Ana səhifə

1959 m spalio 6 d. Susitarimo(1) pasikeičiant raštais tarp Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) ir Kanados Vyriausybės dėl bendradarbiavimo taikiai naudojant atominę energiją pakeitimas


Yüklə 196 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü196 Kb.
Komisija

1959 m. spalio 6 d. Susitarimo(1) pasikeičiant raštais tarp Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) ir Kanados Vyriausybės dėl bendradarbiavimo taikiai naudojant atominę energiją pakeitimas

(78/217/Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ
KOMISIJA Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Reikalų patikėtini,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų 1978 m. sausio 16 d. raštą, kuriame rašoma:

„Pone komisare,

Kaip Komisija buvo informuota, Kanados Vyriausybė nusprendė reikalauti griežtesnės apsaugos parduodant į užsienį Kanados medžiagas, įrangą ir informaciją.

Šis sprendimas reiškia, kad reikia atnaujinti dabartinį 1959 m. spalio 6 d. Susitarimą tarp Kanados Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) dėl bendradarbiavimo taikiai naudojant atominę energiją (toliau – 1959 m. Kanados ir Euratomas Susitarimas), visų pirma – kiek tai susiję su apsauga.

Kanados Vyriausybė mano, kad būtina sudaryti laikinąjį susitarimą pasikeičiant raštais, kol bus atnaujintas visas 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimas, kad iš dalies pakeičiant atitinkamas 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimo nuostatas būtų atsižvelgta į naujosios Kanados apsaugos politikos reikalavimus.

Taigi, siūlau iš dalies pakeisti 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimą įtraukiant tokias nuostatas dėl apsaugos:

a) 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimo XIV straipsnio d punkte pateiktas „įrangos ir agregatų“ apibrėžimas aprėpia visus šio rašto A priede išvardytus įrenginius.

b) Įranga, kurią valstybė narė nurodė Komisijai kaip įrangą, suprojektuotą, pagamintą arba naudojamą remiantis arba naudojantis iš Kanados gauta informacija, ir kuri nurodymo metu priklauso tos valstybės narės jurisdikcijai, laikoma 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimo (su pakeitimais) reglamentuojama įranga.

Įranga, kurią Kanada nurodė kaip įrangą, suprojektuotą, pagamintą arba naudojamą remiantis arba naudojantis iš tos valstybės narės gauta informacija, laikoma 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimo (su pakeitimais) reglamentuojama įranga.

c) Medžiagos, kurioms taikomos 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimo nuostatos, nenaudojama jokiems branduoliniams ginklams gaminti ir jokiais kitais kariniais branduolinės energijos naudojimo tikslais ar kokiems nors kitiems branduoliniams sprogstamiesiems įtaisams gaminti. Minėtą įsipareigojimą Kanadoje, pagal susitarimą tarp Kanados ir TATENA, tikrina TATENA, o Bendrijoje – Bendrija ir TATENA pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį ir susitarimus, sudarytus tarp Bendrijos, jos valstybių narių ir TATENA, arba, jei kuriuo nors metu tokia tikrinimo tvarka nenumatyta, sudaromas susitarimas tarp Susitariančiųjų Šalių dėl TATENA apsaugos principus ir tvarką atitinkančios apsaugos sistemos taikymo.

Ponas P. D. Lee
Reikalų patikėtinis
Kanados misija
prie Europos Bendrijų
Rue de Loxum, 6 (penktas aukštas)
1000 Briuselis

d) Įrangą ar medžiagas, perduodamas tarp Kanados ir Bendrijos po šio Susitarimo įsigaliojimo, 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimas reglamentuoja tik tuomet, jei perduodanti Susitariančioji Šalis prieš tai raštu apie tai informuoja kitą Susitariančiąją Šalį. Jei įranga perduodama iš Bendrijos į Kanadą, pranešti gali ir valstybė narė.

e) c punkte nurodyta medžiaga, kuri yra prisotinta daugiau kaip iki 20 % arba perdirbta, ir daugiau kaip iki 20 % prisotintas plutonis ir uranas sandėliuojami tik pagal šalių raštu susitartas sąlygas (žr. C priedą – Laikinasis susitarimas dėl branduolinių medžiagų prisotinimo, perdirbimo ir vėlesnio sandėliavimo Bendrijoje ir Kanadoje).

f) Susitariančioji Šalis jokiu būdu netaiko šio Susitarimo nuostatų komerciniams privalumams užtikrinti arba kitos Susitariančiosios Šalies komerciniams santykiams trukdyti.

g) Bendrija informuoja valstybes nares apie šio rašto B priede nustatytos fizinės apsaugos lygį, kuris turi būtinai būti taikomas c punkte nurodytoms medžiagoms. Kanada taikys tokį būtinąjį fizinės apsaugos lygį c punkte nurodytoms medžiagoms.

h) Bet kokie dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo kylantys ginčai, kurie neišsprendžiami derybomis arba dėl kurių kitaip negali susitarti Susitariančiosios Šalys, bet kurios Susitariančiosios Šalies reikalavimu teikiami spręsti arbitražiniam teismui, sudarytam iš trijų arbitrų. Kiekviena Susitariančioji Šalis paskiria po arbitrą, o tie du arbitrai parenka trečiąjį, kuris skiriamas pirmininku. Jei per 30 dienų po kreipimosi dėl arbitražo bet kuri Susitariančioji Šalis nepaskiria arbitro, bet kuri ginčo Susitariančioji Šalis gali paprašyti OECD Generalinį sekretorių skirti arbitrą. Ta pati tvarka taikoma ir tuomet, kai per 30 dienų po antrojo arbitro paskyrimo nėra parenkamas trečiasis arbitras. Kvorumą sudaro arbitražinio teismo dauguma, o visi sprendimai priimami visų arbitražinio teismo narių balsų dauguma. Teismas nustato arbitražo tvarką. Teismo sprendimai, įskaitant visus nuosprendžius dėl jo sudėties, tvarkos, jurisdikcijos ir arbitražo išlaidų padalijimo tarp Susitariančiųjų Šalių, yra privalomi abiem Susitariančiosioms Šalims ir jų vykdomi pagal atitinkamą kiekvienos jų konstitucinę tvarką. Arbitrų atlyginimas nustatomas taip pat, kaip ir Tarptautinio Teisingumo Teismo ad hoc teisėjų.

i) a–h punktų, taip pat 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimo III, IX ir XIV straipsnių (su pakeitimais, padarytais šio rašto pasiūlymais) nuostatos visomis aplinkybėmis lieka galioti tol, kol egzistuoja šiame rašte arba 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarime nurodyta įranga ar medžiagos arba nėra susitariama kitaip.

Jei pirmiau minėti dalykai yra priimtini Europos atominės energijos bendrijai, turiu garbės pasiūlyti, kad šis raštas, kuris yra autentiškas anglų ir prancūzų kalbomis, su Jūsų Ekscelencijos atsakymu į jį, sudarytų 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimo pakeitimą, kuris įsigaliotų Jūsų Ekscelencijos atsakymo datą ir galiotų tol, kol egzistuoja šiame rašte arba 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarime nurodyta įranga ar medžiagos arba nėra susitariama kitaip.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

A PRIEDAS

1. Branduoliniai reaktoriai, galintys veikti taip, kad palaikytų valdomą savarankišką skilimo grandininę reakciją, išskyrus nulinės energijos reaktorius, kurie apibrėžiami kaip reaktoriai, kurių projektinis didžiausiasis plutonio gamybos našumas yra ne didesnis kaip 100 g per metus.

Branduolinis reaktorius paprastai susideda iš jame esančių arba tiesiogiai prie reaktoriaus bako pritvirtintų elementų, šerdies galios lygį kontroliuojančios įrangos ir komponentų, kuriuose paprastai yra arba kuries tiesiogiai sąveikauja arba kontroliuoja pagrindinį reaktoriaus šerdies aušalą.

Neketinama išskirti reaktorių, kuriuos pagrįstai galima modifikuoti, kad jie gamintų žymiai daugiau nei 100 g plutonio per metus. Reaktoriai, skirti savarankiškai veikti dideliu galingumu, nepriklausomai nuo jų plutonio gamybos našumo, nelaikomi „nulinės energijos reaktoriais“.

2. Reaktoriaus slėgio bakai – tai metaliniai bakai kaip sukomplektuoti junginiai ar pagrindinės specializuotai pagamintos jų dalys, kurie yra specialiai suprojektuoti ar parengti laikyti branduolinio reaktoriaus, apibrėžto 1 skyriuje, šerdį ir gebantys išlaikyti pagrindinio aušalo darbinį slėgį.

Reaktoriaus slėgio bako pagrindinė specializuotai pagaminta dalis yra viršutinė plokštė.

3. Reaktoriaus vidinės dalys (pvz.: atraminiai stulpai ir šerdies bei kitų bako vidinių dalių plokštės, valdymo strypo kreipiamieji vamzdžiai, terminiai ekranai, slopintuvai, šerdies plokštės, difuzoriaus plokštės ir kt.).

4. Reaktoriaus kuro įdėjimo ir išėmimo įrenginiai – manipuliacinė įranga, specialiai sukonstruota ar parengta įdėti ar išimti branduolinių reaktorių, apibrėžtų 1 skyriuje, kurą, gebanti veikti esant apkrovai arba naudojanti techniškai sudėtingas pozicionavimo ar lygiavimo priemones, leidžiančias atlikti sudėtingas kuro pripildymo nesant apkrovos operacijas, pvz., tokias, kurias atliekant paprastai neįmanoma tiesiogiai matyti arba prieiti prie kuro.

5. Reaktoriaus valdymo strypai – strypai, specialiai sukonstruoti ar parengti reakcijos spartai valdyti branduoliniuose reaktoriuose, apibrėžtuose 1 skyriuje.

Šį įrenginį, be neutronus sugeriančios dalies, sudaro jo atraminės arba pakabinimo konstrukcijos, jei jos tiekiamos atskirai.

6. Reaktoriaus slėgio vamzdžiai – vamzdžiai, specialiai sukonstruoti ar parengti kuro elementams ir pagrindiniam aušalui laikyti reaktoriuose, apibrėžtuose 1 skyriuje, kurių darbinis slėgis viršija 50 atmosferų.

7. Cirkonio vamzdžiai – cirkonio metalo ir lydinių vamzdžiai arba jų junginiai, kurių kiekis yra didesnis kaip 500 kg per metus, sukonstruoti ar parengti naudoti reaktoriuje, apibrėžtame 1 skyriuje, kuriuose hafnio ir cirkonio santykis yra mažesnis kaip 1:500 masės dalių.

8. Apšvitintų kuro elementų perdirbimo įranga ir jai specialiai sukonstruota ar parengta įranga.

Apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrangą sudaro įranga ir komponentai, kurie tiesiogiai sąveikauja ir tiesiogiai kontroliuoja apšvitintą kurą ir pagrindinę branduolinę medžiagą skilimo produktų perdirbimo srautuose. Esant dabartiniam technologijos lygiui apibrėžimą „jai specialiai sukonstruota ar parengta įranga“ atitinka tik tokie du įrenginiai:

a) apšvitinto kuro elemento skaldymo įrenginiai: nuotoliniu būdu valdoma įranga, specialiai sukonstruota ar parengta naudoti pirmiau nurodytoje perdirbimo įrangoje ir skirta pjaustyti, skaldyti ar plėšyti apšvitinto kuro junginius, gniutulus ar strypus;

b) kritiškai saugūs rezervuarai (pvz., nedidelio skersmens, žiediniai arba plokštiniai rezervuarai), specialiai sukonstruoti ar parengti naudoti pirmiau nurodytoje perdirbimo įrangoje, skirti apšvitintam branduoliniam kurui ištirpinti, galintys išlaikyti karštą, labai korozinį skystį, kuriuos galima pripildyti ir prižiūrėti nuotoliniu būdu.

9. Kuro elementų gamybos įranga:

Kuro elementų gamybos įrangą sudaro tokie įrenginiai:

a) kurie paprastai tiesiogiai sąveikauja arba apdoroja ar kontroliuoja branduolinės medžiagos gamybos srautą;

b) kurie supakuoja branduolinę medžiagą į kasetę.

Visas pirmiau minėtoms operacijoms skirtų komponentų komplektas, taip pat atskiri komponentai, skirti bet kuriai iš minėtų operacijų ir kitoms kuro gamybos operacijoms, pvz., kasetės arba izoliacijos nepažeistumo tikrinimo, ir galutiniam supakuoto kuro apdorojimui.

10. Įranga, išskyrus analizės prietaisus, specialiai sukonstruota ar parengta urano izotopams skaidyti:

Įrangą, išskyrus analizės prietaisus, specialiai sukonstruotą ar parengtą urano izotopams skaidyti sudaro kiekvienas iš tokių pagrindinių specialiai skaidymo procesui sukonstruotos ar parengtos įrangos komponentų:

– dujinė difuzijos užtvara;

– dujiniai difuzijos karteriai;

– dujų centrifugų junginiai, atsparūs korozijai iki UFb;

– didieji atsparūs korozijai iki UFb ašiniai arba centrifuginiai kompresoriai;

– tokių kompresorių specialūs sandarinimo elementai.

11. Sunkiojo vandens gamybos įranga

Sunkiojo vandens gamybos įrangą sudaro įranga, specialiai suprojektuota deuteriui ar jo junginiams prisotinti, taip pat ir bet kokia svarbi įrangos veikimui būtinų komponentų dalis.B PRIEDAS

FIZINĖS APSAUGOS LYGIS

Fizinės apsaugos, kurią turi užtikrinti atitinkamos vyriausybinės institucijos naudojant, sandėliuojant ir vežant pateiktoje lentelėje nurodytas medžiagas, lygis turi būtinai turėti toliau nurodytas apsaugos savybes.III kategorija

Naudojimas ir sandėliavimas kontroliuojamos prieigos zonoje.

Vežimas imantis specialių atsargumo priemonių, įskaitant išankstinius susitarimus tarp siuntėjo, gavėjo ir vežėjo ir išankstinį susitarimą tarp valstybių (jei vežimas yra tarptautinis), nustatant laiką, vietą ir vežančio transporto atsakomybės tvarką.

II kategorija

Naudojimas ir sandėliavimas kontroliuojamos prieigos zonoje, t.y. zonoje, kurią nuolat stebi apsauga ar elektroniniai prietaisai, apsuptoje fizine užtvara su ribotu reikiamai kontroliuojamų patekimo vietų skaičiumi, arba bet kurioje lygiaverčio fizinės apsaugos lygio zonoje.

Vežimas imantis specialių atsargumo priemonių, įskaitant išankstinius susitarimus tarp siuntėjo, gavėjo ir vežėjo ir išankstinį susitarimą tarp valstybių (jei vežimas yra tarptautinis), nustatant laiką, vietą ir vežančio transporto atsakomybės tvarką.

I kategorija

Šios kategorijos medžiagos turi būti saugomos labai patikimomis apsaugos nuo neleistino pasinaudojimo sistemomis:Naudojimas ir sandėliavimas griežtai saugomoje zonoje, t.y. II kategorijai nustatytoje apsaugotoje zonoje, į kurią leidžiama patekti tik patvirtinto patikimumo asmenims ir prižiūrint apsaugai, kuri palaiko artimą ryšį su atitinkamomis reagavimo pajėgomis. Naudojamų specialiųjų priemonių tikslas turi būti nustatyti ir užkirsti kelią bet kokiai atakai, neleistinai prieigai ar neleistinam medžiagų paėmimui.

Vežimas imantis specialių atsargumo priemonių, nurodytų II ir III kategorijų medžiagų vežimui, papildomai nuolatos lydint eskortui ir tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina artimą ryšį su atitinkamomis reagavimo pajėgomis.

Branduolinių medžiagų kategorijos

Medžiaga

Forma

Kategorija

I

II

III

1. Plutonis (a)

Neapšvitintas (b)

 2 kg

> 500 g, bet < 2 kg

 500 g (c)

2. Uranas-235

Neapšvitintas (b)


– iki 20 % U-235 ar daugiau prisotintas uranas

 5 kg

> 1 kg, bet < 5 kg

 1 kg

– iki  10 %, bet < 20 % U-235 prisotintas uranas 10 kg

< 10 kg (c)

– daugiau kaip iki natūralaus būvio, bet < 10 % U-235 prisotintas uranas (d)


 10 kg

3. Uranas-233

Neapšvitintas (b)
> 500 g, bet < 2 kg

 500 g

4. Apšvitintas kurasIšnaudotas ar natūralus uranas, toris arba mažai prisotintas kuras (mažiau kaip 10 % skylančios medžiagos) (e) (f)
a) Kaip nurodyta TATENA įstatuose.

b) Reaktoriuje neapšvitinta medžiaga arba jame apšvitinta medžiaga, tačiau kurios spinduliavimo intensyvumas yra mažiau arba lygus 100 rad/h vieno metro atstumu be apsaugos.

c) Turi būti taikoma išlyga mažesniam už radiologiškai žymų kiekį.

d) Natūralus uranas, išnaudotas uranas ir toris ir mažiau kaip iki 10 % prisotintas uranas, nepriskiriamas III kategorijai, turi būti saugomas pagal atsargaus tvarkymo metodiką.

e) Nors rekomenduojamas toks apsaugos lygis, valstybėms leidžiama įvertinus ypatingas aplinkybes priskirti kitokį fizinės apsaugos laipsnį.

f) Kitoks kuras, kuris dėl pradinio skylančios medžiagos kiekio prieš apšvitinimą priskirtas I arba II kategorijai, gali būti priskirtas vienu lygiu aukštesnei kategorijai, jei spinduliavimo intensyvumas yra didesnis kaip 100 rad/h vieno metro atstumu be apsaugos.C PRIEDAS

LAIKINASIS susitarimas dėl branduolinių medžiagų prisotinimo, perdirbimo ir vėlesnio sandėliavimo Bendrijoje ir Kanadoje

1. Abi šalys pripažįsta, kad tenkinant pasaulio energijos reikalavimus vis labiau pasitikima branduolinės energijos panaudojimu taikiais tikslais, jos naudojimas reikalauja imtis visų atsargumo priemonių gaminant ir platinant medžiagas, kurios gali būti panaudotos branduoliniams ginklams. Šalys susitaria bendradarbiauti tarpusavyje ir tarptautiniu mastu nustatant priemones, padėsiančias greičiau pasiekti minėtą tikslą.

Abi šalys sutaria, kad jų tikslas – patenkinti savo energetinius poreikius išvengiant tokių medžiagų paplitimo pavojaus ir gerbiant kiekvienos šalies pasirinkimą ir sprendimus taikaus branduolinės energijos panaudojimo srityje.

Šalys su pasitenkinimu pažymi, kad organizuojančioji Konferencija dėl tarptautinio energetikos ciklo įvertinimo (INFCE), kurioje dalyvavo Kanada, Europos Bendrijų Komisija ir Euratomo valstybės narės, susitarė atlikti studiją, kuri turėtų tęstis kitus dvejus metus. INFCE išnagrinės geriausias priemones siekti, kad atominė energija taikiems tikslams būtų visuotinai prieinama ir patenkintų pasaulio energijos reikalavimus, o kartu būtų kuo labiau sumažintas branduolinių ginklų plitimo pavojus.

Dalyviai įsipareigojo konstruktyviai bendradarbiauti atliekant studiją, kuri nagrinės visus branduolinio ciklo aspektus.

Be kitų dalykų, INFCE darbo grupės turės išnagrinėti iki daugiau kaip 20 % prisotinto plutonio ir urano perdirbimo, prisotinimo ir sandėliavimo klausimus.

Šiuo aspektu šalys priima toliau pateiktą laikinąjį susitarimą, kuris taikomas U-235 perdirbimui ir prisotinimui iki daugiau kaip 20 % ir iki daugiau kaip 20 % prisotinto plutonio ir urano sandėliavimui.

2. Dėl medžiagų, kurios buvo perduotos nuo 1974 m. gruodžio 20 d. iki laikinojo laikotarpio pabaigos, Euratomas iš anksto informuoja Kanados Vyriausybę apie savo ketinimą imtis kokio nors tokio perdirbimo, prisotinimo ar sandėliavimo. Pranešime nurodomas prisotinti, perdirbti ar sandėliuoti ketinamos medžiagos kiekis, įrenginys, kuriame tos operacijos vyks, ir numatomas specialios skiliosios medžiagos disponavimas ir panaudojimas. Tokio išankstinio pranešimo tikslas – leisti įvykti bendroms konsultacijoms tarp šalių dėl numatomų operacijų apsaugos pakankamumo ir branduolinių medžiagų paplitimo pavojaus išvengimo. Konsultacijos leidžia kiekvienai šaliai kuo išsamiausiai įvertinti svarstomų operacijų pobūdį ir tikslus.

Tokios konsultacijos neturi kenkti nė vienos šalies komercijos ar pramonės politikai. Organizuojamas išankstinis susirinkimas, skirtas parengti reikiamus pranešimo ir konsultacijų modalumus.

3. Šalys supranta, kad laikinojo susitarimo galiojimo laikotarpiu Kanados tiekiamo urano, eksportuojamo į Euratomą, kiekis daugiausia bus apribotas esamu Euratomo poreikiu, o sąvoka „esamas poreikis“ taip pat aprėpia sutarčių dėl prisotinimo, sudarytų Euratomo valstybių narių, įsipareigojimus.

Susitariančiosios Šalys bet kurios iš jų reikalavimu konsultuojasi dėl šios laikinojo susitarimo dalies taikymo pagal 1959 m. Susitarimo XIII straipsnį.

4. Atsižvelgiant į minėtus dalykus, Kanados kilmės uranas, perduodamas Euratomui po 1974 m. gruodžio 20 d., arba bet koks Kanados kilmės uranas, eksportuojamas į Euratomą laikinojo susitarimo galiojimo laikotarpiu, gali būti perdirbtas arba prisotintas iki daugiau kaip 20 % U-235, to prireikus dabar Euratome veikiančioms ar numatomoms veikti elektrinėms. Tas pats galioja ir Euratome sandėliuojamam iki daugiau kaip 20 % U-235 prisotintam plutoniui ir uranui. Dėl Kanados kilmės urano, perduoto Euratomui iki 1974 m. gruodžio 20 d., kiekviena Šalis gali reikalauti konsultacijų, numatytų 1959 m. Susitarimo IX straipsnio 3 dalyje ir XIII straipsnyje.

5. Kuo greičiau po 1979 m. gruodžio 31 d. arba pasibaigus INFCE studijai (atsižvelgiant į tai, kas įvyktų anksčiau) šalys rengia derybas dėl šio susitarimo pakeitimo kitais susitarimais, kuriuose būtų atsižvelgta inter alia į bet kokius INFCE studijų rezultatus, susijusius su nagrinėjamomis operacijomis. Jei tokie susitarimai nebūtų sudaryti iki 1980 m. pabaigos, šalys gali kartu susitarti pratęsti laikinąjį susitarimą.“.

Turiu garbės patvirtinti, kad pasiūlymai yra priimtini Europos atominės energijos bendrijai.

Pone Reikalų Patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

EUROPOS BENDRIJŲ


KOMISIJA Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Reikalų patikėtini,

Primenu pasikeitimą raštais tarp mūsų 1978 m. sausio 16 d. dėl branduolinės apsaugos ir turiu garbę pranešti Kanados institucijoms tokią informaciją:

Tarybai apsvarsčius minėtą pasikeitimą raštais buvo nutarta, kad c punkte numatyta tvarka mūsų yra suprantama taip:

1. Kanados medžiagų tiekimas asmenims septyniose branduolinių ginklų neturinčiose valstybėse, kurios yra Euratomo ir TATENA patvirtinimo Susitarimo šalys, ir tokių medžiagų tiekimas tose valstybėse:

Tokios operacijos nesudaro sunkumų 1977 m. vasario 21 d. įsigaliojus patvirtinimo susitarimui.

2. Kanados medžiagų tiekimas Jungtinei Karalystei arba Kanados medžiagų perdavimas į Jungtinę Karalystę:

Nors trišalis JK, Euratomo ir TATENA Susitarimas dar neįsigaliojo, pagrįstą laikotarpį, kuris neturi viršyti 18 mėnesių nuo 1976 m. gruodžio 23 d., Kanada nereikalaus tokių medžiagų patvirtinimo Jungtinėje Karalystėje.

3. Kanados medžiagų tiekimas Prancūzijai arba Kanados medžiagų perdavimas į Prancūziją:

Galutiniam panaudojimui Prancūzijoje skirtas Kanados medžiagas tvirtina TATENA įsigaliojus trišaliam Prancūzijos, Euratomo ir TATENA Susitarimui, dėl kurio dabar deramasi.

Taryba priėmė domėn Prancūzijos atstovo pareiškimą, kad medžiagos, kurioms taikomas 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimas (su pakeitimais), nebus naudojamos galutinei paskirčiai Prancūzijoje kol neįsigalios šis trišalis susitarimas.

Taryba taip pat priėmė domėn, kad Kanados Vyriausybė, atsižvelgdama į Euratomo apsaugos priemones ir jų patvirtinimą pagal trišalį Prancūzijos, Euratomo ir TATENA Susitarimą, dėl kurio dabar deramasi, sutinka, kad Kanados medžiagos gali būti tiesiogiai tiekiamos iš Kanados į Prancūziją arba perduodamas į Prancūziją prisotinti arba perdirbti, jei jos bus išvežtos iš Prancūzijos po įprasto laikotarpio, reikalingo toms operacijoms atlikti.

Pone Reikalų Patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Ponas P. D. Lee


Reikalų patikėtinis
Kanados misija
prie Europos Bendrijų
Rue de Loxum, 6 (penktas aukštas)
1000 Briuselis

KANADOS MISIJA


PRIE EUROPOS BENDRIJŲ Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Komisare,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų 1978 m. sausio 16 d. raštą, kurio turinys perduotas Kanados institucijoms, į kurį Kanada atsakys tvirtindama perdavimą į Euratomui ir kuriame rašoma:

„Pone Reikalų patikėtini,

Primenu pasikeitimą raštais tarp mūsų 1978 m. sausio 16 d. dėl branduolinės apsaugos ir turiu garbę pranešti Kanados institucijoms tokią informaciją:

Tarybai apsvarsčius minėtą pasikeitimą raštais buvo nutarta, kad c punkte numatyta tvarka mūsų yra suprantama taip:

1. Kanados medžiagų tiekimas asmenims septyniose branduolinių ginklų neturinčiose valstybėse, kurios yra Euratomo ir TATENA patvirtinimo Susitarimo šalys, ir tokių medžiagų tiekimas tose valstybėse:

Tokios operacijos nesudaro sunkumų 1977 m. vasario 21 d. įsigaliojus patvirtinimo susitarimui.

2. Kanados medžiagų tiekimas Jungtinei Karalystei arba Kanados medžiagų perdavimas į Jungtinę Karalystę:

Nors trišalis JK, Euratomo ir TATENA Susitarimas dar neįsigaliojo, pagrįstą laikotarpį, kuris neturi viršyti 18 mėnesių nuo 1976 m. gruodžio 23 d., Kanada nereikalaus tokių medžiagų TATENA patvirtinimo Jungtinėje Karalystėje laikinųjų susitarimų.

3. Kanados medžiagų tiekimas Prancūzijai arba Kanados medžiagų perdavimas į Prancūziją:

Galutiniam panaudojimui Prancūzijoje skirtas Kanados medžiagas tvirtina TATENA įsigaliojus trišaliam Prancūzijos, Euratomo ir TATENA Susitarimui, dėl kurio dabar deramasi.

Taryba priėmė domėn Prancūzijos atstovo pareiškimą, kad medžiagos, kurioms taikoma 1959 m. Kanados ir Euratomo Susitarimas (su pakeitimais), nebus naudojamos galutinei paskirčiai Prancūzijoje iki neįsigalios šis trišalis susitarimas.

Taryba taip pat priėmė domėn, kad Kanados Vyriausybė, atsižvelgdama į Euratomo apsaugos priemones ir jų patvirtinimą pagal trišalį Prancūzijos, Euratomo ir TATENA Susitarimą, dėl kurio dabar deramasi, sutinka, kad Kanados medžiagos gali būti tiesiogiai tiekiamos iš Kanados į Prancūziją arba perduodamas į Prancūziją prisotinti arba perdirbti, jei jos bus išvežtos iš Prancūzijos po įprasto laikotarpio, reikalingo toms operacijoms atlikti.

Pone Reikalų Patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.“

Ponas Guido Brunner


Komisaras
Europos Bendrijų Komisija
Rue de la Loi, 200
1049 Briuselis

Man buvo nurodyta patvirtinti per derybas pasiektą susitarimą, kad bet koks Susitarimo reglamentuojamų medžiagų perdavimas Bendrijoje ne pagal pasikeitimo raštais c punktą laikomas Susitarimo pažeidimu iš Euratomo pusės. Tokiu atveju Kanados institucijos, žinoma, turėtų persvarstyti savo įsipareigojimus pagal Susitarimą.

Pone Komisare, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Reikalų Patikėtinis
P. D. LEE

EUROPOS BENDRIJŲ


KOMISIJA Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Reikalų patikėtini,

Primenu pasikeitimą raštais tarp mūsų 1978 m. sausio 16 d. dėl branduolinės apsaugos ir turiu garbę pranešti Kanados institucijoms tokią informaciją:

Tarybai apsvarsčius minėtą pasikeitimą raštais Taryba priėmė domėn devynių valstybių narių ir Bendrijos „Pareiškimą dėl technologijų perdavimo“ ir patvirtino su Bendrija susijusią jos dalį. Šio pareiškimo tekstas pridedamas prie šio rašto (I priede).

Taryba patvirtino tokius pareiškimus:

– „Abi šalys susitarė paprašyti Jungtinę techninę darbo grupę apsvarstyti informacijos apie Kanados medžiagų, perduotų į Euratomą iki 1974 m. gruodžio 20 d., perdirbimo klausimą.“

– „Nė viena šalis netaikys jokių teisių pagal su trečiąja valstybe sudarytus susitarimus, kurios galėtų sumažinti teises ir įsipareigojimus pagal šį susitarimą ir jo pakeitimus.“.

Taryba taip pat patvirtino ir įtraukė į posėdžio protokolą techninę notą dėl pro rata principo ir dvigubo ženklinimo aiškinimo, dėl kurių susitarta derybose. Šios techninės notos tekstas pridedamas prie šio rašto (II priede).

Taryba priėmė domėn „Notą dėl fizinės apsaugos“, kurią valstybės narės turi nusiųsti Kanados ambasadoriams. Šios notos tekstas pateikiamas šiame rašte (III priede).

Pone Reikalų Patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Ponas P. D. Lee
Reikalų patikėtinis
Kanados misija
prie Europos Bendrijų
Rue de Loxum, 6 (penktas aukštas)
1000 Briuselis

I PRIEDAS

PAREIŠKIMAS DĖL TECHNOLOGIJOS PERDAVIMO

„Valstybės narės ir Bendrija pasirengusios patvirtinti Kanados Vyriausybei, kad jos pripažįsta svarbios technologijos perdavimo, numatyto Londono gairėse ir vykdomo pagal jose nustatytus reikalavimus, teisėtumą. Jos pastebi, kad Kanada taip pat ketina pagal tam tikrus reikalavimus perduoti CANDU technologiją (sunkiojo vandens sumažinto slėgio vamzdinio reaktoriaus technologiją ir kuro elementų gamybos technologiją, D2O technologiją) ir kitokią technologiją, būdingą jų energetiniam ciklui, bet kuriai valstybei narei.

Jos mano, kad tos valstybės narės, kurios pageidauja importuoti tokią technologiją, sudaro ar sudarys su Kanada susitarimus, numatančius Kanados Vyriausybės reikalaujamus įsipareigojimus dėl tokio perdavimo.

Tačiau šioms valstybėms narėms turi būti suteikta teisė perduoti šią technologiją kitai valstybei narei su sąlyga, kad antroji gavėja valstybė narė patvirtins Kanados Vyriausybei tokius pačius įsipareigojimus, kokius turėjo pirmoji valstybė narė.

Taigi, Bendrija ir valstybės narės patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti tokius susitarimus tarp Kanados ir pageidaujančios juos sudaryti Bendrijos valstybės narės, jei tokie susitarimai visiškai atitinka Europos atominės energijos bendrijos įkūrimo sutartį.“.

II PRIEDAS

TECHNINĖ NOTA

1. Principas „pro rata“

Kai Kanados medžiaga yra gaminama, perdirbama arba naudojama su kitos kilmės medžiaga, pagamintos medžiagos ir proceso metu gauti nuostoliai priskiriami Kanados ir Euratom Susitarimo reglamentuojamoms medžiagoms proporcingai pagal to susitarimo reglamentuojamų medžiagų procentinę dalį, iš pradžių buvusią mišinyje. Sąvokos „gaminama, perdirbama arba naudojama“ aprėpia konversiją, gaminimą, prisotinimą, pakartotinį perdirbimą ir apšvitinimą.

2. Aiškinimas atsižvelgiant į dvigubą ženklinimą

Daugeliu atvejų iš vienos iš 1959 m. Susitarimo tarp Kanados Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) dėl bendradarbiavimo taikiai naudojant atominę energiją (su pakeitimais) Susitariančiųjų Šalių kilusi medžiaga, prieš pristatant gaunančiajai Susitariančiajai Šaliai, yra siunčiama į trečiąją valstybę perdirbti, įskaitant konversiją, prisotinimą ir gaminimą. Tokią perdirbtą medžiagą gaunančioji Susitariančioji Šalis gauna pagal 1959 m. Susitarimą ir todėl jai taikomos to Susitarimo (su pakeitimais) nuostatos.

Pripažįstama, kad egzistuoja teisiškai pagrįstas susirūpinimas dėl apsaugos nuostatų sukaupimo branduolinei medžiagai ir galimų administracinių sunkumų. Šie sunkumai svarstomi tarptautiniu mastu ir tiekėjai bei gavėjai turi toliau ieškoti abipusiai priimtinų sprendimų tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu būdu.III PRIEDAS

NOTA DĖL FIZINĖS APSAUGOS

Euratomo valstybės narės užsienio reikalų ministras Kanados ambasadoriams.

Jūsų Ekscelencija,

turiu garbę priminti 1959 m. Susitarimą tarp Kanados Vyriausybės ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) dėl bendradarbiavimo taikiai naudojant atominę energiją (su pakeitimais) (toliau – „Susitarimas“).

Be Kanados įsipareigojimų, kuriuos ji prisiėmė pagal Susitarimą, as turiu garbę informuoti Jus, kad mano Vyriausybė patvirtina, jog Susitarime nurodytiems objektams, kurie yra mano Vyriausybės teritorijoje, priklauso jos jurisdikcijai ar yra jos kontroliuojami, bus taikoma Susitarime aprašyto lygio fizinė apsauga.

Jūsų Ekscelencija, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

EUROPOS BENDRIJŲ
KOMISIJA Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Reikalų patikėtini,

Primenu mūsų 1978 m. sausio 16 d. Susitarimą ir turiu garbę pranešti, kad Tarybai svarstant Susitarimą Taryba pateikė tokį aiškinimą dėl Susitarimo svarbos laikotarpiui po laikinojo laikotarpio:

„Patvirtindama pasikeitimą raštais tarp Kanados ir Euratomo, Taryba pripažįsta, kad sąlygos, kuriomis:

– Kanados ir Euratomo Susitarimo reglamentuojamos medžiagos yra prisotinamos iki daugiau kaip 20 % arba perdirbamos;

– ir iki daugiau kaip 20 % prisotintas uranas yra sandėliuojamas;

yra numatytos Susitarime dėl laikinojo laikotarpio.

Dėl medžiagų, tiekiamų laikinajam laikotarpiui pasibaigus, dar turi būti sudarytas susitarimas dėl tokių svarbių operacijų tvarkos. Todėl Taryba pripažįsta, kad dėl tokių medžiagų šalys neprisiėmė jokių įsipareigojimų nei dėl medžiagų tiekimo ar dėl to, kad reikia suderėti svarbių operacijų tvarką, nustatančią kokias nors sąlygas, nei a fortiori dėl kokių nors iš tokių sąlygų pobūdžio.“.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Kanados Vyriausybė sutinka su tokiu aiškinimu.

Pone Reikalų Patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Ponas P. D. Lee
Reikalų patikėtinis
Kanados misija
prie Europos Bendrijų
Rue de Loxum, 6 (penktas aukštas)
1000 Briuselis

KANADOS MISIJA


PRIE EUROPOS BENDRIJŲ Briuselis, 1978 m. sausio 16 d.

Pone Komisare,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų 1978 m. sausio 16 d. raštą, kuriame rašoma:

„Pone Reikalų patikėtini,

Primenu mūsų 1978 m. sausio 16 d. Susitarimą ir turiu garbę pranešti, kad Tarybai svarstant Susitarimą Taryba pateikė tokį aiškinimą dėl Susitarimo svarbos laikotarpiui po laikinojo laikotarpio:

„Patvirtindama pasikeitimą raštais tarp Kanados ir Euratomo, Taryba pripažįsta, kad sąlygos, kuriomis:

– Kanados ir Euratomo Susitarimo reglamentuojamos medžiagos yra prisotinamos iki daugiau kaip 20 % arba perdirbamos;

– ir iki daugiau kaip 20 % prisotintas uranas yra sandėliuojamas;

yra numatytos Susitarime dėl laikinojo laikotarpio.

Dėl medžiagų, tiekiamų laikinajam laikotarpiui pasibaigus, dar turi būti sudarytas susitarimas dėl tokių svarbių operacijų tvarkos. Todėl Taryba pripažįsta, kad dėl tokių medžiagų šalys neprisiėmė jokių įsipareigojimų nei dėl medžiagų tiekimo ar dėl to, kad reikia suderėti svarbių operacijų tvarką, nustatančią kokias nors sąlygas, nei a fortiori dėl kokių nors iš tokių sąlygų pobūdžio.“.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Kanados Vyriausybė sutinka su toku aiškinimu.

Pone Reikalų Patikėtini, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.“.

Turiu garbę pranešti, kad Kanados institucijos pritaria tokiam aiškinimui.

Pone Komisare, reiškiu Jums savo didžią pagarbą.Reikalų Patikėtinis
P. D. LEE

Ponas Guido Brunner


Komisaras
Europos Bendrijų Komisija
Rue de la Loi, 200
1049 Briuselis

1() OL 60, 1959 11 24, p. 1165/59.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət