul de concesiune. Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.

2.5 Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii este doar pe perioade limitate ( maxim 1 an), când din motive întemeiate, concesionarul, împreună cu familia este plecată în străinătate; acest lucru va fi notificat către concedent, înaintea plecării.

2.6 Durata concesiunii este de 49 de ani aprobată pe baza studiului de oportunitate, începând de la data semnării lui.Contractul de concesionare poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu 24 de ani şi 6 luni, reprezentând jumătate din durata iniţială, prin simplul acord de voinţă al părţior; în cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial.

2.7 Redevenţa minimă anuală este de 7.500 lei pe an, valoare ce va fi reactualizată anual cu rata inflaţiei sau deflaţiei. Această redevenţă a fost calculată şi aprobată prin Hotărârea nr....din...... privind Studiul de oportunitate, pe baza preţului de vânzare a unor terenuri curţi- construcţii din comună, după cum urmează:
A – pentru terenul de 1201 mp

- 15.000 lei:1810 mp = 8,29 lei/mp

- 8,29 lei/mp : 25 ani = 0,3316 lei/mp/an

- 0,3316 lei/mp/an *1201 mp = 398,2516 lei/an

Rotund = 400 lei/an
B – pentru clădire

- spaţii utile - 797,22 mp*10 lei/mp/lună = 7.972,20 lei/lună

- circulaţii - 161,10 mp *1,00lei/mp/lună = 161,10

8.133,20 lei/an

- 8.133,20 lei/lună *12 luni = 97.598,4 lei/an

- 97.598,4 lei/an :25 ani*1,8 =7027

Rotund = 7.100 lei
2.8 Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent:


 • fiecare participant la licitaţia de concesionare va prezenta

  1. totalitatea documentelor specificate în Hotărârea de Guvern nr.168/2007 şi fişa de informaţii şi anume:

 • fişa de informaţii

 • declaraţia de participare

 • Carte de Identitate

 • Certificatul de inregistrare în registrul comerţului ( pentru societăţile comerciale)

 • Statutul societăţii , actul constitutiv ( pentru societăţile comerciale)

 • Chitanţele de plată a caietului de sarcini în valoare de 30 lei, garanţia de participare în valoare de 750 lei( reprezentând 10% din valoarea redevenţei anuale) şi taxa de participare în valoare de 900 lei ( reprezentând o cotă parte din cheltuielile efectuate pentru elaborarea şi avizarea planului urbanistic zonal): aceste valori sunt scrise în tabelul anexă a caietului de sarcini;

2.9 Condiţii speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii:

- protejarea secretului de stat( nu este cazul) • materiale cu regim special ( nu este cazul)

 • condiţii de siguranţă în exploatare

 • condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz ( nu este cazul)

 • protecţia mediului – conform datelor din Planul Urbanistic Zonal aprobat

 • protecţia muncii

 • condiţiile impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte ( nu este cazul)


3.CONDIŢII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE
Modelul de ofertă este cuprins în DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE. Fiecare participant la licitaţie va completa şi depune o ofertă în 2 ( două) exemplare. Una din oferte va sta la dosarul licitaţiei, iar cealaltă va fi transmisă la compartimentul(biroul) contabilitate, în vederea încheierii contractului de concesiune.

În ofertă, participantul la licitaţie va înscrie clar şi fără ştersături sau modificări, redevenţa. Redevenţa propusă de participanţii la licitaţie trebuie să fie egală sau mai mare în raport cu redevanţa aprobată de Consiliul Local.

Toate ofertele care vor avea redevenţa mai mică decât redevenţa aprobată de Consiliul Local vor fi eleiminate din licitaţie.

Ofertele depuse au caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioda de valabilitate cuprinsă între momentul depunerii ofertelor şi până la momentul declarării ofertanţilor câştigători.

Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru depunere stabilite în anunţul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate. Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează NEDESCHISĂ.

Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concendentul urmând a lua la cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.


4. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:

 1. la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute la art.7, lit.3 din OG nr.54/2006.

 2. în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală, de către concedent, cu plata unei despăgubiri peste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competenţa instanţa de judecată; în această situaţie concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiuneşi va face o menţiune cu privire la motivele care au determinat această măsură. Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora; în caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, dacă părţile nu stabilesc altfel;

 3. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri ăn sarcina concesionarului; în cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel;

 4. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 5. la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; concesionarul va notifica de îndată concedentului dispariţia bunului, ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea la concesiune;

  Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la art.e alin.2.

  La încetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

  4. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR

  Ofertele se redactează în limba română.

  Ofertanţii transmit ofertele lor în DOUĂ plicuri sigilate, unul exterior şi altul interior, care se înregistrează, în ordinea primirilor, în registrul de OFERTE, precizându-se data şi ora.

  Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta.

  Plicul Exterior va conţine:


 • Fişa de informaţii privind ofertantul ( conform modelului anexat la documentaţia de atribuire)

 • Declaraţia de participare ( ambele documente vor fi completate, semnate de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări)

 • Copie de pe buletin sau carte de identitate

 • Chitanţa de plată a caietului de sarcini, garanţie, taxa de participare.

 • Certificatul de înregistrare la registrul comerţului ( pentru societăţile comerciale)

 • Statutul societăţii comerciale sau actul constitutiv ( copie)

  Plicul interior va conţine 2 exemplare din oferta propriu-zisă ( conform modelului din la documentaţia de atribuire), completată, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări.

  Pe plicul interior se înscriu numele şi denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia, după caz.

  Ofertele se depun la sediul concedentului, la data prevăzută în anunţul publicitar.

  Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

  Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

  5.INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CRITERIILE DE ATRIBUIRE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE, PRECUM ŞI PONDEREA LOR

  Criteriile de atribuire, cu ponderea lor, pentru stabilirea ofertelor câştigătoare sunt

  următoarele: 1. Criteriile pentru Atelierul Ceramic în suprafaţă de 757,88 mp cu teren afernt de 1.201 mp

  Nr. puncte 1. Redevenţa anuală:

  1.1 egală cu cea aprobată de consiliul local 65

  1.2 mai mare decât cea aprobată de consiliul local 65+nx2.

  ( pentru fiecare pas de 5% peste redevenţa aprobată

  de consiliul local se adaugă câte 2 puncte) 1. Obţinerea certificatului de urbanism

  după semnarea contractului de concesiune

  2.1 – în 4 luni (şi mai puţin) 5

  2.2 – în mai mult de 4 luni 2. 1. Obţinerea autorizaţiei de construire

  după semnarea contractului de concesiune

  3.1 într-un an şi mai puţin 10

  3.2 în mai mult de 1 an 5. 1. Realizarea unei fose separate ecologice

  4.1 în perioada de reabilitare a clădirii 10

  4.2 după terminarea reabilitării 5. 1. Realizarea unei împrejmuiri din materiale durabile

  5.1 comcomitent cu reabilitarea construţiei 10

  5.2 după terminarea reabilitării 5. 1. Repararea şi rebilitarea clădirii  1. într-un an şi mai puţin 5

  2. în mai mult de 1 an 1.

  7. Repararea şi rebilitarea instalaţiei electrice

  7.1 într-un an şi mai puţin 5

  7.2 în mai mult de 1 an 2.

  8. Angajarea de muncitori din satele comunei  1. 3 – 5 locuitori 3

  2. 6 – 15 locuitori 5

  3. 16 – 50 locuitori 10.  6.INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

  Prin excepţie de la prevederile art.39 din O.G. nr.54/2006, care stabileşte că

  “ Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui

  ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare”, concedentul are dreptul de a anula procedura

  pentru atribuirea contractului de concesiune, dacă în acestă decizie, de regulă, înainte de

  data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi oricum

  înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:


 1. în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile

 2. se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului

  În sensul prevederilor punctului b., procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii”

 • în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect principiile prevăzute de art.13 din O.G. nr.54/2006

 • concedentul se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lorş la încălcrea principiilor prevăzute de art.13 din O.G. nr.54/2006

  Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

  Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluarea a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

  Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor O.G 34/2006 poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea achiziţiilor.

  Ministerele de Resort şi Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile cu atribuţii speciale de control, realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes naţional, iar Direcţia Generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Municipiului Bucureşti realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local.

  Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribiurea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ Nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Acţiunea în justiţie se induce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul administrativ al concedentului.

  Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel, conform prevederilor legale.7. INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzută la art. 41 din OG 54/2006.

Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 zile calendaristice de la data comunicării prevăzută la art.41 din OG 54/2006 poate atrage plata daunelor interese de către partea în culpă.

Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor interese.

Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute la caietul de sarcini şi clauzele convenite de părţile contractuale, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, în această
documentaţie de, atribuire,

Contractul de concesiune va cuprinde interdicţia de a subconcesiona, în tot sau în parte unei alte persoane obiectul concesiunii.

Contractul de concesiune va cuprinde şi clauze contractuale referiotoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar.

Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.

Contractul de concesiune trebuie să conţină:

a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute


în caietul de sarcini.

b) Alte clauze contractuale stabilite de părţi, prin acordul părţilor.


Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a

contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilita de către instanţa judecătoreasca competenta.

Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită concesionarului să nu-şi execute obligaţiile contractuale.

Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse.

Concesionarul nu poate fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, în cazul în care aceasta creştere rezultă în urma:

a. unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

b. unui caz de forţă majoră său caz fortuit.

Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune şi în acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.

Concedentul are obligaţia să verifice în perioada derulării contractului de concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar.

Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

În cazul în care concesionarul este de altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română, şi dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în 4 exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de ele. în această situaţie fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.

În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.

La încetarea contractului de concesiune prin ajungerea la termen, concesionarul este obligat să restituie concederitului bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

În condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forţă majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.

În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului.

Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea bunurilor asumate de concesionar. Această verificare se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune.

Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afara cazurilor prevăzute de lege.

Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestora.
PRIMĂRIA COMUNEI MINZĂLEŞTI

CĂTRE,


PRIMĂRIA COMUNEI MÎNZĂLEŞTIFISA DE INFORMAŢII
privind ofertantul_____________________________________________

Subsemnatul ________________________domiciliat în__________________________________________telefon:__________________ reprezentantul societăţii comerciale (dupa caz)____________________________________

Cu sediul în __________________________________________vă prezint în vederea participării mele la licitaţia organizată pentru concesionarea Atelierului Ceramic cu suprafaţa de 757,88 mp şi cu teren aferent de 1201 m p amplasat în satul Beşlii.

comerciale (


se înscrie DA sau NU

-

2. Voi obţine certificatul de urbanism,
după semnarea contractului de concesiune:

 1. - în 4 luni şi mai puţin ______

 2. - în mai mult de 4 luni ______

3.Voi obţine autorizaţia de construire,
după semnarea contractului de concesiune:

3.1.- într-un an şi mai puţin ______

3.2 - în mai mult de un an ______

4.Voi realiza o fosă septică ecologică;


 1. - în perioada de reabilitarea clădirii ______

 2. - după reabilitarea clădirii ______

5.Voi realiza o împrcjmuire din materiale durabile:

5.1 - concomitent cu reabilitarea clădirii ______

5.2- după reabilitarea clădirii ______

6. Voi repara şi reabilita clădirea;

6.1 - într-un an şi mai puţin ______

6.2 - în mai mult de un an ______

7.Voi repara şi reabilita instalaţia electrică

Şi de alimentare cu apă ;

7.1 - într-un an şi mai puţin ______

7.2 - în mai mult de un an ______


8.Voi angaja un număr de _____muncitori din cadrul satelor comunei(sistemul de punctare este înscris si poate fi consultat in documentaţia de atribuire).

Anexez în copie :
 1. Cartea de identitate

 2. Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului

 3. Statutul Societăţii (Actul Contitutiv)

 4. Chitanţele de plată în original - a

- caietului de sarcini

- garanţia de participare

- taxa de participare .

Data : _____________ Semnătura ,


DATA :

DATA SI SEMNATA

IN FATA NOASTRĂ

PREŞEDINTELE COMISIE DE

EVALUARE
---------

DECLARAŢIE

de compatibilitate, imparţialitate

si confidenţialitate

Subsemnatul(a) _________membru în comisia de evaluare (invitat ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţie, următoarele: 1. Am (nu am) calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patru-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică ;

 2. Am (nu.am) calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patru-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoană juridică;

 3. Deţin (nu deţin) parti sociale, parii de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare

al unuia dintre ofertanţi;

4. " Sunt (nu sunt) persoana care poate avea un interes de natura sa Ic
afecteze imparţialitatea membrilor cofaisiei pe parcursul procesului

de verificare/evaluare a ofertelor.


Tot odată, ma angajez ca voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor candidaţilor, precum si asupra altor informaţii prezentate de concurenţi.

Înţeleg ca în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încalcarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, a legislaţiei civile si penale.


Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin si o semnez personal.

Data :

Semnătura,


HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a unor spaţii şi terenuri aflate în patrimoniul consiliului localConsiliul local al comunei Mînzăleşti, judeţul Buzău Având în vedere:

 • expunerea de motive iniţiata de primarul comunei, înregistrată la nr.201/2007

 • avizul comisie de specialitate;

 • prevederile art.9 alin.( I) şi(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publică aprobată prin Legea nr.22 din 1 1.01.2007 în temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrarea publică

locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a următoarelor bunuri:

 • atelier ceramică

 • terenuri în satele Grunj,Bîsecni,Meledic, Satu-Vechi, Valea-Cotoarei, Trestioara

Art 2. Licitaţia se va face, în condiţiile legii .

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează viceprimarul comunei în calitate de preşedinte al comisiei de licitaţie.Preşedinte de şedinţă,

Mînzăleşti 25.01.2007

Contrasemnează Secretar,
CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI MÎNZALEŞTI
DECLARAŢIE DE PARTICIPARE
Subsemnatul ________________________________________domiciliat

în telefon: reprezentantul societăţi

comerciale cu sediul în

declar voinţa mea de participare la licitaţia organizată cu data de_____________________

ora____________ la sediu Primănei comunei Mînzăleşti în vederea concesionării Atelierului Ceramic în suprafaţă de 757,88 mp cu teren de 1201 mp amplasat în zona satului Beşlii în condiţiile Hotărârii Consiliului Local nr. si a prevederilor Documentaţiei de Atribuire, pe care am procurat-o de la dumneavoastră.

Cunosc şi accept ca oferta mea va fî exclusă de la licitaţie, în următoarele condiţii: • dacă nu respect termenul de depunere a ofertei precizat în anunţul publicitar;

 • dacă nu depun toate documentele specificate în Documentaţia de Atribuire.

DATA

SEMNĂTURA

(cu ştampila unităţii, după caz)

Se completează

În 2(doua) exemplare

CĂTRE ,
PRIMĂRIA COMUNEI MÎNZĂLEŞTI
OFRETĂ

Subsemnatul___________________________________________domiciliat

În __________________________________________ posesor al B.I/C.I. seria ___________

Nr.____________ eliberat de _____________________________la data de_______________ reprezentantul Societăţii comerciale______________________________________________ telefon ____________________cu sediu în_________________________________________ ____________________________________________________________________________

După examinarea anunţului publicitar şi a Documentaţiei de Atribuire pusă la dispotiţie de dvs. OFER :


 1. Preluarea prin concesionare pe o perioadă de 49 de ani Atelierul Ceramic în suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp , amplasat în zona satului Beşlii în vederea realizării_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
 1. Pentru concesionarea acestui bun, ofer o redevenţă anuală în valoare de ___________lei.

Cunosc şi accept că redevenţa se indexează anual cu rata inflaţiei sau deflaţiei.

Oferta mea are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate cuprinsă între depunerea şi adjudecarea (sau respingerea) acesteia.

DATA


SEMNĂTURA

(cu ştampilă pentru SC)
JUDEŢULBUZĂU

PRIMĂRIACOMUNEI MÎNZĂLEŞTICONTRACT DE CONCESIUNE

1. Părţile contractante

Primăria comunei MÎNZĂLEŞTI Judeţul Buzău, cu sediul în comuna Mînzăleşti

judeţul Buzău,reprezentată prin __________________________________ având funcţia de primar, în calitate de concedent, pe de o parte,
Şi

persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridică (actul

constitutiv al agentului economic) cu sediul principal

în _____________ reprezentat prin

având funcţia de

în calitate de

concesionar, pe de altă parte,

la data de ,

la sediul concedentului în comuna Mîntăleşti judeţul Buzău, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.22/2007, şi al Hotărârii consiliului local de aprobare a concesionării nr.____________s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art.1. (I ) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea Atelierului Ceramic în suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp situat in comunaMînzăleşti judeţul Buzău,în conformitate cu obiectivele concedentului.

(2 ) Obiectivele concedentului sunt:


 1. Clădire atelier ceramic în suprafaţă de 757,88 mp

 2. Teren aferant în suprafaţă de 1201 mp.

( 3 ) în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmă­toarele categorii de bunuri:

 1. bunurile de retur: clădire atelier ceramic în suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferant în suprafaţă de 1201 mp

 2. bunurile proprii: lucrările de reabilitare ,construcţii, realizate în baza unei autorizaţii de construire

III. Termenul
Ari.2. - (1) Durata concesiunii este de 49 ani, începând de la data

de .


(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială. IV. Redevenţa

Art.3. - Redevenţa este de____________________________ lei, plătită anual/lunar,

în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).

V. Plata redevenţei

Art.4. - Plata redevenţei se face prin conturile:

-contul concedenlului nr. .deschis la

Banca ;

-contul concesionarului nr. , deschis laBanca ;

Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la penalităţi şi majorări de întârziere conform legilor în vigoare.VI. Drepturile părţilor

Drepturile concesionarului

Art.5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care


fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de
părţi prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art.6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

-(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: respectarea prevederilor caietului de sarcini.

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a
contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.

VII. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini
Obligaţiile concesionarului

Art.7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate sau de permanentă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivii obiectivelor stabilite de către concedent. 1. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

 2. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr.22/2007 (transmiterea succesiunii moştenitorilor legali)
 1. Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.

 2. Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim

special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc).

(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen,


concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur,
în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

(7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de


concesiune, concesionarul este obligat sa depună, cu titlu de garanţie, o sumă

de lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului

cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.


 1. Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art.6, alin.(3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

 2. Concesionarul se obligă să plătească _____ % din prima de asigurare a locuinţei.

 3. Alte clauze.
  Obligaţiile concedentului

Art.8.- (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. 1. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

 2. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art.9. - (I) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: 1. la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 2. în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

 3. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 4. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 5. la dispariţia, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

 6. alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunurile de retur: clădire atelier ceramic în suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferant în suprafaţă de 1201 mp

b)bunurile proprii: lucrările de reabilitare ,construcţii, realizate în baza unei autorizaţii de construire.
IX. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu
între concedent şi concesionar

Art.10. -Problemele de mediu în totalitatea lor revin concesionarului.X. Răspunderea contractuală

Art. 11.- Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

XI. Litigii

Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisurii.

XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)

Art. 13 - Prevederile caietului de sarcini ale acestei concesiuni fac parte integrantă din prezentul contract de concesiune.XIII.

Art. 14. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 3 exemplare.CONCEDENT, CONCESIONAR
R O M Â N I A

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA COMUNEI MÎNZĂLEŞTI

Nr. 3348 din 01.12.2008
RAPORT DE AVIZARE LA PROIECTUL DE HOTARARE


pind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţie de atribuire

şi organizarea licitaţiei în vederea concesionării Atelierului Ceramic

in suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, pentru realizarea unei

secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu

sau fără cazare)etc.

Contabila Primăriei comunei Mînzălesti , judeţul Buzău în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,analizând proiectul de hotărâre mai sus amintit, constat că este întocmit în temeiul art.36 din Legea nr. 215/2001 şi al Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

Faţă de cele constatate,avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune consiliului local să-l adopte.

Contabil,
Tănăsescu Monica

R O M Â N I A

JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL MÎNZĂLEŞTI

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE, AGRICULTURĂ,AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

Nr.3349 din 02.12.2008RAPORT DE AVIZARE LA PROIECTUL DE HOTARARE


pind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării Atelierului Ceramic

in suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, pentru realizarea unei secţii

de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.

Comisia pentru activităţi economico-sociale, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism întrunită în şedinţa de lucru din data de 02.12.2008 ,a luat în discuţie şi a analizat proiectul de hotărâre mai sus amintit constatând că a fost întocmit conform prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală .

Faţă de cele constatate avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune consiliului local să-l adopte.

Preşedinte de comisie,


R O M Â N I A

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA COMUNEI MÎNZĂLEŞTI

Nr.3350 din 02.12.2008

RAPORT DE AVIZARE LA PROIECTUL DE HOTARARE


pivind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării Atelierului de Ceramică in suprafaţă de 757,88 mp cu teren aferent de 1201 mp, pentru realizarea unei secţii de ceramică , depozite de materiale , spaţii comerciale sau alimentare(cu sau fără cazare)etc.
Secretara comunei Mînzăleşti , judeţul Buzău in temeiul art.117 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,analizând proiectul de hotărâre mai sus amintit, constat că este întocmit în temeiul art.36 alin.(5 ) lit.”a” şi art.123 alin.(1)din Legea nr. 215/2001 şi cu respectarea prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale legii 571/2003 privind codul fiscal actualizată.

Faţă de cele constatate,avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune consiliului local să-l adopte.Secretar,

Ioana Diaconu


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət